Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Anlaml? ?yi Geceler Mesajlar?

A?k güne?i baht?nda gülerek do?sun, en güzel geceler senin olsun. ?yi geceler.

Gece olup güzel gözlerin yenik dü?tü?ünde uykusuzlu?a, seni gökyüzünden al?p dü?lerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaks?n belki ama daima yüre?imdesin unutma. ?yi geceler.

Kalabal?k y?ld?zlar içinde arama gözlerimi... Ben sana ay kadar büyük yans?yaca??m, ?????mla ayd?nlan ve tatl? uyu hayal gözlüm...

Geceler sessiz, so?uk, ayaz sevgim o kadar s?cak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sak?n ü?üme diye iyi geceler can?ma...

Allah'?m sana en güzel uykular? ve benli rüyalar? bah?etsin birici?im.

Bu gece hayallerimi, a?k?m? gönderiyorum sana yeniden bu mesajla s???n içlerine hangisini istersen korur seni tüm kâbuslardan sen rahat uyu sevdi?im iyi geceler birici?im...

Yüre?in do?an güne?i de?il batan güne?i seçsin, çünkü do?an güne? elbet batacakt?r ama batan güne? yeni umutlarla do?acakt?r yar?nki güne? senin için bir tanem iyi geceler.

Güzel bir gün nas?l seninle ba?l?yorsa dünyamda, güzel bir gecede ancak seni rüyamda görünce anlam kazanacakt?r, iyi geceler a?k?m.

Sensiz sabaha uyanaca??m bir gece nas?l iyi geçebilir ki. ?yi geceler iki gözüm...

Sevgi ya?muru olsam ya?sam odana ?slatsam seni tek tek dü?en damlalar?mla, yava? yava? rüyalar?nda a?k seli olup ak?amüstüne sen rahat uyu bir tanem, iyi geceler sevgilim...

?yi ki vars?n bir tanem. Rüyalar?n en güzeli bu gece seninle olsun. ?yi geceler sevgilim. Seni çok seven a?k?n...

Ben ay olsam sen benim gökyüzümsün, ben güne? olsam sen gene benim gökyüzümsün, ben sensiz olamam, sende bensiz olamazs?n iyi uykular köylü k?z?!

En güzel gecelerin en güzel rüyalar?n? gör bir tanem tatl? uykular.

Bir hüzün sakl?d?r ve bin umut vard?r, her yeni gün do?umunda, bir hüzünle uyuyup bin umutla uyanma dile?iyle. ?yi geceler.

Güzellikler içinde gecenin bu saatlerinde belki yaln?zl???n en yorgun oldu?u yerde yaln?z olmad???n? bilesin diye sana iyi geceler diyesim geldi.

Yata??na uzand???nda istedi?in bütün güzellikler senin olsun. Ve de duygular?n? payla?acak birine ihtiyaç duyarsan ben buraday?m her zaman a?k?m tatl? rüyalar.

Yine bir gün daha bitti sensiz ve tüm geceler ben ya?ad???m sürece sensiz. Sana çok k?zg?n olmama ra?men seni hala çok seviyorum iyi geceler.

Hayat?mdaki en de?erli varl?k can?m ta içi bir tanecik sevgilim benim iyi uyu yar?n umar?m görü?mek dile?iyle seni çok seviyorum iyi geceler.

Seni uyurken izlemek isterim, uyudu?unda ay yüzünü öpmek isterim i?te o zaman bende tatl? bir rüya görmü? olurum sevdi?im, iyi geceler bebe?im.

Bir ku? misali uçsa dudaklar?m sana do?ru konsa k?pk?rm?z? dudaklar?na irkilir misin? Yoksa onu al?p kendine seninkileri bana gönderir misin? ?yi geceler a?k busem...

Gecenin sessizli?inde dinlerim seni, bir rüya gibisin beklerim seni, iyi geceler y?ld?z gözlüm.

Ben uykuyu sadece seni görmek için seviyorum çünkü rüyalar?m? süsleyen en güzel meleksin bebe?im iyi geceler.

