Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sokrates Sözleri

E?itimin pahal? oldu?unu dü?ünüyorsan?z, cehaletin bedelini hesaplay?n.

Ne pahas?na olursa olsun, evlenin. Kar?n?z iyi ç?karsa mutlu olursunuz, yok fena ç?karsa o zaman da filozof olursunuz.

Cahil insan kendinin bile dü?man? iken, ba?kas?na dost olmas? nas?l beklenir.

?yimser bir insan ayakkab?lar? çal?n?nca ayaklar?m var ya diyebilen insand?r.

Ye?illikler topra??n çirkinliklerini kapatt??? gibi, tatl? söz de insanlar?n kusurlar?n? örter...

Sava?larda çok kez görülür, bir kimse silahlar?n? atmakla, kendini kovalayanlardan aman dilemekle kurtulabilir ölümden.

Sadece bir iyi vard?r, bilgi; ve sadece bir kötü vard?r, cehalet.

Ne türlü sak?ncalar kar??s?nda, her ?eyi yapmay?, her ?eyi denemeyi göze ald?ktan sonra, ölümden kurtulmak için nice nice yollar bulur insan.

Me?guliyetlerle dolu bir hayat?n k?s?r oldu?unu unutmay?n.

Güç olan ölümden kaç?nmak de?il, kötülükten kaç?nmakt?r. Çünkü kötülük ölümden daha h?zl? ko?ar.

A?k gençler için trajedi ya?l?lar için komedidir.

En ak?ll? ki?i neyi bilmedi?ini bilendir.

En faziletli insan, rûhen yükselmeye çal??an, en mutlu insan da yükseldi?ini duyand?r. Kendini bulmak istiyorsan, kendin için dü?ünmelisin. Ve Kimseye hiçbir ?ey ö?retme, sadece onlar?n dü?ünmelerini sa?la, çünkü insan bildi?ini ö?renir, gördü?ünü de?il.

Cesaret ad?n? verdi?imiz erdem, ba??bo? bir kahramanl?k, anlams?z bir at?lganl?k ve cüretkârl?k, her tehlikeyi dü?üncesizce gö?üsleme olmay?p; neden korkulup neden korkulmayaca??na, neyin gö?üslenmeye de?er olup neden kaç?nman?n iyi olaca??na ili?kin bilgiden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Adalet, insan?n kendi üzerine dü?eni yapmas?, en iyi ve en uygun oldu?u i?i yapmas?, herkese hak etti?ini vermesidir. Peki o zaman; bir insan bilgeli?e, kendisine ili?kin bilgiye sahip oldukça, nas?l olur da, kendisine ait, kendisinin bir parças? olan ?eyi, en uygun olan i?i yapabilir? Bütüne, ba?kalar?na ili?kin bilgiye sahip oldukça, nas?l olur da, ba?kas?n?n hakk?n? verebilir, bütünün adaletine katk?da bulunabilir?

Bir ?eyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

Erdem mutluluk amac?n?n arac?d?r.

Cehaletimin gerçekli?i d???nda hiçbir ?ey bilmiyorum.

Tek iyilik bilgi, tek kötülük cehalettir.

?nsan, gülmedi?i günü, ya?ad?m diye hayat defterine kaydetmemelidir.

Bilgelik, kendi kendimizi yenmektir, oysa cehalet, kendi kendimize yenilmektir.

Kendin pahas?na olduktan sonra tüm dünyay? kazansan eline ne geçer?

Bir ?eyleri de?i?tirmek isteyen insan önce kendisinden ba?lamal?d?r.

Dünyada her ?eye k?ymet biçilebilir. Ama ö?retmenin eserine k?ymet biçilemez.

En faziletli insan, ruhen yükselmeye çal??an, en mutlu insan da yükseldi?ini duyand?r.

Ö?renmek, eskiden bilinmi? bir ?eyi yeniden hat?rlamaktan ba?ka bir?ey de?ildir.

Endi?elerinizden kurtulmak istiyorsaniz , ya?amaktan en çok korktu?unuz ?eyin bir gün ba??n?za gelece?ini kabul edin.

Bir yarg?ç, iyi niyetle dinlemeli, ak?ll?ca kar??l?k vermeli, sa?l?kl? dü?ünmeli, tarafs?zca karar vermelidir.

Tek bildi?im hiçbir ?ey bilmedi?imdir

Yaln?z i?siz olanlar de?il, daha iyi i?ler yapabilecek olanlar da ba??bo?tur.

Sorgulanmam?? hayat ya?amaya de?mez.

En büyük bilgelik, iyiyi kötüden ay?rmakt?r.

Bilgi ruhun g?das?d?r.

Felsefe hayretle ba?lar.

Felsefe, neleri bilmedi?ini bilmektir.

Haks?zl??a u?ramak, haks?zl?k yapmaktan iyidir.

Haks?zl?k yapmak, haks?zl??a u?ramaktan daha ac?d?r.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Kimseye hiçbir ?ey ö?retemem, sadece onlar?n dü?ünmelerini sa?layabilirim.

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için dü?ün.

Bir?eyi en iyi anlayabilmenin yolu onu en iyi ?ekilde anlatabilmeye çal??makt?r.

Bir insan?n onsuz yapabilece?i ne kadar çok ?ey vard?r.

Umut her daim vard?r.

Kendini bil.

?nsan bildi?ini ö?renir.

Fazilet, ruhun güzelli?idir.

Kad?n erkekle bir kez e?it hale getirildi mi, art?k ondan üstün olur.

Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez.

#1248

 
© 2015
AŞK