Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Güzel Mesajlar

A?z?m?n tad? yoksa hasta gibiysem, bo?az?mda dü?ümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kap?yorsam inan hep güzel gözlerinin hasretindendir.

Sen Allah'a dilenen bir dilek, gözlere uzanan ellerimsin. Sen gözlerimden süzülen ya?, tek dü?üncem hasretimsin. Sen ya?ad???m ömür, sen her gece rüyama giren biricik sevgilimsin...

Hadi gel tut ellerimi. Benimle yan. Benimle meydan oku her çaresizli?e. Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m nice y?llara.

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n.

Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam. Ben haram? helale kar??t?rmam seninle içilen ?arap helaldir sensiz içilen su bile haram...

Sen benim türkülerimsin yaz?lmam?? ?iirlerim gibi, sen beni ?ark?lar?ms?n melodisi duyulmam?? gibi, sen benim ilah?ms?n kalbimin tek sahibi...

Damar?mdaki kan oldun akars?n kalbime, bir bak???nla cenneti gördüm o y?ld?z gözlerinde, ?imdi seninle ya?ad???m? fark ediyorum, benim hayat?m?n anlam? sen oldun bunu çok iyi biliyorum...

Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü ta??yorum bunun için seni çok seviyorum.

Karanl?k ayd?nl?ktan, yalan do?rudan kaçar. Güne? yaln?zda olsa etrafa ???k saçar. Üzülme do?rular?n kaderidir yaln?zl?k. Kargalar sürüyle kartallar yaln?z uçar.

Göz damlalar?n?n yanaklar?na çizdi?i ?slak patikalar? seyret, seyret ki yaln?zl???n ac?s?n? anlayas?n. Dudaklar?n? ok?ayan tuzlu tanecikleri hisset, hisset ki daha güzel a?layas?n

Rüzgara hakim olam?yorsan yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki hayat kar??la?t???n güçlüklerle de?il gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir.

Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m.

Hasretin öldürdü beni. ?imdi geceler çaresiz. ?imdi ya?mur damlas? gelip konar dudaklar?ma sessiz. Söylemi? miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.

Bir erkekle mutlu olmak için onu çokça anlay?p az da olsa sevmek; bir kad?nla mutlu olmak içinse onu çokça sevip, anlamaya hiç çal??mamak gerekir.

Seni seviyorum; elini kalbimin üzerinde hissetti?im zaman, üzüntülerimi al?p onlar?n yerine ?imdiye kadar kimsenin ba?aramad??? o s?cakl??? koymay? ba?ard???n için.

Seni ne kadar sevdi?imi merak ediyorsan, ya?an ya?murun her damlas?n? tutmaya çal??, tutamad???n her ya?mur damlas? kadar seviyorum seni.

Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin, sevdi?imi söyleyebildi?im.

E?er gökyüzü bir parça kâ??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Gökku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti. En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum. Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?

Bu arta kalan hangi yaz ak?am?n?n hüzünleri, oysa birbirimizin yaralar?yla sarmal?yd?k kanayan yerlerimizi, yoklu?una dayanabilirim sand?m, oysa yoklu?un bir ?iir ve ben ?air olamad?m.

Seni dünler için sevmedim. Dünler ya?an?p bitti. Seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek. Seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek.

Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana, ak?am ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana, e?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana.

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana. Hani en güzel a?klar imkâns?z gelir ya insana, imkâns?z oldu?un için tutkunum sana.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Dolan?p sarmak geliyor içimden, saram?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki, sensiz duram?yorum. Seni çok seviyorum.

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi. Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çiçekler gibi. Bir insan?n bir tanesi olmal?, t?pk? senin gibi.

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n, çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelime bulam?yorum.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim için ve özellikle de senin bir yudum sevgine hasretim ?imdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yor ve buseler yolluyorum buralardan. Kalbim hep seninle.

Ne seni unutmak için bir çabam var ne de a?k?m? körükleyen bir rüzgâr. Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.

Yata??n? gül yapraklar?yla, rüyalar?n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kâbuslar?n? da ben ald?m ki sen rahat uyu bir tanem.

