Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitem Sözleri

Sevgiliye sitem sözleri k?sa 2015 sayfas? - Sayfam?zda kar??n?zdakine olan k?rg?nl???n?z? onu k?rmadan anlatacak olan sitem sözleri resimli olarak yer alacakt?r. Ayr?ca bunlardan ba?ka arkada?a dosta sitem sözleri facebook twitter için haz?rland?.
Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur
Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim. Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim. Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?..
Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n. Vefas?z A?k?m...
Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE. Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE. Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE. Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun...
Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden. Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden. E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden. Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.
Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez. Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez...
Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m.
Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!
Dostumuzu Sevdik Y?lan Oldu Bize, Arkada??m?z Dedik Yan BaktI Sevgilimize, Bu Sözlerim gelsin Dost Bildiklerime, Yalanlar? Oynam???z Bu Alemde...
Okdara Çok Seviyorumki Seni Ne Onzur Kald? Ne Gurur, Ey Sevgili Bu Sitemlerim Sana Gülme Bu Garip Sevdaya...
A?lar?m Dost Oldu?um gecelerime, Sayende Geceler? Buldum Kendimde, Seni Dü?ünüp içiyorum her Gece, Duy Sesimi Sevgili Bitsin Bu i?kence...
YaraL? kalbim Seninle Düzelir Yine Sevgilim, a$k Denilen Duyguyu Seninle iÇerim, Bu SözlerimLe Kendimi teselli Ederim Sevgilim...
Dünya Dönüyor Yine , Sevgimiz parçalandI her parças? Bir yerde, kalbimin At??lar? kesiliyor Seni görünce, Gururum Ayaklar?n?n Alt?nda Sevdim Seni Delice...
ya$ Dolu Gözlerim Senin Yüzünden, Çok A??r Geldi 2 kelimen, Seni Seviyorum gerçekten, yeter Art?k üzme beni Lütfennn!!!
Sana Bakt?kça Görüyorum Sevgiyi, a$Ik Sanm?$tIm Seni Eyy yalanc? Sevgili, OynadIn benimLe Çocuk Gibi, Sensiz kalma öLüm Gibi...
Oyun Gibi Ba?laD?k, Gerçek Sevdalara Yol Ald?k, 1 Sineman?n 2 Karelik Görütüsü OLmu?uz, Yalan Dolan üstüne A?k Kurmu?uz...
hayatImIn En So?uk A?ustos Ay?nI Ya?attIn Bana! B?rakIp Gitti?in Günden Beri Yazlar?m K?? Oldu Ebedii...
Gözlerine iLk bakt???mda Sevgini Elini iLk Tuttu??mda Titremeyi Seni iLk Öptü?ümde Ate?i hissetim, ?imdi neden Kaç?yorsun Sevgili?
Sözlerin ?eker Gibi Geldi hayat?ma Renklendi hayatIm, Sözlerin Zehir Gibi gecti Karartt? DünyamI!!!
Bu Sitemim Sana De?iL Sevgili Seni Böyle Çaresiz Atana Hayata, Kalbini Dinle Kimi Seviyorsan Ona Git Kalbinle, Sahte A?k Oyunlar?n? B?rak geride.
Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince..
Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen.!!!
Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!!
A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim.

Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer. Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle.
Yaln?zca çocuklar a?lar ve yaln?zca Allah affeder... E?er bir gün beni terk edersen; çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem
Kötü diye bir ?ey olmasayd?, cehennem bo? kal?rd?. sen beni k?rmasayd?n, bu can u?runa fedayd?...seni cok seviyorum
Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin.. Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N !!!
Sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her çileye al??t?m, yaln?z senin yoklu?una al??amad?m.art?k anl?yorum hasretten, gözya??ndan ba?ka bir ?ey vermemi?sin bana.
Yüre?ine sevda eken, ayr?l?k biçermi, seven sevilenden kolayca vazgeçermi, sen beni sevme gülüm, ben yanar?m ikimizin yerine yetmez mi???
