Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Son Sözler

Cesedimi Ruslar'?n eline asla vermemelisiniz, beni Moskova'da heykel yaparlar. - Adolf Hitler

Hiç küskün de?ilim. Hiçbir k?rg?nl???m yok. - Adnan Menderes

Kabe'nin Rabb?na yemin olsun ki ben kazand?m. - Ali bin Ebu Talib

Hayat bitti. Biten hayat, nefesim s?k???yor... Bir ?ey eziyor beni!..-Aleksandr Sergeyeviç Pu?kin

Çok güzel, yar?n onu yukardakilere anlat?r?m. - Alfred E. Housman (?ngiliz ?air, 1936, doktorunun anlatt??? f?kray? dinledikten sonra)

Evlad?m ?u cam? açar m?s?n biraz? Çok s?cak oldu. - Alparslan Türke?

Dedi ki; "Bizim ba??ms?z olmam?z için Amerika ve IMF'den kurtulmam?z lâz?m. " -Adnan Kahveci / Eski Maliye Bakan?. (2 gün sonra trafik kazas?nda öldü. )[2]

Ben öldü?üm zaman kimse a?lamas?n. Kimse beni methetmesin. Mezar?m?n ba??nda bir süre bekleyin ki, kabre al??ay?m. Zira ölüm melekleri gelecek ve beni sorguya çekecekler... - Amr bin As

Çok zamand?r ?ampanya içmemi?tim. - Anton Çehov

Lanet olsun! Bir kur?un! - Antonio Jose de Sucre (Bu güne kadar hiç küfretmeyen bir centilmen oldu?u söylenir. )

Beni gö?sümden vurun. - Benito Mussolini

Öldü?üm zaman beni deniz sesi i?itecek bir yere defnediniz... - Barbaros Hayreddin Pa?a

?skoç viskisinden martiniye geçmemeliydim. - Humphrey Bogart

Ya?as?n tam ba??ms?z Türkiye. Ya?as?n Marksizm-Leninizm'in yüce ideolojisi. Ya?as?n Türk ve Kürt halklar?n?n ba??ms?zl?k mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm. Ya?as?n i?çiler, köylüler! - Deniz Gezmi?

Ba???la Tanr?m. Desiderius Erasmus (Kuzey Avrupa Rönesans'?n?n önemli ustas? ve klasik edebiyat ara?t?rmac?s?, hümanist bilgin ve ilahiyatç?. )

Tanr?m. Ne oldu? - Prenses Diana (Princess of Wales, 31 A?ustus 1997, bir trafik kazas?nda a??r yaraland?kdan sonra)

Her ?ey çok güzel olacak. Dursun Karata?

Buraya beni öldürmeye geldi?ini biliyorum. Vur beni korkak! Yaln?zca bir adam öldürmü? olacaks?n. - Ernesto Che Guevara

Mezar?ma ne resim ne heykel ne de foto?raf, hiçbir ?ey koymay?n?z. - Eugene Delacroix

?çeri girmeliyim, sis yükseliyor. - Emily Dickinson

Gidiyorum! Friedrich Engels (Otel odas?n da yazd??? makale'nin son sat?r?na yazm??t?r)

Hekimler, bana niçin k?yd?n?z? Fatih Sultan Mehmet

Allah memleketi korusun, millete zeval vermesin, haydi Allah'a ?smarlad?k. - Fatin Rü?tü Zorlu

Bu müthi? harp beni bitirdi. - Franz Joseph Haydn

Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz. - Giordano Bruno (?talyan filozof, rahip, gökbilimci ve okültist. Ölüm karar?n? bildiren Yarg?ç'a, 1600)

Her ?ey bitti, art?k çok geç. - George Gordon Byron

S?k?ld?m, s?k?ld?m. - Gabriele D'Annunzio (?talyan yazar, 1938)

Beni bir antika olarak saklamaya çal???yorsun ama i?im bitti, ölece?im. - George Bernard Shaw (Ingiliz yazar, 1950, hem?ireye)

Biraz daha ???k!..(Mehr Licht!) - Goethe (Alman ?air ve Oyun yazar?, 1832)

Halid bin Velid, 21 (m. 642) y?l?nda Humus'ta hastaland?. Yan?nda silah arkada?lar? vard?. Vefât edece?i s?rada k?l?c?n? istedi. Kabzas?n? tutarak ?efkatle ok?ad?.

