Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye En Güzel Sözler

Sevdi?iniz için en güzel sözleri yine sizin bulaca??n?za hiç ku?ku yok. Ama o sözleri söylemek için ilham alabilece?iniz a?k cümlelerine bir göz atman?z?n da bir sak?ncas? yok...

SEVG?L?M Bir Gün Cehennemde Kars?la?abiliriz. Sen Kalp H?rs?z? Oldu?un için , Bense Tanr?y? B?rak?p Sana Tapt???m için. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Bir gece ay bana sordu neden seni a?latan bir k?zla berabersin? Aya baktim ve dedim ki Sen hiç gökyüzünden vazgeçebilir misin..? Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Sen bir p?nars?n, içilen ama kan?lmayan, seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, varl???na doyulmayan, yoklu?una dayan?lmayan..Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Hasretinle da?lar? delece?im

SEVG?L?M Bu a?kla kendime gelece?im

SEVG?L?M Bir ömrüm daha olsa inan

SEVG?L?M Yine bir tek seni sevece?im

Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Ad?n? kalbime a?kla süsledim,

SEVG?L?M Y?llar y?l? bir tek seni dü?ledim,

SEVG?L?M Bilmem ki nas?l bir günah i?ledim,

SEVG?L?M Selam?n geliyor sen gelmiyorsun...

Sevgililer günün kutlu olsun.

Yedi ayr? iklimden,

Yedi çe?it ar? getirseler,

Yedi çe?it ar?,

Yedi ayr? çiçe?i dola?sa,

Yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz...

Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için? Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da... Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te bu en büyük gerçek... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun. Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun! Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizli?e! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m nice y?llara... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, o da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? e?er inan ki yeryüzüne hiç güne? do?mazd?. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Bir erkekle mutlu olmak için onu çokça anlay?p az da olsa sevmek; bir kad?nla mutlu olmak içinse onu çokça sevip, anlamaya hiç çal??mamak gerekir. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M ?nsanlar gelmeleriyle yaln?zl?klar?n? da??tanlar? severler, gitmeleriyle kendilerini yaln?z b?rakanlara a??k olurlar. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M ?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni göz bebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Seni ac?lar?m?n içinde can?m gibi sakl?yorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Yüre?imdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni ya?atan tek duygu senmi?sin bebe?im... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yaln?zl???m?, çaresizli?imi..Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Mutlu olmay? biliyorsan, sevmeyi bileceksin gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M A?k dudaklarda kahkaha de?il, gözlerdeki ya?t?r. Maksat sevgi u?runda ölmek de?il, u?runda ölecek sevgili bulmakt?r... Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Sevmek saçak alt?na s???nan göçmen ku?un kar tanecikleri aras?nda uçu?an beyaz tüyünü görebilmektir. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVG?L?M Yar? dalgal? olmamal? deniz, Ya tam durulmal?, ya da tam kudurmal?. Yar? ümit vermemeli sevgiliye, Ya tam sevmeli, ya da çekip gitmeli. Sevgililer günün kutlu olsun.

#771

 
© 2015
AŞK