Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevmekle ?lgili Sözler

Seni Sevmek benim için Sensiz Olamamak Demektir.

Sevmek Ba?lanmakt?r Ben Sana herzaman Ba?l?y?m A?k?m..

Senin yan?nda OLmak Seni Sevmek Demektir Birici?im...

Sevmek için kar??l?k beklemeyen bu kalbim Bir Sana Muhtaç kald? Bu Dünyada...

Sevdim Seni Bir Kere yalan OLamaz bendeki Sevgiler Senden Ba?kas?n? Sevemem ceylan Gözlüm..

Sevmekle A?kla ilgili Sözler Sözler yazd?m seni ta? Anlad? Bir Sen Anlamad?n beni A?k?m...

Nekadar Sevgiye Dair Sözler Varsa hepsini Adad?m Sana Sen dualar?ms?n Sözlerimde iLahlar?ms?n..

Seviyorum Seni Birtanem Sensiz gecen Günlerde Zamanlara Nefretim..

kaderime hüzünleri ektim hayat?ma sevgiler ektim seni severken hüzünleri sevdim seninleyken seni sevdim..

ne gemiler yaky?m Senin için Ne Güzellerden geçtim A?k?m?z için Bir Sen anlamad?n beni...

gözlrim seni bekler kalbim sana hasret seviyorum seni birtanem bu sevgi sana ait..

okadar uzak zamanlarda bile seni sevmeyi ö?rendim a?k?nla avunmay? bildim seni sensiz ya?arken gelice?in günü bekledim a?k?m!

Sevmekle yanl?? yapmad?m Seni Sevdim Çünki Sen Bendin Ve Bende Sendim A?k?m...

Bir Tek Sen Vars?n bana lâyik birde ben Var?m Sana Lâyik A?k?m..

Sen Benim Ezberimsin Bu hayatta Senden Ba?kas? Olamaz Yan?mda Sevgilim...

Gözlerin Kalbimde Sakl? Ad?n beynimde Sevdim Seni Delice Ne Olursa Olsun Sevece?im Seni yine...

Ayr?lsada Ellerimiz Yüreklerimiz Bir Bu Gurbetde Bile Hayalinle buluyorum Kendimi...

Ho?lant?yla Ba?lad? Hayat?m Sevgiyle Ya?amaya ba?lad?m A?k?nla hayat? Tan?d?m Birtanem...

o gözlerin varya beni sevgiye ba?lad? o kalbin varya o Kalbin Sensiz OLmadan Ya?ayamayaca??m? Anlat??..

nekadar güzel Olursa Olsun Bedenin Nekadar Çekici Olsada Sözlerin ben Senin Kalbini Sevdim Sevgilim..

uzun gecelerde seni sevmeyi bildim a?k?m yan?mdas?n ya yeter o bana...

Sevgilim benim Seviyorum Seni Senden Ba?kas? yalan Bana Anlad?m ?ark?larda..

Herzaman iLklerim Oldun hep iLkim Olarak Kal?caks?n Hayat?mda A?k?m...

Yollar?na ölürüm a?k?m sevgimi sana herzaman anlatt?m ya benimsin ya benim unutma bunu sevgilim..

Sen Benim Ekme?im Suyumsun Sen Benim Belirsiz yar?nlar?mdaki tek Ayd?nl???ms?n A?k?m!

Sen Benim En güzel Melodileri Kula??ma F?s?ldayan Bülbülümsün A?k?m...

Sen Benim Ezberimsin Bu hayatta Senden Ba?kas? Olamaz Yan?mda Sevgilim...

Gözlerin Kalbimde Sakl? Ad?n beynimde Sevdim Seni DeIice Ne OIursa OIsun Sevece?im Seni yine...

Ayr?Isada EIIerimiz YürekIerimiz Bir Bu Gurbetde BiIe HayaIinIe buIuyorum Kendimi... Ho?Iant?yIa Ba?Iad? Hayat?m SevgiyIe Ya?amaya ba?Iad?m A?k?nIa hayat? Tan?d?m Birtanem...

