Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiliye Sözleri

A?k?m? da?lara yazacakt?m a?k?mdan büyük da? bulamad?m..

Özgürlük dü?lerde de?il , kendi kendimize yükseltti?imiz çitlerin ard?ndad?r

??te buna a?k denir be aslan?m, buna zifiri karanl?k denir. O?ullar? olur a?k?n, k?zlar? olur; kar?, ya?muru, tipisi olur. Çamuru bile olur; lakin, gövdeni güne?in alt?na yayd???n bahar günleri parmakla say?l?d?r. O parmakla say?l? anlar için, o birkaç y?l sonra zihninden f?rlay?p f?rlay?p tatl? bir ya?mur olur.

Göz Damlalar?n?n Yanaklar?na Çizdi?i Islak Patikalar? Seyret, Seyret ki Yaln?zl???n Ac?s?n? Anlayas?n. Dudaklar?n? Ok?ayan Tuzlu Tanecikleri Hisset, Hisset ki Daha Güzel A?layas?n.

Birlikte Ya?ayabilece?in Biriyle De?il, Onsuz Ya?ayamayaca??n Biriyle Ol. Gelip Bo?luk Dolduranlardan De?il, Gitti?inde Yeri Dolmayanlardan Olsun.

Bir Dost Yüzüne ?htiyaç Duydu?unda Ba??n? Kald?r ve Gökyüzüne Bak. Güzdüzleri Bulutlar?n Geceleri Y?ld?zlar?n Arkas?ndan Gülümsüyor Olaca??m.

Benim ?çin Hayatta ?ki ?ey Önemlidir, Biri Sen Di?eri Özgürlü?üm. Özgürlü?üm ?çin Can?m?, Senin ?çin Özgürlü?ümü Feda Ederim.

Güller Hep Ellerinde Açs?n Ama Dikenleri Batmas?n. Sevda Hep Seni Bulsun Ama Seni Yaralamas?n. Mutluluk Hep Yüre?ine Dolsun Ama Beni Unutturmas?n.

Birgün Ya?mura Yakalan?rsan Benden Kaçt???n Gibi Ya?murdanda Kaç. Çünkü Bulutlar?n Arkas?nda Kaybolan A?k? ?çin A?layan Benim.

Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i Gibi.

Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü ta??yorum bunun için seni çok seviyorum.

Mevsimlerden sonbaharday?m, senin yüzünden. Dünyadaki herkes için herhangi biri ama herhangi biri için dünyalara de?ersin.

Ya?murlu bir havada SEN? SEV?YORUM demeye gerek var m????in ne cama yaslan sah hadi bakal?m...

a?k?n? yüre?imde saklad?m ama anlmad?n gözlerini gözlerimde saklad?n anlamad?m seni sev?yorum dedin yine anlmad?n ne yap?y?m seninde seni sev?orum diyebilmen için

baz? geceler gökyüzünde ay? göremezsin ama bilirsin ay gecenin içinde sakl?d?r t?pk? yan?mda olmasanda her zaman KALB?MDE OLDUGUN G?B? HEP ?Ç?MDES?N

SEN HAYATI YA?AMAYA DE?ER KILAN... SEN MUTLULU?U BANA DOYASIYA TATTIRAN VE SEN ÖZLEM?NDEN UYKULARIMI KAÇIRAN B?R?C?K SEVG?L?M; SEN? ÇOK SEV?YORUM...

HER a?kIn Sonu de?il mi?1 avuÇ gÖz ya?I!

biz sevdi?imizi iki öpücük için de?il bir ömür birlikte olmak için severiz

can?m ask?m gitme uzaklara...sana ihtiyac?m var. gidenler dönmüyor geri.......

