Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sinan Çetin Sözleri

Bir gün ülkede devletin kutsal say?lmas? gerekti?i ve bireyden daha önemli oldu?u teranesi sona ererse, rahat bir nefes alaca??z.

Hiçbir dü?ünce kutsal de?ildir. Bütün dü?ünceler geli?ir ve de?i?ir. E?er geli?meyen ve de?i?meyen bir dü?ünce varsa, çoktan bitmi?, ömrünü tüketmi?tir. Sadece embesiller fikir de?i?tirmez.

Dünya bizi kurtarma ve iyilik yapma a?k?yla dolu insanlar taraf?ndan hep kana buland?. Tarihteki bütün sava?lar? içi iyilikle dolup ta?an, kendini bir dava u?runa feda etti?ini dü?ünen kurtar?c?lar ç?kard?.

Ben insanlar?n ve toplumlar?n hayatlar?na müdahele edilmemesinden yanay?m. Müdahale etti?iniz noktada onlar? mutsuz etemek durumunda kal?rs?n?z.

olay?s?yla kad?nla ilgili ayr? bir dünya olmamal?. Ayr? bir sorun, ayr? bir gelecek ayr? bir geçmi?i yok kad?n?n. Bu anlamda hiçbir zaman feminizmi anlamad?m.

Politikan?n gazetelerin birinci sayfas?ndan dü?meyi?inin, hayat?m?z?n tam ortas?nda olmas?n?n nedenini Ankara'n?n hantall???na ba?l?yorum. Bir ülkede geli?en hayata uygun yasalar ç?kmazsa, ba?kentin kanunlar? manas?zla??p hayat?n kar??s?na dikiliyor.

Ayn Rand'?n 'The Fountainhead'i iyi okumu? olsayd?, Türkiye'de hiçbir ideoloji akl?n önüne geçemez, bu ülke inanç dolu militanlar?n cenneti olaca?? yerde meslek sahibi insanlar?n ülkesi olurdu. Bir i?i iyi yapmak, i?ine sayg? duymak, o i?i ba?armak bu kadar a?a??lanmaz, insanlar yapt?klar? i?ten, üretmekten ve para kazanmaktan utanmazd?.

Film yönetmenli?i sözü olan her sanatç?n?n sözünü söyleyebilece?i en olanakl? aland?r.

#1196

 
© 2015
AŞK