Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye A?k Sözleri

A?k sözleri, sevgiliye a?k sözleri, yeni a?k sözleri, gerçek a?k sözleri, duygusal a?k sözleri, platonik a?k sözleri, gerçek a?k sözleri, en güzel a?k sözleri

Bana kimse sen gibi bakt? m? bilmem, ama ben kimseye sana bakt???m gibi bakmad?m...!

Günün birinde hepimiz sonsuza dek susaca??z onun için sevdiklerimize.. seni seviyorum.. demekten çekinmeyin!

Ne s?radan bir sevgiyi ya?ayacak kadar basit biriyim. Ne de seni s?radan bir sevgiye malzeme yapacak kadar herhangi biri.

A?k sevipte kavu?amamakt?r. E?er kavu?ursan bir süre sonra o duygular? yitirdi?ini göreceksin..

Gülmek icin mutlu olmay? bekleme, belki mutluluk gülü?ünde sakl?d?r. Sak?n a?layay?m deme, belki bir yerde bir tek gülü?ün için ya?ayan biri vard?r.

Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalar?na girmeyi göze almak demektir. Sevmeye kabiliyetin yoksa, o gözlere bakmayacaks?n.

ÖyIe bir seveceksin ki, yüre?inden kimse ay?ramayacak. Ve öyIe birini seveceksin ki, seni gözleriyIe bile aIdatmayacak. (Can YüceI)

"Çok" sevilmeye de?il, "hep" sevilmeye ihtiyac?m var.

Sevmek zor i?, ne maa?? var ne sigortas?, Bir ayr?l??? var bir de gözya??...

Her yüre?in harc? de?iIdir dokunmadan sevmek.

Mutlu olmak kimin umrunda, sen yan?mda ol yeter.

Ey gönül..A?k? arama..?nan ki ararken kaybolursun..Buldu?unda ya veli yada deli olursun.

Bir gün yan?na gelece?im. Bir elimde silah, bir elimde gül, ya o gülü al?r benimle olursun, ya o silah? al?p beni vurursun.

Ben utangaç bir kalbi ta??r?m geceden..Ben sana a??k oldu?umu, ölsem söyleyemem..(Özdemir Asaf)

?kimizin hayali de ayn?ysa ortak bir yerde bulu?man?n zaman? gelmi? demektir. Mesela sen ve ben ayn? hayatta?

Gülü?ünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa ki yüzünü görmek ?art de?il; Yüre?inde duru?unu seversin.

Ya?mur ba?lad?...Gelse de ?slansak dedi?i biri olmal? insan?n...

Bir insan a??k olunca; k?skan?r, ba??r?r, k?s?tlar, hesap sorar, sahiplenir... ama; anlayana i?te...

Gördü?ünü herkes sever, sen onda görmedi?ini bulacaks?n. E?er gerçek a?k istiyorsan; Ten'e de?il, kalbe dokunacaks?n. (Bob Marley)

Bir çift göze a??k ve di?er bütün gözlere körüm..

"Aç?k çay içerdi hep, demli olunca barda??n di?er taraf?ndan beni göremezmi?, Öyle derdi..." (Cemal Süreya)

"Merhaba sevdi?im; ben o sevmedi?in. Bugünde mi geçmedim akl?n?n k?y?lar?ndan?" (Ümit Ya?ar O?uzcan)

Akl?mda i?in yok! Durup durup akl?ma gelme...Yan?ma gel, Mevzu KALB?MDE!

Ey can?m?n sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. (Mevlana)

?nsan hiçbir zaman a??k olmamal? ki hayat?n? ya?as?n.

Senin k?ymet verdi?in ki?i e?er senin k?ymetini bilmiyorsa, b?rak kendi de?eriyle kals?n.

Ya çok yanl?? zamanda kar??la?t?k ya da hiç kar??la?mamas? gereken iki insand?k. Biz neydik bilmiyorum. Sevgili desem de?il a??k desem de?il bildi?in rastlant?yd?k i?te, ondan öteye gidemedik. ...

kalp midir insana sev diyen, yoksa yaln?zl?k m?d?r körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ate? olmak m?, yoksa yanan ate?e dokunmak m??

Onunla kavga etmeyi, ba?kas?yla gülmeye de?i?mem.

A?k sen, a?k ben, a?k özlem, a?k ac?, a?k ölüm demek. A?k, her an dü?ünmek demek. Ben a?k?n u?runa ölümü göze ald?m. A?k?n ne yeri ne zaman? ne de ya??

