Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Güzel Sözler, A?k Mesajlar?

A?z?m?n tad? yoksa hasta gibiysem, bo?az?mda dü?ümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kap?yorsam inan hep güzel gözlerinin hasretindendir.

Sen Allah'a dilenen bir dilek, gözlere uzanan ellerimsin. Sen gözlerimden süzülen ya?, tek dü?üncem hasretimsin. Sen ya?ad???m ömür, sen her gece rüyama giren biricik sevgilimsin...

Hadi gel tut ellerimi. Benimle yan. Benimle meydan oku her çaresizli?e. Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m nice y?llara.

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n.

Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam. Ben haram? helale kar??t?rmam seninle içilen ?arap helaldir sensiz içilen su bile haram...

Sen benim türkülerimsin yaz?lmam?? ?iirlerim gibi, sen beni ?ark?lar?ms?n melodisi duyulmam?? gibi, sen benim ilah?ms?n kalbimin tek sahibi...

Damar?mdaki kan oldun akars?n kalbime, bir bak???nla cenneti gördüm o y?ld?z gözlerinde, ?imdi seninle ya?ad???m? fark ediyorum, benim hayat?m?n anlam? sen oldun bunu çok iyi biliyorum...

Seni sevmek güzel ?ey, ümitli ?ey, dünyan?n en güzel sesinden, en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir ?ey ama art?k ben ?ark? dinlemek de?il, ?ark? söylemek istiyorum.

Yürekler kar??l?kl? bekleyi? içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence? Sen rengi dü?ünürken ben seni özledi?imi söyledim bile...

Seni dü?ünür, seni özlerim, sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur k?r ?eytan?n baca??n? bir kez beni hat?rla, bir sonbahar serinli?inde. Seni, senden uzakta, sensiz, seninle ya??yorum.

Bir gün hayat?n bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedas?z gitmek istersen yan?ma gel. Yan?ma gel ki; sana sensiz ya?aman?n, sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan senin üstüne gül koklamam gülüm, seni koklamak olsa da ölüm, inan u?runda ölmeye de?er be gülüm.

Senin için yazd???m ?iirlerin birinde bir m?srada gizlenen bir kelime olsam ve sen ?iiri okurken beni söyledi?inde tatl? dudaklar?na konan öpücük olsam.

Seni bulmaktan çok aramak isterim seni sevmeden önce anlamak isterim, seni bir ömür boyu bitirmek de?il sana hep yeniden ba?lamak isterim.

B?rak da aks?n zaman b?rak co?sun saatler b?rak kaçs?n yelkovan kovalas?n akrepler b?rak hayk?rs?n hayat inlesin yerle gökler nas?lsa bir yerlerde seven kalp seni bekler.

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin bir tanem?

Geceyi sana yazd?m güne?i sana, alev alev yan?yor içimdeki sevda, yetmiyor söndürmeye denizler, ebedi a?k için haz?r bu can adanmaya.

Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, o zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür. Sevginin s?cak elleri ellerindedir.

Sana ne demeliyim? Hayat?m desem hayat k?sa, güne?im desem güne? bat?yor, çiçe?i desem o da soluyor. Sana can?m demeliyim çünkü bu can seninle ya??yor.

Bana öyle bak. Bana bak ve bendeki seni gör. Beni gör ve bana ba???la bu güzel gözleri. Onlar? alma, götürme ?ss?z ak?am saatlerinde.

Zaman zaman vuruyor m?zrab?n? hasrete; yoklu?un gönlümün susmayan saz?. Tellerine nota diye ismini dizdim senin. ?smini kaz?d?m bütün güftelerime anla, s?z?m s?z?m sensizlik dolu evin her yan?.

Depremle girdin gönlüme, fay hatt? çizdin yüre?ime, artç?lar hala devam etmekte, özlenmektesin bir tanem dokuz nokta dokuz ?iddetinde...