SEN H?C DEN?Z?N D?B?NDE ORMAN GORDUNMU..OLMAZDEME CUNKU BEN SEN?N GOZLER?NDE OLULER?N B?LE GOREMED?G? CENNET? GORDUM BEGÜLÜM

MUTLULUK; D?KENLER ARASINDA AÇAN B?R GÜLDÜR...

hasret kap?mda nöbet tutuyor...biricik sevdi?im uzak bir yerde gözlerim hep ve sadece onu ar?yor...!!!!!

içimde saklad???m bir ?ehirdesin, unutmaya k?yam?yorum, geceler karanl?k geceler hüzün bu deli hasrete dayanam?yorum, ben sevmekten suçlu a?ktan san???m, hala sana a??k ve hala yan???m SEN? ÇOK SEV?YORUM....

bil ki !kat?ks?z sanc?lara raz?y?m yoklu?un olmasa. bilki bir avuç biber gözlerime serpilen. ellerimde silinmemi? ellerinin izleri. durup ?iirler yaz?yorum yoluna. içimde s?k?nt?lar?n en dayan?lmaz ?ekli. kaç?nc? kere saatleri susturuyorum........

bir deniz dü?ün susuz bir bahar dü?ün çiçeksiz bir insan dü?ün sevgisiz birde beni dü?ün sensiz

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi hepsi parl?yordu ben seni güne?i seçtim bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim

Bir bak???n manas? hiçbir lisanda yoktur bir bak?? bazen bir ?ifa bazen sihirli bir oktur bir bak?? bir a???a neler neler anlat?r bir bak?? bir a???? y?llarca a?lat?r...

Gözlerin gözlerimi gözleseydi gözlerinle gözlerim göz göze gelirdi!!!

Birine verilecek de?erler u?runa feda edilebileceklerle ölçülüyorsa aç gözlerini etraf?na bak bu gördü?ün her?eyi sana senin için feda ederim ama sak?n aynaya bakmaaa

Dün gece rüyamda seni gördüm sana seni sevdi?imi söyledim sende bana sar?ld?n hiç b?rakmayacakças?na ?imdi merak etti?im bir ?ey var rüyalar gerçekmi olur yoksa tersinemi ç?kar???

Kaderde sevmekte vard?r ölmekte sevmeyi seçtim ama sevmek ölmektende beter...

bir gün bulu?aca??m?z yere gelmezsem dünyan?n bütün renklerinden olu?an bir demet çiçek yapt?r çünkü beni senden ay?racak tek kuvvet ölüm beni yakalam?? demektir.

Elbet rüzgar ve deniz ta??r emanetlerini,

Bekle gün gelir güne?im bulacakt?r seni,

Ak?amlar? balkona ç?k, gözlerini kapat,

Rüzgar benim yerime öpecek seni...

Dünde, bugünde, yar?n da hep yan?nday?m,

Yanl?zl??? hissetti?inde elini yüre?ine koy,

Ben hep oraday?m...

Güne? için ayd?nlatmak,

Ku? için uçmak,

Rüzgar için esmek ne ise,

Benim için de seni sevmek aynisi..

SEN? SEV?YORUM..

Sana olan sevgim içimde önce bir su birikintisi,

Sonra göl oldu, daha sonra denize dönü?tü,

?u anda okyanus, içime s??m?yor...

Seni tan?madan önce yanl?zl???,

Seni tan?d?ktan sonra varl???m?,

Seni sevdikten sonra ya?ad???m?,

Seni kaybettikten sonra bir hiç oldu?umu anlad?m...

Unutulmayan hat?ralar vard?r ki,

Bir gün bir yerde hat?rlars?n,

Kiminle gitti?ini unutamazs?n,

Unutulmayan ki?iler vard?r ki,

Hat?rlamak sana ac? verse de onu dü?ünürsün...

Belki hat?ralar unutulup gidecek,

Belki bu sevgiler yok olup eriyecek,

Ama ?unu unutma bu kalp seni

Sonsuza dek sevip özleyecek..

Hasret, özlenen sen olunca,

Sevmek, sevilen sen olunca

Sevilmek, seven sen olunca anlam?n? buluyor...

En güzel deniz, henüz gidilmemi? oland?r,

En güzel çocuk, henüz büyümedi,

En güzel günlerimiz, henüz ya?amad?klar?m?z,

Ve sana söylemek istedi?im en güzel söz,

Henüz söylenmemi? olan sözdür.

