Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sonbahar ?iirleri

Son bahar ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel sonbahar ?iirlerine ula?abilirsiniz.
ADIM SONBAHAR
Nas?l i? bu
her yan?na çiçek ya?m??
erik a?ac?n?n
???k içinde yüzüyor
neresinden baksan
gözlerin kama??r
oysa ben ak?am olmu?um
yapraklar?m dökülüyor
usul usul
ad?m sonbahar
Attila ?lhan
————-
Sonbaharlar? Hiç Sevmiyorum
Bu ?ehirden,
Valizini al?p gitti?in gün,
Aylardan Ekim,
Mevsimlerden Sonbahar'd?.
Zaten hüzünlerin mevsimi olan,
Sonbahar'lar? hiç sevmiyorum.
Aylardan Ekim'di,
Yapraklar sar? ve kavruk.
Sen ?imdi beni bir görsen,
Yüzüm; Yapraklardan sar?,
Yüre?im; Yapraklardan kavruk.
Her Sonbahar mevsiminde,
Duygu dökümü ba?l?yor benli?imde.
Sonbahar ya?murlar?ndan de?il,
Gözya?lar?mdan ?slan?yor yüzüm.
Hazan mevsimlerinde,
Sevgi bozumu ya??yorum.
Ben, Sonbahar'lar? hiç sevmiyorum.
Dönmeyeceksin biliyorum,
Bir Sonbahar'da gittin,
Bir Sonbahar'da dönsen ne olur.
Yüre?imdeki Sonbahar,
Ye?erir, güller açar, ?lkbahar olur.
Sonbahar sar?s?yd? saçlar?n,
Sonbahar hüznü vard? yüzünde,
Sana masumiyet veren.
Sonbahar gibi ürkekti yüre?in,
?nan ki;
Seni hala çok seviyorum, ama
Ben, Sonbahar'lar? hiç sevmiyorum.
————-
Bekler SONBAHAR
Göç kervan?n? yükler sonbahar
Her?eyi çeyize ekler sonbahar
Giyer yapraklardan gelinli?ini,
Sevgilisi k??? bekler sonbahar.
————-
Sar? Sonbahar
Bak uzakla?t?rd?n güne?i bizden,
Ye?ili soldurdun sar? Sonbahar.
Haber verirsin so?uk k??? güzden,
Ba??m? yoldurdun sar? Sonbahar.
Sapsar? ettin ye?il yamaçlar?,
Yerlere indirdin yaprak taçlar?,
Ç?r?l ç?plak soydun gör a?açlar?,
Dal?m? öldürdün sar? Sonbahar.
Sen gelince ölüm kokusu kokar,
Bir ya?am?n biti?i yüre?mi yakar,
Ac?mas?z tavr?n can?m? s?kar,
Halime güldürdün sar? Sonbahar.
Ambardan, silodan dolar bo?lar?,
Tembele ders verir so?uk k??lar?,
Sar?l??ndan korkar göçmen ku?lar?,
Ku?umu sald?rd?n sar? Sonbahar
Sar? güzelli?ne doymuyor gözüm,
Katars?n ya?ama tat a??m tuzum,
Ba?latt?n e?itimi yükselir haz?m,
Hayat? yeldirdin sar? Sonbahar.
Güzün DO?AN?'ye verdin tah?l?,
Bereket katars?n evime mal?,
Sen olmazsan olmaz ar?n?n bal?,
Ar?m? kald?rd?n sar? Sonbahar.
————-
Ben En Çok Sonbahar'? Seviyorum
Ben en çok sonbahar'? severim.
Ben en çok bahar?n sonunu severim.
ne k?? kadar ü?ütür sonbahar
nede yaz kadar yakar içini.
hep bana yak?nd?r çünkü sonbahar,
hep benden yanad?r, bana döker için.
yapraklar bile iple çeker geli?ini topra?a de?ebilmek için.
Hele ku?lar, onlar bile yolunu gözler sevdi?ine kavu?mak için.
Sonbahar gelsede göç etsem sevdi?imin yan?na diye.
güne? kendi halinden memnun zaten her zaman. O hep ayn? ?s?t?r.
Ama sonbahar bunun ad?. Onuda kand?r?r. çakt?rmadan...
ben en çok sonbahar'? severim.
yaz da güzeldir...
k?? da be?enir kendisini bazen.
o bahar yokmuuu. Akl? s?ra kafa tutar sonbahar'a...
Ama dedim ya ben en çok sonbahar severim...
Çünkü; Ben seni Sonbaharda tan?d?m..
————-
Sonbahar Rüzgarlar?
Her ?eyde orta karar öyle istikrarl? ki,
Y?k?c? zannedilen sonbahar rüzgarlar?.
