Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?eyh Sadi ?irazi Sözleri

?nsan ruhunu iki ?ey karart?r: susulacak yerde konu?mak ve konu?ulacak yerde susmak.

Kadere cahil insan pençe gösterir.

?nsanlarla münasebetin ate?le münasebetin gibi olsun. Çok uzakla?ma donars?n; çok yakla?ma yanars?n!

Konu?madan bir kö?ede oturan sa??rlarla dilsizler, dilini tutamayan kimseden daha üstündür.

Ne kadar okursan oku; bir bilgine yak???r ?ekilde davranmad???n sürece, cahilsin demektir...

Ki?i bu, alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kap?lm?? sine?e döner.

Ey ba?kalar?n?n ac?s?yla kayg?lanmayan, sana insan demek yak???k almaz...

Gayesiz ya?ayanlar nasipsiz kal?rlar.

Elalemi ay?plar?yla anan bir kimsenin, senden de te?ekkürle bahsedece?ini zannetme..!

Gönlünün dertli olmas?n? istemezsen, dertli gönülleri dertlerinden kurtar.

Gönlünün peri?an olmas?n? istemiyorsan, peri?an olanlar? gönlünden ç?karma.

Kesme nevan? ; ?çine salsalar da keder. K?r?lsa gönül medd ü cezr ile ; Hepsi geçer Hepsi geçer.

Kalbi k?r?klar?n hat?r?n? sor, Onlar? sevindir. Bir gün senin de Gönlün incinir.

Güzel bir kad?n bir mücevher, ?yi bir kad?n bir hazinedir.

?arap sarho?u gece yar?s?, sakinin sarho?u ise mah?er sabah? uyan?r.

Kabirlerinde rahat yat?p uyuyanlar, yeryüzünde halk? rahat tutanlard?r.

Üç ?ey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrars?z bilgi, cesaretsiz iktidar.

Olgun bir adam? dost edinmek isterseniz, ele?tirin; basit bir adam? dost edinmek isterseniz methedin.

Bir gece sevdi?im içeri girdi. Yerimden öyle bir f?rlam???m ki elbisemin ete?i mumu söndürdü. Güzelli?i ile karanl??? da??tan sevgilim sordu : Ben gelince neden ????? söndürdün..? Dedim ki : Güne? do?du zannettim...

?çin a?lasa da kim duyar seni? Kim anlar d??ar?dan olup biteni? Leyla'n?n yüzünü görenler bilir: Mecnun'un kalbine batan dikeni!

?nsan dilini tutup konu?mad?kça, ay?b? da hüneri de gizli kal?r.

?nsan , ya insan gibi ak?ll?ca söylemeli ; yahut hayvanlar gibi susmal?d?r!

Gönle giren her ?ey göze ho? gelir.

As?k suratl?dan bir ?ey isteme, onun kötü huyundan elem duyars?n. Gönlünün gam?n? anlatacaksan bir kimseye anlat ki, yüzünü görünce ferahlayas?n.

Halk?n bahçesinden padi?ah bir elma yerse, adamlar? a?ac? kökünden sökerler.

Cahil için susmaktan iyisi yoktur. E?er bunu bilseydi cahil olmazd?.

Do?ru söyleyip zincire vurulmak, yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir.

Ey fakir! Sen halk yolunda oyun çocu?u say?l?rs?n. Büyüklerin ete?ini b?rakma. Mayas? bozuk ki?ilerle dü?üp kalkarsan, izzet ve vakalar?n? kaybedersin. O halde büyüklerin ete?ine yap??. Talebeler çocuktan daha acizdir. Hocalar ise muhkem duvar gibidir. Yeni yürüyen çocuk duvara tutunarak yürür. Sen de yeni yürüyen çocuk gibi alimlerin muhkem duvar?na tutunarak yürü.

Hepimizin kendimize özgü kusurlar? vard?r. Hepimiz asl?nda çatlak kovalar?z. Büyük planda hiçbir ?ey ziyan edilmez. Kusurlar?n?zdan korkmay?n. Onlar? sahiplenin. Kusurlar?n?zda gerçek gücünüzü buldu?unuzu bilirseniz e?er, siz de güzelliklere sebep olabilirsiniz.

