Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgi Sözleri

K?sa sevgi sözleri 2015 anlaml? sayfam?zda anlataca??m?z ?eyleri kelimeler yerine kar??m?zdakine yazmaya çal??t???m?zda gönlümüzden geçen cümleleri yada geçecek cümleleri buraya toparlad?k. ??te hepsi birbirinden güzel sevgiliye sevgi sözleri yeni olanlar?. Ayr?ca burada yaz?lanlar? kendi sayfalar?n?zda yazman?z için sevgi sözleri facebook twitter içinde haz?rland?. ??te de?i?ik ve farkl? sevgi sözleri resimli
Bazen öyle bir dü?er ki akl?na Sende b?rakt??? izleri verdi?i ac?lar? bile özlersin DE?SE DE DE?MESE DE
Ne giyip ne takt???n umrumda de?il En pahal? elbiselerde olsa üstünde insanl??? giyemedikten sonra ÇIPLAKSIN gözümde .
SensizLik, ate?i yükseLen geceLerin cehenneminde aLev kusturuyor sözLerime iyi ki diyorum içmek giBi Bir kurtuLu? var önümde iki sat?rdan iLeri gitmeyen Bu ömürde . duygusal sevgi sözleri
ÖLüm Su de??L ki içipde öLesin ?nsanLar mert deqiLki inan?pta güvenebiLesin Adam Gibi birii yoK ki ALLah ?na KaDar sevesin
Bazen öyle konu?acaks?n ki kar??ndaki cevap veremeyecek.
Bazen de öyle bir susacaks?n ki kar??ndaki konu?maya cesaret edemeyecek.
Kimi bakar elbisenin rengine, kimi bakar yüzüne ve gözüne, kimi de bakar cebindekine.Gerçek seven ise bakar sadece yüre?ine
Kimse elindekinin de?erini bilmez sahip oldu?u sürece; ama bir gün onu kaybetti?inde geç kal?nm?? tek bir söz: 'Ke?ke'..
Belki o her?eye de?ecek kadar de?erli senin için; ama unutma ki, sen de onun için kendini y?pratacak kadar de?ersiz de?ilsin.
- Ne kadar güzel Olursa Olsun Gözlerin, Ne kadar Çekici Olsada Sözlerin, Ben Senin Kalbini Sevdim Ey Sevdi?im.. !!

YoLuma Çok a$k Ç?kar Benim Daha ! Ben akL?ma Koyduktan Sonra ! Sen Kendi Derdine Yan ! AcaBa BuLurmusun Bir Ben Daha . . . !
- A?k'?n 'kürtaj?' yoktur sevgili.. Bakamayaca??n 'a?ka' GEBE kalm?yacaks?n!.. "
A?açtan dü?en yaprak nas?l 'kurumaya' mahkumsa; Gönülden dü?en insan da 'unutulmaya' mahkumdur..
Aram?zdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m. Hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n.
Ar?yorum sevgilim i?te budur günah?m bir tek sana güveniyorum affet beni sevgilim.
A?k dedi?in nedir ki, gelip geçici bir toz pembe Mutluluksan ba?ka, mutluluk dedi?in nedir ki gercek gibi ama göstermelik, ölüm dedi?in nedir ki an? ve daimi bir ay gibi.
A?k?m için ölürüm ama gururum için a?k?mdan bile vazgeçerim....
A?k?m var da?lar bilemez, Sevgim var kimsenin akl? alamaz, Birde sen vars?n ya bir tanem, Dünyada kimse böyle sevilemez...

