Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Skype Sözleri

Yeni ve K?sa Skype Sözleri 2015 Sayfas? -
Do?ru ve Güzel Sevmek Kötülükten Kurtulu?tur.
Sadece tipe bak?lmaz ki?ilik daha önemlidir.
Benden ayr?ld???n gibi ondanda ayr?ld?n m??
Skype'de Trip dedi?in bayanda güzel duruyor, erkeklere ne oluyor?
Güzel k?zlar favorim oldu?u kadar oras?n? buras?n? açanlarda tarz?m de?ildir.
Her zaman ilk ad?m? atan ben oldum son ad?m? atan ise kar?? taraf.
Arabayla gezerken yiyecek gibi bakan k?zlara sinir olmamak elde de?il.
Müzi?in sesini aç?yorsan ba?kalar?n?da dü?ünmelisin.
Hayat zaten S?nav Össye ne gerek var.
Her gecenin sonunda bir güne? do?ar.O Güne? belki bizede do?ar.
Güne?i sevmeyen hayat?da sevemez.
Her insan güler yüzlü olamaz ama en az?ndan gülmeyi bilecek kadar gülebilmeli.
hep kendini ak?ll? sananlar asl?nda bu dünyan?n en saflar?d?r.
So?uk bir du? etkisi istemiyorsan düzgün davranmal?s?n.
Ne saatler beni çeker nede ben onlar? ama öylede ya?ay?p gidiyoruz.
Skype için en güzel söz gereksiz insanlar?n sana yazmamas?n? sa?layacak.Yokum yaz?s?d?r.
Ard?na bakmadan gidenler bana gözükmesin.
Harbi gülü?lerim var benim baz?lar?n?n rahats?z olaca?? cinsten.
Durum de?erlendirmesi yapacak zaman? çoktan gectim.
Me?gulsem yazma dedikce inad?na yazanlara nedemeli bilmiyorum.Türkçeniz yoksa ingilizce yazal?m.
?letime bakmadan yazmaya kalkma yazd???n gibi silinirsin.
Elma yerken içinde kurtla kar??la?maktan daha kötü bir?ey varsa o da yar?m kurtla kar??la?makt?r.
Bazen sevmedi?im insanlar?n yüzüne gülümsemek zorunda oldu?um için kendimden so?uyorum.
Kötünün iyisi olmaz derdim ama seni tan?y?nca sözümden vazgectim.
Hayallere dalmay? senle unuttum çünkü sen hayalim oldun.
Bir gerçek varsa Oda benim sen benim yan?mda sadece Hayalsin.
Gündüzler kolayd?r çabuk geçer, ama geceler seni dü?ündü?üm için gecmek bilmiyor.
Her hayk?r???mda seni dü?ünüyorum.Seni sevdi?im kadar kimseyi sevmedim.
Hayk?r?yorum Skype Ne Bugünler ne yar?nlar hep seni sevdim ve sevmeye devam edece?im.
Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kaIbimi kaIbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anIars?n sana oIan sevgimi.
En Güzel Sahil Sevgilinle olan sahildir.Çünkü Onu Görmek sana mutluluk verir.
Günler hasreti hasretler gurbeti getiriyor bende.Ne sen benden ne ben senden Vazgecebildim Sevgilim.
Hani gözIer vard?r sözIeri anIat?r, hani sözIer vard?r gözIeri anIat?r, bir de a?k vard?r seni anIat?r.
Küçüktüm, adam oImad? dediIer, adam oIdum, sevmedi dediIer, sevdim, u?runa öImedi dediIer, oIdum, i? i?ten geçti, dediler.
A?k?na döksem gözya?Iar?m?, eIinIe bir defa siIecek misin? ?u kaIbimi sana versem, bir gün geIecek sevecek misin?
Bedenim söylemesede kalbim söylüyor.
Dünyan?n çilesi benimde sana sevgim bitmez.
Bir yerde küçük insanIar?n büyük göIgeIeri oIu?uyorsa orada güne? bat?yordur.
Ku?lar gibi özgür olmak isterdim sana ula?abilmek için.
Gurbette özlemler farkl?d?r.Kimi özledi?ini o çok iyi bilir.
Genclikte en cok dü?ündü?ün okulun ya?l?l?kta ise en çok dü?ündü?ün çocuklar?n olur.
Sevgiye gönül verenler her zaman mutlulu?u hakeder.