Sonra:

"Nice k?l?çlar elimde parçaland?. ??te bu benim ölümümü görecek olan son k?l?c?md?r. Beni en çok üzen, hayat? hep sava? meydanlar?nda geçip, yatak yüzü görmemi? olan bu Halid'in yatakta ölmesidir.

Resûlullah'?n hiçbir Eshâb?, rahat yata??nda ölmedi. Ya sava? meydanlar?nda veya uzak beldelerde Din-i ?slâm? yayarken garib olarak ?ehid oldu. Ah... Halid!... ?ehid olam?yan Halid!

Harb, benim etimi çi?neyemedi. ?ehidlik mertebesi hariç elde etmedi?im makam kalmad?. Vücûdumda bir kar?? yer yoktur ki, ya k?l?ç yaras?, ya bir ok yaras? veya bir m?zrak yaras? olmas?n.

Ömrü, Din-i ?slâm? yaymak için sava?larda at ko?turan kimsenin sonu, böyle yatak üzerinde mi olacak? Ölümü, harb meydan?nda, at?m?n üzerinde, dü?mana Allah için k?l?ç sallarken ?ehid olarak beklerdim. " dedi.

Sonra Yermük sava??n? hat?rlayarak: "Ah... Yermük günü... ?nsan kanlar?n?n vadide sel gibi akt??? Yermük!... ?iddetli bir k?ra??n?n oldu?u gece, gökten bo?anan ya?mura kar?? kalkan?m?n alt?nda geceledi?imi unutam?yorum.

O gece Muhacirlerden kurulu ak?nc? birli?inde bask?n yapmak için sabah? zor etmi?tik. Ah... Yermük harbi... Üç bin yi?itle, yüzbin küffara kar?? zafer kazand???m?z Mûte'yi bile unutturdun!..

Ey yak?nlar?m! Cihada sar?l?n. Bu topraklar ancak Cihad etmekle korunabilir. Yermûk, Rumlarla yapt???m?z ilk büyük muharebedir. Bundan sonra, daha nice sava?lar birbirini takip edecektir.

Sak?n gaflete dü?meyin!... ?imdi, kendimi at ki?nemeleri aras?nda, Allah Allah nidalar?yla insanlara dar gelen Yermûk Vâdisi''de hissediyorum. Vallahi Rabbimden beni her gazâda diriltmesini ve o sava??n hakk?n? vermeyi isterim...""dedi. Sonra "Vasiyetimi bildiriyorum, beni aya?a kald?r?n..."deyince aya?a kald?rd?lar. "Beni b?rak?n?z, ?imdiye kadar hep ta??d???m k?l?c?m art?k beni ta??s?n" diyerek k?l?c?na dayand?:

"Ölümü, sava?taym???m gibi ayakta kar??layaca??m. Öldü?üm zaman at?m? muharebede tehlikelere dalabilen bir yi?ide veriniz. At?m ve k?l?c?mdan ba?ka bir ?eye sahip olmadan ölece?im. Mezar?m?, bu k?l?c?mla kaz?n?z. Kahramanlar k?l?ç ?ak?rt?s?ndan zevk al?r. E?hedüen la ilahe illalah", dedi ve yata??na dü?üp kelime-i ?ehâdet getirerek vefât etti. [3] Halid bin Velid

"Ben ?ahsî hiç bir ç?kar gözetmeden halk?m?n mutlulu?u ve ba??ms?zl??? için sava?t?m. Bu bayra?? bu ana kadar ?erefle ta??d?m. Bundan sonra bu bayra?? Türk halk?na emanet ediyorum. Ya?as?n i?çiler, köylüler ve ya?as?n devrimciler. Kahrolsun fa?izm" - Hüseyin ?nan

Hepiniz ho?çakal?n. - Hart Crane (ABD'li ?air, 1912, intihar etmek için gemi güvertesinden atlarken)

Her ?ey sona erdi... (Consummatum Est) - ?sa

Ey benim Rabbim, mâlikim! Emrin ba??m gözüm üzere olsun - ?mam Gazali

??te bu iyi. Immanuel Kant

Ölmek d???nda hiçbir ?ey istemiyorum. - Jane Austen (?ngiliz yazar)

Kimse anlam?yor mu? - James Joyce (?rlandal? yazar, 1941)

K?ç?m? öp. - John Wayne Gacy

Allah korusun, Allah kahretsin. - James Thurber (ABD'li ressam ve yazar, 1961)