?yi ki vars?n güzelim. ?yi ki vars?n ve var olman?n anlam? seninle bütünlendi. Hasrete tutsak, hasrete ketum yüre?imde a?k ?ark?lar? f?s?ldatan kudretinle iyi ki vars?n.

Her an?mda seni dü?ünürüm, seni dü?ündükçe yaln?zl???m? unuturum, hayalin s?rda? olur bana karanl?k odamda ve ad?na türküler yazar?m seviyorum seni a????m sana...

Çay?mda ki ?eker gibi, ekme?imin tuzu gibi, gözlerimin feri gibi, hayat?m?n anlam?s?n sen sevgilim, bendeki can gibi cans?n içimde sevgilim...

Kahvalt? haz?rlad?m sana da gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku, seni seviyorum reçeli ve birde yaln?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?

Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri var ki can vermeye de?er.

Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? ya da namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? ya da hiç olmamal?.

Benim sevgim zaman ve uzakl?kla s?n?rl? de?il, zaman? kald?r?nca ayn? anday?z uzakl??? kald?r?nca ayn? yerdeyiz, o zaman her an ve her yerde seninle beraberiz.

Hayat?ma bir yaln?zl?k çöküyor sen uyuyunca, gecenin karanl???nda kayboluyorsun usulca, her sabah gözlerimi açt???mda, ya?amaktan önce sen geliyorsun akl?ma.

Gecemi ayd?nlatan ay gibisin ve ben mehtab?nda elimde kadeh, kalbimde yanan ate?i söndürmeye çal???yorum, bu ate? beni öyle sarm?? ki, ne yapsam söndüremiyorum.

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulmayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n, tek ba??na ya?anmayacak kadar tak?md?r.

Hissizler, hareketsizler yol alamazlar, uyuyanlar hedefe ula?amazlar, hele azmini iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar.

E?er sevdi?in seni terk etmi?se onu kendi haline b?rak e?er sana dönerse zaten senindir, sana dönmezse zaten hiçbir zaman senin olmam??t?r.

Bulutlara yükledim özlemimi; ?im?eklerle çakt?rd?m sevgimi; ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla; küçük melekler gönderdim seni öpmeye geldiler mi?

E?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu

Bizim ömrümüzde mezarlar?m?z do?u?umuzda kaz?l?r ?iirlerimiz hayat?m?z? anlat?r seni unuttum kelimesi sadece kan ile mezar ta??mda yaz?l?r seni unutmad?m

Bir deniz dü?ün susuz, bir insan dü?ün mutsuz, bir gece dü?ün uykusuz. Bir yürek dü?ün sevgisiz, bir bahar dü?ün çiçeksiz, bir de beni dü?ün sensiz.

Günün en tatl? esintiyle bir yudum sevgi gönderiyorum, pencereni aç, al onu içeriye, içine çek ve kalbinin en kuytu kö?esinde benim için sakla.

Güller hep ellerinde açs?n ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun ama beni unutturmas?n.

Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü ta??yorum bunun için seni çok seviyorum.

Karanl?k ayd?nl?ktan, yalan do?rudan kaçar. Güne? yaln?zda olsa etrafa ???k saçar. Üzülme do?rular?n kaderidir yaln?zl?k. Kargalar sürüyle kartallar yaln?z uçar.

Göz damlalar?n?n yanaklar?na çizdi?i ?slak patikalar? seyret, seyret ki yaln?zl???n ac?s?n? anlayas?n. Dudaklar?n? ok?ayan tuzlu tanecikleri hisset, hisset ki daha güzel a?layas?n

Rüzgara hakim olam?yorsan yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki hayat kar??la?t???n güçlüklerle de?il gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir.

Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m.

Hasretin öldürdü beni. ?imdi geceler çaresiz. ?imdi ya?mur damlas? gelip konar dudaklar?ma sessiz. Söylemi? miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.

Bir erkekle mutlu olmak için onu çokça anlay?p az da olsa sevmek; bir kad?nla mutlu olmak içinse onu çokça sevip, anlamaya hiç çal??mamak gerekir.

