Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sezen Aksu Sözleri

?nsan karar verince öldürmeye birini, gerekçe bulur önce ikna eder kendini.

A?k koruyabilir bir tek, kald?ysa e?er hâlâ masumiyetimizi.

Sevmenin de sevilmenin de bir bedeli var, a?ar tenimizi.

Korktuk evet cezalanmaktan ki vazgeçtik sevdalanmaktan.

Sen akl?, ben ise a?k? seçtim.

Onlar?n kendi hikayeleri yok, onlar sadece seyirci dünyada. A?ks?z, ya?s?z, hasars?z bir diyarda.

Ya?am kimine daha çok ?ans tan?r ve e?itlik bozulur. Ya?am?n herkes için e?itlenmesi, insan?n en kutsal amac?d?r.

Kimse kendini seçerek dünyaya gelemedi?ine göre, insan? insandan üstün tutmam?z? gerektiren hiçbir veri yoktur.

Bazen kendimizi çok geli?mi? bir bilgisayar, vicdan? da Allah'?n çipi olarak dü?ünürüm ben.

Önce insani sonra toplumsal sorumluluklarla elini ta??n alt?na koyanlar?n, koymaya haz?r olanlar?n en de?erli mücadelesi e?itliktir.

Bütün büyük dönü?ümler, hayata vicdan gözüyle bakan vicdanl? insanlar? gücüyle gerçekle?ir.

Neyi ne zaman ö?renece?imizi, ne zaman içselle?tirebilece?imizi kestirmek mümkün de?il. Bu yüzden bende herkesin son ana kadar kredisi vard?r.

Bir yorgan misali örtündüm yaln?zl???, bu y?l da a?k buraya hiç u?ramad?.

Horlama ezi?iz do?u?tan. Sende erkeklik s?r, bende kad?nl?k muamma.

Her insan biraz romand?r, kahramand?r, biraz yaland?r.

A?lamak, öfke, delice nefret, doruklarda a?k, doyumsuz sevinç, kahreden keder, k?saca hayat ve nefesindir.

Kad?n, çocuk, hayvan, engelli ve çevre haklar?. Bunlar laf ebeli?iyle, ?i?inmelerle, göz boyamac? kafa tutmalarla insanl?k vicdan?nda giderek azalan notlar?m?z? yükseltebilir mi? Ayn? dersten, yüz y?l çakmak sadece ay?p de?il, ahmakl?k da de?il mi?

Güçlü olan?n güçsüzü maddi manevi tanklarla, tüfeklerle ac?mas?zca ezip geçti?i, hukukun -ama sana, bana amcam?n k?z? Süheyla'ya göre de?il, evrensel kriterlere göre hukukun- üstünlü?ü olmad???ndan gücünü, dolay?s? ile mezalimini, Allah yaratt? demeden art?rd??? bir düzenden söz ediyoruz.

A?lamak, ?u gelip geçici dünyada her?eye ra?men varolmak demek.

Baz? ?eyler var ki söylenmiyor, biz seninle sözleri susarak a?t?k.

Ben senin gözlerinin yalan dolan bak??lar?n? bile sevdim.

Unutur mu kalp asl?n?, az?nl???n? a?k?n?

A?k sinsidir, usulca yakla??r.

Kendini seçemiyorsun, b?rak?p kaçam?yorsun. Yazmad???n bir hikayede, uzun ya da k?sa vadede az biraz ke?fediyorsun.

A?klar? da vururlar, ?ark?ya ?iir olur. Adan?r an?s?na kanayan sevdan?n.

bir selam lütfet, bu ne çok hasret? Gel bar??al?m art?k.

Yedi kat eller yak?n?m oldu. Gel kavu?al?m art?k.

Y?llar birer birer eskiyerek de?i?tiler. Oysa bir zamanlar çocuk gibi mahsun ve gençtiler.

Her gün bir ?ey daha biter, giderek ac? vermez biten ?eyler.

Üzgünüm, koruyamad?k a?k?n ahengini.

Kurallara kurban ettik tüm a?klar?.

Unutulmuyor deme sak?n, unutanlar var.

So?uk yenir kin, ihanet intikams?z kalmaz.

Ak?p gider zaman, sana ald?rmadan.

?lk kim bozdu sonsuz uyumu?

Dü?ündüm ki dünyaya gelirken de tektim.

A?lama anne benim için. Ben de herkes kadar ald?m ac?lardan.

S?radan izler b?rak?r en tutkulu a?klar.

Sofrandaki k?r?nt?lar kadar bile mi olamad?m?

Hem kel, hem fodul tak?m?n? hart diye yiyesim var.

Dil söylemez yüre?in harbini.

Dalda muhabbette kumrular, bana ayr?l??? sordular. Dedim afet, yang?n, dedim kar. Dedim adet a?k? vururlar.

Gönlüme gül verme sak?n, koparanlar var.

Bizim zaman?m?zda her ?ey ?ahaneydi.

Dü?lerle gerçekler ayr? ayr? ya?ar.

Kalbini bozmayan, bozar akl?n?.

Dikensiz bir hayat olmaz ki.

?yi ki a?k var dünyada.

Ya?amak dedi?in o?lum, zor sanat.

A?lamak güzeldir.

Kimseyi aldatma, ihanet onar?lmaz.

Aslolan a?kt?r.

A?ka yalan dedirtmem.

Sava?lardan daha güçlüdür a?k.

Bu bir gün hallolursa çok sevinece?im. Herkes bir i? yap?yor bu da bizim i?imiz.

Kimse kimseden üstün de?il.

Bugüne kadar Best Of albümü ç?karmad?m. Nas?l ç?karay?m hergün yeni bir beste yap?yorum. Üzülüyorum yap?yorum, seviniyorum yap?yorum. Yalç?n Küçük hakl? ben beste ishaliyim.

Anne beni çok yanl?? anlad?lar.

Güz ayr?l?k ta??r.

Tesellisi çok zor sözün.

A?ka vurgunum ben.

B?raksam her ?eyi dönsem bir türlü, vazgeçsem hayattan ölsem bir türlü.

Bir hayat yetmez büyümeye.

Yakala saç?ndan tut hayat?, çevir yüzüne, öp, öp.

#1195

 
© 2015
AŞK