Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sitemli Mesajlar

Senin için de?ildi yapt???m onca ?ey, sadece sen zannetti?im ki?i içindi.

Ne üzgünüm, ne de k?rg?n?m. Yorgunum sadece. Kendime bile tahammül edemezken, nas?l katlanay?m kendini bilmezlere.

Benden seni seviyorum dememi bekleme sevgili. Biz de zikir sessiz çekilir.

Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam. Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ?erefsizim kibrit bile çakmam!

Sen susunca çok yoruluyorum! Acaba neyi anlatm?yorsun.

Gül filizlendi?i günden itibaren güne?e â??kt?r. Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kan?p gülü b?raksa da gül binlerce y?ld?za kan?p güne?i aldatmazm??.

Ben yaln?zca sevdiklerimden korkar?m. Çünkü beni sadece onlar incitebilir.

Bana geleceksen her ?eyinle benim olarak gel. Bir emanet gibi geldikten sonra, yan?mda olman?n ne anlam? kal?r ki...

Ya sevmelisin adam gibi rol yapmadan, ya da gitmelisin bu ?ehir bir intihara sahne olmadan.

Hani b?rakmayacakt?n ellerimi, hani gülecektik her ac?ya birlikte ey sevgili, ?imdi kollar?m bo? so?uk ve sessizim sensiz...

Biz kimseyi incitmeden, kimse bizi incitmeden ya?ayamaz m?yd?k?

Ne sesin gelir oldu kula??ma ne hayalin gelir oldu gözlerime, sadece bir ba??ma kald?m yaln?z?m ve sensizim...

Çünkü a?k, yaral?yken asla bulamayaca??n?z garip bir kan grubudur.

Rengârenk hayat?m?n karanl??a dönü?ü oldun, gülen gözlerimin ya?? oldun, senin için atan bu kalbin, seni unutmas?na neden oldun.

Mutluluktan hiç a?lamad?m ama sinirden güldü?üm çok oldu.

Ayr?l???n resmini çizdim sar? odalara, yüre?imi so?uttum zemheri ayaz?nda. Sonra uzun uzun rüzgâr?n gülü?ünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyula?t??? yerde ölümü kucaklad?m masmavi yüre?imle.

Gözlerimin içindeki ülkemsin. Her soka??n ayr? bir devrim.

Ya?mur taneleri gibiydik seninle bulutlar?n aras?ndan dü?erken kaybetmi?tik asl?nda birbirimizi!

Dü?ünsene bir gün beni soruyorsun, ald???n cevap ba??n sa? olsun.

Bir hat?r?m olsayd? sende, halimi sorar arard?n, bir de?erim olsayd? gözünde belki bir mesaj atard?n, e?er bende de?erin olmasayd? bende senin gibi yapard?m.

Bir gece yar?s? uyan?p "oh be rüyaym??" diyebilseydim ke?ke gidi?ine.

Zincir vurdum yaral? kalbime art?k ne severim ne de sevilmek için bir çaba gösteririm, mühür vurdum gözlerime art?k ne bakar?m ne de bir can yakar?m!

Sen asl?nda gitmedin öyle de?il mi? Eskisi gibiyiz hala, hala çocuklar gibi; her ?ey ?akac?ktan.

Ya?mura yakalan?rsan, benden kaçt???n gibi ya?murdan kaç. Çünkü bulutlar?n arkas?nda a?k? için a?layan benim.

Kahretsin ki; dinledi?im her ?ark?da seni an?msatan, ya gözlerin, ya ihanetin var.

Unutmak gerekiyormu? unutulma pahas?na, zaman de?ilmi? gideni getiren, asl?nda zamanm?? var olan? götüren.

Ben renklerin en siyah?n? hak ettim mi. O kadar beyaz severken seni.

E? olan, a?ka e?tir. "E?" de?er, nefesten ötedir. Ötemde özüm var, özüm nefesin ötesinden ötedir.

A?k uyudu ranzalarda, dü?ler eskidi gitti. Isl???ma gömüyorum kalbimdeki sözleri.

Al sana gökku?a??, saç?na takars?n. Al sana bulut, gözya??n? atars?n. Al sana kalbim, sorun de?il s?k?l?rsan kur?un s?kars?n.

Ben ne kadar zilzurna sarho? olsam da ya?ad?klar?mdan ç?karken hesab? ödeyecek kadar ay???m.