Gecelerin deyi?iyle e?lence kadar,

Ya?l?lar?n deyi?iyle gençlik kadar,

Çocuklar?n deyi?iyle dünyalar kadar,

Benim deyi?imle CANIM kadar seviyorum seni...

Sözlerin akl?mda yada akl?m?n ard?nda,

Hayalin kar??mda yada sesin kula??mda,

Ya ben ç?ld?r?yorum, yada çok özlüyorum,

Ya özlemek, yada özlenen çok özel B?RTANEM.

Kimi insan? sevdi?in,

Kimisini unutamad???n,

Kimisini de söküp atamay?p,

Yapt?klar?na ra?men içinde tutars?n, KALB?MDES?N...

E?er ?u an konu?acak durumda olsayd?m,

Sesini duymak için neler vermezdim,

Seni ne kadar çok sevdi?imi anlatamam,

Yolunu bulabilseydim zaten ?u anda çile çekmezdim..

Sana bir s?r söyleyeyim mi?

Bu s?r ki s?rlar?n en güzeli, geceden sessiz,

Heyecanland?n m? yoksa merakland?n m??

Getir kula??na söylüyorum, SEN? ÇOK SEV?YORUM..

Dün gece akl?mdayd?n,

Saatlerce ölümü sonra seni dü?ündüm,

Bir?eyler t?kand? bo?az?ma a?lamazd?m,

Acaba sensizlik mi yoksa ölüm mü daha korkunç,

Ay?rt edemedim ikisini,

Fark yoktu birbirinden,

Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölüm.

Sevgimi bir yerde gökyüzüne yerle?tirdim,

Kimse beni farketmedi, gözya?? olup ya?d?m,

S?cak günlere inat,

Ya?murun gözya?? oldu?unu kimse anlamad?, Sen bile...

Sessiz ak?amlarda sesini

So?uk gecelerde nefesini,

Yanl?zl???mda bedenini,

Sakinli?inde öfkeni,

Isss?z sokaklarda gölgeni,

Ben sadece seni özledim B?RTANEM...

K?pk?z?l bir güne?in önünde,

Mavi bir yelkendir hayat,

Al?r götürür seni bilinmeyen derinlikere,

Sevgi mavidir, mavi ise umut,

Yüre?ini hep mavi tut..

Belki hat?ralar unutulup gidecek,

Belki bu sevgier yok olup eriyecek,

Ama ?unu unutma,

Bu kalp sonsuza dek seni sevip özeyecek...

Y?ld?z?ms?n kaymayacak, güne?imsin batmayacak

Hayat?ms?n ya?anacak, umudumsun tutunacak,

Bir ?iirsin okunacak, sen benim her?eyimsin,

Bu kalp seni hiç unutmayacak..

B?rakma beni sevdi?im gidi?ine dayanamam,

Hasret gözya?lar?mla kendimi avutamam,

Dönerim dersin ama kadere inanamam,

B?rakt???n an?larla sensiz ya?ayamam...

Sevgiyi uza??nda san?p onu uza??nda arars?n,

Yan?ba??nda duran her sevgiye inanmak istemezsin,

Ama emininim can?m sen sevgilerin en güzeline lay?ks?n..

A?lay???m terk edip gidi?ine de?il,

Ben sensizken senden diye sensizli?i de sevmi?tim

Sen, seninle sensizli?ini de al?p gittin..

Yüre?im umulmayan yaralarla ba?edemezken,

Bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim,

Ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen gel,

Çünkü gülü?ünü çok özledim...

Kimine göre ate?tim cay?r cay?r yanan,

Kimine göre bir y?ld?z hep parlayan,

Kimi çiçe?e benzetirdi hiç solmayan,

Ama ben senin için su olmak isterdim hep muhtaç olunan.

Senden ayr?laca??m? her hat?rlad???mda,

Dünya ayaklar?m?n alt?ndan kayar gibi oluyor.

Çünkü sen benim için bir nefessin.

Nefes almadan ya?ayamam ki...

