Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgi ?iirleri

Sevgi ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Sevgi a?k için yaz?lm?? ünlü ve amatör ?airlerin ?iirlerinden olu?mu? sevgi ?iirleri sayfas?.
Ah bir güne? olsayd?m
Ah bir güne? olsayd?m
Tüm s?cakl???m? verirdim sana,
Eritirdim saçlar?ndaki karlar?
Gençlik hep senin olacakt? anlasana.
Ah bir güne? olsayd?m
Kuruturdum göz ya?lar?n?,
Gülmek senin için olacakt?
Ne olur bir kez gülsene.
Ah bir güne? olsayd?m
Geceleri de do?ard?m senin için,
Ayd?nl?klar hep senin olacakt?
Yan? ba??nday?m beni görsene.
Ah bir güne? olsayd?m
Sana verecektim tüm ???klar?m?,
Gözlerin olacakt? ???l ???l
Saçlar?nsa sar? m? sar?...
A?k?n?n beni yakan ate?i
Yetseydi güne? olmam için,
Senin ate?inle seni ?s?t?rd?m
Ah bir güne? olsayd?m.
Ah bir güne? olsayd?m
Ben bu güne? gibi duramazd?m yerimde
Dertle?me?e giderdim y?ld?zlara.
Bu güne?in bir amac? yok
Benim amac?m sen olurdun
Ve etraf?nda senin
Garip garip dolan?r dururdum.
Ah bir güne? olsayd?m
?imdi canl? için hayat kayna?? olan güne?
O zaman senin u?runa feda edecekti her ?eyi
Ölü so?uklu?u ortas?nda.
Bak korkma güne? filan de?ilim
Ne olur bir an olsun bana aç kollar?n?
Seni sevmekten ba?ka elimden ne gelir?
Ne de bir fark?m var â??klar aras?nda.
—————-
A?K SARHO?U
Senden ba?kas?n? görmüyorum
Bana kör diyorlar
Saatlerce kap?ndan ayr?lm?yorum.
Sen dilencisin diyorlar
Da?lara, ta?lara "seni seviyorum"diye hayk?r?yorum
Her yere ad?n? yaz?yorum
Sen delisin diyorlar
Sevdi?im, vars?n desinler
Her ?eyi söylesinler
Yeterki bilsinler ben a?k sarho?uyum.
Sevdi?im, raz?y?m bir ömür boyu a?k sarho?u olmaya
Yeterki sende raz? ol ömrünü bana adamaya
Sende raz? ol bir ömür boyu a?k sarho?u olmaya.
—-
Yana??na konan kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde,
Hissetti?in o bir damla serinli?i benimle payla?mak istersen,
Yönünü rüzgara dön ben o rüzgarday?m...
Kucaklamaya kollar?n?n yetmeyece?i bir a?aç , bir tohumla ba?lar ;
En uzun yolculuklar bir ad?mla ba?lar;
Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle ba?lar.
Seni unutmak zor anlatmaksa imkans?z,
Sen unutuldukca hat?rlanan,
Anlatt?kca bitmeyensin mele?im..
Seni uzaktan sevmeyi, bana bakmadan görmeyi,
Seni duymadan dinlemeyi, gözya?lar?mla gülmeyi
Ve kavu?mak için sabretmeyi,
Her ?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla...
Duygular vard?r anlat?lamayan..sevgiler vard?r kelimelere s??mayan...
Bak??lar vard?r insan? ömür boyu a?latan...yollar vard?r a??lmas? güç olan.
Kalpler vard?r ac?larla parçalanan, ve insanlar vard?r hiç unutulmayan.
Sanma beni sevipte b?rakanlardan. Benim sevgim mezara kadar olanlardan...
Bir Çiçe?in açmak için sebepler buldu?u gibi,
Ya?ama dair sebepler bulmak için ya??yorum...
E?er bir gün gelir de ya?amak için bir sebep bulamazsam;
Ölmek için bir sebep bulmu?um demektir
Bir yudum zehir olsan, bir an bile dü?ünmeden seni içerdim,
S?rf seninle bir olmak ve seni içimde hissetmek için.
Sevgilim bilki senden uzak ne güzellikleri avutur beni bu ?ehrin,
nede y?ld?zl? ak?amlar?!... özlemin bir nehir olmu?