Seni seviyorum; elini kalbimin üzerinde hissetti?im zaman, üzüntülerimi al?p onlar?n yerine ?imdiye kadar kimsenin ba?aramad??? o s?cakl??? koymay? ba?ard???n için.

Seni ne kadar sevdi?imi merak ediyorsan, ya?an ya?murun her damlas?n? tutmaya çal??, tutamad???n her ya?mur damlas? kadar seviyorum seni.

Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin, sevdi?imi söyleyebildi?im.

E?er gökyüzü bir parça kâ??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Gökku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti. En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum. Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?

Bu arta kalan hangi yaz ak?am?n?n hüzünleri, oysa birbirimizin yaralar?yla sarmal?yd?k kanayan yerlerimizi, yoklu?una dayanabilirim sand?m, oysa yoklu?un bir ?iir ve ben ?air olamad?m.

Seni dünler için sevmedim. Dünler ya?an?p bitti. Seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek. Seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek.

Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana, ak?am ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana, e?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana.

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana. Hani en güzel a?klar imkâns?z gelir ya insana, imkâns?z oldu?un için tutkunum sana.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Dolan?p sarmak geliyor içimden, saram?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki, sensiz duram?yorum. Seni çok seviyorum.

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi. Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çiçekler gibi. Bir insan?n bir tanesi olmal?, t?pk? senin gibi.

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n, çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelime bulam?yorum.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim için ve özellikle de senin bir yudum sevgine hasretim ?imdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yor ve buseler yolluyorum buralardan. Kalbim hep seninle.

Ne seni unutmak için bir çabam var ne de a?k?m? körükleyen bir rüzgâr. Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.

Yata??n? gül yapraklar?yla, rüyalar?n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kâbuslar?n? da ben ald?m ki sen rahat uyu bir tanem.

Hep kalanlara gidenleri katt?m. Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m.

Seni sevdi?imi dü?ündükçe ölmeyi diliyorum tanr?dan. Her seferinde kalbim ba?ka bir isyan ç?kar?yor. Elimde olsa kalbimi yerinden söker ayaklar?mla çi?nerdim. Ama elimde de?il ne seni sevmemek nede kalbimi söküp çi?neye bilmek. Yapabildi?im tek ?ey seni sevebilmek.

Baz? a?klar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bitti?ini bilirsin, okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek. Seni seviyorum.

Bir umut vard?r hiç tükenmeyecek bir hasret vard?r çekilmeyecek, bir de ölüm vard?r bir gün elbet gelecek ama sana olan sevgim ne ölecek ne de bitecek.

Sen benim hayat?m?n anlam? ve nefesim oldun, bir bak???nla nefes ald???m? yeniden hissettim ve ben seninle ya?amay? sevdim, seni çok seviyorum sen benim hayata yeminimsin birici?im...

Ya?amak istiyorsan bir umudun olmal?, kalbin varsa bir sevgin olmal?, sevdi?in varsa yaln?z senin olmal?, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmal?...

Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkas? görülmez. Arkada?l?k bir s?rd?r anahtar? verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez...

Sevmek bir bak?ma zaman?n? vermektir, zaman aralar?n? doldurmak de?il, sabahlar? birlikte uyanmakt?r ve yelin sessizli?ini gecenin gizemini bak??a bak??a duyumsamakt?r sonra birbirinin damarlar?nda bir kavurgan kan gibi dolanmakt?r.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar, gönlümü almak ise güne?e dokunmak kadar zordur. Sen suya yaz? yazmay? ba?ard?n, ?imdi güne?in batmas?n? bekle.

Rüyalar?n en güzelini görürken tanr?n?n seni korumas? için gönderdi?i meleklerin kanatlar? öyle büyük olsun ki en masum an?nda bile sana kimseler zarar veremesin

Bu gece kayarken y?ld?zlar gökyüzünden ve gözümden ya?lar süzülürken dilek tutmad?m ilk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya bu gece yan?mda oldu?un için.