Hep hüzünler içinde her yapra?a bir ?ark?,
Söyletmekte daima sonbahar rüzgarlar?.
Uzun zaman dal?nda hakimiyet sürerken,
Yere dü?en yapra??n var üzgün bak??lar?.
Her mevsim oya i?ler ya?ad??? y?llarda,
Hazan mevsiminde de sonbahar rüzgarlar?.
Yapraklar dökülmeye ye?illik yok olmaya,
Mahkum olur her sene hazan ay? gelende.
Ye?illi?i sar?ya çevirmeye amade,
Sonbahar?n emrinde sonbahar rüzgarlar?.
Göz k?rparken karak?? göçmen ku?larda gitti.,
Ne yuvalar bo? kald? damlar?n tepesinde.
Kalan teleklerini damlardan indirecek,
Sonbahar?n emrinde sonbahar rüzgarlar?..
Tüm gönüller de yorgun art?k mola zaman?.
Hep ilkbahar ya?and? ?imdi hayat hazan?.
Bir mevsim kapatacak ne?eli gönüllerde,
Gönle hüzün vererek sonbahar rüzgarlar?.
Yazdan kalan günleri içinde bar?nd?r?p,
K??a ula?t?rmaya sebeb olmakta hazan.
Il?k olan günleri so?u?a haz?layan,
Aylar?nda hep eser sonbahar rüzgarlar?.
Y?llar?m geldi geçti ?u an da hazanday?m.
Bembeyaz saçlar?mla k??a yolculuk ald?m.
?ki büklüm olmaya yüz tutan bedenimle,
Gönlümde halay çeker sonbahar rüzgarlar?..
Güzülde beraberdir güzleklerle güzenti.
Kendini göstermekte hazan?n güzününde.
Serin serin esecek her hazan mevsiminde,
Sonbahar?n emrinde sonbahar rüzgarlar?.
Eminimki her ?air sonbahar mevsiminde,
Kaleme almak ister bu mevsime bir ?iir.
?çimden tek tek geçen yazd???m sat?rlar?,
Yazmama sebeb oldu hazan ve rüzgarlar?
————-
Benim Ad?m Sonbahar
Kolay de?il gitmek
öyle kolay de?il
a?layamamak
bir avluda
seni dü?ünmek öyle kolay de?il
bu ?ehir sonbahar
sen sonbahar
kolay de?il öyle ya?amak
seni beklemek kolay de?il
sabahlar? erken kalkmak ak?amalar? geç yatmak
öyle kolay de?il
bu kente ya?mur ya?sa
gözlerim a?layacak
a?z?mda kal?yor kelimeler
bu ?ehirde
sabahç? kahveleri var
???klar? da var bu ?ehrin
her mevsim sonbahard?r
as?l mevsimlerdir
sonbahar
senin için bahanedir
ben sonbahar?m
benim ad?m sonbahar
ben bahaneyim
?imdi seni yaksam bu ka??tta
ben birazda a?lar?m
buras? sonbahar
her mevsim sonbahar
kolay de?il öyle beklemek
sonbahardayken özlemek
kolay de?il
bu ak?am
bu sabahç? kahvesinde
geri dönmek bir ?ehre
öyle kolay de?il
unutmak seni dü?ünmekten daha kolay de?il
bu mevsim sonbahar
benim ad?m sonbahar
————-
Sonbahar
??te yine sonbahar,
Renk çümbü?ü a?açlar.
Sarar?p k?zarm??lar,
Dallardaki tüm yapraklar.
??te yine sonbahar,
D??ar?da rüzgar, f?rt?na var.
Dü?memek için adeta,
Dallara sar?lm?? yapraklar.
??te yine sonbahar,
Yenik dü?üyor yapraklar.
A?açlar?n dibine uzanm??,
Adeta a?l?yorlar.
??te yine sonbahar,
Bir ba?ka aheng var.
Kuruyan yapraklardan,
Ç?kan ç??l?k sesi var.
??te yine sonbahar,
Romantik bir hava var.
Sanki yüre?imizi ?s?t?yor,
Güne? rengi yapraklar.
??te yine sonbahar,
Sessizli?e bürünüyor,
Tüm a?açlar ve dallar.
Elbet ye?erecekler,
Önümüzdeki ilkbahar.
————-
??te Yine Geliyor Sonbahar
??te yine geliyor sonbahar
Yine sarar?p dü?ecek
Dün hayatla dolmu?, ye?ile bürünmü?
Bahar?n izi yapraklar.
??te yine geliyor sonbahar
Çiçekler çiçekli?ini unutacak
Hep fal bakan biri, fal bak?lacak bir çiçek aranacak
Göç etse de ku?lar.