Dün gökyüzüne bir avuç y?ld?z f?rlatt?m. Karanl???nda ayd?nl???m olsun diye. ?imdi sensizli?i kalbime f?rlat?yorum, b?rakt???m yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim s?ra sende gururu bir yere f?rlat ve pi?manl???mla s?zlayan ?u kalbimi mükemmelli?inle donat.
Sen benim içimde açan bir güldün.Sönmek bilmeyen alevlenen içimde ba??m? her yast??a koyu?ta sen vars?n hayallerimde. Çünkü sen benim içimden söküp bir türlü atamad???ms?n YAR
Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum
Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!
Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"
Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belkide, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu....
Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?.
Bu sms ile bir de öpücük yolluyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için. O kadar de?erlisin ki benim için, sensiz bir hayat dü?ünemiyorum.
Sadece özür dilemek istemi?tim ama yapamad?m saçma gururuma yenildim ve beni terslemenden korktum, ama sessizce çekip gitmene de dayanamad?m ve bu mesaj? yolluyorum ?imdi.. beni affet olur mu? Çok üzgünüm. Geçmi?te ya?ad???m?z tüm k?rg?nl?klar için özür diliyorum senden.
Bilirsin affetmek gibi bir ba?ka büyüklük yoktur.. Ben de bir hata yapt?m ve aff?na s???n?yorum.. Affet lütfen beni...
Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin
Biliyorum bugün seni istemeden k?rd?m ve sonra pi?manl?klar denizinde kulaç at?p durdum çaresizce... Biliyorum gözlerinden okudum k?rg?nl???n?. Affet beni neolur sevdi?im... Özürlerimi kabul et. Seni seviyorum!
Olanlar için çok ama çok özür dilerim. Gerçekten öyle demek istememi?tim ki ben... Affet, neolur!
Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum... Lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet! Tekrar yaz?yorum. Özür dilerim tüm olanlar için... Gerçekten çok üzgünüm. Haydi art?k daha fazla bekletme beni ve affet! ?nan ki bir daha böyle ?eyler ya?amayaca??z.
Biliyorum hata bende... Yapt???m affedilecek bir ?ey de?il! Ama yine de yalvar?yorum sana neolur beni affet...
Yapt???m onca hatadan sonra senin yüzüne bakacak halim kalmad?. Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet...
Benim icin çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep. Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem. Ama tekrar dü?ünmen için a?layabilirim...
?ey.. Nas?l söylesem? Kelime bulam?yorum.. Çok zor biliyorum... Söylemeliyim art?k... ?ey... Dinle bak. Ben çok üzgünüm olanlara. Yani özür dilerim.
Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?
San?r?m özür dilemek için çok geç kald?m ama yine de son kez ?ans?m? denemek istiyorum: ÖZÜR D?LER?M!
Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden. ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim ve seni de arayamad?m... Üzgünüm can?m. Telafi edece?ime söz veriyorum!
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?! Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye.. Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle, diyor ki: "K?rd?m seni ama inan çok üzgünüm. Bugün için özür dilerim. ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eski gibi olmam?z. Seni seviyorum!"
Üzüntümü anlatacak kelime yok. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm ve çok özür dilerim.

Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün k?rd?m seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.
Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla bulu?mak ve konu?mak iste?imi dile getirsem bana görü?me ?ans? verir misin? Umar?m cevab?n olumlu olur da beni çok mutlu edersin. Seni çok seviyorum her ?eyden önce bunu bilmelisin!
Sözlerinden belli, k?rm???m seni bilmeden... Bir öpücük versem, sar?lsam, özür dilesem affeder misin beni?
Sa?a dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor... Yok nafile uyku tutmuyor... Çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda? Bana k?rg?n olma istiyorum sevdi?im... Bu nedenle tüm kalbimle senden özür diliyorum! A?k?m, kalbim her ?eyim sensin, birtanemsin? Bak uyku tutmuyor, haydi bar??al?m da güzel rüyalar görelim... Seni seviyorum...
Ben bu özür i?lerinde hiçbir zaman iyi olamad?m ancak seni o kadar seviyorum ki, onun için, Özür dilerim can?m!
Bu çok ciddi bir mesajd?r, içeri?i kalbimin en derin kö?esinden geliyor? ÖZÜR D?LER?M!!!