Sen de mi Brutus? Julius Sezar (Roma ?mparatoru, MÖ 44)

Ben ölünce bir elimi tabutumun d???na at?n. ?nsanlar görsünler ki padi?ah olan Süleyman bu dünyadan eli bo? gitmi?tir. - Kanuni Sultan Süleyman

Hadi oradan. Son sözler yeterince do?ru söz söylememi? aptallar içindir. - Karl Marx

"Sevgili vatanda?lar?m, ben bir Türk memuruyum. Ald???m emri yerine getirdim. Vazifemi yapt???ma vicdan?m emindir. Sizlere yemin ederim ki, ben masumum. Son sözüm bugün de budur, yar?n da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni as?yorlar. E?er adalet buna diyorlarsa, kahrolsun adalet! Benim sevgili karde?lerim, asil Türk milletine çocuklar?m? emanet ediyorum. Bu kahraman millet elbette onlara bakacakt?r. Allah, vatan ve milletimize zeval vermesin. Amin. Borcum var, servetim yok. Üç çocu?umu, millet u?runa yetim b?rak?yorum. Ya?as?n millet! - Bo?azl?yan Kaymakam? Kemal Bey

A?layacak bir ?ey yok. - Konrad Adenauer

San?r?m, ölece?im. Ya?muru seviyorum. Ya?murun yüzüme de?mesine bay?l?yorum. - Katherine Mansfield (Ingiliz yazar, 1923)

Dördüncü Enternasyonal'in zaferinden eminim, ileri! - Lev Troçki

Komedi Bitti. - Ludwig van Beethoven

Siz benim ölümsüz oldu?umu mu san?yordunuz? XIV. Louis

Ölüm dö?e?inde, oda u?a??n?n a?lamas? üzerine...

Çal??malar?m olmas? gereken kaliteye eri?medi?i için Tanr?y? ve insanl??? gücendirdim. - Leonardo da Vinci

Bu menenjit de?il mi? - Louisa May Alcott

Hadi al, kurtar memleketi - Metin Lokumcu

Allahumme Er-Refik el-Ala (Allah azze ve celle ne yüce bir dosttur!) - Muhammed bin Abdullah

Aman tanr?m - Mahatma Gandhi

Ben öldükten sonra cömertlik ve ihsanda kalmaz, çok kimselerin gelirleri kesilir. ?steyenler eli bo? döner. Ke?ke Zî Tûva denilen köyde bir Kurey?li olsayd?m da emirlik, hâkimlik ile u?ra?masayd?m. Halife Muaviye

Biz hizmetimizi Allah için yapt?k ve mükafat?n? da ahirette bekliyoruz. - Mimar Sinan

Döndük, dola?t?k, yine anam?z?n ördü?ü dö?e?e dü?tük. - Mehmet Akan ("Bizimkiler" adl? dizide canland?rd??? "Apartman Yöneticisi Sabri Bey" karakteriyle ünlenen sinema ve tiyatro sanatç?s?. )

Rabbimiz, beni kendi hazretine dâvet ediyor. Art?k gitmek zamân?d?r. Yâ Azrâil! Çabuk ol! Beni Rabbime çabuk kavu?tur! Mevlana

Kimse bana inanmayaca?? için, gördüklerimin yar?s?n? bile anlatmad?m. - Marco Polo

Ha?a ben ölümden korkmuyorum. Çünkü ben Müslüman?m. Her Müslümana yak??an da ölümü tebessümle kar??lamakt?r. Hakikaten ölüm ebediyet âlemine aç?lan ilk perdedir. - Muhammed ?kbal

Bana yapt???n?z haramd?r, siz günah i?liyorsunuz evlatlar?m ben sizin baban?z?m, bu olamaz haram nedir bilmiyorsunuz? - Muammer Kaddafi

Teslim olmuyoruz, Biz buraya dönmeye de?il, ölmeye geldik, Gelin teslim al?n bakal?m. Mahir Çayan

Ah kahpe ?ngiliz, en nihayet eserimi tamamlayamadan benim de can?ma k?yd?n. II. Mahmud

Demek böyle ölünürmü?... - Necip Faz?l K?sakürek

(Eski Diyanet ??leri Ba?kan? Lütfi Do?an'a) Hakka yürüyoruz Hoca... - Necmettin Erbakan

Biraz dinleneyim. - Nam?k Kemal

Bir merdiven çabuk bir merdiven getirin. - Nikolay Gogol

Yak?n ???klar?. Eve karanl?kta gitmek istemiyorum. - O' Henry (ABD'li öykücü, 1910)

Ya duvar kâ??d? gidiyor ya da ben. - Oscar Wilde

"Bu benim en büyük dile?imdi" - Ömer bin Hattab

??te bu fena. Peyami Safa

Türk romanc?s?. Bo?az?ndan muzdaripti. Kan gelince...

