Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgililer Günü Sözleri

14 ?ubat K?sa Sevgililer günü sözleri 2015 sayfas? - Herkes zaten 14 ?ubat gününün ne anlama geldi?ini biliyor ayr?ca anlatmaya gerek yok arkada?lar.
Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dile?iyle..

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat.
Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r... Nice sevgililer günlerine minik bebe?im.
Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var... Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm... Sevgililer günün kutlu olsun!
Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz... ?yi ki vars?n!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Dolan?p sarmak geliyor içimden, saram?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki, sensiz duram?yorum. Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n! Seni çok seviyorum. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!
Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.
Baz? rüyalar di?erlerinden daha uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam ?u an bu mesaj? okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
Seni ne kadar sevdi?imi merak ediyorsan, ya?an ya?murun her damlas?n? tutmaya çal??, tutamad???n her ya?mur damlas? kadar seviyorum seni...
Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m.
Sen güne?in do?du?u, karanl???n bitti?i yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!
E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.
Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.
Seni tahmin edece?in kadar de?il, tahammül edemeyece?in kadar çok seviyorum. Sana "Sevgilim!" diyebildi?im için kendimi çok ?ansl? görüyorum.
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni sevmeye devam edece?im. Sevgililer günün kutlu olsun!
Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Eskiler böyle der. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem.
Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.
Baz? rüyalar di?erlerinden daha uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel olur.Benim en uzun ve en güzel rüyam, ?u an bu mesaj? okuyor. Seni çok ama çok seviyorum birici?im. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibide?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!
Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yan?nda olup sana sana sar?lmak için ç?ld?r?yorum...
Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.
Beni karanl?ktan ayd?nl??a, yalandan gerçe?e, ölümden ölümsüzlü?e götürdü?ün için te?ekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte can?m.
Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir... Bu sevgililer gününde yan?nda de?ilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!
Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki mart?lar ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dile?iyle sevgililer günün kutlu olsun!
Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin asl?nda. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.
Öperim dudaklar?ndan gül kokulu yanaklar?ndan her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin... Sevgililer günün kutlu olsun!
Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yanl?zl???m?, çaresizli?imi. Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m.
Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m... Sevgililer günün kutlu olsun biricik a?k?m!
Yüre?imdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni ya?atan tek duygu senmi?sin bebe?im... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice y?llara.
Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da... Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...
Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmay? diliyorum.
Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi.
Sevgililer gününde belki yan?nda de?ilim ama dünde, bugünde, yar?nda yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikan?n 60 saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp yang?n? güçlendirdi?i gibi... Bizim de sevgimiz hep ya?ayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dile?iyle...
Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!
@-)-) sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadar? geliyor. Ama bil ki gerçe?ini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdi?imi f?s?ldamak.. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??naufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!
Do?an her günün sabah?nda içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak. Sevgililer günün kutlu olsun!
Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. ?imdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yorum.
Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun birici?im.
Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum.
Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ?????m sensin, güne?im sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!
Sevgililer öpü?ürken neden gözlerini kapat?r bilir misin? Çünkü gözleriyle de?il de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Maviler giyer bulut olurum, ye?iller giyer bahar olurum, bakars?n bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!
Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.
Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için a????msana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.
Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan e?er. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, uzat yana??n? . Muuckk!!!
Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdi?imi söyleyebildi?im.
Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun a?k?m.
Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat. Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizli?e! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m nice y?llara.
Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime de?se samanyolundan bir y?ld?z dü?er. Sevgililer günün kutlu olsun!
Denizi içerken maviler tak?ld? bo?az?ma, karaya vuran bal?k gibi ç?rp?n?yorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, orman?n denizinde huzur gibisin, ?????m sensin, güne?imsin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.
» @-)-) sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadar? geliyor. Ama bil ki gerçe?ini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdi?imi f?s?ldamak.. Sevgililer günümüz kutlu olsun! Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar kadar çok seviyorum.
» Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!
» Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp yang?n? güçlendirdi?i gibi... Bizim de sevgimiz hep ya?ayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dile?iyle...
» Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem.
» Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Eskiler böyle der. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sevgililer günümüz kutlu olsun
» Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni sevmeye devam edece?im. Sevgililer günün kutlu olsun!
» Seni tahmin edece?in kadar de?il, tahammül edemeyece?in kadar çok seviyorum. Sana "Sevgilim!" diyebildi?im için kendimi çok ?ansl? görüyorum.
» Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun
» E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.
» Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikan?n 60 saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun.
» Okadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
» Do?an her günün sabah?nda içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak. Sevgililer günün kutlu olsun!
» bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle...daha nice sevgililer gününü beraber gecirmek dile?iyle...SEN? ÇOK SEV?YORUM
» Bugün mavi bulutlar? avucunuza mutlulu?u ba? ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güne? yaln?zca sizin için do?sun sizi seviyorum! Sevgililer gününüz kutlu olsun.
» Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun birici?im.
» DuYGuLaR VaRD?R aNLaT?LaMaYaN..SeVGiLeR VaRD?R KeLiMeLeRe S??MaYaN...BaK??LaR VaRD?R iNSaN? öMüR BoYu a?LaTaN...YoLLaR VaRD?R a??LMaS? GüÇ oLaN. KaLPLeR VaRD?R aC?LaRLa PaRÇaLaNaN.Ve iNSaNLaR VaRD?R HiÇ uNuTuLMaYaN.SaNMa BeNi SeViPTe B?RaKaNLaRDaN. BeNiM SeVGiM MeZaRa KaDaR oLaNLardanS?n ... SEVG?L?LER GÜNÜN KUTLU OLSUN PITIRCI?IM;)
» Sevgililer Günün Kutlu olsun.... Sen benim ya?ama sewincimsin!!!! SEn ben?m VazgeÇilmezimsin..... SEn benimsin A?k?mmm
» DALGALAR SAH?LE VURDU?UZAMAN KUMSAL ?U ?MZAYI ATAR SEN? SEV?YORUM
» SEVG?Y? YA?AYANLARIN;SEVMEY? Ö?RETENLER?N TÜM SEVENLER?N SEVMEYE LAYIK OLANLARIN VE B?LHASSA SENN HER GÜNÜN SEVG? GÜNÜ OLSUN, HER GÜNÜN SEVG?YLE DOLSUN...
» sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yanag?na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi ? sevgililer günün kutlu olsun
» a?k?m?n yapamayaca?? hiçbir?ey yoktur sadece bana sevgililer gününde hediye all:)
» seni sensiz ya?amak çok zor be gülüm. sevgililer günün hep benli geçsin.sevgililer günün kutlu olsun.
*Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..Sevgililer günün kutlu olsun!!
*Ben Seni Kalbimi Yazdim, Bu Kalp Durmadik Sürece O Yazi Silinmez.Sevgililer günün kutlu olsun!!
*Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..
*Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...
*Yaln?z?m, yaln?zl???m beni dinlemekte, yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte, yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyor, yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR
*Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.Sevgililer günün kutlu olsun!!
*Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, Gülüm Desem Oda Soluyor, Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..
*A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?Sevgililer günün kutlu olsun!!
*Sonbahara ?nat A?aç Hala Ye?ermekte, Geceye ?nat Gün Hala A?armakta, Ben ?se Kadere ?nat Hala Seni Sevmekteyim. ?nat Bu Ya Mah?ere Kadar Sen? Sevece?im!
*Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..
*Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba
*Dünyada bir çok insan var.Kimi mutlu kimi mutsuz, Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor...Sevgililer günün kutlu olsun!!
*Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum Yaln?zl???ma!!!
*Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n.. Karanl??a bak yüzümü göreceksin.. Elini kalbine koy, gözlerini kapa ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..
*Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam kar??s?nda...
*Bugünü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir.Sevgililer günün kutlu olsun!!

#2231

 
© 2015
AŞK