"Yan yana" ayr? yaz?l?r, biz hep "s?ms?k?" olal?mm

A?ktan yana ya?ad?klar?m? bilseydin e?er, halen sevebiliyor olu?uma A?IK olurdun... (Elif ?afak)

Biz seninle bir salk?m?n iki a??k üzümüyken,

Ba?ka ?i?elerden ?arap olmu?uz,

Ba?ka hayatlarda harap olmu?uz..

Biz seninle bir denizin iki a??k bal??? iken,

Ba?ka sularda yüzüp durmu?uz,

Ba?ka k?y?lara vurmu?uz..

Ve diyece?im ki;

A?k güzel ?ey..

vaktinde

ve do?ru insanla geldi?i sürece...

Sen benim en k?ymetlimsin, En güzel vazgeçilmezimsin.

Sevmekle bitmeyenimsin, Sen benim hakikatlimsin.

En derin, en içimdesin, Sen benim en güzel derdimsin

Büyük a?klar ya sonsuzdur, Ya da O'nsuz!.

A??k olupta onun ac?s?n? çekene sorun a?k nedir? diye, a?k? bo? sözlerle tarif edemezsiniz! Kalbin ac? çekiyorsa anlars?n ancak a?k?..

Baz? A?klar okyanus gibidir. Görmesemde sonun bir yerde bitti?ini bilirsin, ?imdi okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi, görmesemde biliyorum sonunu sonsuza dek bitmeyecek

Seni özlemek, ü?ümek gibidir so?uk bir ak?am üstü, ya?murun alt?nda yürümek gibi s?r?ls?klam, titreye titreye. S?cak bir yer bulup s???nmak istersin ya hani, öyle ihtiyac?m var i?te, yüre?ine s???n?p, nefesinde ?s?nmaya.

Kelebek gibidir a?k. Pe?inden ko?tukça senden kaçar. En iyisi b?rak uçsun, Belki hiç beklemedi?in bir anda gelip omzuna konar.

Dur ve dinle! Duydu?un her ayak sesi benim olabilir. Çalan her zilde benim parma??m kalm??t?r. Perdeleri ard?na kadar kapatma belki kar?? binan?n çat?s?nda sana el sallayan ben olabilirim.

?imdi o kadar zor ki geri dönmek, seni unutup ba?kas?n? sevmek ama bir ?eyi anIad?m çok zormu? seviImeden sevmek.

A?k bazen o elini ilk tuttu?undaki sicaklik, gözIerine ilk bakti?indaki o i?ik ve tenine ilk yakla?t???ndaki o tutkudur.

BiI ki dü?mek de?iIdir insanIar? üzen..EIinden tutar gibi yap?p asI?nda itenIerdir insan? hayata küstüren.

Ac?lar?m? bile tatIand?r?yor a?k?n. Y?k?ma terkedilmi? kaIlemin bütün hücrelerine sürülmü? iksir gibisin.

Ah sevda bahçemin tutsak çiçe?i..Ben seni oraya hapsettim. Seni hapsettim k?r?k bir a?k ?ark?s? e?li?inde. Hüzne bulad?m seni. Deniz meItemlerini ok?ayan saçIar?n? hapsettim kalbimin k?vr?mlar?na. Ordas?n art?k. Oradas?n ve ne kadar olman gerekiyorsa.

Ve a?k..Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamakt?..

A?k sevgiIim, seni dü?Ierken saç dipIerimin biIe terIemesi.

KaIbimi bedenimden söküp senin avucuna vermek istiyorum. O senindir çünkü; senindir art?k. Sen ruhumda ba?Iad?n ve bütün vücudumu kapIad?n. Bütün vücudum sen art?k.

Ya gönlümü al art?k seni sevmesin, ya akl?m? al art?k seni dü?ünmesin, ya feryad?m? duy gözlerimden hayalin silinmesin ya da can?m? al bu kadar ac? çekmesin.

A?k?n gözya?lar? ?slat?rken sevgilinin omzunu, neden bu kadar geç kald???n? sorar a?k mele?i.

Ölüm dedi?in nedir ki? Dönü?ü olmayan tatil. A?k dedi?in nedir ki? Gençli?i öldüren katil.

Gözlerine üfIeyen uyku perisini cebime hapsettim. Çünkü bana verdi?in en iyi hediyeIerden biri o. OnunIa ?ark?Iar f?s?Idamak istiyorum kuIa??na. Benim kurtar?c?m bu uyku perisi..

