Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Siyasi Sözler

En Güzel ??neleyici Ünlü Siyasi Sözler Sayfas? -
Dinin siyasetle hiç ilgisi olmamas? gerekti?ini söyleyenler, dinin ne oldu?unu bilmiyorlar demektir.~ Mahatma Gandhi. siyasi sözler facebook
Milletler paras?zl?ktan de?il ahlaks?zl?ktan çökerler.~ Çiçero. etkileyici siyasi sözler
Kuvvete dayanmayan adalet güçsüz, adalete dayanmayan kuvvet ac?mas?zd?r.~Pascal. anlaml? siyasi sözler
Bizi yok edecekler ?unlard?r: ?lkesiz siyaset; vicdan? sollayan e?lence; çal??madan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir i? dünyas?; insan sevgisini alt plana itmi? bilim; özveriden yoksun bir din anlay???.~Mahatma Gandhi
Bana mutlulu?umun nedenini sordular. Bende ellerimdeki ve yüzümdeki çizgileri göstererek, çok ac? çekmeme ra?men hiç kimsenin önünde e?ilmedim, hiçbir siyasi gruba kat?lmad?m, durmaks?z?n çal??t?m ve neticede ba?ar?l? oldum.~ Shakespeare
Nerede çok fazla say?da polis varsa, orada özgürlük yoktur. Bir yerde çok say?da asker varsa, orada bar?? yoktur. Bir yerde çok fazla hukukçu varsa, orada adalet yoktur.~ Lyn Yutang
- ASYA için, AVRUPA için bizim kanunumuz ayn?d?r: TAM BA?IMSIZLI?IMIZI KORUMAK!.. HER ?EY? TÜRK CEPHES?NDEN DE?ERLEND?RMEK!.. Bu, GERÇEKÇ? GÖRÜ?'tür. (1 ve 2) (1921)
Milletimizin kurdu?u yeni DEVLET?N MUKADDERATINA, MUAMELATINA, ?ST?KLAL?NE, unvan? ne olursa olsun, H?Ç K?MSEY? MÜDAHALE ETT?RMEY?Z! (3)(May?s 1919)
Dünyada MÜSTAK?L bir DEVLET tasavvur olunabilir mi ki, ?Ç??LER?'ne henüz DÜ?MAN s?fat?n? haiz olanlar?n de?il; DOSTLAR'?n?n dahi müdahalesine müsamaha etsin?.. (4)(18.6.1922)
- Bir M?LLET?N TAB?? HUDUTLARI da?lar ve ?rmaklar de?ildir, isnat etti?i M?LL?YET?N L?SANI ve D?N? SINIRLARIDIR!..(5)
Bu dünya-y? be?eriyyette asgari 100 milyonu mütecaviz nüfustan mürekkep bir TÜRK millet-i azimesi vard?r.
TÜRK M?LLET? Asya'n?n garb?nda ve Avrupa'n?n ?ark?nda olmak üzere kara ve deniz s?n?rlar?yla ay?rt edilmi?, dünyaca tan?nm?? büyük bir yurtta ya?ar. Onun ad?na "TÜRK EL?" derler!.. TÜRK YURDU daha çok büyüktür. Yak?n ve uzak zamanlar dü?ünülürse, TÜRK'E YURTLUK ETMEM?? B?R KIT'A YOKTUR!.. Bütün dünyada, ASYA, AVRUPA, AFR?KA TÜRK atalar?na yurt olmu?tur. Bu hakikatler eski ve hususiyle yeni TAR?H vesikalar?yla malumdur.
- B?Z do?rudan do?ruya milletperveriz ve TÜRK M?LL?YETÇ?S?Y?Z!.. Ama biz öyle milliyetçiyiz ki, bizimle ??B?RL??? EDEN bütün M?LLETLERE HÜRMET ve riayet EDER?Z. Bizim M?LL?YETÇ?L???M?Z herhalde BENC?LCE ve MA?RURCA bir milliyetçilik DE??LD?R!.. Biz MÜSLÜMAN oldu?umuz için, müslümanl?k yönünden ÜMMETÇ?L???M?Z de VARDIR ki, milliyetçili?in çizmi? oldu?u s?n?rl? çemberi, geni? bir alana dönü?türen odur. (6) (2.8.20)
- Milletimiz as?rlardan beri iki müstebit kuvvetin, iki imhakar kuvvetin bask?s?nda müteessir ve müteellim olmakta idi. O iki kuvvetten birisi do?rudan do?ruya MEMLEKET ve M?LLET'? ?DARE ETMEK ?DD?ASINDA BULUNAN MÜSTEB?TLER, ikincisi bütün bir EMPERYAL?ST ve KAP?TAL?ST ALEM'dir! (7)
TÜRK?YE'nin nas?lsa ba??na geçmi? olan bir tak?m insanlar, GAL?P DÜ?MANLAR kar??s?nda susmaya mahkummu? gibi, TÜRK?YE'yi ATIL ve ÇEK?NGEN bir halde tutuyorlard?. KORKAK ve MÜTEREDD?T idiler.
