Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sporla ?lgili Sözler

Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim.

Spor, ahlakt?r.

Türk gençli?i, sa?l?kl? yeti?ip spor yaparsa ulusumuzun gelece?i güvence alt?ndad?r.

Sporda ba?ar?l? olmak için bütün milletçe sporun niteli?i ve de?eri anla??lm?? olmak ve ona kalpten sevgiyle ba?lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir. (ATATÜRK)

Ben Türk gençli?inin spor yaparak güçlü olmas?n? isterim. (ATATÜRK)

Spor Bir Milletin Gençlerinin O ülkeyi Ayakta Tutmas?n? Sa?lar..

Muvaffak olmak için her türlü yard?mdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti, k?ymeti anla??lmak ve ona kalbten sevgi göstermek, onu vatanî vazife sayma lâz?md?r.

Spora E?itimli Bir Devlet Asla Yorulmaz.

Her çe?it spor faaliyetlerini, Türk gençli?inin millî terbiyesinin ana unsurlar?ndan saymak lâz?md?r.

Her insan Spor Yapmal? Erken ya?ta Yoksa Sonu Ya Toprak Ya yatak Olur.

Bir toplum yaln?z spor ile rengini ve kuvvetini de?i?tiremez. Orada hâkim olan s?hhî, sosyal, medenî birçok gerek ve ?artlar?n teminine yönelen te?ebbüs ve tedbirlerin uygulanmas? lâz?md?r.

Bir Milletin Sporda Gösterdi?i Azim Onun Gelece?ini Yükseltir.

Türk milleti anadan do?ma sportmendir. Henüz yürümeye ba?layan köy çocuklar?n? bile harman yerlerinde güre?irlerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yaln?z Türk erkekler de?ildir; Türk kad?n? da bu i?i bilir.

Benim en çok sevdi?im spor, serbest güre?tir. Hangi Türk askerini, köylüsünü isterseniz soyup meydana ç?kar?n?z. Dik omuzlar?, iyi, kusursuz te?ekkül etmi? adaleleri, keskin yüz çizgileri, yan?k tatl? renkleri, kafa yap?lar?, insan?n ruhuna itimat ve ne?e veren bir eser olarak canlan?r.

Sporsuz Bir millet Gerilemeye Mahkûmdur.

Spor Bir Milletin Gençlerinin O ülkeyi Ayakta Tutmas?n? Sa?lar..

Muvaffak olmak için her türlü yard?mdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti, k?ymeti anla??lmak ve ona kalbten sevgi göstermek, onu vatanî vazife sayma lâz?md?r.

Spora E?itimli Bir Devlet Asla Yorulmaz.

Her çe?it spor faaliyetlerini, Türk gençli?inin millî terbiyesinin ana unsurlar?ndan saymak lâz?md?r.

her insan Spor Yapmal? Erken ya?ta Yoksa Sonu Ya Toprak Ya yatak Olur.

Bir toplum yaln?z spor ile rengini ve kuvvetini de?i?tiremez. Orada hâkim olan s?hhî, sosyal, medenî birçok gerek ve ?artlar?n teminine yönelen te?ebbüs ve tedbirlerin uygulanmas? lâz?md?r.

Bir Milletin Sporda Gösterdi?i Azim Onun Gelece?ini Yükseltir.

Türk milleti anadan do?ma sportmendir. Henüz yürümeye ba?layan köy çocuklar?n? bile harman yerlerinde güre?irlerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yaln?z Türk erkekler de?ildir; Türk kad?n? da bu i?i bilir.

Bir Milletin Damar?d?r Spor.

Benim en çok sevdi?im spor, serbest güre?tir. Hangi Türk askerini, köylüsünü isterseniz soyup meydana ç?kar?n?z. Dik omuzlar?, iyi, kusursuz te?ekkül etmi? adaleleri, keskin yüz çizgileri, yan?k tatl? renkleri, kafa yap?lar?, insan?n ruhuna itimat ve ne?e veren bir eser olarak canlan?r.

Sporsuz Bir millet Gerilemeye Mahkûmdur.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazd??? mektup:

Kudretli Mehmet Pehlivan

Seni cihanda büyük ün alm?? bir Türk pehlivan tan?d?m. Parlak ba?ar?lar?n s?rr?n? ?u sözlerle izah etti?ini de ö?rendim:

Ben her güre?te arkamda Türk milletinin bulundu?unu ve millet ?erefini dü?ünürüm.

Bu dedi?ini, en az, yapt?klar?n kadar be?endim. Onun için senin bu de?erli sözünü Türk sporcular?na bir meslek prensibi olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun oldu?umu anlars?n.

Spor, yaln?z beden kabiliyetinin bir üstünlü?ü say?lamaz. ?drak ve zekâ, ahlâk da bu i?e yard?m eder. Zekâ ve kavray??? k?sa olan kuvvetliler, zekâ ve kavray??? yerinde olan daha az kuvvetlilerle ba?a ç?kamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve ayn? zamanda ahlâkl?s?n? severim.

Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklar?n?n spor hayat?n? yükseltmeyi dü?ünürken, sadece gösteri? için herhangi bir yar??mada kazanmak emeliyle bir spor çizmezler. Esas olan, bütün her ya?taki Türkler için beden e?itimini sa?lamakt?r. "Sa?lam kafa, sa?lam vücutta bulunur" sözünü atalar?m?z bo?una söylememi?lerdir.

