Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sokrates'in Ünlü Sözleri

Sokrates'in ünlü Sözleri - Sokrates taraf?ndan söylenmi? sokratesin en ünlü sözlerini bu sayfam?zda sizler için haz?rlad?k. Buyrun Sokratesin ünlü sözleri ;
1.Bir?eyleri de?i?tirmek isteyen insan önce kendisinden ba?lamal?d?r.
2.Bilgi ruhun g?das?d?r.
3.Bir insan?n onsuz yapabilece?i ne kadar çok ?ey vard?r.
4.Bir yarg?ç, iyi niyetle dinlemeli, ak?ll?ca kar??l?k vermeli, sa?l?kl? dü?ünmeli, tarafs?zca karar vermelidir.
5.Bilen insan kötülük yapmaz.
6.Cahil insan kendinin bile dü?man? iken, baskas?na dost olmas? nas?l beklenir
7.En faziletli insan, rûhen yükselmeye çal??an, en mutlu insan da yükseldi?ini duyand?r.
8.Endi?elerinizden kurtulmak istiyorsaniz , ya?amaktan en çok korktu?unuz ?eyin bir gün ba??n?za gelece?ini kabul edin.
9.Fazilet, ruhun güzelli?idir.
10.Felsefe hayretle ba?lar.
11.Felsefe, neleri bilmedi?ini bilmektir.
12.Haks?zl??a u?ramak, haks?zl?k yapmaktan iyidir.
13.Haks?zl?k yapmak, haks?zl??a u?ramaktan daha ac?d?r.
14.?nsan bildi?ini ö?renir.
15.Kad?n erkekle bir kez e?it hale geltirildi mi, art?k ondan üstün olur.
16.Kendin pahas?na olduktan sonra tüm dünyay? kazansan eline ne geçer?
17.Kimseye hiçbir ?ey ö?retemem, sadece onlar?n dü?ünmelerini sa?layabilirim.
18.Kendini bulmak istiyorsan, kendin için dü?ün.
19.Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez.
20.Ne pahas?na olursa olsun, evlenin. Kar?n?z iyi ç?karsa mutlu olursunuz, yok fena ç?karsa o zaman da filozof olursunuz.
21.Sadece bir iyi vard?r, bilgi; ve sadece bir kötü vard?r, cehalet.
22.Sorgulanmam?? hayat ya?amaya de?mez.
23.Tek bildi?im hiçbir?ey bilmedi?imdir.
24.Yaln?z i?siz olanlar de?il, daha iyi i?ler yapabilecek olanlar da ba??bo?tur.

#2860

 
© 2015
AŞK