Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sivil Savunma Günü ?iirleri

En Güzel Sivil Savunma Günü ?iirleri Sayfas? - Sizlere yeni ve de?i?ik K?sa Sivil Savunma Günü ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizinde burada olmayan farkl? Sivil Savunma Günü ?iirleriniz varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz.. Buyrun Sivil Savunma Günü ?iirleri;
Sivil Savunma
Uzun y?llardan beri insanlar sava?makta,
Ölüm ile birlikte servetler yok olmakta.
Yang?n ve felaketin anas? oldu harpler,
Sava? sonralar?nda geri kald? milletler.
Zaman ilerleyince kavga biter san?ld?,
Ça?da? geli?melere umut ile bak?ld?.
Oysaki gizli gizli ne silahlar yap?ld?,
?nsanlar y???n y???n ac?madan yak?ld?.
Görüldü ki sava?ta asker de?il sadece,
Sivil halk da ölüyor, binlerce, onbinlerce.
"sava? kural tan?maz" ilkesi anla??ld?,
Sivil savunmaya da böylece ula??ld?.
Kurtar?c?, silahs?z ve sivil ki?ilerden,
Te?kilatlar kuruldu, yönetildi merkezden,
??yerinde ve evde, cephenin gerisinde,
Öz savunma sivilin ye?erdi bilincinde.
Sivil savunma art?k bütün yurt genelinde,
Hizmet için çal???yor cephenin gerisinde.
Ev, i?yeri ve sivil, bu örgütçe korunur,
Sivil savunmac?n?n görevi onurludur.
-
Sivil Savunma
Harbin olumsuzlu?u
Cephelerde kalm?yor.
Siviller bile art?k
Korkunç zarar görüyor.
Sald?r?dan korunmak
Yeterli önlem almak,
Bulunmak ilkyard?mda
?art sivil savunmada.
Tüm askerler cephede
Kararl? sava??rken;
Sivil savunma ile
Destekle cepheyi de.
Yurdun savunmas?na,
Olumlu katk?lar?.
Sivil savunmac?lar,
Kurtarmakta canlar?.
Askere ve kendine
Yard?mc? olmak için,
Sivil savunmac? ol,
Hizmet et milletine
-
Sivil Savunma
Edirne'den Ardahan'a
Samsun'dan ?skenderun'a uzanan
Devletin en ?efkatli elleridir.
Sivil Savunma.
Sava?ta ve bar??ta
Depremde, selde, yang?nda
Her tür afette,
Uzan?r zorda kalan vatanda??na
Çeker al?r ölüm tuzaklar?ndan
Sarar yaralar?n?.
Sivil halkla beraber
Sivil halk?n yan?nda
Karda, k??ta her ko?ulda
Haz?rd?r göreve.
Karagün dostu,
Görevinin, özgüvenin okuludur
Sivil Savunma.
Cihat SOLMAZ
-
Sivil Savunma
Afet, Sava? Olursa
Yeti?ir Sivil Savunma
Kurtar?r Sivilleri
Yard?m Eder Onlara
Sava? Y?k?nt? Afette
Veririz Biz Elele
Sivil Savunma ?le Birlikte
Mutlu Oluruz Yine
Gelin Payla?al?m
Bu S?k?nt?lar?
Umutlarla Saral?m
Köyü An?lar?m?z?
Mutlulu?un Alt?nda
Yatar Sivil Savunma
Mutlu Oluruz Tekrar
Sa?ol Sivil Savunma
Hilal Özegen
--
Sivil Savunma Bilinci
Sivil Savunma Bilinci
Yurdumun her kö?esinde
Her ya?ta her bireye kazand?rmal?
Hayat kurtar?c? bilgiler
Dü?ünürsen e?er mutlak laz?m
Edinmek gerek sivil savunma bilinci
Bar??ta, sava?ta her zaman
Bilgili insan hayat kurtar?r
Yang?n, sel tüm do?al afette
Edinmek gerek sivil savunma bilinci
?lk yard?m? ehli yapmal?
Hayat kurtarmak zor i? ama
Gönül verip sivil savunmaya
Edinmek gerek sivil savunma bilinci