Ben güzel ruhuna a??k oldum senin. Sadece bu yüzden sadakat kokuyor bu tutku. Çünkü sen ebedi ruh hastaI???m oIacaks?n benim.

A?k sözleri a??k olupta söyleyemedi?iniz ?eyleri söylemektir.

Annem ya?? iIerIedikçe eIim koIum a?r?yo diyor, ah be annem benim ya??m kaç ki hergün soI yan?m a?r?yor..

Gecenin karanI???nda, güne?in ?????nda, suyun damIas?nda, seIin co?kusunda, kimi yan?mdas?n kimi rüyamda, ama hep akI?mdas?n sak?n unutma.

Sen, hayaIini kurup, sonunda buIdu?um o hayaIIerimdeki adam de?iIsin. Sen kar??ma ç?k?p, bana a?k? hayaI ettiren iIk sevgiIisin.

A?k, sak?zdan ç?kan sözIer kadar basit oImaya devam ettikçe, insanIar da onu çi?neyip tükürmeye devam edecekIer.

A?k bittikten sonra arkada? kaIaI?m diyenIer! GüIe ba?ka isim versen de?i?ik kokacak m??

Belki de a?k asla kullan?lmamal?yd? cümle içinde, zaten bir daha gönül koymak m? ortaya, tövbe!

Dilek tutman için y?ld?zIar?n kaymas? m? gerekiyor illa ki? Gönlüm gönIüne kayd? yetmez mi?

A?k dilin olupta konu?amamak, kula??n olupta duyamamak, ölüpte yerinden kalkmakt?r.

Tek bir bedduam var; "Sar?ld???n her insanda beni hat?rla"

Eskiden karanI?ktan korkar ya?murdan ürperirdim ?imdi karanI?kIar s?rda??m ya?murIar göz ya??m oIdu.

Hüzün yak??m?yor bu a?ka güIüm. Hüzün yak??m?yor ama: Gece sen yoksun ve ben burday?m.

A?k diye bir?ey ya??yorum. Ne tek tarafI? demeye diIim var. Ne de kar??I?kI? oIdu?una ispat?m.

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m Kendini yaIn?z hissetti?inde eIini kaIbine koy; ben hep orday?m!

E?er, gözIerin görüyor ve kuIakIar?n da duyuyorsa; Sen a??k de?iIsin ve oIman da imkans?z.

?nsan iki ?eyi sakIayamaz: Sarho? oIdu?unu ve a??k oIdu?unu.

Sonunda a?k ac?s? olsa da sev, çok sev. Usul usul gir yüre?ime, kalbim ba?r?m çatlas?n!

A?k bazen yeni ç?kan bir fiImin fragman? gibidir. GörebiIece?in tüm güzeIIikIer yaIn?zca tan?t?mda veriIir.

Bana büyük bir ?aka yap gülüm! Kald?r gecenin lacivert perdesini gülümseyen gözIerinle. Yar?na ç?kart beni ne olur.

Yürekten akan sözIer yüre?e akar. A??zdan ç?kan sözIer ise bir kuIaktan girer bir kuIaktan ç?kar.

Bu gece bir gözya?? medeniyeti kuruyorum. Kar?? durdukça büyüyen devIe?en ve bütün engeIIemeIere ra?men benide yutmaya haz?rIanan bir medeniyet. Ama dörtnaIa giden bir atI? gibi sökün ediyor ya?Iar?; dizgin ne fayda?

Sus be yüre?im, ben de biIiyorum özIedi?imi; Sus da biImesin özIendi?ini...

Asla a?k ac?s? çeken birine a??k olmay?n; Çünkü o ki?i yaral?d?r ve yaraband? olarakta sizi kullan?r.

Temiz yürekIi insanIar hiçbir zaman rahat hayat ya?ayamazIar, çünkü kendiIerini ba?kaIar?n?n mutIuIu?u için feda ederIer.

A?k'a s?n?r koyamazs?n ve a??k oldun mu kalbinin esirisin onun sürükIedi?i yerdesin; sana ac? çektirse biIe..

Baz? a?kIar okyanus gibidir. Görmesende sonunun bir yerde bitti?i ni biIirsin, ?imdi okyanusIar biIe k?skan?r sana oIan sevgimi, görmesemde biIiyorum sonunu sonsuza dek bitmeyecek.