Gecenin karanl???ndas?n, güne?in ?????nda,

Suyun damlas?nda, selin co?kusunda

Kimi yan?mdas?n kimi rüyamda

Ama hep akl?mdas?n sak?n unutma...

San?r?m seni çok sevdim ki ayr?lam?yorum.

Ba?land?m ki unutam?yorum,

Yak?nlardas?n ki hissediyorum,

Gizlemiyorum çünkü seni çok seviyorum.

Zaman geçtikçe daha çok ba?lan?yorum sana,

Birgün bir yerde bir ?ekilde yollar?m?z?n ayr?laca??n? bilsemde,

Nerede oldu?unu ö?renmesemde,

Ya?ayacaks?n hep içimde..

Belki birgün beni unutturacak biri ç?kacak kar??na,

Belki özlemeyeceksin beni,

Gözya??da dökmeyeceksin belki ,

Ama bil ki bu gece yüre?imdesin,

Her zamanki gibi..

Sana meleklerin k?skanaca?? kadar mutluluk

T?bb?n ?a??rtaca?? kadar sa?l?k,

Tarihin yazamayaca?? kadar ba?ar?,

Kimsenin sevemeyece?i kadar sevgi yolluyorum.

Seni Seviyorum çünkü,

Senin gülümsemen bile güne?in do?u?u gibi insana her?eyi unutturuyor.

Sadece seyredip tad?na varma hissi uyand?r?yor.

E?er birgün beni unutturacak öyle biriyle unut ki,

Sana savurdu?um kur?unlar?n önüne geçebilecek,

O gün seninle ölebilecek kadar seni seviyor olsun.

Günü gece olsun diye ya??yorum,

Çünkü gece hayallerime geliyorsun,

Seni beklemiyorum çünkü sen hep benimlesin,

Hayallerimde ve kalbimdesin.

Bir yürek nelere yeterse,

Bir can bir can? ne kadar severse,

Bir damardan ne kadar çok kan geçerse,

Ya?am bir ölüme nas?l de?erse,

Sende benim için o kadar de?erlisin.

Sevgiyi uza??nda san?p onu uza??nda arars?n,

Yan?ba??nda duran her sevgiye inanmak istemezsin,

Ama emininim can?m sen sevgilerin en güzeline lay?ks?n..

A?lay???m terk edip gidi?ine de?il,

Ben sensizken senden diye sensizli?i de sevmi?tim

Sen, seninle sensizli?ini de al?p gittin..

Bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim,

Ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen gel,

Çünkü gülü?ünü çok özledim...

Kimine göre ate?tim cay?r cay?r yanan,

Kimine göre bir y?ld?z hep parlayan,

Kimi çiçe?e benzetirdi hiç solmayan,

Ama ben senin için su olmak isterdim hep muhtaç olunan.

Senden ayr?laca??m? her hat?rlad???mda,

Dünya ayaklar?m?n alt?ndan kayar gibi oluyor.

Çünkü sen benim için bir nefessin.

Nefes almadan ya?ayamam ki...

Gecenin karanl???ndas?n, güne?in ?????nda,

Suyun damlas?nda, selin co?kusunda

Kimi yan?mdas?n kimi rüyamda

Ama hep akl?mdas?n sak?n unutma...

San?r?m seni çok sevdim ki ayr?lam?yorum.

Ba?land?m ki unutam?yorum,

Yak?nlardas?n ki hissediyorum,

Gizlemiyorum çünkü seni çok seviyorum.

Zaman geçtikçe daha çok ba?lan?yorum sana,

Birgün bir yerde bir ?ekilde yollar?m?z?n ayr?laca??n? bilsemde,

Nerede oldu?unu ö?renmesemde,

Ya?ayacaks?n hep içimde..

Il?k bir rüzgar esti,

Nereden geldi bilmiyorum... nereye gidiyorsun diye sordum..

Özlenen her?eye dedi..Akl?ma sen geldin..

Çünkü özlenen bir tek sendin...

E?er insanlara bo? elimi uzat?r ve bir?ey alamazsam çok üzücü;

Ama as?l ümitsiz durum;

Dolu elimi uzat?p kabul edecek kimseyi bulamamamd?r...