Akut, ahep, ahder hepsi yararl?
Bizler için çal??an onca ekip
Do?al afetlerde gönüllü
Edinmek gerek sivil savunma bilinci
Büyük, küçük demeden
S?k?nt? zaman? gelip çatmadan
Do?al afetlerden korunmak için
Edinmek gerekir sivil savunma bilinci
?lhan Koruyucu
--
Sivil Savunmas?z Yurt Korunamaz
Sadece, askerden görev bekleme,
Sivil Savunmas?z, yurt korunamaz;
Kendi görevini, ona yükleme
Sivil Savunmas?z, yurt korunamaz.
Cephe gerisinde, halk?n morali,
Do?al afetlerde, toplar yaral?;
Hastaya hizmette, gönül merali
Sivil Savunmas?z, yurt korunamaz.
'Felaket gelmeden, almal? önlem,
Felaketten sonra, bo?a dövünmen';
Diyordu Atatürk, bunu yürekten
Sivil Savunmas?z, yurt korunamaz.
Sava?ta uyar?r, sirenle halk?,
Sar(?) , k?rm?z?, beyaz alarmla halk?;
Radyo, Televizyon, ilanla halk?
Sivil Savunmas?z, yurt korunamaz.
Bar??ta e?itir, halk? durmadan,
Tatbikat yapt?r?r, gönlü k?rmadan;
Sava?ta savunur, yurdu y?lmadan
Sivil Savunmas?z, yurt korunamaz..
Naim Yaln?z
—-
Sivil Savunma
Ümitlerin bitti?i yerde
Can kurtaranlar her yerde
Bak??lar? insana ümit verdi?i anda
Bütün imkanlar? kullan?rlar darda
?evk verirler insanlara
A?k dolu gönüllere
Kaz?nmak zevk verir onlara
Bahara erdirmek istedi?i inasanlara
Garip garip bakanlara
?evk olurlar yak?nlara
Karamsarl?k yoktur onlara tak?lanlara
Selamlar olsun sivil savunmac?lara
Ahmet Özcankaya
--
Sivil Savunma
Haz?rl?k, e?itim yapamazsan
Eksikleri tamamlay?p
Aç???n? kapamazsan
Yap?lanlar bo?a avunmad?r
Yang?na, erozyona sele
Depreme hele hele
Çok ciddi bir mesele
Sivil savunmad?r
Tehlikeyi önceden gören
Her türlü tedbire yer veren
Zorluklara gö?üs geren
Sivil savunmad?r
Göksel Kurum
--
Sivil Savunma
Sivil Savunmaya vard?m geçende
Sordum: Görevin ne? Ne varsa sende
Afetlerde can ve mal kurtar?rken
'Halka hizmet ederim' dedi, ben de
Sava?s?z ve afetsiz dile?iyle
Ko?up gelir ç?rp?nan yüre?iyle
Önce insan diyen Sivil Savunmac?
Hayat kurtar?r kazma ile küre?iyle
Gönül eser seher yeli gibi
co?up söyler ya?mur seli gibi
yan?m?zdad?r Sivil Savunma
Uzan?r ilk yard?m eli gibi
Mustafa Sami
--
Sivil Savunma
?yi günde dü?ünmeli
Sivil savunma ne diye
Dü?ünmeli kara günde,
Sivil savunma ne diye..
Bilinç ile bilgimizi,
Art?rarak ilgimizi,
Dü?ünelim kendimizi,
Sivil savunma ne diye..
?yi kötü felakette
Bütün yurtta memlekette
Pilan yapal?m elbette
Sivil savunma ne diye..
Kara güne tedbir olsun,
Fikirler hepsi bir olsun,
Sivil asker tek-bir olsun,
Sivil savunma ne diye..
?yi günde plan gerek,
Ac? günü dü?ünerek,
Dü?ünmeli art?k tek tek,
Sivil savunma ne diye..
A?lamas?n ana bac?,
Görmeyelim keder, ac?
Dü?ünmeli herkes gerçi,
Sivil savunma ne diye..
Kapan?r her çe?it yara,
Kat?lal?m biz bu bara,
Anlatmal? çocuklara,
Sivil savunma ne diye..
Sivil halk? e?iterek,
Tatbikat? elbet gerek,
Unutmamak, budur gerçek,
Sivil savunma ne diye..
Gürsoy Solmaz

#2900

 
© 2015
AŞK