Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?eyh Edebali Sözleri

Hayvan ölür semeri kal?r; insan ölür eseri kal?r. Gidenin de?il b?rakmayan?n ard?ndan a?lamal?.

Üç ki?iye ac?; cahiller aras?ndaki alime, zenginken fakir dü?ene, hat?rl? iken itibar?n? kaybedene.

Sab?r kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalay?p geçerken de hiç ses ç?karmamaktad?r.

Ki?inin gücü günün birinde tükenir ama bilgi ya?ar. Bilginin ????? kapal? gözlerden bile içeri s?zar ayd?nl??a kavu?turur.

Dünya senin gözlerinin gördü?ü gibi büyük de?ildir. Bütün fethedilmemi? gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ?????na ç?kacakt?r.

Öfken ve nefsin bir olup akl?n? yener, daima sab?rl?, sebatl? ve iradene sahip olas?n.

Bey memleketten öte de?ildir. Bir sava? yaln?zca bey için yap?lmaz. Durmaya dinlenmeye hakk?m?z yok Çünkü zaman yok süre az.

Bundan sonra öfke bize; uysall?k sana.

Güceniklik bize; gönül almak sana.

Suçlamak bize; katlanmak sana.

Acizlik bize, yan?lg? bize; ho? görmek sana.

Geçimsizlikler, çat??malar, uyumsuzluklar, anla?mazl?klar bize; adalet sana.

Cahil ile dost olma: ?lim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.

Ü?engeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, ?ekillendirmek sana..

Yükün a??r, i?in çetin, gücün k?la ba?l?, Allah Teala yard?mc?n olsun.

Beyli?ini mübarek k?ls?n. Hak yoluna yararl? etsin. I????n? par?ldats?n. Uzaklara iletsin.

Sana yükünü ta??yacak güç , aya??n? sürçtürmeyecek ak?l ve kalp versin.

Sen ve arkada?lar?n?z k?l?çla, bizim gibi dervi?ler de dü?ünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin.

Ama bunlar? nerede ve nas?l kullanaca??n? bilmezsen sabah rüzgarlar?nda savrulur gidersin.

Cahil ile dost olma: ?lim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.

Sayg?s?zla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, s?n?r bilmez; üzülürsün.

Aç gözlü ile dost olma: ?kram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün,

Görgüsüzle dost olma: Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün.

Kibirliyle dost olma: Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün.

Ukalayla dost olma: Çok konu?ur, bo? konu?ur, kem konu?ur; üzülürsün.

Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.

?lim bil, irfan bil, söz bil.

?kram bil, kural bil, doyum bil.

Usul bil, adap bil, s?n?r bil.

Yol bil, yordam bil.

Hal bil, ahval bil, gönül bil.

Çok konu?ma, bo? konu?ma, kem konu?ma.

Mert ol, yürekli ol.

Kimsenin umudunu k?rma.

Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana.

Bilesin ki, at?n iyisine doru, yi?idin iyisine deli derler.

Faydal? ile faydas?z? ay?rdedebilenler, bilgi sahibi olanlard?r.

Geçmi?ini bilmeyen, gelece?ini de bilemez.

Gördün söyleme, bildin bilme.

Yüksekte yer tutanlar a?a??dakiler kadar emniyette de?ildir.

Yaln?zl?k korkanad?r. Topra??n ekim zaman?n? bilen çiftçi ba?kas?na dan??maz. Yaln?z ba??na kalsa da! Yeter ki topra??n tavda oldu?unu bilebilsin.

Osman Beye Nasihat?: O?ul, insanlar vard?r, ?afak vaktinde do?ar, ak?am ezan?nda ölürler. Avun o?lum avun. Güçlüsün kuvvetlisin, ak?ll?s?n, kelaml?s?n. Ama; bunlar? nerede, nas?l kullanaca??n? bilemezsen sabah rüzgar?nda savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup, akl?n? yener. Daima sab?rl?, sebatl? ve iradene sahip olas?n. Dünya senin gözlerinin gördü?ü gibi büyük de?ildir. Bütün fethedilmemi? gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ?????na ç?kacakt?r. Anan?, atan? say, bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inanc?n? kaybedersen ye?ilken çorak olur, çöllere dönersin. Aç?ksözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme. Sevildi?in yere s?k gidip gelme, kalkar muhabettin itibar olmaz. Üç ki?iye ac?; cahiller aras?ndaki alime, zenginken fakir dü?ene, hat?rl? iken itibar?n? kaybedene. Unutma ki! yüksekte yer tutanlar a?a??dakiler kadar emniyette de?ildir. Hakl? oldu?unda mücadeleden korkma. Bilesin ki at?n iyisine doru, yi?idin iyisine deli derler.

#1262

 
© 2015
AŞK