YARAR G?DER ?Ç?MDEK? DA?LARI
Seni seviyorum kelimesini sana benden ba?ka kimse söylemesin,
Yaln?z bana sakla dudaklar?n? seni benden ba?ka kimse öpmesin,
Ne olurdu her seven sevilse sanki, bu dünyada a?ktan güzel ne var ki,
Gel kollar?ma öyle sar?l ki kimsenin çözmeye gücü yetmesin.
Seni niyemi seviyorum geçmi?in içinde kaybolmu? beni
Yeniden hayata döndürdü?ün için çok ama çok seviyorum.
Kalbin hangi sevgi için çarp?yorsa yeni do?an günün güne?i
Seni ona kavu?tursun.
Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman
Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r.
Sen benim gözlerimde saf bir gerçek,
Yüre?ime bahar getiren bir çiçeksin.
Sen bedenimdeki yumu?ak kudret,
Gönül bahçemde uçu?an bir kelebeksin..
Ben sana mecburum bilemezsin, ad?n? m?h gibi tutuyorum akl?mda
?çimi seninle ?s?t?yorum bir ya?amak dü?ünsem "sus" deyip ad?nla ba?l?yorum.
Sevgili binlerce insan aras?ndan gönül gözüyle görüp ayr? bir kimlik verdi?imizdi Her sözü büyü olan, dokundu?u her?eyi kutsalla?t?ran muhte?em insand?.
Yan?ndayken içimi saran ate?, sen yokken hayalinle canlan?r.
Gözlerimdeki par?lt? senin sevginin eseri,
Ve benim varl???m yanl?z senin eserin.
Seni yüre?imden atabilsem atam?yorum,
Seni gözlerimden silebilsem silemiyorum
Sensizlik ac?s?n? çekemiyorum,
Dönersen diye ko?tum camlara
Ama yoksun yine yok..
Her sabah uyan?p yüzünü güne?e verdi?inde,
Gücünü alamazs?n s?cak sevgilerden,
Unutma sak?n bir sevgi bin sevgi do?urur ve
O sevgilerden yepyeni bir dünya kurulur..
Ben Topra??m suyum sensin, ben yapra??m dal?m sensin
?lkbahar?m yaz?m sensin sensiz hayat çekilmiyor.
Ay ?????n?n ayd?nlatt??? bir kumsala küçük bir dal parças?yla
Seni seviyorum yazmak isterdim ama,
Sen h?rç?n bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum.
Sen seni özleyenin özleminden habersiz
Özlemle özlenmektesin,
Sen , özlemlerin içinde en çok özlenensin!!
Birgün hayat?n bütün güzelliklerinden vazgeçip,
Ölüme sessiz sedas?z gitmek istersen,
Yan?ma gel ki sana sensiz ya?aman?n,
Sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.
Kimbilir hangi ak?am güne?le beraber bende sönece?im,
Kimbilir hangi ellerden son suyumu içece?im,
Belki göremeden ölece?im fakat yinede seni 'EBEDiYEN SEVECE?iM'
Umutlar?n?n bitti?i yerde dü?lerine sar?l;
Dü?lerini payla?acak birini ararsan ben burday?m..
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek,
Nede geçen zaman seni unutturmaya yetecek,
B?rak?p gitsemde unuturum sanma,
Zaman al??may? ö?retir, unutmay? ASLA ! !
Seni ne kadar sevdi?imi ögrenmek istersen,
Yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??;
Tutabildiklerin senin sevgin tutamad?klar?nsa;
Benim sana olan sevgimdir..
Ben bu hayatta pek çok yanl?? yapt?m , ama ac?s?n? ben çektim
Tek bir do?ru i? yapt?m oda sana kalbimle güvenmekti,
Umar?m laiksin sen buna can?m?n içi...
Gözlerin dolarsa bir gün, bilki ben seni an?yorum.
Kalbin yanarsa bir gün, bilki ben a?l?yorum.
Bir gün a?lamak gelirse içinden, bilki bende YA?AMIYORUM
Sevgiyi göstereceksin söylemek yetmez ,
Sevgiyle dokunacaks?n dü?ünmek yetmez ,
Sevgi a?z?nda olacak gözünde yetmez,
Sevgiyi vereceksin gönlünde yetmez...
Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek,
Gündüzleri y?ld?zlar? görebilmek marifet,
A??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet
?skelemin aya??ndaki bal?klar getirdi haberini,
Dediler ki 'Bir deniz k?z? haber uçurdu sana' inanamad?m,
Gökyüzüne bakt?m ; mart?lar gülümsedi bana!
Umut yaz?yorum bir k?r çiçe?inin taç yapra??na.
Nice so?uklara dayan?yorda
Bir sözünle k?r?l?verir diye korkuyorum...
Sen herzaman nerede olursam olay?m,
Ne dü?ünürsem dü?ünüyüm her an kalbimdesin,
Seni ne kadar sevdi?imi kelimeler ile anlatamam,
Ama ?unu bil SEN? SEV?YORUM !!!!!!
Bir p?nars?n içilen ama hiç kan?lmayan,
Seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan,
Özlenen sen. özleyen sen, özleten sen.
Varken doyulmayans?n. Yokken dayan?lmayans?n...
Bir Dilenci gibi Kap?na Gelece?im.
Beni görünce tan?yamayacaks?n.
Para vereceksin; Param var diyece?im!
Ekmek vereceksin; Karn?m Tok Diyece?im!
"Öyleyse ne istiyorsun?" diye sordu?unda:
"Bir zamanlar Sana Verdi?im Kalbimi" Diyece?im!
Yanl?zl?k gecelerin, ümit bekleyenlerin,
Hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n,
Tebessüm dudaklar?n, hüzün ellerin,
Sen ise sadece benimsin B ? R T A N E M !!
Gün birgün sevdalanm?? geceye.
Gecede yakamoz dü?ürmü? denize.
O günden bugüne geceyle gündüz ayr?lmaz olmu?,
Ta ki güne? tutulup, gölge dü?ürene dek sevdalar?na.
Y?llard?r sevgimin öyle çok muhaf?z?
Ve öyle çok dü?man? oldu ki,
inan ben seninle onlar? a?t?m.
Ve inanki seni seviyor olmak bile,
Büyük bir nimet benim için...
A?k?m var da?lar bilemez,
Sevgim var kimsenin akl? alamaz,
Birde sen vars?n ya bir tanem,
Dünyada kimse böyle sevilemez...
Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde,
Kalan son sevgi parças?n? seninle,
Sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde...
A?k?m yata??n, sevgim yorgan?n,
Yüre?im yast???n olsun iyi uyu B?RTANEM !!
Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam?n? ta??sayd?,
Ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n,
?nanki bir tanem hergün ya?mur ya?ard?....
Hasret kap?mda nöbetler tutuyor sevgilim,
Uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor,
Bir ku? olup gitsem a?sam ?u enginleri,
Varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam..
Hani o gün beni anlayan sen gitmi?tin ya,
Seni ba?kalar?nda arad?m ama yoktu,
beni senin kadar anlayan,
Yinede üzülme çünkü ben seni sensizde sevebiliyorum....
En güzel yar?nlar senin olsun,
Sen buna lay?ks?n ömrün mutluklarla dolsun,
E?er gün gelirde sen beni unutursan,
?nan ki tatl?m can?n sa?olsun.
Hayat ya?and??? kadar vard?r.
Gerisi ya haf?zalardaki hat?ra ya hayallerdeki ümittir.
Hüsran? ise birtek yerde kabul ediyorum.
Ya?amak varken ya?ayamam?? olmakta.
Uçsuz bucaks?z gökyüzünde kanat ç?rpan mart?lar?n.
Sonsuz huzuru anlatan denizin mavili?inde gördükleri
Kendi yans?malar? kadar e?siz hayat.....
Gülümsedikçe ve umut ettikçe ya?amaya de?er.
Önceleri hasreti hiç tatmad?m,
Yarimden hiç ayr? kalmad?m,
Biter diye takvimlere bakt?m.
Zor geldi ayr?l?k al??amad?m.
An gelir insan gülerken a?larm??.
Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??,
Kahkaha bir maske derler bilirmisin?
?nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??..