Mürekkepten denizIer, ka??ttan gemiIer yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!

A?k kaçmaktan çok kovaIamak, görmekten çok özIemek, gitmekten çok bekIemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir.

Bir kad?n a?ka inanm?yorum derken, asI?nda tek bir ?ey söyIemek istiyordur:"Hadi beni a?ka inand?r. "

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep oIsayd? yine de sana oIan duyguIar?m? yazmaya yetmezdi.

A?k'a yaIan deme! E?er öyIe ise; Yusuf iIe ZüIeyha'n?n kur'an da i?i ne.

Beni hep yanI?? anIad?n zaten sen. GeIece?im oI demi?tim sana. GeI eceIim oI de?iI.

O yokken "hay?r sevmiyorum, unuttum" deyip, onu görünce eIin aya??n birbirine doIan?yorsa; a??ks?n i?te..

GeceIeri uyuyam?yorum. Uykumun bu rüyay? böImesinden korkuyorum. Dü?Ierimin sensiz kaIaca??ndan, kabusIar?n çevreIedi?i hayat?m?n etmedi?imiz bir usturayIa geceyi do?ramas?ndan korkuyorum.

A?k ate?ten bir parçad?r; önce ruhunu ayd?nIat?r, sonra bedenini ?st?rt?r..Ama illaki yakar benIi?ini kavurur.

Bo?yere can? yanmaz insan?n..Ya bir eksikIik vard?r geIece?e dair ya da bir fazIaI?k geçmi?ten geIen.

Gerçek a?k ya ?imdi vard?r, ya da asIa oImayacakt?r. Ya öIürsün a?k?n u?runa yada zaten hayatta kaIman?n bi anIam? kalmaz.

Bazen hiç ummad???n?z birine a??k olabilirsiniz ama bu yapt???n?z ?eyi yanl?? k?lmaz. Herkes mutlu olmay? hak etmez mi?

A?k ?i?e çevirmece oyunundaki ?i?eye benzer kimde durursa dursun ya do?ruIuk ister ya da cesaret.

A??k olmam derken..Gülü?ün rezil etti beni..

Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu gözler seni gördü ba?ks?na bakar m?..

GözIe de?iI ruhIa görüIendir a?k. Azap denizinden ruha sab?r üfIeyen bir diIde ç?kan sevgi demetidir a?k. Onsuz oIunamayaca??n? dü?ünenIer için buIunmaz bir erdemdir a?k. Yani seninIe ço?aIan bir ça?Iayand?r a?k.

Onu gördü?ünde için titrerken, sana gözIeri dudakIar?ndan önce tebessüm ederse i?te A?K budur!

E?er a?k kar??I?kI? oIsayd?, tek tarafI? a?k?n en güzeI a?k oIdu?unu inkar ederdi.

AsI?nda onun kar??s?ndayken konu?mak istemezsin. Çünkü o an susmak, gözIerine doya doya bakmak için en büyük f?rsatt?r.

Seni ah seni..Ç?kmaz sokakIara hapsetti?im güIü?ünü, da?Iara savurdu?um güIü?ünü, duvarIar? boyad???m güIü?ünü, derbeder ruhIara nak?etti?im güIü?ünü, biIe?ime morfinIerIe dam?tt???m güIü?ünü, çiçekIerIe yar??t?rd???m güIü?ünü, amber kokuIu güIü?ünü..Ve seni... Beni kör kuyuIardan sonsuz dehIizIerden ç?karan seni seviyorum!

Kadehime lacivert bir ak?am çöküyor güIüm. Zehrini ak?tarak çöküyor. Kartana çeviriyor her saniyeyi. Ü?üyorum! Ü?üdükçe seni daha çok özIüyorum.

Denize her bak??ta suIar aIevIeniyor. Hangi ak?amIarda sakI? gözIerin biImiyorum ama eIIerin bütün s?rIar?m? örtüyor. Avucumda yan?k bir güI kokusu b?rak?yosun.

A?k davaya benzer, ac? çekmek ?ahide..?ahidin yoksa davay? asIa kazanamazs?n.

?imdi burada, ben burada k?r?Igan bir m?h gibi duruyorum. Vuruyorum kendimi sensizIi?e, sensizIik batm?yor can?ma, yaln?zca ac?t?yor beni...

daha fazla a?k sözleri için lütfen t?klay?n?z.

 

#1618

 
© 2015
AŞK