TÜRK?YE'nin fikir adamlar? adeta kendilerine hakaret ediyorlard?. Diyorlard? ki, "Biz ADAM de?iliz ve olmay?z. Kendi kendimize ADAM olmam?za ihtimal yoktur!.." Can?m?z? varl???m?z? B?ZE DÜ?MAN OLDU?UNDAN H?Ç ?ÜPHE ED?LMEYEN AVRUPALILAR'a kay?ts?z ?arts?z b?rakmak istiyorlard?!.. "Onlar bizi idare etsin" diyorlard?. (6.3.1922)
Oysa HANG? ?ST?KLAL VARDIR K?, YABANCILARIN NAS?HATLARIYLA, YABANCILARIN PLANLARIYLA YÜKSELEB?LS?N!.. Tarih böyle bir olay kaydetmemi?tir!
HAR?C? S?YASET'in en çok alakadar oldu?u ve istinat etti?i husus, DEVLET'in DAH?L? TE?K?LATI'd?r. HAR?C? S?YASET DAH?L? TE?K?LAT'la MÜTENAS?P olmak laz?md?r.
(?TT?FAK derken) Bir ZAYIF ile bir KUVVETL?'n?n birle?mesinden söz etmiyoruz!. Zira birle?menin böylesi ZAYIF'?n KUVVETL?'ye ES?R olmas? demektir. (2.1.1931)
M?LLET ve MEMLEKET?N MENFAATLER? ?CAB ETT?R?RSE, milletlerden her biriyle MEDEN?YET icab? olan DOSTLUK ve S?YASET münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. ANCAK, BEN?M M?LLET?M? ES?R ETMEK ?STEYEN herhangi bir M?LLET?N, bu arzusundan vazgeçinceye kadar AMANSIZ DÜ?MANIYIM!..
E?er ecnebi dü?manl???ndan o kadar pahal? elde edilen bir ba??ms?zl??a gölge dü?ürebilecek her ?eyden nefret etmek anlam? ç?kar?l?rsa, EVET, bizim ECNEB? DÜ?MANI oldu?umuz söylenebilir. Evvelce size aç?kça söyledim: HENÜZ GÜVEN?M?Z TAM DE??LD?R! TÜRK?YE'DE bulunan ECNEB? TE?EBBÜSLER?N, ECNEB? AMAÇLARININ içimizde UYANDIRDI?I KAYGILAR, bütünüyle ORTADAN KALKMI? DE??LD?R!
?üphesiz HUKUKUMUZA, ?EREF ve HAYS?YET?M?ZE SAYGI gösterildikçe, mukabil sayg?da asla kusur etmiyece?iz. Fakat ne çare ki, ZAYIF OLANLARIN HUKUKUNA SAYGININ NOKSAN OLDU?UNU VEYA H?Ç SAYGI GÖSTER?LMED???N? çok ac? tecrübelerle Ö?REND?K. Onun için her türlü ihtimallerin gerektirdi?i HAZIRLIKLARI YAPMAKTA asla GEC?KM?YECE??Z!
Yabanc?lar tamamen inanmal?d?r ki, TÜRK?YE'de ya?ayan M?LLET ba?l?ba??na bütün DÜNYA M?LLETLER? içinde ETK?L? bir varl??a sahiptir. BU G?DER?LEMEZ!
- GARP ALEM?, OSMANLI DEVLET?'ni y?kmak için ortaya ?ARK MESELES? nam?yla bir mesele ç?karm??t?. GARP öyle zannediyordu ki, OSMANLI DEVLET?'ni y?kmakla, onu vücude getiren ASIL UNSUR'u da y?kacakt?. (31.1.1923)
Bu vaziyette ANADOLU'yu gözönüne getirmeniz rica ederim. ANADOLU; bütün ASYA'NIN, BÜTÜN MAZLUMLAR DÜNYASI'NIN ZULÜM DÜNYASI'NA DO?RU ?LER? SÜRDÜ?Ü B?R VAZ?YETTE bulunmaktad?r. ANADOLU bu vaziyeti ile bütün ZULÜMLERE, HÜCUMLARA, TAARRUZLARA MARUZ bulunuyor. BU HÜCUMLARIN UMUM? HEDEF? BÜTÜN ?ARK'TIR! (8)
ANADOLU her türlü tasallutlara, taarruzlara kar?? bütün mevcudiyetiyle NEF?S MÜDAFAASI etmektedir. ANADOLU bu müdafaas? ile yaln?z kendi hayat?na ait vazifeyi ifa etmiyor. Belki bütün ?ARK'a müteveccih hücumlara SET çekiyor!