Art?k bulutlara yaz?yorum hasretimi,
Ya?mur ya??nca anlars?n seni ne çok özledi?imi!...
Bana öyle bir mektup yazki sevgilim,
Açar açmaz duyay?m kokunu sevda essin ba?ak saçlar?nda,
Sesin yüzümü rüzgarla bulsun,
Bana öyle bir mektup yazki sevgilim,
Gelsin beni en koyu zulamda bulsun,
Ve öyle bir mektup yazki vars?n ölümüm olsun.
Hasretin öldürdü beni !
?imdi geceler çaresiz, geceler sensiz,
Bir öpü?ten daha s?cak ?imdi ya?mur damlas?,
Gelip konar dudaklar?ma sessiz.
Söylemi?miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.
Yard?m etmekmi istiyorsun ? O zaman dinle;
Ya?ama sevinci getir bana çokça olsun,
Çabuk tükenmeyenlerinden ihtiyac?m var.
Bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u,
Unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini,
Hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar?.
Korkma sevgiden çekme ellerini,
B?rak ya?as?n yüre?in dizgin yak??maz dörtnala,
Bozk?rlarda k?sra??n , hat?rla!
Gülün dikeni olmasa hiç bukadar sevilirmiydi.
Bir sen vars?n dünyamda beni anlayan,
Birde sevmek var içimde s?cakl???nla yanan..
Üzüntülerin kumsaldaki ayak izleri kadar hafif,
Sevinçlerin okyanuslar kadar derin olsun,
Can?m a?lamak istiyor yazmak bahane,
Batan güne? umudumuz do?an güne? tesellimiz olsun.
Sen Tanr?ya dilenen dilek göklere uzanan ellerimsin,
Sen gözümde süzülen yas tek düsüncem hasretimsin,
Sen ya?ad???m ömür en güzel günlerimsin,
Sen her gece rüyama giren B?R?C?K SEVG?L?MS?N
Bir insan?n idealleri olmali sonsuzluk gibi,
Bir insan?n özlemi olmal? özlemle açan çiçekler gibi,
Bir insan?n birtanesi olmal? oda senin gibi..
Ne senden vaz geçerim, ne dü?lerimden,
Nede gözlerimi kapar?m hayalinle ya?arken,
?nan hayat? seni bana verdi?i için,
Seni ise hayat?ma anlam verdi?in için seviyorum!!
Elimde denizde buldugum bir midye var,
Denizden o kadar uzak ki t?pk? seninle benim gibi.
Ama arada tek fark var o denize sen bana aitsin.
Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe ke?fettigimi,
Kimsenin okuma yazma bilmedigi bir kentte..
Ne zaman tutsam ellerini,
Gözlerimin önünden mevsimler geçer.
Ne zaman gözlerin gözlerime de?se
Samanyolundan bir y?ld?z dü?er...
A?k?m yata??n, sevgim yorgan?n,
Yüre?im yast???n olsun iyi uyu B?RTANEM !!
Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam?n? ta??sayd?,
Ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n,
?nanki bir tanem hergün ya?mur ya?ard?....
Hasret kap?mda nöbetler tutuyor sevgilim,
Uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor,
Bir ku? olup gitsem a?sam ?u enginleri,
Varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam..
Hani o gün beni anlayan sen gitmi?tin ya,
Seni ba?kalar?nda arad?m ama yoktu,
beni senin kadar anlayan,
Yinede üzülme çünkü ben seni sensizde sevebiliyorum....
En güzel yar?nlar senin olsun,
Sen buna lay?ks?n ömrün mutluklarla dolsun,
E?er gün gelirde sen beni unutursan,
?nan ki tatl?m can?n sa?olsun.
Hayat ya?and??? kadar vard?r.
Gerisi ya haf?zalardaki hat?ra ya hayallerdeki ümittir.
Hüsran? ise birtek yerde kabul ediyorum.
Ya?amak varken ya?ayamam?? olmakta.
Uçsuz bucaks?z gökyüzünde kanat ç?rpan mart?lar?n.
Sonsuz huzuru anlatan denizin mavili?inde gördükleri
Kendi yans?malar? kadar e?siz hayat.....
Gülümsedikçe ve umut ettikçe ya?amaya de?er.