Seni gözlerimi kapatt???mda de?il, gözlerimi açt???mda görmek ve var oldu?unu bilmek isterim Gül parem iyi geceler.

Yine bir gün daha bitti sensiz ve tüm geceler ben ya?ad???m sürece sensiz. Sana çok k?zg?n olmama ra?men seni hala çok seviyorum iyi geceler.

?yi geceler dünya iyi geceler insanlar iyi geceler bir tanem rüyanda beni gör olur mu?

Rüyalar?n en güzelini görürken Allah'?n seni korumas? için gönderdi?i mele?in kanatlar? öyle büyük olsun ki en masum an?nda sana kimseler zarar veremesin. ?yi geceler mele?im tatl? rüyalar bebe?im.

Hayat?ms?n ve ben sadece seni ya?ayabilirim. Seni ya?ad???m her gün için. Yana??na bir buse gönderiyorum. Huzurla uyu bir tanem. Huzurlu ve mutlu iyi geceler. Seni seviyorum...

Bu gece senin gözlerin için uyuyaca??m, sen uyurken gizlice ellerini tutup saçlar?n? ok?ayaca??m, sana yakla??p o her zaman duydu?un ?eyi söyleyece?im; seni çok seviyorum ve hep sevece?im iyi geceler.

Uyudu?unda melekler sars?n dört bir yan?n?, en güzel rüyalar seninle olsun çünkü sen buna lay?ks?n, iyi geceler sevgilim.

Deniz kumsaldaki kum tanelerini zaman ise sensiz dakikalar? götürür ama hiç bir ?ey kalbimdeki sevgini götüremez iyi geceler tatl? rüyalar Allah rahatl?k versin.

Y?ld?zlar gözlerine özensin sen bir tanesin bebe?im iyi geceler dilerim.

Bu gece bütün sevdiklerin yan?nda. Ne tatl? uyursun sen ?imdi. Bir tek seni ölesiye sevenin senden uzakta, bir tek seni ölesiye sevenin uykusuz. Ad?n? can koydum seni can?ma koydum. ?yi uykular...

Seni çok seviyorum gülüm. Sevgimi üstüne al, yorgan gibi korur seni tüm gece boyunca. ?yi geceler a?k?m.

Bu gece dolunay var gökyüzünde, kutup y?ld?z? yine belirgin sen rahat uyu diye bekçi atad?m onlar? gecene iyi geceler gökyüzümün en parlak ve güzel y?ld?z?...

?yi geceler bir tanem. En tatl? uykular en güzel rüyalar senin olsun.

?syan?m sensiz geçen gecelerime ben seni dü?ünmekten uyuyamazken sen rahat ve huzurlu uyu diye bu mesaj? gönderiyorum sana iyi geceler can?m rüyalarda kavu?mak dile?iyle...

Dur bir dakika önce bana bir öpücük, sonra seni seviyorum, tamam ?imdi uyuyabilirsin...

Art?k s?rda? de?il geceler bana sana duygular?m? iletebilece?im telefonuna mesajla en içten duygular?mla iyi ak?amlar sevdi?im sana...

Gecenin en güzel karanl???na gözlerini yumdu?unda akl?na ben geleyim iyi geceler bir tanem.

A?k sarho? gezmektir ?ss?z bo? sokaklarda, bir kalp çizip içine isminin ba? harflerini yazmakt?r bu?ulu camlara, bu mesaj vas?tas?yla a?k?m? gönderiyorum sana iyi geceler a?kitoma...

Bir dua gönderiyorum Allah'?ma sen uyurken rüyanda beni göresin diye. Seni seviyorum a?k?m. ?yi geceler sana.

Rüyalara rest çektim uyumuyorum herkes derin uykudayken ben sana dal?yorum uyku çok tatl? derler ben seni tad?yorum onlar uykuya ben sana doyam?yorum bir tanem iyi geceler...

Kalbinin ????? gecenin karanl???n? bast?rs?n rüyalar?n mutluluk ya?murlar?nda geçsin gecen mutlu kalbin huzur dolu olsun iyi geceler!

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana, kanatlar?nda mutluluk yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat mucuk...