Rüzgâr?n keman?n? çald??? ve damlalar?n pencereye vurdu?u so?uk bir gecede, yata??na uzan?p hayalini kurdu?un tüm güzellikler senin olsun sevgilim.

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?

Rüzgâr alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç?, yüre?in ise onlara inat sanki bir liman. T?pk? gözlerindeki huzur gibi.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun.

Sen var ya sen ayn? sigaram gibisin. Duman? gözlerin, külü dudaklar?n. Yaln?z aran?zda bir fark var sigaram? ben, beni ise sen yak?yorsun.

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgârlara, f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi.

Yaprak döken gençli?imin sat?r aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine al?nm?? suskunlu?umun ba? harflerisin.

Bir rüya gibi ç?kt?n kar??ma, her an?mda ya?ad?m seni doya doya, bitmez içimde ki bu a?k sana seviyorum seni yeminliyim sana...

Unuturum desem de inanma sak?n, ömrümce kalbimden silinmez ad?n. Bir s?z? içimde senden de yak?n kalbimin sesini dinler bulurum seni.

Hani bir kelebek yakalars?n avucunun içinde, bakmak istersin ya??yor mu diye, baksan kaçacak, s?ms?k? tutsan ölecek. ??te böyle bir ?ey seni sevmek...

Yol sen olsan yorulmadan yürürüm, rüyam sen olsan hep uyurum, gecem sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesim sen olsan ?imdi ölürüm.

Hani bir zaman özlemler kalbini s?zlat?r çok istersin çok özlersin ama gidemezsin arars?n ama bulamazs?n. Bil ki herkes unutulsa da sen yüreklerde kal?rs?n.

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim.

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun.

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni...

Öperim dudaklar?ndan gül kokulu yanaklar?ndan her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin. Seni seviyorum. Hem de çok.

Benim için hayatta iki ?ey önemlidir, biri sen di?eri özgürlü?üm. Özgürlü?üm için can?m?, senin için özgürlü?ümü feda ederim.

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im.

Seni ben de?il gözlerim seçti, onlar sevdi onlar be?endi. Sen benim de?il onlar?ns?n gittiysen bana ne onlar a?las?n.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime de?se samanyolundan bir y?ld?z dü?er.

Ad?n? kalbime a?kla süsledim, y?llar y?l? bir tek seni dü?ledim, bilmem ki nas?l bir günah i?ledim, selam?n geliyor sen gelmiyorsun.

Sevgilerin en güzeli seni sevmek özlemlerin en güzeli seni özlemek ve hayat?n tad? sabah kalkt???nda senin var oldu?unu bilmek.

Ya?ad???m her an seni özlemeye itiyor beni, a??r geliyor yoklu?un bekledi?imsin, özledi?imsin, özlemimsin...

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet.

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Çünkü sen benim için daima teksin...

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m.

Gözlerin nehir, kirpiklerin köprü olsun. Ben tam üzerinden geçerken ipler kopsun, dü?tü?üm o yer dudaklar?n olsun.

Kül olmu? ate? yanar m?, buz tutmu? su akar m?, bu gözler seni sevmi? ba?kas?na bakar m??

Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum.

Seni sevmek ac?lar?n en büyü?ü olsa gerek, seni dü?ünürken gözya?? dökmek ya?anabilecek en büyük sevinç demek.

Bir serçeydim sürüden ayr?lm??, gökyüzünde kaybolmu?, o ise bir kartalm?? avlanmaya ç?km?? gelmi? bula bula beni bulmu?.

Birlikte olabilece?in de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol. Geldi?inde bo?luk dolduranlardan de?il, gitti?inde yeri dolmayanlardan olsun.

Allah'?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki, sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n.

A?k?m? da?lara yazacakt?m a?k?mdan büyük da? bulamad?m.

