Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgililer ?çin Mesajlar

Gönülden gönüle att?n kendini bir heves u?runa satt?n sevgini her geçen yolcuya açt?n kalbini art?k bir hanc?dan fark?n kalmad?

Bir damla gözya??n olmak isterdim yanaklar?ndan süzülüp dudaklar?ndan ÖPMEK ?Ç?N...

Uykudan uyand???na pi?man eden dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan tatl? bir rüyas?n sen...

?nan senin yan?nda sanki birbirimizden çok uzaktaym???z gibi geliyor bana. Yaln?zl???m? seviyorum çünkü ancak o zaman seni yan?mda hissediyorum.

Dertlerimizi avutan ak?l ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler de?il.

Sen uykusuzluk nedir bilir misin?Gece ?slak yast???na ba??n? koymak, "yar?n ne olacak diye"korkuyla uyumaya çal??mak. Sen geceleri yaln?zl?ktan a?lamak nedir bilir misin?

Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er...

Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.

Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum

Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?

Sen geçmi?in herhangi bir yolsuz sevdas? diye an?yorsun beni oysa ne yollar arad?m o sevdaya ama bilmiyorsun çocuk bilmiyorsun...

Depremle girdin gönlüme, fay hatt? çizdin yüre?ime, artç?lar hala devam etmekte, özlenmektesin bitanem dokuz nokta dokuz ?iddetinde

Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri varki can vermeye de?er!

Gölgeler dü?sede yüre?inin üstüne güne?ini sak?n söndürme, umut yoksa yar?nlar uzak kal?r insana, unutma Bir Sen Daha Yok Bu Dünyada...

Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.

Gül dedi?in nedirki, Solar gider, Ate? dedi?in nedirki, Kül olur gider, Gün dedi?in nedirki, Geçer gider, Ama sana olan sevgim sonsuzdur, Ancak mezarda biter!!

Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...

Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini; her sevenin sevilmedi?ini bile bile ! ama yinede bir umut ta??yorum belki SEVEN SEV?L?R diye !!!

Deniz sesimi duyarm?? da?lar dinlermi anlatsam seni? hüzünlüyüm desem çare olurmu gökyüzü? salarm? bulutlar? pe?ine ilgilenirmi rüzgar yard?m edermi seni bulmama ???

Korku bilmeyen GÖNÜL korkmay? ö?rendi. (SEN? KAYBETMEK KORKUSU)Sevmeyi bilmeyen GÖNÜL sevmeyi ö?rendi. (SEN? ?LK GÖRÜ?TE)Ama bu GÖNÜL tek bir ?ey ö?renemedi. (SEN? UNUTMAYI)

A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara hergün vuracaks?n sesini duyan yokki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra bende ben bittim ?imdi s?ra sende...

Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye..

Sanal dünya diyorlar buraya, u?rad?m geçtim. Bekledi?im ufak bir telefon görü?mesiydi, art?k ondanda vazgeçtim. Gideceksen git yolun aç?k olsun, gözlerinde yüre?inde huzur bulmu?tum al istemem o da senin olsun.

?nsan t?rman?rken da??n kafa tutmas?na raz? olmal?d?r.

Herzaman do?ru söyle, ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.

Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun , hayat? sevdi?i kadar seviyorum...

Ben senin ne yarin nede can?n ben senin ne sevdi?in ne bahar?n ben senin belki umrunda de?ilim ama sen benim sen benim nefesimsin

Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r..

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulamayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n ve tek ba??na ya?anamayacak kadar özeldir.

Seni ne kadar seviyorum biliyormusun? söz veripte tutmad?g?n günler kadar, beni beklettigin saniyeler kadar, bana sevgiyle bakmad???n an kadar, uykular?m? kaç?rd???n geceler kadar, sonunda anlad?m seninde beni ne kadar sevdi?ini zalim...

Ben hergece sen uyurken dalga olup vuruyorum sahillere rüzgar olup esiyorum sessizce sen uyurken yüre?im geliyor üstünü örtmeye bensizken ü?ürsün diye...