Hep kalanlara gidenleri katt?m. Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m.

Seni sevdi?imi dü?ündükçe ölmeyi diliyorum tanr?dan. Her seferinde kalbim ba?ka bir isyan ç?kar?yor. Elimde olsa kalbimi yerinden söker ayaklar?mla çi?nerdim. Ama elimde de?il ne seni sevmemek nede kalbimi söküp çi?neye bilmek. Yapabildi?im tek ?ey seni sevebilmek.

Baz? a?klar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bitti?ini bilirsin, okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek. Seni seviyorum.

Bir umut vard?r hiç tükenmeyecek bir hasret vard?r çekilmeyecek, bir de ölüm vard?r bir gün elbet gelecek ama sana olan sevgim ne ölecek ne de bitecek.

Sen benim hayat?m?n anlam? ve nefesim oldun, bir bak???nla nefes ald???m? yeniden hissettim ve ben seninle ya?amay? sevdim, seni çok seviyorum sen benim hayata yeminimsin birici?im...

Ya?amak istiyorsan bir umudun olmal?, kalbin varsa bir sevgin olmal?, sevdi?in varsa yaln?z senin olmal?, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmal?...

Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkas? görülmez. Arkada?l?k bir s?rd?r anahtar? verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez...

Sevmek bir bak?ma zaman?n? vermektir, zaman aralar?n? doldurmak de?il, sabahlar? birlikte uyanmakt?r ve yelin sessizli?ini gecenin gizemini bak??a bak??a duyumsamakt?r sonra birbirinin damarlar?nda bir kavurgan kan gibi dolanmakt?r.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar, gönlümü almak ise güne?e dokunmak kadar zordur. Sen suya yaz? yazmay? ba?ard?n, ?imdi güne?in batmas?n? bekle.

Rüyalar?n en güzelini görürken tanr?n?n seni korumas? için gönderdi?i meleklerin kanatlar? öyle büyük olsun ki en masum an?nda bile sana kimseler zarar veremesin

Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya bu gece yan?mda oldu?un için.

Rüzgâr?n keman?n? çald??? ve damlalar?n pencereye vurdu?u so?uk bir gecede, yata??na uzan?p hayalini kurdu?un tüm güzellikler senin olsun sevgilim.

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?

Rüzgâr alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç?, yüre?in ise onlara inat sanki bir liman. T?pk? gözlerindeki huzur gibi.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun.

Seni sevmek güzel ?ey, ümitli ?ey, dünyan?n en güzel sesinden, en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir ?ey ama art?k ben ?ark? dinlemek de?il, ?ark? söylemek istiyorum.

Yürekler kar??l?kl? bekleyi? içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence? Sen rengi dü?ünürken ben seni özledi?imi söyledim bile...

Seni dü?ünür, seni özlerim, sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur k?r ?eytan?n baca??n? bir kez beni hat?rla, bir sonbahar serinli?inde. Seni, senden uzakta, sensiz, seninle ya??yorum.

Bir gün hayat?n bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedas?z gitmek istersen yan?ma gel. Yan?ma gel ki; sana sensiz ya?aman?n, sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan senin üstüne gül koklamam gülüm, seni koklamak olsa da ölüm, inan u?runda ölmeye de?er be gülüm.

Senin için yazd???m ?iirlerin birinde bir m?srada gizlenen bir kelime olsam ve sen ?iiri okurken beni söyledi?inde tatl? dudaklar?na konan öpücük olsam.

Seni bulmaktan çok aramak isterim seni sevmeden önce anlamak isterim, seni bir ömür boyu bitirmek de?il sana hep yeniden ba?lamak isterim.

B?rak da aks?n zaman b?rak co?sun saatler b?rak kaçs?n yelkovan kovalas?n akrepler b?rak hayk?rs?n hayat inlesin yerle gökler nas?lsa bir yerlerde seven kalp seni bekler.

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin bir tanem?