Sa?l?k ve sosyal yard?m hususlar?nda takibetti?imiz gaye ?udur: Milletimizin s?hhatinin korunmas? ve takviyesi, ölümün azalt?lmas?, nüfusun artt?r?lmas?, bula??c? ve salg?n hastal?klar?n etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çal??maya kabiliyetli bir halde s?hhatli vücutlar olarak yeti?tirilmesi...

Spor Bir insan?n Her Durumda farkl? Olmas?n? Sa?lar.

Spor Hayata tutunman?n Bir dal?d?r.

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Spor ile ilgili Sözleri

Spor yaln?z beden kabiliyetinin bir üstünlü?ü say?lmaz. ?drak ve ahlâk da bu i?e yard?m eder. Zekâ ve kavray??? k?sa olan kuvvetliler , zekâ kavray??? yerinde olan daha az kuvvetlilerle ba?a ç?kamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik ayn? zamanda ahlâkl?s?n? severim.

Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklar?n?n spor hayat?n? yüceltmeyi dü?ünürken sadece gösteri? için herhangi bir yar??mada kazanmak azmiyle spor çizmezler. Esas olan bütün ya?taki Türkler için Beden E?itimi sa?lamakt?r.

Her çe?it spor faaliyetini Türk gençli?inin milli terbiyesinin ana unsurlar?ndan saymak lâz?md?r. Bu i?te hükümetin ?imdiye kadar oldu?undan daha çok ciddi ve dikkatli davranmas? , Türk gençli?inin spor bak?m?ndan da milli heyecan içinde , itina ile yeti?tirilmesi önemli tutulmal?d?r.

Türk milleti anadan do?ma sporcudur. Henüz yürümeye ba?layan köy çocuklar?n? bile harman yerinde güre?irken görürsünüz. Ata en çok , ve iyi binen yaln?z Türk erkekleri de?ildir. Türk kad?n? da bu i?i iyi bilir.

Türk çocuklar?na sporun bu günkü tekni?ini ö?retmek ve bunlar?n bir k?sm?n? baz? törenlerde ve bayramlarda dekor ortaya koymak gerekir. Buna lüzum var m?, yok mu ? gibi soruya söyle cevap verilebilir. Esasen yoktur ; fakat hakikati ufak bir örnekle ispat edebilmek için gereklidir.

Müspet bilimlerin temellerine dayanan , güzel sanatlar? seven , fikir terbiyesinde oldu?u kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artm?? ve yükselmi? olan erdemli, kuvvetli bir nesil yeti?tirmek ana siyasetimizin aç?k delilidir.

Bütün millet ve memleket evlatlar?n? sportmen yapabilmek için sarfedilen çal??man?n ehemmiyet ve kudsiyeti ayn? derecede k?ymetli ve mühimdir.

Aç?k ve kat' i söyleyeyim ki , sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün milletçe sporun mahiyeti ve k?ymeti anla??lm?? olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatani vazife telâkki eylemek lâz?md?r.

Dünya spor hayat? ve spor dünyas? çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayat?, bizim için daha mühimdir. Çünkü ?rk meselesidir, ?rk?n ?slah? ve ki?ayi?i meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.

Her boy ölçü?mede arkalar?nda Türk Milletinin bulundu?u ve Millet ?erefini dü?ünmelerini Türk sporcular?na meslek düsturu olarak kaydediyorum.

Türk sosyal bünyesinde spor düzenlemekle vazifeli olanlar, Türk çocuklar?n?n spor hayat?n? yüceltmeyi dü?ünürken sadece gösteri? için herhangi bir yar??mada kazanmak azmiyle spor yapt?rmazlar. Esas olan bütün ya?taki Türkler için beden e?itimi ve terbiyesini sa?lamakt?r.

Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhaf?zlar ister.

Türk çocuklar?na sporun bugünkü tekni?ini ö?retmek ve bunlardan bir k?sm?n? baz? törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

Aç?k ve kat'i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yard?mdan ziyade, bütün milletce sporun mahiyetinin ve de?erinin anla??lm?? olmas? gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek laz?md?r.

Zafer, zafer benimdir diyebilenin; ba?ar?, ba?araca??m diye ba?layan?n ve ba?ard?m diyebilenindir.

Dünya spor hayat? ve spor dünyas? çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayat?, bizim için daha mühimdir. Çünkü ?rk meselesidir, ?rk?n ?slah? ve ki?ayi?i meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.

Bütün millet ve memleket evlatlar?n? sportmen yapabilmek için sarfedilen çal??man?n ehemmiyet ve kudsiyeti ayn? derecede k?ymetli ve mühimdir.

Yorgunluk her insan, her mahluk için tabii bir haldir. Fakat insanda yorgunlu?u yenebilecek manevi bir kuvvet vard?r ki, i?te bu kuvvet yorulanlar? dinlendirmeden yürütür.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatlar?, yorulsan?z dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar; Türk gençli?i, gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Her ulus çocuklar?n?n s?hhatli ve gürbüz olmalar? için ya?ad?klar? bölgenin s?hhi ?artlar?n? temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi te?ekküllerin en birinci ödevidir...

Yurt savunmas? bak?m?ndan bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli e?itim bak?m?ndan da o nisbette önemlidir.

#167

 
© 2015
AŞK