Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevginin Ay I????

Çok eskiden ye?il bir vadinin içinde bir ?rmak k?y?s?nda kurulu bir köy varm??, taa dünyan?n öbür ucunda. O zamanlar gündüzleri pek güne?li geçermi?, ya?mur ya?mad?kça; geceleri hep y?ld?zl? olurmu?, bulutlar olmad?kça, köy sakinleri tar?mla u?ra??rlarm??, hayvanlar avlarlarm??, uçsuz bucaks?z arazilerinden, sular?n? kayna?? çok uzakta olan, köylerinin içinden geçen, ?rmaktan al?rlarm??. Köyde herkes birbirini sever, sayarm??. Köyde bir tek ki?inin kalbinde öyle büyük bir sevgi varm?? ki bütün köyünküne bedelmi?; Dolun un Intera'ya olan a?k?ym?? bu. K?z Dolun'u bilirmi?te tan?mazm?? yak?ndan. Dolun dayanamam?? bir gün gitmi? k?z?n yan?na. Sormu? Intera'ya onunla evlenip evlenmeyece?ini.

Intera demi? ki Doluna: "Evlenirim evlenmeye ama benim isteyenim çoktur, her gelen ki?iden ayn? ?eyi ister benim babam. Ancak babam?n bu iste?ini yerine getiren benimle evlenir. "

Dolun ?a?m??;"Sensin benim kalbimim sahibi" diyerek baslam?? sözüne, "Senin dile?in benim için bir emirdir, söyle iste?ini hemen yapay?m" demi? a?k?na. Intera demi? ki:"Bir çiçek vard?r yapraklar? gümü?ten tomurcuklar? elmastan, onu ister babam benle evlenecekten". Dolun; "Bekle beni" demi? Intera'ya, "hemen gidip getireyim o çiçe?i ama nerededir yeri ?"Intera parma??yla göstermi? akan ?rma?? "??te bu ?rma??n kayna??ndad?r der babam, k?rk gün yürümek gerekirmi? oraya varmak için ama bir giden bir daha gelmedi ?imdiye dek çünkü oralar büyülüymü? derler, giden geri gelmezmi? çünkü buralardan çok daha güzelmi? oralar. Dolun; "Senden daha güzel ne olabilir ki bu dünyada" demi? Intera'ya "Dönece?im, o çiçekle, dönece?im çünkü seviyorum seni, çünkü sensiz anlam? olmaz benim için o güzelli?in". Dolun ç?km?? yola sonra. K?rk gün yürümü? ?rma??n yan?ndan. Hep ne kadar sevdi?ini dü?ünmü? Intera'y? yol boyunca. Tek akl?ndaki Intera'ym??, tek amac? ise o çiçek. K?rk?nc? gün kalkm?? Dolun sabah erkenden, yüzünü y?kam?? ?rmaktan, anlam?? ki çok yakla?m?? kayna??na ?rma??n suyun serinli?inden. Devam etmi? yoluna sonra. Biraz sonra varm?? kayna?a, bütün ye?illiklerle çevrili bir göl varm?? kaynakta, gölün ortas?nda bir adac?k, adac???n üstünde de o çiçek duruyormu?. Anlam?? Intera'n?n anlatt??? çiçek oldu?unu güzelli?inden. Yüzmeye ba?lam?? adaya do?ru hemen.

Adaya ç?k?nca kar??s?nda bir adam belirmi? Dolun'un. Adam Doluna: "Her gülün bir dikeni, koruyucusu, oldu?u gibi bende bu çiçe?in koruyucusuyum, e?er almaya geldiysen ben, Salut, izin vermem buna" demi?. Dolun ?a?k?n ve de kararl? bir tonla; "Ben o çiçe?i alaca??m sonra a?k?ma kavu?aca??m" demi? "Hiç bir ?ey beni karar?mdan çeviremez". "O zaman beni biraz dinleyeceksin" demi? Salut;"sana neden koparmaman gerekti?ini anlataca??m, e?er hala ikna olmazsan o zaman izin veririm almana". Dolun ikna olmu? ve çökmü? yoncalar?n üstüne, ba?lam?? dinlemeye... "E?er bir ?eyi çok fazla istersen ve engelin yoksa önünde onu al?rs?n, hayatta böyledir, insan engelleri a?arsa ya?am?na devam edebilir. Bu çiçekte sadece ya?am için bir ?eyler yapacaksan engelleri kald?r?r önünden çünkü onunda bir görevi var, bu çiçek sadece 28 gecede bir açar yapraklar?n? ve döker parlayan tohumlar?n? göle, bu sayede buradaki sular yükselir ve ?rmaktan ta?ar gider zamanla. Bu ?rmak sayesinde ya?ar bu do?adaki ye?illikler, insanlar, hayvanlar. " demi? Salut. Dolun ba?lam?? dü?ünmeye, e?er çiçe?i kopar?rsa kavu?acakt?r sevdi?ine ama kuruyacakt?r ?rmaklar? bunun yan?nda. Sonunda çiçe?in ba??na çöker kal?r Dolun. Gümü? yapraklar?nda kendini görür Dolun çiçe?in. Yan?nda Intera vard?r ama niye mutsuzdur ikiside. Asl?nda kalbindeki tek endi?eyi görür Dolun. Zaman geçtikçe Dolun'un dü?ünceleri yo?unla??r kafas?nda. Mutsuzlu?unu dü?ünür, çiçeksiz Intera's?z bir ya?am dü?ünür. Koparamaz çice?i günlerce. Dolun art?k ya?amaktan zevk almaz ?ekilde sadece a?k?n? dü?ünerek beklemeye ba?lar olacaklar?.

Bir gece çiçek tohumlar?n? birak?rken göle bir tomurcukta Dolun'un sertle?mi? kalbinin üstüne dü?mü?, aniden Dolun kalbindeki a?k?n?n büyüklü?ü kadar kocaman bir ta?a dönü?mü?, ta? o kadar büyükmü? ki dünyaya s??mam?? gökyüzüne yükselmi? ve Dünya'yla dönmeye baslam??. Böylece Ay olmu? Dolun'un kalbi Dünya'ya. O günden sonra sadece 28 gecede bir göstermi? Dolun kalbinin tüm yüzünü, a?k?n?n bütün par?lt?s?n? di?erlerine; sadece o gecelerde ayd?nlatm?? Dünya'y?, ayn? çiçek gibi.

#7

 
© 2015
AŞK