At! At! Bir ata krall???m? veririm! - III. Richard (?ngiliz Kral?, 1485)

Hristofyas! Buras? ba??ms?z bir cumhuriyettir ! - Rauf Denkta? (KKTC Kurucu Cumhurba?kan?, 13. 01. 2012)

Erkek olun, erkek! Saddam Hüseyin el Tikriti - (Devrik Irak devlet ba?kan?. ?dama götürülürken yüzüne kar?? "Ya?as?n Sadr" diye ba??ran cellatlar?na söylemi?, idam edilirken de kelime-i ?ehadet getirmek istemi?, ama yar?m kalm??t?r. )

Çek ellerini omuzumdan, debelenme! - Sir William S. Gilbert (?ngiliz libretto yazar?, 1911, Havuza dü?en bir k?z? kurtarmaya çal???rken kalp krizi geçirir)

Vatan sa? olsun. Selami Çavu? Dumlup?nar denizalt?s?, 3 Nisan 1953 [4]

Amaann, hayat bo? be... - Suna Pekuysal

(Zazaca)Evlad-? Kerbelay?z! Günahs?z?z! Ay?pt?r! Zulümdür! Cinayettir! - Seyit R?za

Lanet olsun, bu labirantten nas?l ç?kaca??m! (SimÖn Bolivar)

As?l ölüm, ilimden pay?n? almayanlarad?r. Faydal? ile faydas?z? bilenler bilgi sâhipleridir. - ?eyh Edebali

Art?k kuzu falan kalmad?. Ne olurdu Edirne'de yüzbir sene verseydin? - ?eyh Sait (idam karar? sonras?)

Ç?kmama yard?m ediniz, inerken nas?l olsa yaln?z kalaca??m. Thomas More

?dam sehpas?na ç?karken cellada son sözleri...

Tamam, Mabel, geliyorum. - Thomas Wolfe (ABD'li yazar, 1938, ölmü? kar?s?na)

Ben haks?z yere mahkum ediliyorum ve masum bir ?ekilde ölüyorum. Vidkun Quisling (Norveç Fa?ist Partisi genel ba?kan?. )

Siyah bir ???k görüyorum. - Victor Hugo

B?rak?n sükun içinde öleyim. Voltaire

Hayat öyle güzel ki... Vito Corleone (The Godfather filmi ve roman?n?n ba? kahraman?, büyük mafya lideri. )

Bir imparator ayakta ölmeli. - Vespasien (Roma ?mparatoru, 79)

Ölümün tad?, dilimin ucunda. Bu dünyadan olmayan bir ?ey hissediyorum. - Wolfgang Amadeus Mozart

Her ?ey can?m? s?k?yor. - Winston Churchill

Herkes ölür ama bana bir ayncal?k tan?n?r san?yorum. Ne olacak ?imdi? - William Saroyan (ABD' li yazar, 1981)

Bre Hasan Can! Sen bizi bunca zamand?r kiminle bilirdin. - Yavuz Sultan Selim ("Art?k Allah'la olma zaman?d?r. " diyen nedimi Hasancan'a hitaben)

Ölmek kaderde var; ya?ay?p köhnemek hazin,

Bir çare yok mudur buna ya Rabbelalemin? - Yahya Kemal Beyatl?

Ben ülkemin ba??ms?zl??? ve halk?m?n mutlulu?u için bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar ?erefsizli?inizle her gün öleceksiniz. Biz halk?m?z?n hizmetindeyiz. Sizler Amerika'n?n hizmetindesiniz. Ya?as?n devrimciler! Kahrolsun fa?izm! - Yusuf Aslan

"Beni o kadar yükse?e as?n ki, beni asanlar ayaklar?m?n alt?nda kals?n. " TBMM 1. dönem Lazistan Mebusu Ziya Hur?it

Suçsuzum. - Zülfikar Ali Butto

Kaynak: Vikisöz

#1555

 
© 2015
AŞK