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye...
Yapt???m hatadan dolay? özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Sayg?lar?mla..
Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla birlikte bulu?mak ve konu?mak iste?imi dile getirsem, bana görü?me ?ans? verir misin? Umar?m cevab?n olumlu olur da beni çok mutlu edersin... Birtaneci?im seni çok seviyorum?
Bilirsin bir kar?ncay? bile incitmem... Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu. Çoooook ama çoooook özür diliyorum senden...
Geçmi?te ya?ad???m?z tüm k?rg?nl?klar için özür diliyorum senden?
Özür dilerim seni aramad???m için. Özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için... Özür dilerim seni orda bekletti?im için... Yapt???m her yanl?? için özür dilerim
Bir Su gibiydin, Gittin Bo? Bardaklara Doldun, Ben Seni beklerken Sen Bir içim Su Oldun Gittin Ba?kalar?na hayat verdin...
Unutulmak için ya?amad?m Bu Sevday? ve An?lar?, Unutturmak için Çekmedim Bu Vefas?z Sevday?!!!
Hayata Emin Ad?mlarla Yürümek istiyorum, Sadece yan?mda Dur ve Gül Bana, Böyle Uzak Durma Bana ve Sana Verece?im Hayata!!!
Sitem Etsemde Sana Anlamazs?n beni yâr, A?lasamda Gidiceksin Bir Gün Bende Biticeksin, Seni Seviyorum Desemde Sende Kendine iyi Bak Diyeceksin..
Yaln?zl?k Sonum Olmu?, Yalan A?klar Hep beni Vurmu?, ?imdi iki Sözle Bu A?k?n Ad?da Yalan Olmu?...
Ne Dersen Evet Dedim Hay?r? Sildim Gözümden, ?imdi Kalkm??s?n Trip yap?yorsun Ne yaparsam yapay?m beni Anlam?yorsun, Seviyorum Diyorum Hala M?zm?zlan?yorsun..
Kiminin Derdi Kiminin Sevgisi, Hep beni Ezdi Sevgilimin Çilesi.
Güne? Gözlükleriyle De?il, Numaral? Gözlükle Bakmak ?sterdim A?k?m?za, A?k?m?z kaç Numara Merak Ediyorum..
Seni Anlayan Bir Ben Var?m, Beni Anlayansa Bir yaln?zl???m ve ?ark?lar?m var...
Dertlerim için de?il, Sevdi?im için Hayk?r?yorum Sana B?rakma Beni Tut Ellerimi, Gör Bendeki gerçek Sevgiyi!!!
Ne Yalan? Ne Dolan? Sevmem Kaç?p Giden A?klar? Ya, yan?mda Ol Ya da Yalanlar?n ol!!!
A?k? Severek Çileyi ise Çekerek Ö?rendim Sevgilim...
Hayat Ac?mas?z, Ac? ise A?ks?z Çekilmez Sevgilim..
Bir Geminin içinde Sadece Seni bekleyen A?k Yolcusuyum, Sen Ne Kadar inat Etsende bu gemi Sensiz Yola Ç?kmayacak Sevgilim...
Ne Kadar Hayata Ba?lansada Ellerim Bir Sözünle Kopar Giderim, Sen Beni Dü?ünme, Ben Ac?larada Sar?l?r?m Sevgilim...
Gördü?üm Bütün Güzellikler Bir Sözünle Anlams?z hale Gelir Bence Hayat?ma Anlam Katan Sözlerin Hayat?mda ki Güzellikleri Bitirmesin Bebe?im, Bir Sözünle K?r?l?r Serçe Kalbim.
Çok Sevdim Seni, Çok istedim Tut Ellerimi, Sen yalanlara Kap?l?p Gittin usulca Ne Sevgi Kald? kalbimde Ne de derman B?rakt?n Hayat?mda Helal Olsun Sana!
Bugünü Yenir Bir Umutla ya?amak istiyorum yan?nda, Lütfen Eskisi Gibi Olal?m Darg?nl?k Olmas?n Bu A?k'ta Sevgilim, B?rakal?m Çocuklu?u Ya?ayal?m Mutlulu?u Her?eyim.