Önceleri hasreti hiç tatmad?m,
Yarimden hiç ayr? kalmad?m,
Biter diye takvimlere bakt?m.
Zor geldi ayr?l?k al??amad?m.
An gelir insan gülerken a?larm??.
Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??,
Kahkaha bir maske derler bilirmisin?
?nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??..
Art?k bulutlara yaz?yorum hasretimi,
Ya?mur ya??nca anlars?n seni ne çok özledi?imi!...
Bana öyle bir mektup yazki sevgilim,
Açar açmaz duyay?m kokunu sevda essin ba?ak saçlar?nda,
Sesin yüzümü rüzgarla bulsun,
Bana öyle bir mektup yazki sevgilim,
Gelsin beni en koyu zulamda bulsun,
Ve öyle bir mektup yazki vars?n ölümüm olsun.
Hasretin öldürdü beni !
?imdi geceler çaresiz, geceler sensiz,
Bir öpü?ten daha s?cak ?imdi ya?mur damlas?,
Gelip konar dudaklar?ma sessiz.
Söylemi?miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.
Yard?m etmekmi istiyorsun ? O zaman dinle;
Ya?ama sevinci getir bana çokça olsun,
Çabuk tükenmeyenlerinden ihtiyac?m var.
Bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u,
Unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini,
Hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar?.
Korkma sevgiden çekme ellerini,
B?rak ya?as?n yüre?in dizgin yak??maz dörtnala,
Bozk?rlarda k?sra??n , hat?rla!
Gülün dikeni olmasa hiç bukadar sevilirmiydi.
Bir sen vars?n dünyamda beni anlayan,
Birde sevmek var içimde s?cakl???nla yanan..
Üzüntülerin kumsaldaki ayak izleri kadar hafif,
Sevinçlerin okyanuslar kadar derin olsun,
Can?m a?lamak istiyor yazmak bahane,
Batan güne? umudumuz do?an güne? tesellimiz olsun.
Sen Tanr?ya dilenen dilek göklere uzanan ellerimsin,
Sen gözümde süzülen yas tek düsüncem hasretimsin,
Sen ya?ad???m ömür en güzel günlerimsin,
Sen her gece rüyama giren B?R?C?K SEVG?L?MS?N
Bir insan?n idealleri olmali sonsuzluk gibi,
Bir insan?n özlemi olmal? özlemle açan çiçekler gibi,
Bir insan?n birtanesi olmal? oda senin gibi..
Ne senden vaz geçerim, ne dü?lerimden,
Nede gözlerimi kapar?m hayalinle ya?arken,
?nan hayat? seni bana verdi?i için,
Seni ise hayat?ma anlam verdi?in için seviyorum!!
Elimde denizde buldugum bir midye var,
Denizden o kadar uzak ki t?pk? seninle benim gibi.
Ama arada tek fark var o denize sen bana aitsin.
Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe ke?fettigimi,
Kimsenin okuma yazma bilmedigi bir kentte..
Ne zaman tutsam ellerini,
Gözlerimin önünden mevsimler geçer.
Ne zaman gözlerin gözlerime de?se
Samanyolundan bir y?ld?z dü?er..
Ben senin gözbebeklerinde kaybolmay? sevdim,
Seninleyken sana doyamamay?,
Sensizkense doyas?ya seni ya?amay? sevdim..
Gün a??r? özlemek güzel,
Seni an?msay?p gülümsemek güzel,
Seni senle ya?amak bamba?ka bir güzel.
En koyu mavilikleri avucuna,
En içten mutluluklar? gözlerine,
En derin sevgileri kalbine usulca b?rak?yorum.
Her zaman sevgiyle kal.
Seni da?lara yazsam ya?murlar,
Göklere yazsam bulutlar,
Gözlerime yazsam göz ya?lar?m siler.
Seni kalbime yazd?m art?k kimse silemez..
Benim için seni görmek suya benzer,
Seninle ya?amak ise nefes almaya...
Susuz üç gün ya?ar?m ama nefes alamadan asla...
SEN? SEV?YORUM...
Seni yan?mda hissetti?im zaman üzüntülerimi al?p,
Onlar?n yerine ?imdiye kadar kimsenin ba?aramad???,
O güzellikleri o s?cakl???, o ????? koymay? ba?ard???n için a?k?m...