BU HÜCUMLAR ELBETTE KIRILACAKTIR!..Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacakt?r. ??te ANCAK O ZAMAN GARP'TE, BÜTÜN C?HANDA HAK?K? SÜKUN, hakiki REFAH VE ?NSAN?YET HÜKÜM SÜRECEKT?R! (18.10.1921)
- (Bir gün sabaha kadar çal??t?ktan sonra, kö?kün bahçesinde gezerken) ?ARK'tan ?imdi DO?ACAK olan GÜNE?'e bak?n?z!.. Bugün günün a?ard???n? nas?l görüyorsam, uzaktan bütün ?ARK M?LLETLER?'nin de uyan??lar?n? öyle görüyorum!..
?ST?KLAL ve HÜRR?YET'ine kavu?acak olan çok KARDE? M?LLET vard?r. Bu milletler bütün güçlüklere ra?men muzaffer olacaklar ve kendilerini bekliyen istikbale ula?acaklard?r. (9)
Bugün ESARET elemleri alt?nda inleyen pek çok D?NDA?IMIZ vard?r. Bunlar için de, ?ST?KLAL'lerini kesbetmeleri ve memleketlerinin refah ve itilas?na gayret sarf eylemeleri en büyük temennilerimizdendir. (16.1.1923)
- ?ark'ta RUSLAR'la aram?zda TAB?? bir DOSTLUK mevcuttur. (13.10.24)
Bugün SOVYET RUSYA dostumuzdur, kom?umuzdur. Bu dostlu?a ihtiyac?m?z var. Fakat yar?n ne olaca??n? kimse kestiremez. Bugün bizim bu dostumuzun yönetiminde D?L bir, ?NANÇ bir, ÖZ B?R KARDE?LER?M?Z VARDIR. ONLARA SAH?P ÇIKMAYA, onlar? arkalamaya HAZIR OLMALIYIZ!
BUNLAR AÇIKÇA YAPILMAZ. Ad konarak yap?lmaz Bunlar devletlerin ve milletlerin derin dü?ünceleridir.(10) (29.10.33 tarihli sohbet)
- Biz, AMER?KA'n?n bize DOSTLU?U'nu göstermeye devam etmesini ve bizimle T?CAR? MÜNASEBET'te bulunmas?n? arzu ediyoruz. Amerika kadar DEMOKRAT oldu?umuzu da zannediyoruz. (11) (A?ustos 1921, Associated Press'e demeç)
- OSMANLI ?MPARATORLU?U"nun çökü?ü, BATI'ya kar?? elde etti?i zaferlerden ma?rur olarak, kendisini AVRUPA milletlerine ba?layan ili?ikileri kesti?i gün ba?lam??t?r. Bu bir hata idi, bunu tekrar etmiyece?iz. (12)
Kar??l?kl? EMN?YET ve SÜKUN ?LKES?; BÜTÜN M?LLETLER için gerçekle?medikçe, umumi bir SULH sa?lamaktan çok, SÖMÜRÜLMEK ?STENEN bir tak?m M?LLETLERE KAR?I GÜÇLÜ M?LLETLER?N yeni tav?r ve ?MT?YAZLAR KAZANMASI'n? sa?lamak niteli?inde görülse, yeridir. Uluslararas? S?LAH ALI?VER???'nin bir tak?m milletlerin denetimi alt?nda tutulmas?n? sa?l?yacak tedbirlerin al?nmas?, bu ku?kuyu artt?rmaktad?r. (1.11.25)
- TÜRK?YE halk?n?n ?ARK milletleriyle, RUSYA ile, AZERBEYCAN ile, AFGAN'la, ?RAN ile olan ba?lar? yaln?z hissiyat üzerine mübteni de?ildir. HAK?K?, MADD?, DE???MES? MÜMKÜN OLMAYAN bir tak?m ESASLAR'a dayanmaktad?r. Dü?manlar?m?z?n içimize girerek yapacaklar? telkinler ile bu ba?lar?n gev?emesine imkan tasavvur etmek do?ru de?ildir. (13)(7.7.1922)
AFGAN milleti ile men?ei ORTA ASYA olan ecdad?m?z?n aras?ndaki münasebetler ve uhuvvet rab?talar? pek kadimdir. Tarih kay?tlar? AFGANLI ve TÜRK büyükbabalar?m?z?n bugünkü siyasi hudutlar?m?z?n haricindeki sahalarda dahi DEVLET kurmakta yekdi?erine halef-selef olduklar?n? göstermektedir. (20.5.28)
- Balkan milletleri bugün ARNAVUTLUK, BULGAR?STAN, ROMANYA, YUNAN?STAN YUGOSLAVYA, ve TÜRK?YE gibi müstakil siyasi mevcudiyetler halinde bulunuyorlar. Bütün bu devletlerin sahipleri olan milletler as?rlarca beraber ya?am??lard?r. Denebilir ki, TÜRK?YE Cumhuriyeti dahil oldu?u halde, son as?rlarda vücut bulan bugünkü BALKAN DEVLETLER? OSMANLI ?mparatorlu?u'nun parçalanmas?n?n tarihi neticesidir. (14)
- MUSUL i?inde ne kadar hakl? oldu?umuzu CEM?YET-? AKVAM komisyonunun yerinde incelemeleriyle bir kere daha belli olmu?tur. HAKK'?n ve ADALET'in er geç belirece?ine inan?yoruz. (15)(1.11.25)
TRAKYA'n?n di?er k?s?mlar? için biz maalmemnuniye rey-i amm' müracaat olunmas?n? kabul edece?iz!