Susmak yorucu bir lisan. Ama ta?tan so?uk gözlerine anlam yüklemeye gücüm kalmad? art?k.

Çok gördük d??? doublex, içi bodrum kat? a?klar?. Ben müstakil yaln?zl???mla mutluyum.

Seçti?in yolda sana mutluluklar diliyorum. Unutmak al??makt?r. Unutursun demiyorum. Ama al??acaks?n biliyorum.

Bugüne kadar hiç ak?ll?ca bir ?ey yapmad?m, seni bile deli gibi sevdim.

??te böyle can?m benim galiba kay?p, cennet için cehennemde ?afak say?p, geçiyor günlerim ertesine ertelenik, ruhumdan yüzüme donuk bir mimik...

Susmak yaksa da içimi, hiç karartmad?m yüre?imi. Ke?kelerim var belki ama üzmedim kimseyi.

Ey gönül! ?imdi sorar?m sana, hangi a?k daha büyüktür? Anlat?larak "dile" dü?en mi? Anlat?lmay?p "yürek" de?en mi?

Hayat?m" desen ömrüm uzard?, ?imdi dilime ad?n de?se midem bulan?yor.

Seni unutmak kolay m? sand?n gülüm her gece yat???mda yast???ma sar?ld???mda seni arar oldum yan?mda ama sen yaln?z b?rakt?n beni ?u garip ba??mla.

Bir gün u?rarsan sol gö?sümün alt?ndaki kente. Hüzünlü bir sesle; "Buralar Eskiden Hep Benimdi" diyeceksin kendine.

Mesafeler hep muamma, hep uzak. Esaretin gömülü tenime; hep alengirli, hep tuzak. ??lenmi? boynuna y?ld?z par?lt?s? gümü?ler. Hem bunca yak?nken, hem çaresiz, hem uzak.

Sana öyle bir yar olurum ki, bana bin defa a??k olursun. Senden öyle bir ayr?l?r?m ki kendini bin defa gömülmü? bulursun.

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgâra yaz estikçe uzaklara götürsün, sevgimi kalbine yaz, öldü?ünde seninle gömülsün.

Herkesin bir son bahar? vard?r; kiminin ya?amadan ya?'land???... Kiminin ya?'lanmadan ya?ad???...

?ki k?y? gibiyiz. Bizi ay?ran deniz asl?nda tek ba??m?z. Senin üstünden geçen bulut, benim ya?murum. ?ki k?y?y?z hep, biraz uzak ama sonsuza dek bir arada.

Ö?retmenim, alfabeyi say, dedi. Sayd?m. Derin bir bak?? att? bana. O nerde, dedi. o' art?k ö'ldü ö?retmenim.

Ku?lara benzer kelimeler, odana dolarlar bir ak?am. Nereden gelirler bilinmez. Kâh ç??l?k ç??l??ad?rlar, kâh sesleri i?itilmez.

Ben senin gözlerinde ölülerin bile ?ahit olamayaca?? cenneti gördüm.

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim.

Gün gelir beni unutursan beni hiç sevmemi?sindir ama gün gelir beni hat?rlarsan beni hep sevmi?indir.

Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsa da sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er.

Sesimi duymamak için direnen kulaklar bari gönlümü dinlesin. Ben susmal?y?m ki tüm zor cümleler gönlümü dinleyenlere kals?n. Dilimle konu?mak can?m? çok ac?tt?.

Ey gönlümün sessiz sahibi... Ey gönlümün imkâns?z sevdas?... Ey vazgeçilmezim ama bir türlü kavu?amad???m yar... Hadi gel de hasretim dinsin. Yüre?imin gözya?lar? silinsin... Geceme huzur, kalbime mutluluk ver.

Bana bir kere susma hakk? verseydin sana neler söylemeyecektim. Oysa sen hep pay?na susmalar? ald?n. Bana ise hep sensizli?in ezece?i vakitlerle sava?mak kald?.

Beklemek, ?imdi hiç duymayan birine, dünyan?n en güzel ?ark?s?n? söylemek kadar anlams?z. Peki ya umut? Umut, ?imdi hiç görmeyen birine, gök ku?a??n? anlatmak kadar zor ve imkâns?z.

#615

 
© 2015
AŞK