Yoklu?una dayand?m. Sensiz de sabah oldu. Sensiz de mevsimler de?i?ti. Ama dudaklar?mla gülsem de gözlerimle gülmeyi unuttum sayende.

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini; her sevenin sevilmedi?ini bile bile. Ama yine de bir umut ta??yorum belki seven sevilir diye...

Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, güzel görmek istedi?in her ?eydedir.

A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara her gün vuracaks?n sesini duyan yok ki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra bende ben bittim ?imdi s?ra sende.

Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye.

?imdi burada. Ben burada k?r?lgan bir m?h gibi duruyorum. Vuruyorum kendimi sensizli?e. Sensizlik batm?yor can?ma, yaln?zca ac?t?yor beni.

Yaln?zl??a gömüldü?ün bir ak?amda, güne?in geç do?du?u so?uk bir sabahta özledi?inde ve a?lad???nda s?cak bir ele hasret kald???nda beni hat?rla hep seninleyim.

Seninle unuturum ac?y? kederi, seninle unuturum çekti?im dertleri, sen mutluluksun seviyorum seni, sen benimsin bu can senin sevgili...

Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsa da sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er.

Sen güllere özenme, güller sana özensin, üzme tatl? can?n? sen güllerden güzelsin, sevgi kadar özgürsün

Solmadan gel art?k a?k?m?n gülü, olsa da konu?sa kalbimin dili küçücük dünyamda bir bilsen seni görünmez yaz?yla yazd?m kalbime.

Ölüm gelir ba??m üstüne, çekerim dert bir dert üstüne, dayan?r?m inan her ?eye ama sensiz olamam.

Bir gün daha do?du sonsuz umutlar ta??yan e?siz duygularla. Umar?m bu günde gelecek güzel günlerin habercisidir.

Bir uçurumdan a?a?? dü?üyor olsam sende orada bir dal olsan seni tutup incitmektense ölmeyi tercih ederim

Avucun aras?na bir yürek b?rakt?m ister bir kenara kald?r?p atars?n ister kendi yüre?inin üstüne koyar her zaman seninle olaca??n? hat?rlars?n.

Baz? insanlar hayalleriyle baz?lar? sevgileriyle ya?arlar, sevgileriyle ayakta kalabilenler ise umutlar?yla hayallerine ula??r.

Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya? süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman a??ks?n demektir.

Kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damlan?n serinli?ini biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgâra dön yeter. Ben o rüzgârda olaca??m.

Yaln?z aç??a ç?kan ????? görebiliyorsan, yaln?z söylenen sözü duyabiliyorsan, ne görebiliyorsun ne de duyabiliyorsun.

Bir yudum zehir olsan, biran bile dü?ünmeden seni içerdim, s?rf seninle bir olmak ve seni içimde hissetmek için.

Birlikte ya?ayabilece?in biriyle de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol. Gelip bo?luk dolduranlardan de?il, gitti?inde yeri dolmayanlardan olsun.

Hayat yoku?unu t?rman?rken, kar??la?t???n?z insanlara iyi davran?n çünkü ini?te yine onlarla kar??la?acaks?n?z...

Bir dost yüzüne ihtiyaç duydu?unda ba??n? kald?r ve gökyüzüne bak. Gündüzleri bulutlar?n geceleri y?ld?zlar?n arkas?ndan gülümsüyor olaca??m.

Ya??yorsam, bu gelecek günlerin bana seni getirece?ine inand???m içindir.

E?er bir gün gururunu yenip, bana geri dönmek istersen sak?n dönme, çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar.

?nsan vard?r zaman? kendi hesab?na yontar, insan da vard?r bir ya?am boyu zaman onu yontar.

Gözlerin gökte olsayd?, y?ld?zlarda senin yüzünde utand?r?rd? y?ld?zlar? yanaklar?n?n parlakl??? t?pk? gün ?????n?n kandili utand?rd??? gibi.

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine dönemeyeceksin.

