Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sigmund Freud Sözleri

Bir insana vazgeçilmez oldu?unu hissettirirseniz, ilk vazgeçece?i insan siz olursunuz.

Dü?ünebilen Herkesin ?nsan Olmas?, ?nsan Olan Herkesin Dü?ünebildi?i Manas?na Gelmiyor Ne Yaz?k ki.

Garip de?il mi ? Ulu?amayaca??n kadar yüksekte sand???n ki?iler, asl?nda e?ilemeyece?in kadar alçaktad?r !

Garip de?il mi ? Yüzüne gülecek kadar dost sand???n ki?iler, asl?nda arkandan konu?acak kadar yüzsüzler.

Herkes do?ru insan? bulmak ister, yan?lmamak için. Oysa kimse u?ra?maz, do?ru insan olmak için.

Bil ki, önemli de?ildir kaç kez yenildi?in... Çünkü as?l önemli olan, kaç yenilgiden sonra yeniden do?rulabildi?in.

Mutsuzlu?u tatmadan, hep mutlu olmak istersin. Oysa nelerin seni mutsuz etti?ini bilmeden, nelerle mutlu olaca??n? bilemezsin.

Güç ve güveni hep d???mda arad?m. Ama bunlar insan?n içinden gelir. Ve her zaman oradad?rlar.

Garip de?il mi ? Edepli edebinden susar, Edepsiz ben susturdum sanar.

Ya?am belirtisinin kökeninde duygulanma vard?r, duygulanman?n da temeli a?kt?r.

Garip de?il mi ? Birini i?aret ederek suçlarken i?aret parma??n?z onu, Di?er üç parma??n?z ise sizi gösterir.

Bir insan? unutabilirsin, Bir insan?n sana neler yapt???n? da unutabilirsin, ama o insan?n sana ne hissettirdi?ini asla unutamazs?n...

Asl?nda unutmak; art?k ac?y? hissetmemektir. Çünkü yap?lanlar? zihinsel olarak unutmak fizik kurallar?na göre mümkün de?ildir.

Kad?nlar? anlamak için, bir labirenti düz yola çevirmek gerekir.

Birinin yalan söylemesine k?zmam da yalan söylerken yakalanacak kadar salak b...ir insan?n beni kand?rmaya çal??mas?na k?zar?m.

Garip de?il mi? ?nsan kötü bir ?ey yapaca??n? hissetti?i zaman, mutlaka vicdan?n? susturacak bir sebep bulur.

?nsanl???n hangi filizi köreltilmek istenmi?se, o filiz daha gür büyümü?tür.

Din, toplumsal obsesyonlar?m?z, obsesyonlar?m?z ise bireysel dinimizdir.

?nsan?n geli?mesi içeriden d??ar?ya do?rudur.

Çocuklar tümüyle egoist varl?klard?r. ?htiyaçlar?n? çok yo?un biçimde hisseder ve kar??lamak için ac?mas?zca mücadele ederler.

?nsan?n sa?l???n? koruyan iki faktör vard?r. ??ini sevmesi ve hayat? sevmesi.

?smini unuttu?unuz ki?i hakk?nda muhakkak olumsuz bir dü?ünceniz vard?r.

Özür dilemek, sizin haks?z oldu?unuz manas?na gelmez. Kar??n?zdaki insana verdi?iniz de?erin; egonuzdan yüksek oldu?unu gösterir.

Bir insan bir yere bak?yorsa orada ilgilendi?i bir ?ey vard?r. Bir insan bir yere hiç bakm?yorsa orada ilgilendi?i bir ?ey kesinlikle vard?r.

Henüz yan?tlanamam?? ve kad?n ruhuyla ilgili otuz y?l süren ara?t?rmalar?ma kar??n benim de yan?tlamay? ba?aramad???m çok önemli bir soru var: Kad?n ne ister?

Medeniyetin kurucusu ilk defa m?zrak atmak yerine küfür kullanm?? olan insand?r.

Bilgi hazinelerine ula?abilen insanlar?n say?s? ne kadar artarsa, dini inançlardan kopu? da o kadar yayg?nla??r.

Siz cevaplar bulmaya çal???yorsunuz, biz ise daha çok soru sormak niyetindeyiz.

Gitti?im her yerde, bende önce oraya gitmi? bir ?air buldum.

Medeniyetin ilk ?art? adalettir.

B?rak?n adalet yerini bulsun, isterse k?yamet kopsun.

Annesinin gözdesi olan erkek hayat? boyunca bir kahraman gibi hisseder.

Sinir hastal??? belirsizli?e tolarans gösterememektir.

Özgürlük medeniyetin insana bir arma?an? de?ildir. Hiç medeniyet yokken insano?lu çok daha özgürdü.

Garip de?il mi ? Hat?ralar mutluluk vericidir, ama bazen hat?rlamak; intihar sebebin bile olabilir.

Sevginizi ihtimaller üzerine kurarsan?z, ?hanetlerle son bulur.

Adaleti akl?n yard?m? olmadan kullanmak imkans?zd?r.

Hiç bir erkek birlikte olmak istemeyece?i bir k?zla yak?n arkada? olmak istemez.

Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma iste?inden gelir.

A?k yoktur, libido vard?r.

Kültürel do?rular?m?zla sa?lanan bilginin tümü aras?nda do?rulu?u en az kan?tlanabilmi? unsurlar, tam da bizim için en fazla önem ta??mas? gereken ve evrenin bilmecelerini çözme, ya?am?n ac?lar?na katlanmam?z? sa?lama görevi üstlenmi? unsurlard?r.

Ensest ili?ki, insan?n içinde uyuyan bir yarat?kt?r. Ve bu yarat?k hiçbir zaman uyanmaz. Ancak bazen, uyurken, çok ?iddetli horlayabilir.

Zaman?n ak??? içinde insanl?k, bilimin ellerinden gelen darbelerle iki kez, naif özsevgisinin incinmesinin ac?s?n? ya?amak zorunda kalm??t?r: Birincisi, dünyan?n merkezi olmad???n?, ak?l almaz büyüklükte bir dünyalar sistemi içinde sadece bir nokta oldu?unu anlad???nda... ?kincisi, biyolojik ara?t?rmalar özel yarat?lm??l?k ayr?cal???n? elinden al?p soykütü?ünü hayvanlar alemine dü?ürdü?ünde.

Kitleler asla gerçe?in pe?inde ko?mam??t?r. Yan?lsamalar isterler ve yan?lsamas?z yapamazlar. Gerçek olmayanlar? gerçeklerin üstünde tutarlar; gerçeklerden çok gerçek olmaynlar?n etkisinde kal?rlar. Bu ikisi aras?nda ay?r?m yapmama e?ilimi oldukça yüksektir.

#1251

 
© 2015
AŞK