Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgiyi Bilenler

Bir gün sormu?lar ermi?lerden birine: "Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu ya?ayanlar aras?nda ne fark vard?r?"diye. "Bak?n göstereyim" demi? ermi?.

Önce sevgiyi dilden gönüle indirememi? olanlar? ça??rarak onlara bir sofra haz?rlam??. Hepsi oturmu?lar yerlerine. Derken tabaklar içinde s?cak çorbalar gelmi? ve arkas?ndan da "dervi? ka??klar?" denilen bir metre boyunda ka??klar. Ermi? "Bu ka??klar?n ucundan tutup öyle yiyeceksiniz" diye bir de ?art koymu?. "Peki" demi?ler ve içmeye te?ebbüs etmi?ler. Fakat o da ne? Ka??klar uzun geldi?inden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar a??zlar?na. En sonunda bakm??lar beceremiyorlar, öylece aç kalkm??lar sofradan.

Bunun üzerine "?imdi..." demi? ermi?. "Sevgiyi gerçekten bilenleri ça??ral?m yeme?e. " Yüzleri ayd?nl?k, gözleri sevgi ile gülümseyen ???kl? insanlar gelmi? oturmu? sofraya bu defa. "Buyurun" deyince her biri uzun boylu ka????n? çorbaya dald?r?p, kar??s?ndaki karde?ine uzatarak içmi?ler çorbalar?n?. Böylece her biri di?erini doyurmu? ve ?ükrederek kalkm??lar sofradan.

"??te" demi? ermi?. "Kim ki hayat sofras?nda yaln?z kendini görür ve doymay? dü?ünürse o aç kalacakt?r. Ve kim karde?ini dü?ünür de doyurursa o da karde?i taraf?ndan doyurulacakt?r ?üphesiz.

?unu da unutmay?n: Hayat pazar?nda alan de?il, veren kazançl?d?r her zaman..."

http://www. yazilar. net/y/536871176/sevgiyi_bilenler sitesinden al?nt?d?r.

#1821

 
© 2015
AŞK