A?k?m seni o kadar çok seviyorum ki bu sevgiyi ka??tlar , kalemler , bo? sayfalar , sigara dumanlar? , bo? duvarlar ve beni bu güne kadar tan?yan her kez anlad?..bir de sen anla a?k?m seni çok seviyorum.

Sensiz yorgun ve bezgin sürüklenip gidiyorum, tatt???m zevkler bile beni avutaca?? yerde, ayr?l???n ac?s?n? daha da artt?r?yor, biz her?eyde birbirimizin yar?s? idik;?imdi ben senin pay?n? çalar gibi oluyorum..

Hayatta iki ki?i tan?d?m. Birisi rüyalar kadar uzak sen, di?eri sevgililer kadar yak?n ben. Hayatta iki ki?i tan?d?m . Birisi asla benim olmayacak sen, di?eri senden ba?kas? olmayacak sen.

B?rak da aks?n zaman b?rak co?sun saatler b?rak kaçs?n yelkovan kovalas?n akrepler b?rak hayk?rs?n hayat inlesin yerle gökler nas?lsa biryerlerde seven kalp seni bekler..

Uyan?nca uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan. Hayatta sadece bir kez görülebilen harika bir rüyas?n sen.

Yoklu?una dayand?m. sensizde sabah oldu. sensizde mevsimler de?i?ti. ama dudaklar?mla gülsemde gözlerimle gülmeyi unuttum sayende.

Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, O zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür. Sevginin s?cak elleri ellerindedir !!

Sana ne demeliyim? Hayat?m desem hayat k?sa, güne?im desem güne? bat?yor, çiçe?i desem o da soluyor...Sana can?m demeliyim çünkü bu can seninle ya??yor!

Bugün benim için yepyeni bir gün do?uyor; her?ey capcanl?, her?ey hayat dolu, her?ey benimle duygular?m hakk?nda konu?uyor, her?ey beni duygular?ma de?er vermeye davet ediyor...

Yeni bir a?ka ba?l?yorum sanm??t?m galiba çok yan?lm???m. Bu a?k?n sonuda ayr?l?k olacak, ve ya?ad?klar?m geride kalacak. Geriye ac? ve güzel hat?ralar kalsa bile, onlar? hat?rlamak ayr?l?k kadar ac? olmayacak..

Seni dünyada seven on ki?i varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven be? ki?i varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir ki?i varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm.

Birlikte olabilece?in de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol! Geldi?inde bo?luk dolduranlardan de?il, gitti?inde yeri dolmayanlardan olsun!!!

Seni her dü?ündü?ümde cebime bir kuru? koysam ?u an zengin bir insand?m :))

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için...uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama UNUTAMAZSIN!!!

Sevgide fedakarl?k yolunu bulamayanlar? asla gönül kap?n?zdan içeri sokmay?n.

Bir s?cak yüz arad?m ?u tenha sokaklarda sanki herkes yabanc? herkes dar?lm?? bana. ne derdimi soran var ne tan?d?k bir çehre. ne tarafa uzansam ellerim bo? kal?yor, mutlu olan kimseler hüznümü artt?r?yor.

Zamans?z ya?an ya?mur bulutu gibi gelip oturaca??m gözbebeklerine a?layacaks?n, bir burukluk duyacaks?n vefas?z yüre?inde beni unutmayacaks?n, bir kabus gibi uykular?n? bölece?im gece yar?s?, nas?l ben sen? unutmad?ysam sende beni unutamayacaks?n.

Rüzgar?n Keman?n? Çald??? Ve Damlalar?n Pencereye Vurdu?u So?uk Bir Gecede, Yata??na Uzan?p Hayalini Kurdu?un Tüm Güzellikler Senin Olsun Sevgilim..

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N.

Sevmek bir bak?ma zaman?n? vermektir, zaman aralar?n? doldurmak de?il, sabahlar? birlikte uyanmakt?r ve yelin sessizli?ini gecenin gizemini bak??a bak??a duyumsamakt?r sonra birbirinin damarlar?nda bir kavurgan kan gibi dolanmakt?r...

Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki , sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n...

A?k?m? da?lara yazacakt?m a?k?mdan büyük da? bulamad?m..

Özgürlük dü?lerde de?il , kendi kendimize yükseltti?imiz çitlerin ard?ndad?r

??te buna a?k denir be aslan?m, buna zifiri karanl?k denir. O?ullar? olur a?k?n, k?zlar? olur; kar?, ya?muru, tipisi olur. Çamuru bile olur; lakin, gövdeni güne?in alt?na yayd???n bahar günleri parmakla say?l?d?r. O parmakla say?l? anlar için, o birkaç y?l sonra zihninden f?rlay?p f?rlay?p tatl? bir ya?mur olur.

Seni sevmek güzel ?ey, ümitli ?ey, dünyan?n en güzel sesinden, en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir?ey, ama art?k ben ?ark? dinlemek de?il, ?ark? söylemek istiyorum.

Seni Sevdi?imi Dü?ündükçe Ölmeyi Diliyorum Tanr?dan... Her Seferinde Kalbim Ba?ka Bir ?syan Ç?kar?yor... Elimde Olsa Kalbimi Yerinden Söker Ayaklar?mla Çi?nerdim... Ama Elimde De?il Ne Seni Sevmemek Nede Kalbimi Söküp Çi?neye Bilmek... Yapabildi?im Tek ?ey Seni Sevebilmek..

Birgün Hayat?n Bütün Güzelliklerinden Vazgeçip Ölüme Sessiz Sedas?z Gitmek ?stersen Yan?ma Gel. Yan?ma Gel ki; Sana Sensiz Ya?aman?n, Sensiz Olman?n Ölüm Oldu?unu Göstereyim.

Benim Kalbimi K?rmak Suya Yaz? Yazmak Kadar, Gönlümü Almak ?se Güne?e Dokunmak Kadar Zordur. Sen Suya Yaz? Yazmay? Ba?ard?n, ?imdi Güne?in Batmas?n? Bekle.

Gül Bahçesinde Geçsede Ömrüm, ?nan Senin Üstüne Gül Koklamam Gülüm, Seni Koklamak Olsada Ölüm, ?nan U?runda Ölmeye De?er Be Gülüm.

A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.

Seni Y?ld?zlar Kadar Çok Seviyorum. Onlar Kadar Parlak ve Onlar Kadar Yak?ns?n Bana, Tek Fark Onlar Milyonlarca Sen Birtanesin.

Rüyalar?n En Güzelini Görürken Tanr?n?n Seni Korumas? ?çin Gönderdi?i Meleklerin Kanatlar? Öyle Büyük Olsun ki En Masum An?nda Bile Sana Kimseler Zarar Veremesin

Gözlerin Nehir, Kirpiklerin Köprü Olsun. Ben Tam Üzerinden Geçerken ?pler Kopsun, Dü?tü?üm O Yer Dudaklar?n Olsun.

Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum..

Dünyan?n dört bir yan?nda dostlar?m var dostlar ki bir kerecik selam?m? almam??lar bir kerecik selamlar?n? almam???m ve yine dünyan?n dört bir yan?nda dü?manlar?m var dü?manlar ki kan?ma susam??lar kanlar?na susam???m..

Seni bulmaktan çok aramak isterim seni sevmeden önce anlamak isterim, seni bir ömür boyu bitirmek de?il sana hep yeniden ba?lamak isterim...

Gerçek a?klar bitmesini bilen a?klar oldu?una göre, insanlar ya hep sahte a?klar?yla evlenir, yada evlenerek a?klar?n? sahtele?tirir.

Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya bu gece yan?mda oldu?un için!!

Seni sevmek ac?lar?n en büyü?ü olsa gerek, seni dü?ünürken gözya?? dökmek ya?anabilecek en büyük sevinç demek.

Bir serçeydim sürüden ayr?lm??, gökyüzünde kaybolmu?, o ise bir kartalm?? avlanmaya ç?km?? gelmi? bula bula beni bulmu?.

#1204

 
© 2015
AŞK