Y?ld?zlar vard?r geceyi güzelle?tirmek için,
Çiçekler vard?r: k?rlar? süslemek için,
Sevgiler vard?r: kalpleri birle?tirmek için,
?nsanlar vard?r dostlu?u ya?atmak için...
Sahiller dalgay? nas?l beklerse,
Gökyüzü mehtab? nas?l özlerse,
Kuru topraklar suya nas?l hasretse,
Sende benim hasretimsin...
Seni bir goncayken sevdim, ?imdi gül oldun.
Seni bir ya?mur damlas?yken sevdim ?imdi göl oldun.
Ben mi? Ben bu çöldeyim ?imdi,
Sende serab?m hiç dokunamad???m.
Bir yanmaz yürek denirmi ona,
sevmek haram, yüre?inde ate? olamayana.
Bir gününü sevgisiz geçirdinse yaz?k,
En bo? geçen günün o gündür, inan bana...
Ömrüme yetecek bir a?k ararken seni buldum.
?imdiyse a?k?ma yetecek bir ömür ar?yorum.
Seni çok seviyorum...
Dün kalbime at?lm?? bir tohum idin,
Bugün ise köklerinle kalbimi saran bir çiçek.
Bazen asi olur seller, ça?layana dönü?ür.
Köpüren kuduran suyun üstüne bir sessizlik kaplar.
Birikir bir göl olur. Öyle oluyorum sensiz olunca..
Yine s?çrayarak uyand?m uykumdan, a?layas?ya özlemi?tim seni,
Bir özlemki birikmi?ti gözkapaklar?mda, dokunsalar a?layacakt?m inan,
Neye yarar gökyüzünde güne?, Sen yokken yan?mda...
Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak.
Ölsem ruhum daima seninle kalacak.
Kapan?rsa gözlerim hayata,
?nan ki son sözüm
SEN? SEV?YORUM olacak!
?ark?daki melodi, do?adaki bahar.
Kalbimdeki yara, hepsi senin için.
Ço?u kez duygular anla??lmaz ifadeler tutuk.
E?er söyleseydin sevdi?ini benim olurdu mutluluk..
Dökmedim yüre?imi kimsenin gözlerine.
Ö?renirken hasretinle sevi?meyi.
Gözya?lar?m akabilir özgürce.
?çimde o kadar güzelsin ki,
onu kirletmeyece?im kimseyle...
Neden zor bu kadar seni sevmek ve bulamamak,
Dokunmak istedikçe uzakla?mak, dü?ündükçe unutmak,
Neden bu kadar zor seni sevdi?i halde söyleyememek,
Hep bir ?eyler gizlemek, sana sahip olaca??m yerde seni KAYBETMEK.
Ac?mak sevgi de?ildir, üstünlü?ün kabülüdür.
Ho?görü sevgi de?ildir, istemedi?ine katlanmakt?r.
Ba??ml?l?k sevgi de?ildir, gereksinimin kar??lanmans?d?r.
Sevgi de?er vermesini bilmektir.
Sevgi ya?ama hakk?n? kabul etmektir.
Sevgi var olmaktan k?vanç duymakt?r .
Sevgi e?itli?in duyumsanmas?d?r.
Ben senin gözbebeklerinde kaybolmay? sevdim,
Seninleyken sana doyamamay?,
Sensizkense doyas?ya seni ya?amay? sevdim..
Gün a??r? özlemek güzel,
Seni an?msay?p gülümsemek güzel,
Seni senle ya?amak bamba?ka bir güzel.
En koyu mavilikleri avucuna,
En içten mutluluklar? gözlerine,
En derin sevgileri kalbine usulca b?rak?yorum.
Her zaman sevgiyle kal.
Seni da?lara yazsam ya?murlar,
Göklere yazsam bulutlar,
Gözlerime yazsam göz ya?lar?m siler.
Seni kalbime yazd?m art?k kimse silemez..
Benim için seni görmek suya benzer,
Seninle ya?amak ise nefes almaya...
Susuz üç gün ya?ar?m ama nefes alamadan asla...
SEN? SEV?YORUM...