Hiç yüz vermedim güne?e bugün..

Resmini gösterip hava att?m çiçeklere..

Ad?n? z?pk?nla kazd?m gö?ün en yüksek yerine...

Bir de SEN? SEV?YORUM diye ba??rd?m duydun mu?

Hayalin haf?zamdan silinene kadar,

Izd?rab?n saçlar?m dökülene kadar,

A?lamaktan gözlerim kör oluncaya kadar

Her dakika Seni Sevece?im...

Sen hiç Bu?ulanm?? cama "SEN? SEV?YORUM" yaz?p,

Harflerin aras?ndan d??ar?y? seyrederek,

Kar taneleri alt?nda Sevdi?ini hayal ettin mi??

Seni ne ya?murlar, seller koparabilir kalbimden,

Ne de deli gibi esen f?rt?na,

Çünkü bir a?ac?n topra?a kök salmas? gibi ba?land?m sana..

Kulaklarim sessizlige, gözlerim sensizlige,

Gönlüm katlanirsa derde,

Anlami yok yasamanin..

Nefes almak bo?una..

Senin olmadigin yerde ...

Bulutlar?n gözya?lar? pencerene vururken,

Dü?lere dald???n bir gecede,

Hangi hayaller sana uyumay? unutturuyorsa,

Gelecek sana onlar? ya?ats?n...

?çinde öyle umut ta?? ki Onu senden kimse alamas?n.

Gözlerin hep gülsün, mutlulu?u hep sende aras?nlar.

Ama onu kalbinde öyle sakla ki,

Gerçekten isteyen bulsun...

Her aya bak???nda beni hat?rla,

Y?ld?zlar gözlerine tak?l?rsa,

Gözlerine bakt???m? sak?n unutma,

Bir yaprak dü?erse avuçlar?na,

Ellerimdir sak?n b?rakma....

Hayat?n bir sevgi öpücü?ü kadar doyumsuz,

Sevinç gözya?lar? kadar güzel,

Seven bir kalp kadar heyecanl?,

A?k?n dokusu kadar masum,

Bir gül kadar gururlu olsun...

A?k?n Kalbindeyse..

Mutlulu?un elindeyse,

?stedi?in iki kelimeyse

SEN? SEV?YORUM...

Gün bitse bile gökyüzünde

daha günler bitmedi

çünkü dilde söz çiçekte renk

ve zamanda gelecek bitmedi

kalbinde umudun hiç eksik olmas?n....

Belki, en iyi arkada?l?k,

sallanan bir koltukta beraber salland???n?z,

tek bir kelime etmedi?iniz,

ve giderken bunun hayat?n?zdaki

en iyi sohbet oldugunu dü?ündü?ünüz ki?ilerde sakl?d?r.

Gökyüzündeki y?ld?z say?s?

kadar insan varsa e?er,

sen çoban y?ld?z? olmal?s?n !

Hani yürek güzelli?iyle

etraf?n? ayd?nlatan y?ld?z.

Her a?k?n gökyüzünde

bir mele?i varm??.

Yeryüzünde biten her a?k için

gökyüzünde bir melek a?larm??...

?nan ki bizim mele?imiz hiç a?lamayacak

Bir kar tanesi gökyüzünden

süzülürken birçok imza b?rak?r,

hayattaki saf beyazl?k her kar tanesinin imzalar?ndan ou?an bir kolajd?r.

Merhaba sevgi denizindeki dostluk feneri,

biliyor musun bu gece de bana yine sen

sevgi ?????n? yans?tt?n, ?u an içim s?ms?cak ve dostumlay?m...

Bir su gibi berrak,

bir çiçek gibi sevgi yüklü,

gökyüzü gibi yal?n okyanus kadar

derin kelimelere s??mayacak kadar

büyük bir sevgimiz oldu?unu sak?n unutma !

Yalanlar bitmez dudaklar susma?ynca sevgi olmaz gözler ???l ???l bakma?ynca Güller içinde geçse de ömrüm, senin üstüne gül koklamam Gülüm, seni koklamaksa ölüm sen buna de?ersin Gülüm.