Cimrinin gümü?ü, kendisi gömülünce topraktan ç?kar.

Çocuklar?m?z? kuzu gibi büyütmeyelim ki ileride koyun gibi güdülmesinler.

Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ay?b?n? hüner zanneder.

Hükümdar haks?z olarak bir köylüden yumurta al?rsa, adamlar? köylünün bütün tavuklar?n? al?r.

Kurdun elinden çobanl?k gelmez.

Eskiden dünyada, görünü?te da??n?k ama iç dünyalar? derli toplu insanlar vard?. Oysa ?imdikilerin d?? görünü?leri derli toplu ama iç dünyalar? da??n?k.

?nsan bir damla kan ve bin endi?e.

?nsan?n her nefeste iki defa ?ükretmesi laz?m. Biri nefes ald??? için, di?eri verdi?i için. Çünkü; verip almamak, al?p vermemek var.

Ben do?ru yolda kaybolmu? ki?i görmedim.

Ey ak?l sahibi! Gül dikenle beraber bulunur. Senin dikenle ne i?in var, gülü demet yap... E?er tabiat?nda yaln?z kusurlar? görmek varsa Tavus ku?unda çirkin ayaktan ba?ka bir ?ey göremezsin.

Elalemi ay?plar?yla anan bir kimsenin, senden de te?ekkürle bahsedece?ini zannetme..!

Kendi ahlak?n? dü?man?ndan dinle; dostun gözünde her yapt???n iyidir.

Her orman? bo? sanma belki de kuytuluklar?nda bir kaplan uyuyordur.

?drak kula??ndan gaflet pamu?unu ç?karmal?s?n ki, ölülerin nasihat?n? duyabilesin.

Emrindekileri ba???lamas?n? bilmeyenler, bir gün bu insanlar?n aff?na muhtaç olurlar.

Büyük kalarak ya?aman?n ?art? odur ki her küçü?ün kim oldu?unu bilesin.

On dervi? bir kilimde uyurken iki padi?ah bir dünyaya s??maz.

Yarasan?n gözü gündüz göremiyorsa, güne?in ne günah? var bunda?

Ekmek yerine güne? olsa sofras?nda, güne? yüzü görmezdi kimse k?yamete dek cihanda.

Söyle mürüvvetsiz e?ek ar?s?na, bal vermez madem, sokmas?n bir de.

Derisini parçalasalar dahi, Hudadost hiçbir zaman dostunun dü?man?yla dost olmaz.

Meyvalarla yüklü dal, ba??n? yere kor.

Meyvas?z a?aca kimse ta? atmaz.

Ekmek yerine güne? olsa sofras?nda, güne? yüzü görmezdi kimse k?yamete dek cihanda.

Girerse hasta öküzün biri otla?a, bula?t?r?r hastal??? bütün köy öküzlerine.

Ya?murun temiz tabiat?nda yokken ayk?r?l?k, bahçede lale biter, k?raç toprakta diken.

Kurdun kafas?n?, halk?n koyunlar?n? paralad?ktan sonra de?il, önce kesmek gerekir.

Kendisinden fazlas?yla iyilik gördü?ün kimseye fenal?k etmen insanl?k de?ildir.

Allah'?m ! Beni sen kald?r ki kimseler y?kamas?n.

Dü?mana kar?? atarsan ok, say kendini de ok hedefinde.

Yenilgi hep geçicidir.

?yi ?eyler mutlaka çabuk biter.

Yenilgi hep geçicidir.

Hastaya ?eker vermek günah olur, çünkü ona ac? ilaç fayda verecektir.

Padi?ahken zulmedersen, padi?ahl?ktan sonra dilenci olursun.

Efendi davul sesi ile uyan?yor, bekçinin gecesi nas?l geçti, nereden bilecek.

E?e?ini dü?man, vergisini de sultan al?p gittikten sonra o memleketin tac?nda, taht?nda ikbal kal?r m??

Hiddetle hemen k?l?ca sar?lan kimse sonra esefle elinin ard?n? di?ler.

Gönül s?r zindan?d?r. Ama bir kere söyledinmi, s?r art?k zincire girmez.

Çoban uyumu?, kurt da sürüde: Bu hal ak?ll? kimselerin be?enece?i ?ey de?il.

#1246

 
© 2015
AŞK