Seni yan?mda hissetti?im zaman üzüntülerimi al?p,
Onlar?n yerine ?imdiye kadar kimsenin ba?aramad???,
O güzellikleri o s?cakl???, o ????? koymay? ba?ard???n için a?k?m...
Y?ld?zlar vard?r geceyi güzelle?tirmek için,
Çiçekler vard?r: k?rlar? süslemek için,
Sevgiler vard?r: kalpleri birle?tirmek için,
?nsanlar vard?r dostlu?u ya?atmak için...
Sahiller dalgay? nas?l beklerse,
Gökyüzü mehtab? nas?l özlerse,
Kuru topraklar suya nas?l hasretse,
Sende benim hasretimsin...
Seni bir goncayken sevdim, ?imdi gül oldun.
Seni bir ya?mur damlas?yken sevdim ?imdi göl oldun.
Ben mi? Ben bu çöldeyim ?imdi,
Sende serab?m hiç dokunamad???m.
Bir yanmaz yürek denirmi ona,
sevmek haram, yüre?inde ate? olamayana.
Bir gününü sevgisiz geçirdinse yaz?k,
En bo? geçen günün o gündür, inan bana...
Ömrüme yetecek bir a?k ararken seni buldum.
?imdiyse a?k?ma yetecek bir ömür ar?yorum.
Seni çok seviyorum...
Dün kalbime at?lm?? bir tohum idin,
Bugün ise köklerinle kalbimi saran bir çiçek.
Bazen asi olur seller, ça?layana dönü?ür.
Köpüren kuduran suyun üstüne bir sessizlik kaplar.
Birikir bir göl olur. Öyle oluyorum sensiz olunca..
Yine s?çrayarak uyand?m uykumdan, a?layas?ya özlemi?tim seni,
Bir özlemki birikmi?ti gözkapaklar?mda, dokunsalar a?layacakt?m inan,
Neye yarar gökyüzünde güne?, Sen yokken yan?mda...
Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak.
Ölsem ruhum daima seninle kalacak.
Kapan?rsa gözlerim hayata,
?nan ki son sözüm
SEN? SEV?YORUM olacak!
?ark?daki melodi, do?adaki bahar.
Kalbimdeki yara, hepsi senin için.
Ço?u kez duygular anla??lmaz ifadeler tutuk.
E?er söyleseydin sevdi?ini benim olurdu mutluluk..
Dökmedim yüre?imi kimsenin gözlerine.
Ö?renirken hasretinle sevi?meyi.
Gözya?lar?m akabilir özgürce.
?çimde o kadar güzelsin ki,
onu kirletmeyece?im kimseyle...
Neden zor bu kadar seni sevmek ve bulamamak,
Dokunmak istedikçe uzakla?mak, dü?ündükçe unutmak,
Neden bu kadar zor seni sevdi?i halde söyleyememek,
Hep bir ?eyler gizlemek, sana sahip olaca??m yerde seni KAYBETMEK.
Ac?mak sevgi de?ildir, üstünlü?ün kabülüdür.
Ho?görü sevgi de?ildir, istemedi?ine katlanmakt?r.
Ba??ml?l?k sevgi de?ildir, gereksinimin kar??lanmans?d?r.
Sevgi de?er vermesini bilmektir.
Sevgi ya?ama hakk?n? kabul etmektir.
Sevgi var olmaktan k?vanç duymakt?r .
Sevgi e?itli?in duyumsanmas?d?r.
Her a?k bir yüre?in sesidir ve sab?rla büyür!
?çindeki sevgiyle, ac?yla, inançla, öfkeyle, piser!
?arap gibi gün geçtikçe güzelle?ir..
A?lamay? bil gülmeyi unutma
Sevmeyi bil sevilmeden sevme
Güller bülbüllerin y?ld?zlar gecelerin
Mutluluklar sadece ama sadece senin olsun.
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.
Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.
Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n
Bu ?ark?m sana sevgilim, bir an önce dönmen tek dile?im,
Gözya??m kar???p denizlere, Sana ula??r belki hasretim.
Elimle tutamad???m, gözlerimle göremedi?imsin,
?imdi çok uzakta, nerden bileceksin halimi.
