Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?eyh Bedreddin Sözleri

Hayat? ve dünyay? kendi küçük dünyalar? ile s?n?rl? tutanlar bizi anlamazlar.

Tarih, gelecek için kavga verip, yitmi? bile olsa, insanl?k için vuru?anlar? hiç unutmaz.

Yârin yana??ndan gayri her ?eyde, her yerde, hep beraber!

Kötü ve Çirkin i?lerle u?ra?an insanlar Hak'tan uzakla?m??lard?r. Cehennem i?te budur. Cennetle cehennemi ba?ka yerde aramak saçmal?kt?r.

Beni kara toprakta de?il, hakikat? anlam?? insanlar?n yüreklerinde aray?n!..Ben de halimce Bedreddinem.

?nsanlar Müslümanl?ktan önce somut bir puta taparlard?, ça??m?zda ise hayali bir puta tap?yorlar. Belki bir gün Hak kendisini gösterirde Hak olarak ona taparlar.

Gerçek iktidar, insanlar üzerinde de?il, yürekler üzerinde kurulur.

Hakikat bize insanlar? varl?klar?na, dinlerine, dillerine göre ay?rmam?z? de?il, birle?tirmemizi buyurur.

Ay ve güne? herkesin lambas?d?r, hava herkesin havas?d?r, su herkesin suyudur. Ekmek neden herkesin ekme?i de?ildir?

?nsanlar eylemleriyle, dü?ünce ve fikirleriyle güzeli ve iyiyi bulabildikleri oranda Hak'la kavu?mu?lard?r.

?nsanlar birbirlerine yahut haks?z mala, me?ru olmayan paraya veya rütbe ve mevkilere yiyecek ve içeceklere ibadet ediyorlar da, Allah'a ibadet ediyoruz san?nda bulunuyorlar.

Ba?ka halklar üzerinde bask? uygulamak, özünde kendi halk? üzerindeki bask?y? gizlemeye ve unutturmaya yöneliktir.

Gerçek tasavvufçu, hiç bir insan gözünün görmedi?i, kula??n?n i?itmedi?i, gönlünün sezmedi?i ?eyhleri bilir. Onlar? halka, kafalar?n?n alabilece?i ?ekilde anlat?r. Ama asl?n? içinde gizler. E?er halk bunu ö?renirse, kendisini öldürür.

Ki?ilerin elde ettikleri olgunluklar?n tatlar?, huriler, kö?kler ve cennetlere benzetilmi?tir. Bunlara verilen adlar takma adlard?r. Çünkü eksik, cahil ve k?t ak?llar? bulunan ki?ilere gerçek bu vesile ile anlat?labilir.

Tanr? dünyay? yaratt? ve insanlara verdi. Demek ki; dünyan?n topra?? ve bu topra??n bütün ürünleri insanlar?n ortak mal?d?r. Ben senin evinde kendi evim gibi oturabilmeliyim, sen benim e?yam? kendi e?yan gibi kullanabilmelisin. Çünkü bütün bunlar hepimiz içindir ve hepimizin mal?d?r.

?badet etmekten amaç; ezeli ve büyük varl??a gönüllerin yönelmesi ve kap?lmas?d?r. Yoksa dünya umuruna dalm?? bir kalp ile bin sene namaz k?lm??, oruç tutmu? olsan, bundan dolay? hiç bir sevap ve mükâfat kazanamazs?n.

Bütün namazlar ve niyazlar ahlâk?n düzeltilmesi için iç yüzün ar?nlanmas? için birer vas?tadan ibarettir. Hakiki ibadetin hiç bir vakit kay?t ve ?art? yoktur. Hangi tarzda yap?l?rsa yap?ls?n, Tanr?n?n dile?ine uygun olur. ?badetin temeli maksudun Hak olmas?d?r. Bir cemaatte bu temel bulunmay?nca yapt?klar? ibadetler de kaybolur. Yaln?z kötü toplant?lar kal?r. Fenal?k üzerinde toplananlardan sen hemen uzakla?.

Ölmezden önce ölmek, dünyan?n zevklerinden ve hayvani h?rs ve ?ehvetlerinden sak?nmakt?r. Onu yapabilen insan, ?üphesiz ki; hakiki varl?k ile birle?ir. Ve sonsuz hayat ile diri olur. Ancak insanlar dünyan?n bin bir türlü çekici ve aldat?c? zevkinden, çe?it çe?it yak?c? h?rslar?ndan ayr?lmad?klar? için buna gönül vermezler.

#1261

 
© 2015
AŞK