Gecelerimi Süsleyen Hayalindi, So?uk Odama S?cakl??? getiren O Narin Sesindi, Ufak bir Kavgm?z Depremler Yaratt? Aram?zda Benmiydim Acaba Hiç Sevmeyen Bu Hayatta!!!
Kalbimi K?rmak Kolay Olabilir Ama Tamir Etmek Baya Zaman?n? Ol?cakt?r!
K?r?lan Kalbim De?il Bana Vermi? Oldu?un Sözlerindir!
Sabahlar?ma Güne? Gibi Do?an Sendin ?imdi ise Sadece Gecelerimde Bir Rüzgar Gibisin!!!
A?z?ndan Ç?kan Cümlelere De?il, Kar??nda Duran insana Sayg?n Olsun ilk Ba?ta...
Gözlerine Gülerek bakmak isterken, Gözya?lar?mla Tan??t?m Elveda Demeden!
Her Etti?imiz Kavgada Ömrümden Bir Gün Gidiyor Bunu UNutma...
Bakt???m ilk gözler, Att???m ilk Ad?m, S?cakl???n? Hissetti?im ilk Nefesim Olucaks?n, Sen Ne Kadar Parçalasanda Beni, Ben Senin Gölgen Olaca??m B?rakmayaca??m Seni!!!
Gecelerim Art?k Sabahlar?mdan Daha Huzur verici Oldu Bana, Gecenin Sessizli?i Dert Oldu Ac?lar?ma, Geceler Bile Feryad Etti Sana Olan A?k?ma..
Kelebek Ömrü kadar K?sa Olan bu Hayatta Tut Ellerimi Darg?nl?klar içinde B?rakma, Hep Geri Ad?m Atan Oldum ilerleyemedim Hayat?mda.
Tarihi Yazmak ikimizin elinde k?r inad? haydi gel benimle, belki sende seversin günün birinde...
Ne Hikayelere katlanacak Duygular?m Var, Ne de Sözlerini Çekecek Gururum Var!
Yar?n Ölmeyece?imizin Garantisi Varm? ? Bu Ölümlü Dünyada Sevmek Günah m?? Sevgilim...
Küserek Sorunlar? De?il, OLmayan Tats?zl?klar? Ya?ar?z içimizde Unutma Bunu Sevgilim...
Umutlar?mla Sevdim Seni, Ac?lar?mla Bar??t?rd?n beni tebrik Ederim Seni Vicdans?z Sevg
Bir A?k? Ya?amak için ilk ba?ta benim gibi Sevmeyi ö?renmelisin, Bo? Zamana De?il Dolu geçecek Zamanlar? hak Etmelisin!
Zamana Kap?l?p Gitmek yerine Seninle Hayat? Oldu?um yerde ya?amaya'da Raz?y?m yeterki Gül...
Ya?ad???m Dakikalara Bakarak De?il, kalbimin At??lar?ndaki heycanla Sevdim Seni, Sen Anlamasanda!
Ke?ke Sözlerinle De?ilde Yapt?klar?nla Beni Mutlu Etseydin, Sadece Sözler Bazen yetersiz kal?yor...
Yaln?zl???m De?il Sadece ya?ad?klar?m beni so?utuyor Hayattan, Ve Sen Sevgili Mutlu olursun belki...
Mutlulu?u Sözlerle De?il Bana Bak??lar?nla Bulmak isterim, Y?ld?z? An?msatan Gözlerin Sönük Bak?yor Nedense bana..
Ba?kas?na De?il Sana Sevdal?y?m, Sözlerine De?il Gözlerine yand???m, Sensin benim Bu hayattaki Tek Amac?m, B?rak inad? gel bitir Bu Darg?nl???..
Cümle Alem Biliyor Seni Sevdi?i Sen hala Ku?kular içinde Yüzdürüyorsun Sevgimizi..
Ad?m Att???m Sürece De?il, Kalbim Att??? Sürece Sevece?im Seni Sen Anlamasanda!!!

#2292

 
© 2015
AŞK