- Bütün dünya milletleri a?a?? yukar? AKRABA olmu?lard?r. Bu itibarla ?NSAN MENSUP OLDU?U M?LLET?N VARLI?INI VE MUTLULU?UNU DÜ?ÜNDÜ?Ü KADAR, BÜTÜN DÜNYA M?LLETLER?N?N HUZUR VE REFAHINI DÜ?ÜNMEL?; KEND? M?LLET?N?N SAADET?NE NE KADAR DE?ER VER?RSE, BÜTÜN DÜNYA M?LLETLER?N?N MUTLULU?UNA H?ZMET ETMEYE DE EL?NDEN GELD??? KADAR ÇALI?MALIDIR. (16) (17.3.1937)
?nsanl???n tümünü bir VÜCUT ve bir milleti bunun bir parças? saymak gerekir. Bir vücudun parma??n?n ucundaki ac?dan di?er bütün ORGANLAR etkilenir.
Dünyan?n filan yerinde bir RAHATSIZLIK varsa, "bana ne?" dememeliyiz!.. Böyle bir RAHATSIZLIK varsa, t?pk? kendimizde oldu?u gibi onunla alakadar olmal?y?z.
DÜNYA M?LLETLER?N?N MUTLLU?U'na çal??mak, bir ba?ka yoldan KEND? HUZUR ve MUTLULU?U'nu sa?lamaya çal??mak demektir.
Dünyada ve DÜNYA M?LLETLER? ARASINDA SÜKUN, HUZUR VE ?Y? GEÇ?M OLMAZSA; B?R M?LLET KEND?S? ?Ç?N NE YAPARSA YAPSIN, HUZURDAN MAHRUMDUR!
Bugün arad???m?z bar???n EBED? BARI? OLACA?INA ?NANMAK SAFD?LL?K olur!.. BU O KADAR ÖNEML? B?R GERÇEKT?R K?, ONDAN B?R AN B?LE GAFLET, M?LLET?N HAYATINI TEHL?KEYE SOKAR!
E?er DA?M? SULH isteniyorsa, kitlelerin vaziyetlerini iyile?tirecek M?LLETLERARASI TEDB?RLER al?nmal?d?r. ?NSANLI?IN BÜTÜNÜNÜN REFAHI; AÇLIK ve BASKI'n?n yerine geçmelidir!..DÜNYA VATANDA?LARI; KISKANÇLIK, AÇGÖZLÜLÜK ve K?N'den uzakla?acak tarzda e?itilmelidir!
- TÜRK?YE'N?N EMN?YET?N? GAYE TUTAN H?Ç B?R M?LLET?N ALEYH?NDE OLMAYAN B?R BARI? ?ST?KAMET?, bizim daima düsturumuz olacakt?r.
Biz yabanc?lara kar?? herhangi HASMANE bir H?S beslemedi?imiz gibi, onlarla SAM?M? ili?kilerde bulunmak arzusunday?z. TÜRKLER bütün medeni milletlerin dostlar?d?r!..(1923)
BARI? yolunda nereden bir hitap geliyorsa, TÜRK?YE ona tahallükle kar??lad? ve yard?mlar?n? esirgemedi.
Milletin mutlaka SULH veya mutlaka HARP gibi ba?l? ba??na bir ifade-i kat'iyesi yoktur. HAYIRLI olan? isteriz!

#2523

 
© 2015
AŞK