Bir ?yld?z seç kendin için gökyüzünden gözlerin gibi parlak, senin gibi tatl? olsun, bir ?yld?z da bana seç, parlakl??? önemli de?il yeter ki sana yak?n olsun.

Bana seni seviyorum dedi?in zaman bu yalan bile olsa bu yalan? dünyan?n bütün gerçeklerine de?i?meye haz?r?m.

A?k insan?n hem dostu hem de dü?man?d?r. ?nsan? önün gibi ?ykan, onun gibi sevindiren bir ?ey daha yoktur hayatta.

Dün de bugün de yar?n da yüre?inde yüre?in kadar yan?nda?ym kendini yaln?z hissetti?inde elini yüre?ine köy ben hep orda?ym. A?y?ç???n?n ayd?nlatt??? bir kumsala küçük bir dal parçac?yla seni seviyorum yazmak isterdim ama sen h?rç?n bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum!

Mevsim a?l?yor bugün, özlüyor o ayd?nl?k günlerini, ayr?l?yor yapraklar a?açlardan bir hasret rüzgar?yla. Bana Eylül'ü ya?atma ey sevgili!

Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine, gözlerin zaman zaman dalarsa uzaklara, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa, bilki bir yerlerde deli gibi özlenmi?sindir.

Y?ld?zlar gökyüzünde kayarken, melekler ise oyna??rken, sen ise dal?p beni dü?ünürken, seni daima kalbimin derinliklerinde izleyece?im

Bir umut ku?u çiz yüre?ime beyaz olsun tüyleri kalbin kadar temiz olsun. Bir kanad? senin için di?er kanad? da sevdi?in için ç?rps?n.

A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r sevginin en güzeli payla??lan emektir, A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r ç?kars?z ve s?n?rs?z payla??lan yürektir.

Deli bir ya?mur olsam seni ya?d???m yerler kadar severdim. Deli bir rüzgar olsam seni esti?im yerler kadar severdim. Ama ben sadece deliyim ve seni ald???m her nefes kadar çok seviyorum.

Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve dü?ünüyorum a??k olman?n rezilli?ini inan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini.

A?k?m var da?lar bilemez, sevgim var kimsenin akl? alamaz, birde sen vars?n ya bir tanem dünyada kimse böyle sevemez...

Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde...

Ne olurdu bir yapra??n daha olsa, bak sevmiyor i?te hain papatya.

Sevdi?im insanlara k?zabilirdim. E?er sevmek bana mahzun durma?y ö?retmeseydi.

Bak gözlerime gözbebeklerim eridi, bak ellerime ellerim çürüdü, bak yüre?ime yüre?im eskidi, bak günlerce sard???n bana bak tükendi bitti..Yetti bu ac? beni öldürmeye, sonum oldu son bir bak???n can?ma yetti..

Küçükken çikolata için a?l?yordum ?imdi ise senin için.

Duygular? aç??a veren gözler olmasa kalp hislerin mezar ta?? olurdu.

So?uk kalpten s?cak söz ç?kmaz.

Baz? a?klar okyanus gibidir. Görmesen de sonunun bir yerde bitti?ini bilirsin, ?imdi okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi, görmesem de biliyorum sonunu sonsuza dek bitmeyecek.

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, kalbin içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni sonsuza kadar sevece?im.

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olurda ?u gönlüm birtek a??k olamaz.

ömrüm seni beklemekle geçecekse ve ölüm seni beklerken gelecekse bil ki seni ordada bekleyece?im.

Seni çok özledim. Seni her özledi?imde kalbime bir ?yld?z çizdim. Seni ne kadar özledi?imi bilmek ister misin? Sayende bir gökyüzüne sahibim can?m.

Uzakl?klar küçük sevgileri yok eder büyükleri ise yüceltir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp ate?i yükseltti?i gibi.

Güne?in bile buz tuttu?u yerde e?er bir ???k görürsen, bil ki o benim sana yanan kalbimdir.

#221

 
© 2015
AŞK