Sevgi karanl?k bir tünelde yak?lan mum ????? gibidir. Size yolunuzu gösterir ama uzakta ne oldu?unu söylemez.

Sen beni bir da??n ete?indeki gelincik kadar severken ben seni o da??n doru?undaki kardelen kadar özlüyorum.

Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine, gözlerin zamans?z dal?verirse uzaklara, hele kulaklar?n deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlenmi?sindir.

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyece?i kadar özelsin.

Sevgi basittir, karma??k olan bizleriz. Sevgi güven verir, insanlar aldat?r. Sevgiye her zaman güvenilir, insanlara asla.

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im.

Beni karanl?ktan ayd?nl??a, yalandan gerçe?e, ölümden ölümsüzlü?e götürdü?ün için te?ekkürler. Seni seviyorum.

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz, orman?n denizinde huzur gibisin, ?????m sensin, güne?imsin. Bil ki çok özlendin.

Gözleriyle gözlerine göz koyan?n, gözlerimle gözlerini oyar?m. Gözlerini gözlerden sak?n, gözlerin gözlerime laz?m.

Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor.

Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim.

Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan.

Bir gül olmak isterdim. Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?

Seni bulmaktan çok aramak isterim. Seni sevmeden önce anlamak isterim. Seni bir ömür boyu bitirmek de?il de sana hep yeniden ba?lamak isterim.

Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r.

Ellerimde sevginin s?cakl???, gözlerimde hep hayalin kalbime vurur sevdas?, her gece y?ld?zlarda bulurum gözlerinin ???lt?s?n?, seviyorum seni hayat?m?n anlam?.

Bugün benim için yepyeni bir gün do?uyor; her ?ey capcanl?, her ?ey hayat dolu, her?ey benimle duygular?m hakk?nda konu?uyor, her ?ey beni duygular?ma de?er vermeye davet ediyor.

Yeni bir a?ka ba?l?yorum sanm??t?m galiba çok yan?lm???m. Bu a?k?n sonu da ayr?l?k olacak ve ya?ad?klar?m geride kalacak. Geriye ac? ve güzel hat?ralar kalsa bile, onlar? hat?rlamak ayr?l?k kadar ac? olmayacak.

Seni dünyada seven on ki?i varsa bunlardan biri benim seni dünyada seven be? ki?i varsa bunlardan biri gene benim seni dünyada seven bir ki?i varsa o mutlaka benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bil ki ben ölmü?üm.

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulamayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n ve tek ba??na ya?anamayacak kadar özeldir.

Seni ne kadar seviyorum biliyor musun? Söz verip de tutmad???n günler kadar, beni bekletti?in saniyeler kadar, bana sevgiyle bakmad???n an kadar, uykular?m? kaç?rd???n geceler kadar, sonunda anlad?m senin de beni ne kadar sevdi?ini zalim.

Ben her gece sen uyurken dalga olup vuruyorum sahillere rüzgâr olup esiyorum sessizce sen uyurken yüre?im geliyor üstünü örtmeye bensizken ü?ürsün diye.

A?k?m seni o kadar çok seviyorum ki bu sevgiyi kâ??tlar, kalemler, bo? sayfalar, sigara dumanlar?, bo? duvarlar ve beni bu güne kadar tan?yan her kez anlad?. Bir de sen anla a?k?m seni çok seviyorum.

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m.

Sensiz yorgun ve bezgin sürüklenip gidiyorum, tatt???m zevkler bile beni avutaca?? yerde, ayr?l???n ac?s?n? daha da artt?r?yor, biz her ?eyde birbirimizin yar?s? idik; ?imdi ben senin pay?n? çalar gibi oluyorum.

Sen, hangi karanl?k yamaçlardan geldin, oturdun ortas?na yorgun gönlümün? En soylu sanc?lar? ta??yan yüre?imi dinamitleyen, içimdeki boran? kur?unlara çeviren ve a??p giden tepeleri sen, sen ey sevgili. sava? görmü? çocuklar?n diliyle söyledi?im yan?k türkü. a?k?n tad? m? kal?r görmeyince yüzünü?