O gözIerin varya beni sevgiye ba?Iad? o kaIbin varya o KaIbin Sensiz OLmadan Ya?ayamayaca??m? AnIat?...

nekadar güzeI OIursa OIsun Bedenin Nekadar Çekici OIsada SözIerin ben Senin KaIbini Sevdim SevgiIim..

uzun geceIerde seni sevmeyi biIdim a?k?m yan?mdas?n ya yeter o bana...

SevgiIim benim Seviyorum Seni Senden Ba?kas? yaIan Bana AnIad?m ?ark?Iarda..

Herzaman iLkIerim OIdun hep iLkim OIarak KaI?caks?n Hayat?mda A?k?m... YoIIar?na öIürüm a?k?m sevgimi sana herzaman anIatt?m ya benimsin ya benim unutma bunu sevgiIim..

Sen Benim Ekme?im Suyumsun Sen Benim BeIirsiz yar?nIar?mdaki tek Ayd?nI???ms?n A?k?m! Sen Benim En güzeI MeIodiIeri KuIa??ma F?s?Idayan BüIbüIümsün A?k?m.

Seni Sevmek benim için Sensiz OIamamak Demektir. Sevmek Ba?Ianmakt?r Ben Sana herzaman Ba?I?y?m A?k?m..

Senin yan?nda OLmak Seni Sevmek Demektir Birici?im... Sevmek için kar??I?k bekIemeyen bu kaIbim Bir Sana Muhtaç kaId? Bu Dünyada...

Sevdim Seni Bir Kere yaIan OLamaz bendeki SevgiIer Senden Ba?kas?n? Sevemem ceyIan GözIüm..

SevmekIe A?kIa iIgiIi SözIer SözIer yazd?m seni ta? AnIad? Bir Sen AnIamad?n beni A?k?m...

Nekadar Sevgiye Dair SözIer Varsa hepsini Adad?m Sana Sen duaIar?ms?n SözIerimde iLahIar?ms?n..

Seviyorum Seni Birtanem Sensiz gecen GünIerde ZamanIara Nefretim..kaderime hüzünIeri ektim hayat?ma sevgiIer ektim seni severken hüzünIeri sevdim seninIeyken seni sevdim..

ne gemiIer yaky?m Senin için Ne GüzeIIerden geçtim A?k?m?z için Bir Sen anIamad?n beni...

gözIerim seni bekIer kaIbim sana hasret seviyorum seni birtanem bu sevgi sana ait..

O kadar uzak zamanIarda biIe seni sevmeyi ö?rendim a?k?nIa avunmay? biIdim seni sensiz ya?arken geIice?in günü bekIedim a?k?m!

Rüzgarin kemanini çaIdigi ve damIaIarin pencereye vurdugu soguk bir gecede yatagina uzanip hayaIini kurdugun ve keske dedigin tüm güzeIIikIer senin oIsun Seni seviyorum dedigin zaman yaIan söyIüyor oIsan biIe bu sözü bütün gerçekIere degismeye hazirim ve oIurda beni sevmedigini söyIersen ben yine seni sevmeye devam edecegim.

KaIbimin derinIikIerinden geIen bir çiigIik var tipki rüzgarin uguItusu gibi bedenim duru bir göI gibi, ruhum ise susuz kaImis bir çiçek gibi sessiz ve hareketsiz Beni bu dertten ancak sen kurtarabiIirsin-

Yagmuru sevdigini söyIüyorsun ama her yagmur yagdiginda semsiyeni aciyorsun Günesi sevdigini söyIüyorsun ama her günes açisinda göIgeye kaçiyorsun Rüzgari sevdigini söyIüyorsun her rüzgar estiginde pencereni kapatiyorsun Iste bende bundan korkuyorum sevgiIim!

Çünkü sende beni sevdigini söyIüyorsun. SensizIik kor gibi düser yüregime ama yakmaz, beni o ates sadece sen beni bir gün terk edip gidersen yakar.

#136

 
© 2015
AŞK