Hayat?ms?n ve ben sadece seni ya?ayabilirim. Seni ya?ad???m her gün için yana??na bir buse gönderiyorum huzurla uyu bir tanem. Huzurlu ve mutlu. ?yi geceler. Seni seviyorum.

Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan.

Özlemim sana sevdi?im sensiz rüyalar?mdan art?k b?kt?m umar?m sen beni rüyalar?nda görüyorsundur iyi geceler birici?im seni çok seviyorum...

Hep akl?mdas?n öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir ?ey bu, bu can bu bedenden ç?kana, bu diyardan göçene dek görebildi?im tek gerçek rüyam sensin tatl? rüyalar mele?im.

?yi ki vars?n bir tanem rüyalar?n en güzeli bu gece seninle olsun iyi ak?amlar sevgilim seni çok seven a?k?n.

Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim, denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece s?rf senin için kapan?yor gözlerim. ?yi geceler her ?eyim!

Uzad? gecelerim, sabah olmuyor sensiz bir tanem, odama hiç güne? do?muyor iyi geceler benim için do?an mehtab?m.

?nsan uyumadan önce ne dü?ünürse rüyas?nda onu görürmü? derlerdi de inanmazd?m demek ki her gece rüyalar?mda seni görmemin nedeni buymu? sende beni dü?ün uyumadan önce iyi rüyalar a?k?m rüyalarda bulu?mak dile?iyle...

Gece lambas?n?n lo? ????? vuruyordur ?imdi o güzel yüzüne ne kadar da güzelsin öyle, her halinle dü?üncelerimdeki tek güzele iyi ak?amlar...

Birden uyand?m do?ruldum yata??mda yast???m gözya?lar?mdan s?r?ls?klam son bir damla gözya??m ise süzülüyor hala yanaklar?mdan, bensiz geçirdi?in son gece olmas? dile?imle, iyi ak?amlar sana kâbusum oldu sensiz geceler art?k bana...

Duvar?ma bakarken bo? odam?n, birden sen beliriverdin çevirdim gözlerimi bakt?m karanl?k tavana yine geldin usulca yakla??p yana??ma bir buse verdin ben de gönderiyorum can?m sana öptüm birici?im iyi ak?amlar sana...

Bu gece ya?an ya?mura yazd?m sana olan duygular?m? seni ne çok sevdi?imi anlats?n diye sel olup aks?n üstüne iyi geceler bir tanem, damlalar?n ç?kard??? ses sana ninni olsun, rüzgâr hayk?rs?n seni ne kadar çok sevdi?imi ve sensiz geçen gecelerdeki ?st?rab?m?n sesini...

Tatl? rüyalar sevgilim. K?saca benli rüyalar evlili?e giden yolumuzda 1 günü de bitirmi? olman?n verdi?i mutlulukla uyuyaca??m; senin tatl? tatl? gülü?ünü dü?ünerek. Rüyalar?ma bekliyorum. Öpüyorum en tatl? yerinden...

Can?m yan?nda olmak istiyor can?m?n bana ihtiyac? vard?r diye. Can?m çok s?k?l?yor can?m yan?mda yok diye. Sensiz gecelerden sensiz günlerden b?kt?m art?k. Sabret hayat?m iyi günler bizi bekliyor. ?yi geceler can?m.

Bu gönül sana tutkun. Sözlerin yine suskun. Ne olursa olsun art?k, sessizlikten korkuyorum. Bir aradayken ayr?y?z. Her ?eye ra?men dayanmal?y?z. Kay?p gitme ellerimden, korkuyorum sensizlikten, gecelerden. ?yi geceler a?k?m.

?yi geceler a?k?m. Ne kadar da s?cak ellerini ellerimde yüzümde hissedemesem de yast???n verdi?i rahatl??? senin kuca??n yorgan?n ?s?tmas?na sen sar?l?yormu?sun gibi farz edece?im. Sen uyurken ben hep seni dü?ünece?im. ?yi uyu a?k?m. Geceler korkutmas?n seni. Üstünü açarsan üstüne örtmeye gelece?im iyi geceler a?k?m.

#613

 
© 2015
AŞK