Hasret kap?mda, nöbetler tutuyor, sevgilim uzak bir ?ehirde,
Gözlerim onu ar?yor, bir ku? olup uçup gitsem,
A?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na, öpsem seni koklasam.
Ah yan? ba??mda durur gibisin, hasretin büyütür bak seni,
Ah bu kadar uzak olup, kalbimde uyuman ne tuhaf...
Neden o kadar merak ediyorsun ne yapt???m?? güne?e mektup yaz?yorum
Görmüyor musun? i?im var oyalama beni, ya?murlar? gözlerine dolduraca??m daha ve mum dikece?im denizlerime senin yollar?ndan yürüyece?im usulca,
Sana arkadan yakla??p s?ms?k? sar?laca??m...
Her gülen yüze dostca sar?ld?m,
Her sevgi sözüne arkada?ca bakt?m,
Yan?nda olmasam bile umutlar?mda hayallerimde hep sen vard?n..
Bunca çilenin sonu de?ilmi bir avuç toprak,
Ölümden yana korkum yok,
Tek korkum unutulmak !!
Gökyüzü ne kadar karanl?k olursa olsun ,
Oralarda bir yerde mutlaka bir y?ld?z vard?r.
Bir kalp ne kadar sevgisiz olursa olsun,
Mutlaka içinde ye?eren tomurcuk ve bir çiçek vard?r .
Tek bir dikensiz gül gibi güzel sürer a?k...
O muhtesem ???g? ald?g? zaman
Dünyan?n en güzel gülüdür.....
Bir dostun üzüntüsüne herkes sempati duyabilir, bu çok kolayd?r.
Bir dostun ba?ar?s?na sempati duyabilmek ise ,
Çok sa?lam bir karakter gerektirir...
Böyle bir dünyada seninle ya?amak varken,
Böyle uzak kalmak gücüme gidiyor,
Senin verdiklerini seninle payla?mak varken,
Seni sensiz ya?amak içime sinmiyor...
Ac?mak sevgi de?ildir, üstünlü?ün kabülüdür.
Ho?görü sevgi de?ildir, istemedi?ine katlanmakt?r.
Ba??ml?l?k sevgi de?ildir, gereksinimin kar??lanmans?d?r.
Sevgi de?er vermesini bilmektir. sevgi ya?ama hakk?n? kabul etmektir.
Sevgi var olmaktan k?vanç duymakt?r sevgi e?itli?in duyumsanmas?d?r.
Dünya unutursa dönmeyi,
Rüzgar unutursa esmeyi,
A??klar unutursa sevmeyi,
Belki o zaman unuturum seni
Sen ; bir damla ?arap gibisin içtigim anda beni sarho? edecek ...
Sen ; masmavi bir deniz gibisin, dokundugum anda beni titretecek
Sen ; harika bir insans?n, sonsuza dek sevilecek
Sen ; sevgi dolu bir insans?n hep sürecek ....
Birgün zaman kayar elinden tutamazs?n.
Sel gibi akan gözyaslar?n? kurutamazs?n.
Öylesine sendeyim öylesine bendesin ki
Unutmak istesekte art?k unutamay?z!!!
Önce dü?tügümde kalkmay?, sonra aleve dokundugumda ac?y? sevmeyi ö?rendim
Sonra terkedilip beklemeyi sayende unutulmay?da ögrendim
Her?eyi ö?rendimde yaln?z unutmay? ö?renemedim...
Ku?lar? çok seven bir çocu?un kaçmas?n diye s?ms?k? sar?ld??? serçe yavrusunun biraz sonra öldügünü fark edi?ini çocu?un gözya?lar?n? ve...
Seni kaybeden beni anlayabilirmisin.
Mutlulu?un ve sevginin resmini çizen bir ressam ol.
F?rçan hiçbir zaman kederi yans?tmas?n o bembeyaz zemine.
Mutlu ol ki ya?ad???n? yapmak daha haz versin sana.
Penceremin önündeyim dalm???m gökyüzüne
Bulutlar?n aras?nda yer ararken kendime
sonsuzlu?u dola??rken sensizli?e al?s?rken
her?eyini unutmu?ken kahretsin akl?mdas?n
Ve sen bunun fark?ndas?n..

#2836

 
© 2015
AŞK