A?KIN KALB?NDEYSE MUTLULU?UN EL?NDEYSE ?STED???N ?K? KEL?MEYSE SEN? SEV?YORUM.
Az önce buradan bir rüzgar geçti.Nereye dedim? özlenen ve beklenen her yere dedi.Akl?ma sen geldin.Sana bir tutam sevgi gönderdim d??ar?ya ç?k birazdan gelecek.
Babama sordum senin gözünde de?erim ne kadar diye dünyalar kadar dedi dünyan?n de?eri ne kadar diye sordum be? para etmez dedi kamyoncu edebiyat?.
Bal?klar?n sevgisini bilir misin? Birbirlerine dokunamazlar ama Sevgiyi hep Yüreklerinde Hissederler. Bende ?imdi sana dokunam?yorum ama hep YüREG?MDES?N...
BA?KASINA KEND?NDEN FAZLA DE?ER VERME, YA ONU KAYBEDERS?N YADA KEND?N? MAHVEDERS?N
Bataryas? zay?f rüyalar?mda , kapsama alan? d???nda kalan sevgilime, , ?ebeke hatas? nedeniyle ula?amad?m, , ?imdi yüre?imde ful çeken hatt?mla seninleyim...
Bazen her ?eyin özelli?ini yitirdi?ini dü?ündü?üm anlarda gözlerin geliyor gözlerimin önüne ve o zaman kendime diyorum ki daha ya?amak için çok sebebim var a?k?m
Baz? insanlar güle do?ru ko?arken ayaklar? alt?nda ezdikleri k?r çiçeklerini görmezler bile.
Baz? Sevgiler vard?r ki ?nsani pi?man eder.çok do?ru, Yinede sevmeye devam edin.Belki bir gün pi?man olaca??n?z? bilerek sevin.
Ben bu hayatta pek çok yanl?? yapt?m , ama ac?s?n? ben çektim Tek bir do?ru i? yapt?m oda sana kalbimle güvenmekti, Umar?m laiksin sen buna can?m?n içi...
Ben her zaman nerede olursam olay?m, Ne dü?ünürsem dü?ünüyüm her an kalbimdesin, Seni ne kadar sevdi?imi kelimeler ile anlatamam, Ama ?unu iyi bil ki SEN? SEV?YORUM...
Ben sana mecburum bilemezsin, adini m?h gibi tutuyorum akl?mda ?çimi seninle i?itiyorum bir ya?amak dü?ünsem "sus" deyip ad?nla ba?l?yorum.
BEN SEN? ASIL ?NSANLARIN BAS?T DUYGULARIYLA D???L, BAS?T ?NSANLARIN ASIL DUYGULARIYLA SEVD?M...
Ben seni bir do?rudan geçen noktalar kadar çok sevdim ama sen bunun sadece iki nokta aras?nda kalan bir do?ru parças? kadar?n? anlad?n.
Ben seni çok sevdim deliler gibi bu büyük a?k ancak toprakta biter ne bir selam gönder ne halimi sor olsun ben güzelim Varl???n Yeter
Ben seni sevdim ama sen beni sevmedin.ben senin için a?lad?m ama sen benim için de?il.ben Seni unutamad?m ama sen beni unutmu?sun.Seni daha halen seviyorum.....

