Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Söylenecek Güzel Sözler

Bana öyle bak. Bana bak ve bendeki seni gör. Beni gör ve bana ba???la bu güzel gözleri. Onlar? almag ötürme ?ss?z ak?am saatlerinde...

?yiki vars?n güzelim...?yiki vars?n ve varolman?n anlam? seninle bütünlendi. Hasrete tutsakhasrete ketum yüre?imde a?k ?ark?lar? f?s?ldatan kudretinle iyiki vars?n...

Geceleri uyuyam?yorum. Uykumun bu rüyay? bölmesinden korkuyorum. Dü?lerimin sensiz kalaca??ndankabuslar?n çevreledi?i hayat?m?n etmedi?imiz bir usturayla geceyi do?ramas?ndan korkuyorum...

Seni sevmenin dünyay? sevmek;seni görmenin dünyay? görmek oldu?unu biliyor musun?Olmad???nsesinin ç?kmad??? her an geceden kopar?lm?? bir parça sanki. Sanki o an veya o anlarsaray? talan edilmi? padi?ahlar?n çaresizli?ini hayk?r?yor yüzüme...

Gözle de?il ruhla görülendir a?k. Azap denizinden ruha sab?r üfleyen bir dilde ç?kan sevgi demetidir a?k. A?k onsuz olunamayaca??n? dü?ünenler için bulunmaz bir erdemdir. Yaniseninle ço?alan bir ça?layan...

Bir çocuk gibi ko?uyorum ard?ndan. Bir çocuk gibi heyecanla ve beklentilerimiarzula?n? sana çevirerek. Sar? kurdelalar? çamura bulanm?? bir k?z çocu?u gibi hüzünleniyorum sensizli?inde günün. gözlerime bak ve yard?m et bana yar?nlara ç?kabilmem için...

Nas?l da yutuyoruz bazen ayr?l?k lokmas?n?. Bo?az?m?z nas?lda kas?yor kendini. A?lamamak için zor tutuyorum kendimi. Zaman zaman vuruyor m?zrab?n? hasrete ;yoklu?un gönlümün susmayan saz?. Tellerine nota diye ismini dizdim senin. ?smini kaz?d?m bütün güftelerimeAnlas?z?m s?z?m sensizlik dolu evin her yan?...

Y?ld?zlar gökyüzünde kayarken, melekler ise oyna??rken, sen ise dal?p beni dü?ünürken, seni daima kalbimin derinliklerinde izleyece?im

Bir umut ku?u çiz yüre?ime beyaz olsun tüyleri kalbin kadar temiz olsun. Bir kanad? senin için di?er kanad? da sevdi?in için ç?rps?n.

A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r sevginin en güzeli payla??lan emektir, A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r ç?kars?z ve s?n?rs?z payla??lan yürektir.

Deli bir ya?mur olsam seni ya?d???m yerler kadar severdim. Deli bir rüzgar olsam seni esti?im yerler kadar severdim. Ama ben sadece deliyim ve seni ald???m her nefes kadar çok seviyorum.

Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve dü?ünüyorum a??k olman?n rezilli?ini inan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini.

Birine verilecek de?erler u?runa feda edilebileceklerle ölçülüyorsa aç gözlerini etraf?na bak bu gördü?ün her?eyi sana senin için feda ederim ama sak?n aynaya bakmaaa

Kaderde sevmekte vard?r ölmekte sevmeyi seçtim ama sevmek ölmektende beter...

bir gün bulu?aca??m?z yere gelmezsem dünyan?n bütün renklerinden olu?an bir demet çiçek yapt?r çünkü beni senden ay?racak tek kuvvet ölüm beni yakalam?? demektir.

Göz Damlalar?n?n Yanaklar?na Çizdi?i Islak Patikalar? Seyret, Seyret ki Yaln?zl???n Ac?s?n? Anlayas?n. Dudaklar?n? Ok?ayan Tuzlu Tanecikleri Hisset, Hisset ki Daha Güzel A?layas?n.

Birlikte Ya?ayabilece?in Biriyle De?il, Onsuz Ya?ayamayaca??n Biriyle Ol. Gelip Bo?luk Dolduranlardan De?il, Gitti?inde Yeri Dolmayanlardan Olsun.

Bir Dost Yüzüne ?htiyaç Duydu?unda Ba??n? Kald?r ve Gökyüzüne Bak. Güzdüzleri Bulutlar?n Geceleri Y?ld?zlar?n Arkas?ndan Gülümsüyor Olaca??m.

Benim ?çin Hayatta ?ki ?ey Önemlidir, Biri Sen Di?eri Özgürlü?üm. Özgürlü?üm ?çin Can?m?, Senin ?çin Özgürlü?ümü Feda Ederim.

Birgün Ya?mura Yakalan?rsan Benden Kaçt???n Gibi Ya?murdanda Kaç. Çünkü Bulutlar?n Arkas?nda Kaybolan A?k? ?çin A?layan Benim.

Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i Gibi.

Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü ta??yorum bunun için seni çok seviyorum.

Mevsimlerden sonbaharday?m, senin yüzünden. Dünyadaki herkes için herhangi biri ama herhangi biri için dünyalara de?ersin.

a?k?n? yüre?imde saklad?m ama anlmad?n gözlerini gözlerimde saklad?n anlamad?m seni sev?yorum dedin yine anlmad?n ne yap?y?m seninde seni sev?orum diyebilmen için

Biz sevdi?imizi iki öpücük için de?il bir ömür birlikte olmak için severiz

Can?m ask?m gitme uzaklara...sana ihtiyac?m var. gidenler dönmüyor geri.......

Hasret kap?mda nöbet tutuyor...biricik sevdi?im uzak bir yerde gözlerim hep ve sadece onu ar?yor...!!!!!

bir deniz dü?ün susuz bir bahar dü?ün çiçeksiz bir insan dü?ün sevgisiz birde beni dü?ün sensiz

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi hepsi parl?yordu ben seni güne?i seçtim bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim

Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine, gözlerin zaman zaman dalarsa uzaklara, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa, bilki bir yerlerde deli gibi özlenmi?sindir.

#1382

 
© 2015
AŞK