A?k dudaklarda kahkaha de?il, gözlerdeki ya?t?r. Maksat sevgi u?runda ölmek de?il, u?runda ölecek sevgili bulmakt?r.

Bir sevda dü?üsün sen bende. Gözlerimde bir ???ks?n. En sonunda seni vurdu kader bana. Beni de sana. Ak sevdam? kana boyamadan ya?ar?m ben. Senden gelen ve bende kalan ne varsa, yorgun ak?amlar?ma ilham verir. Geçmi? günahlar?m?za birbirimizin dizinde a?layal?m gülüm. Her dü?en gözya??nda yeniden ???klans?n gönlümüz. Gönlümüzü güne çevirelim, yani umuda, yani a?ka, yani sevgiye.

Sen bazen zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen hayat?n cesaret veren mutluluk yan? ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin.

Bir çocuk gibi ko?uyorum ard?ndan. Bir çocuk gibi heyecanla ve beklentilerimi, arzular?n? sana çevirerek. Sar? kandelalar? çamura bulanm?? bir k?z çocu?u gibi hüzünleniyorum sensizli?inde günün. Gözlerime bak ve yard?m et bana yar?nlara ç?kabilmem için.

Mevsimlerden sonbaharday?m, senin yüzünden. Dünyadaki herkes için herhangi biri ama herhangi biri için dünyalara de?ersin.

Gözle de?il, ruhla görülendir a?k. Azap denizinden ruha sab?r üfleyen bir dilde ç?kan sevgi demetidir a?k. A?k, onsuz olunamayaca??n? dü?ünenler için bulunmaz bir erdemdir. Yani, seninle ço?alan bir ça?layan...

Bir insan? sevmek onunla ya?lanmay? kabul etmek demektir benim için. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.

Ya?murlu bir sabaha uyanmak. ?ehir, i?te ?ehir gülüm. Bütün çat?lar?nda sen bulutu dola?an. S?rl? ve ulvi bir geceden ç?km?? sava?ç? gibiyim ?imdi. Bu tenhal?k ve sessizlik ürkütüyor beni. Çünkü kulaklar?mda ç?nl?yor sesin. Sesin ki, sesinle ?ekilleniyor yokluk içinde varl?k, varl?k içinde yokluk.

Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.

Cellatlar yine ba?lad?lar infaza herkes cezas?n? çekiyordu getirdiler bir günahkar dediler ne yapm?? h?rs?zl?k at?n ate?e bir günahkar daha getirdiler dediler bu ne yapm?? dediler yalan söylemi? onu da at?n ate?e bir günahkar daha sordular bu ne yapm?? dediler sevmi? bunu atmay?n bu zaten yanm??

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin. Ama ?unu unutma ki bir tanem; bir gün sen de seveceksin.

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi. Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha bir sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan e?er.

Seni her sabah ilk görenin güne? olmas? ne ac?. Oysaki seni her an görmeye can atan kalbimin oldu?unu bilse bir daha asla do?mazd?.

Arzular göz aç?p kapay?ncaya kadar geçer biter. Oysa seninle aram?zdaki sevgi ve a?k asla bitmedi. Ne kadar kötü ?ey ya?am?? olsak da tüm bildiklerimi içimde ya?ayan sana ay?rd?m. Emin ol ki kendimi yüceltecek bir ?ey yapa

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgâra dön, orday?m.

Sevgililer öpü?ürken neden gözlerini kapat?rlar bilir misin? Çünkü gözleriyle de?il de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum.

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana. Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için

Sevmiyorum seni deseydin ke?ke ta ba??ndan ba?r?ma ta? basar seni unutmaya çal???rd?m hala oynuyorsun benle duygular?mla a?k?mla yetmedi mi çektiklerim daha da m? çekece?im kaderimdir diyece?im seni hep sevece?im ve bir gün senin yolunda ölece?im.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle. Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

#905

 
© 2015
AŞK