Geceyi sana yazd?m güne?i sana, alev alev yan?yor içimdeki sevda, yetmiyor söndürmeye denizler, ebedi a?k için haz?r bu can adanmaya.

Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, o zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür. Sevginin s?cak elleri ellerindedir.

Sana ne demeliyim? Hayat?m desem hayat k?sa, güne?im desem güne? bat?yor, çiçe?i desem o da soluyor. Sana can?m demeliyim çünkü bu can seninle ya??yor.

Bana öyle bak. Bana bak ve bendeki seni gör. Beni gör ve bana ba???la bu güzel gözleri. Onlar? alma, götürme ?ss?z ak?am saatlerinde.

Zaman zaman vuruyor m?zrab?n? hasrete; yoklu?un gönlümün susmayan saz?. Tellerine nota diye ismini

dizdim senin. ?smini kaz?d?m bütün güftelerime anla, s?z?m s?z?m sensizlik dolu evin her yan?.

Depremle girdin gönlüme, fay hatt? çizdin yüre?ime, artç?lar hala devam etmekte, özlenmektesin bir tanem dokuz nokta dokuz ?iddetinde...

?yi ki vars?n güzelim. ?yi ki vars?n ve var olman?n anlam? seninle bütünlendi. Hasrete tutsak, hasrete ketum yüre?imde a?k ?ark?lar? f?s?ldatan kudretinle iyi ki vars?n.

Her an?mda seni dü?ünürüm, seni dü?ündükçe yaln?zl???m? unuturum, hayalin s?rda? olur bana karanl?k odamda ve ad?na türküler yazar?m seviyorum seni a????m sana...

Çay?mda ki ?eker gibi, ekme?imin tuzu gibi, gözlerimin feri gibi, hayat?m?n anlam?s?n sen sevgilim, bendeki can gibi cans?n içimde sevgilim...

Kahvalt? haz?rlad?m sana da gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku, seni seviyorum reçeli ve birde yaln?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?

Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri var ki can vermeye de?er.

Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? ya da namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? ya da hiç olmamal?.

Benim sevgim zaman ve uzakl?kla s?n?rl? de?il, zaman? kald?r?nca ayn? anday?z uzakl??? kald?r?nca ayn? yerdeyiz, o zaman her an ve her yerde seninle beraberiz.

Hayat?ma bir yaln?zl?k çöküyor sen uyuyunca, gecenin karanl???nda kayboluyorsun usulca, her sabah gözlerimi açt???mda, ya?amaktan önce sen geliyorsun akl?ma.

Gecemi ayd?nlatan ay gibisin ve ben mehtab?nda elimde kadeh, kalbimde yanan ate?i söndürmeye çal???yorum, bu ate? beni öyle sarm?? ki, ne yapsam söndüremiyorum.

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulmayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n, tek ba??na ya?anmayacak kadar tak?md?r.

Hissizler, hareketsizler yol alamazlar, uyuyanlar hedefe ula?amazlar, hele azmini iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar.

E?er sevdi?in seni terk etmi?se onu kendi haline b?rak e?er sana dönerse zaten senindir, sana dönmezse zaten hiçbir zaman senin olmam??t?r.

Bulutlara yükledim özlemimi; ?im?eklerle çakt?rd?m sevgimi; ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla; küçük melekler gönderdim seni öpmeye geldiler mi?

E?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu

Bizim ömrümüzde mezarlar?m?z do?u?umuzda kaz?l?r ?iirlerimiz hayat?m?z? anlat?r seni unuttum kelimesi sadece kan ile mezar ta??mda yaz?l?r seni unutmad?m

Bir deniz dü?ün susuz, bir insan dü?ün mutsuz, bir gece dü?ün uykusuz. Bir yürek dü?ün sevgisiz, bir bahar dü?ün çiçeksiz, bir de beni dü?ün sensiz.

Günün en tatl? esintiyle bir yudum sevgi gönderiyorum, pencereni aç, al onu içeriye, içine çek ve kalbinin en kuytu kö?esinde benim için sakla.

Güller hep ellerinde açs?n ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun ama beni unutturmas?n.

#669

 
© 2015
AŞK