Senin yan?nda o kadar huzurluyumki yürüdü?üm yol ate? olsa yüre?imdeki ate?e denk olamaz sevgilim..
Hayat zorluklarla dolu ince bir yol biz insanlar bu yolun yolcular?y?z bu yolun sonunda hep seninle olmak varsa vars?n zor olsun ama sensiz olmas?n bitanem..
Sevgilerin en güzeli seni sevmek. özlemlerin en zoru seni özlemek. dünyadaki en güzel ?ey ise varoldu?unu , benim oldu?unu bilmek hayat?m?n kad?n?..
Yüre?imdeki tek duygu. Hayat?mdaki tek tutku.beni yasatan tek umudumdus... seni çoook seviyorum..
E?er bir gün senin için atmayacaksa bu kalp hiç atmas?n.. Seni görmeyecekse bu gözler hiç görmesin. Sana aitim ben sadece sana.
Gecenin sessizli?inde sesin yank?lan?yor yüre?imde. odam?n zifiri karanl???nda hayalin canlan?yor gözümde.. güzel gözlerin o melek gülümseyi?in. ben seni özledim bebe?im seninle olan günlerimi özledim.
Bir k?v?lc?md?n dü?tün yüre?ime. Orada büyüdü sevdan kalbimi ald? ellerine. Ellerin ellerime , gözlerin gözlerime deydi?i o an ... Tek özlemim, tek hasretim oldu?unu anlad?m o an.. Ve ?imdi sana hasret bu beden bu kalp can?m sevgilim.
Çay?n olurum açar?m tarlanda.. Suyun olurum akar?m ba?lar?nda.. Yel olurum eserim yak?nlar?nda.. Güne?in olurum do?ar?m karanl?k odana.
Özlemek..... Çok basit bir cümle de?ilmi ? 7 harf 3 heceden ibaret. Ben o özlemek kelimesine öyle anlamlar s??d?rd?mki anlatmaya kelimeler yetmez hayat?m?n kad?n?
Uyu kar?c?m kapat yorgun gözlerini, kapat beni benden alan o güzel gözlerini. Dizimi yast?k bedenimi yorgan yapt?m sana. Uyu bebe?im gördü?ün pembe rüyalarda seninleyim.....
Karanl?kta ???ks?z kal?rsan e?er beni dü?ün, O zaman ne karanl?k korkutur seni ne de zalim so?uk ü?ütür Sevginin s?cak elleri ellerindedir
Seni öyle çok seviyorum ki bir bulut gibisin, ya?mur gibi üstüme ya??yorsun, güne? gibi beni ?s?t?yorsun ve y?ld?zlar gibi yüzümü ayd?nlat?yorsun.
Nisan ya?murlar?yla ?sland?m sokaklarda A?lad?m ikimize, senden çok uzaklarda..
Silinmez yaz?ms?n mümkün mü unutmak Ba??m?n belas? ey gönül yaras?..
Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
Bizim a?k?m?z istanbul kadar büyük, berlin kadar anlaml?, a?r? kadar y?k?lmaz, paris kadar çekici, izmir kadar vazgeçilmez. A?k dedi?in bizim gibi olmal?.
Rüzgar alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç?, yüre?in ise onlara inat sanki bir liman... T?pk? gözlerindeki huzur gibi...
Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yanl?zl???m?, çaresizli?imi? Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m?
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.
Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm... A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok dü?ünmektir.Ve a?k öyledirki nerde imkans?z varsa onu seçer.
Sen benim incimdin. par?ldayan masum güzelli?inle seni sarp kayal?klardan t?rnaklar?mla kaz?d???m bir istiridyede bulmu?tum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.
Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsende unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.
A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.
Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n!.

#2291

 
© 2015
AŞK