ben sevdi?imi k?r çiçe?i gibi avucumda de?il, bir kur?un yaras? gibi yüre?imde saklar?m.
Ben sevgiyi kir çiçe?i gibi elimde de?il, hançer gibi yüre?imde sakl?yorum..
Ben sevgiyi kir çiçe?i gibi elimde de?il, hançer gibi yüre?imde ta??r?m..!
BEN? SEVD???N? SöYLüYORSUN!!!TRENE ?K? B?LET ALDIM BEN?MLE GEL?YORMUSUN...???
Benim sana a??k oldu?umu anlatmak için bir ?iirimi yoksa bir masal m? yazsam.Ama ben sana iki kelime yaz?yorum.SEN? SEVIYORUM.
beyaz güller açt? bahçelerde , sevdi?in.. ya o karanfil , bayg?n kokulu çiçek. gel yaln?zl?k bahçeme beyazlar giyin, anlad?m ki bu ömür sensiz geçmeyecek.
Bir ate?im yanar?m külüm yok duman?m yok sen yoksun mekan?m belli de?il zaman?m yok f?rt?nalar içinde beni yaln?z b?rakma benim senden ba?ka s???nacak liman?m yok bir tanem.
Bir ba?kas? seni ömür boyu sevse benim bir anl?k sevdi?im kadar sevemez.
Bir bulut gibidir benim yüre?im, ba?ka yüreklerle çarp???r ya?mur ya?d?r?r, bu ya?murdan sadece vazgeçemediklerim ?slan?r ?imdi dokun saclar?na mutlaka ?slakt?r.
Bir çiçe?in açmak için sebepler buldu?u gibi, Ya?amaya dair sebepler bulmak için ya??yorum... E?er bir gün gelir de ya?amak için bir sebep bulamazsam; ölmek hiç.
Bir gece yar?s? usulca pencereden d??ar? bak! göreceksin nöbet tutuyordur kö?e ba??nda GöZLER?M! öyle kolay de?ildir beni, hala sokaklar?ndad?r ayak izlerim!!!
Neden Kaç?yor Sevgi Kalbimden Neden Ellerim Bo?ta Kal?yor? Hayatm? Nedenlere At?yor Beni Yoksa Senmi Sokuyorsun nedenlere beni?
Kimse Unutturamaz Seni Bana, Ben Sende Ya??yorum Seninle Nefes Al?yorum Bütün Güzelliklerde Seni Hat?rl?yorum. Ayr? Kalsada Ellerimiz Ben yine Sana Tap?yorum!
Seviyorum Seni Seviyorum Derken Gözlerinde Sevgi ?????n? Görmeyi.
Seni Sevmek hayattan 1 ?ans istemek gibi bebegim..
Seni okadar Çok seviyorumki Ne Kalbim öLümü Dinler Nede Bedenim Ac? Çeker.
hayat?m? sana Veriyorum Sensiz ya?amak istemiyorum Seni Seviyorum Birtanem
Seninle Hayata Kar?? bir Anlam Kazand?m Art?k Hayatta ünLem OLmak istemiyorum Birtanem..
güLLerin içinde buLdum Seni Kokun Sard? bedenimi gözlerin Eritti Kalbimi Sana A????m Deli Gibi.
Ellerine hasretim gözlerinde nöbetçiyim Kalbine Zincirledim kendimi Seviyorum Seni.
S?cac?k kalbinde tatL? Bir Sevgi yuma?? Olmak istiyorum a?k?m..
Bu Mesaj?m Sana fuLL Sevgi A?k özLem ve S?cakl?k içinde geliyor oku ve beni Hisset A?k?m..
A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir.Ve a?k öyledirki nerde imkans?z varsa onu seçer.
Karanl?k Ayd?nl?ktan, Yalan Do?rudan Kaçar. Güne? Yaln?zda Olsa Etrafa I??k Saçar. Üzülme Do?rular?n Kaderidir Yaln?zl?k. Kargalar Sürüyle Kartallar Yaln?z Uçar.
Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...
Benim Kalbimi K?rmak Suya Yaz? Yazmak Kadar, Gönlümü Almak ?se Güne?e Dokunmak Kadar Zordur. Sen Suya Yaz? Yazmay? Ba?ard?n, ?imdi Güne?in Batmas?n? Bekle.
Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki , sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n...
Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu. Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun... Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun.
Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!
Özgürlük dü?lerde de?il , kendi kendimize yükseltti?imiz çitlerin ard?ndad?r
E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...
Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya? süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman a??ks?n demektir..
Yaln?z aç??a ç?kan ????? görebiliyorsan, yaln?z söylenen sözü duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun Ne de duyabiliyorsun...
Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.
Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i Gibi.
Sevgi Anla?mak Sevgi Gözlerinde VaaroLmak Sevgi yan?nda heycanlanmak K?saca Sevgi Sensin A?k?m.. Seviyorum Seni. Ate? Külle, A?k Gülle Korunur ...
Ate? Kül, A?k Gül Getirir ...
Ate?den Kaç?l?r, A?kdan Ve öLümden Kaç?lamaz ...
Seviyorum Derken Kaybettim Seni Anl?yorum Seni Sevgi Sözleri Söylerken Sözlerde Kalm?? Sevgim, Seni Seviyorum Dilberim..
Bak?nca Gözlerine Buluyorum Kendimi Gülünce Seninle Geliyorum yeniden hayata, Sensiz Olmaz Bu Sevda Bunu Asla Unutma...
Sevmeyi Biliyosam Sayende Sevdim, A?lamay? biliyorsam Sözlerinle ö?rendim, öLüme gidiyorsam Sayende Gidiyorum Bebe?im...
A?k " Seni Seviyorum " Demek De?ildir A?k?n için FedakârL?k Göstermektir....
Kafay? Sana Takt?m, Otobanda Vitesi 5'e Takt?m Güzelim
Sensiz Olucaksa Bu Dünya Ya?amaya De?mez Bunu Unutma...
Seviyorum Derken Gözlerine Bakmak , Yan?ndayken Cenneti Bulmak benim için A?k?m...
her Gün Seni Severek KahroLâca??ma, Bir Kere Kafama (Beynime) S?kar?m Yok Olurum..

#2294

 
© 2015
AŞK