Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Spencer Johnson Sözleri

Her sabah kalkt???mda kendime diyorum ki: Bu gün iki seçene?in var: Ya iyi bir ruh halinde olabilirsin, ya da kötü bir ruh halinde, seçimini yap... Ben de iyi bir ruh halinde olmay? tercih ediyorum. Kötü bir ?ey oldu?unda, ya kendimi kurban olarak görebilirim ya da bu durumdan bir ?ey ö?renebilirim. Ben de bir ?ey ö?renmeyi tercih ediyorum. Ne zaman birisi bana derdini anlatsa, onu sadece dinleyebilir, ya da hayatin olumlu taraflar?n? gösterebilirim. Ben de ikincisini tercih ediyorum...

Hayat seçeneklerden ibarettir... Gereksiz ayr?nt?lar? bir kenara b?rakt???nda her durumun bir seçenek oldu?unu görürsün. Olaylara nas?l tepki verece?ini sen seçersin... ?nsanlar?n senin ruh halini nas?l etkileyece?ini kendin seçersin... Nas?l bir ruh hali içinde olaca??n? kendin seçersin... Hayat?n? nas?l ya?ayaca??n da senin seçimine ba?l?d?r...

Her gün hayat? dolu dolu ya?amak için seçme hakk?m?z oldu?unu ondan ö?rendim... Hayata olan tav?r ve bak?? aç?m?z her ?eydir... Bu nedenle yar?n için üzülmeyin, b?rak?n yar?n kendisi için üzülsün... Her geçen günün kendine yetecek kadar derdi vard?r... Kald? ki, bugün, dün kayg?land???n?z yar?nd?r...

#1236

 
© 2015
AŞK