??te yine geliyor sonbahar
Yürekleri da?layarak esecek serin rüzgâr
Bazen f?rt?na olacak hayk?racak
Bazen güne?li bir meltemin ucunda gülümseyecek bulutlar.
??te yine geliyor sonbahar
Saracak her yan? yine ayr?l?klar
Dün gibi yar?nda öpülmeyi bekleyecek
Gülkurusu rengi dudaklar.
??te yine geliyor sonbahar
Son görünen bahar olacak belki
Belki daha çok ya?lanacak
Belki de, belki de kaz?l?yor bir karanl?k mezar.
??te yine geliyor sonbahar
Boynu bükük kuzu misali oturmu? r?za
Sükûn sükûnetini bozmaz
Kim, kim bilebilir son mu, de?il mi bu bahar.
————-
Yanl?zl???m?n ?ehri
Bu sonbahar...
A?lad?m gözlerine,
Hazan yapraklar? gibi döküldüler senin için.
Sana susayan
Çatlam?? dudaklar?mla söyledi?im,
Yaln?zl???ma yakt???m bir türkü oldun.
En zor an?mda gözlerinde,
Belirdi bir serap gibi hüznüm.
Bu sonbahar...
Dökülen yapraklar m??
Göz ya?lar?m, saçlar?m ve ya?mur...
Bir tren düdü?ü al?p götürdü beni,
Sensizli?in oldu?u,
Yanl?zl???m?n ?ehrine...
Bu sonbahar...
Benli?imi kaybettim, ?ehrimin yanl?zl???nda...
Dü?ümlendi ümitlerim bu sonbahar...
Ve hasretin ba?r?m? s?k??t?r?yor,
Ve sigaram arkada??m oluyor
Bu serin gecelerinde,
Yanl?zl?k ?ehrimin.
Bu sonbahar...
Bu sonbahar...
Birgün k??a dönecek
Oysaki ben k??? ya?amak
Hiç istemiyorum ki...
Karlar ya?arsa
Hasretimin üstüne,
Bir kardelen gibi
Delecek kar? özlemim
Bahar?n geli?ini müjdeleyecek...
Birgün bahar gelirse,
Yanl?zl???n ?ehrine
?nan seninle olacak birici?im.
————-
Sonbahar
Her ilkbahar ye?erir yapraklar dallarda
Sevgi ile sar?l?r tüm a?aca
Sonbahar gelsin istemez yapraklar
Bilirler sonbahar?,
Sonbahar ayr?l?kt?r, özlemdir, hasrettir
Hep kalmak isterler dallarda ayr?lmaks?z?n
T?pk? bize benzerler yapraklar
Ben sensizli?i nas?l istemezsem yapraklarda
Bilirler sonbahar?,
Sonbahar ayr?l?kt?r, özlemdir hasrettir
Her yeni gün do?acak güne? gibi
Kalmak isterler dallarda
Dü?mek istemezler yapraklar topra?a
Bilirler sonbahar?,
Sonbahar ayr?l?kt?r, özlemdir, hasrettir
Yaln?zl??? istemezler
T?pk? bize benzerler yapraklar
Ayr?lmak istemezler sevdiklerinden
Bilirler sonbahar?
Sonbahar ayr?l?kt?r, özlemdir, hasrettir.
————-
Sonbahar Ya?murlar?
Hat?ran oldu sonbahar ya?murlar?
Ya?mur damlamd?n bir zamanlar
Hat?ran oldu sonbahar ya?murlar?
Korkular?m kald? ya?an ya?murda
Hat?ran oldu sonbahar ya?murlar?
Eylülde açmazd? kardelenler çünkü
Hat?ran oldu sonbahar ya?murlar?
Çok olmad? yollar?m?z ayr?lal?
Hat?ran kald? sonbahar ya?murlar?
Kar görmedim gökyüzünde eylülde
Hat?ran kald? sonbahar ya?murlar?
Dindi içimdeki sonsuzluk arzusu
————-
Her sonbahar geldi?inde seni özlerim
Her sonbahar geldi?inde seni özlerim
Ya?an ya?murlar?n seni bana getirmesini beklerim
Islak sokaklarda yürürken
Beynimin hasret dolu sokaklar?nda yürüyü?ümü dü?lerim
Her sonbahar geldi?inde seni özlerim
Kabaran dalgalarda kaybolmak
Bir sonbahar günü yok olmak isterim
Dü?en her yaprakla beraber biraz daha hüzne gömülürüm
Her sonbahar geldi?inde seni özlerim
Ya?amdan kopar?m tamamen
Kendi dünyama gömülürüm birden
Karanl?klar içinde bir ???k bulamam ben
Sensiz günlerde ölmek isterim
HER SONBAHAR GELD???NDE SEN? ÖZLER?M

#2981

 
© 2015
AŞK