Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Stefan Zweig Sözleri

Bütün dostlar?m? selamlar?m! Umar?m, uzun gecenin ard?ndan gelecek olan sabah?n k?z?ll???n? hala görebilirler! Ben, çok sab?rs?z olan ben, onlar?n önünden gidiyorum.

Ruhunu geni? tutmas?n? erken ögrenebilmi? ki?i, sonralar? dünyaya içine s??d?r?labilir.

Gözler az gördü?ü, kulaklar az duydu?u ölçüde hayal gücü artar.

Dünyay? de?i?tiremiyorsan dünyan? de?i?tirirsin. Hepsi bu.

Küçüklerin büyüklük taslamas? kadar tehlikeli bir ?ey yoktur.

Birisi bar??? ba?latmal?, t?pk? sava?? ba?latt??? gibi.

Satranç a?k gibidir. Tek ba??na daha az e?lencelidir.

Sab?rs?zl?k korkudur.

Gerçek doktor, her hasta ile ya?ay?p ölendir.

Birini aldatan ötekini de aldat?r.

Felaket, yüzüne kap? kapansa, bir ba?ka kap?dan sokulmas?n? bilir.

Bast???n?z bir kar?? topra?a vatan?m diyemedikten sonra ya?amak neye yarar.

Bütün yaln?zlar gibi özgür ve bütün özgürler gibi yaln?z.

Yeryüzünde hiçbir ?ey insan ruhuna hiçlik kadar bask? yapamaz.

Suskunlu?un siyah okyanusundaki cam fanuslu bir dalg?ç gibi ya??yordu insan, kendisini d?? dünyaya ba?layan halat?n kopmu? oldu?unu ve o sessiz derinlikten hiç bir zaman yukar? çekilmeyece?ini ayr?msayan bir dalg?ç gibi hatta..Duracak, görecek, hiçbir ?ey yoktu, her yerde ve sürekli ve sürekli hiçlikle çevriliydi insan, boyuttan ve zamandan tümüyle yoksun bo?lukla.

Utanacak, gizlenecek bir ?ey yok. ?nsanlarda benim önümde soyunuyor, bana yaralar?n?, idrarlar?n?, d??k?lar?n? gösteriyorlar... ?nsan kendisine yard?m edilmesini istiyorsa, laf? dönüp dola?t?rmamal? ve hiçbir ?ey gizlememeli.

Ama 60 ya??ndan sonra, yeni ba?tan ba?lamak için özel güçlere ihtiyac?m vard?. Benim gücüm ise, uzun y?llar süren yurtsuz gücüm s?ras?nda tükendi. Böylece, ruhsal çal??mas?, her zaman en büyük sevinci ve bireysel özgürlü?ü bu dünyan?n en büyük nimeti olan bu hayat?, zaman?nda ve dimdik sona erdirmek bana daha do?ru görünüyor.

Kendi iste?imle ve bilinçli olarak hayattan ayr?lmadan önce, son bir görevi yerine getirme?e kendimi mecbur hissediyorum: bana ve çal??malar?ma, böyle iyi ve konuksever ?ekilde kucak açan harikulade ülke brezilya'ya içtenlikle te?ekkür etmeliyim. Her geçen gün, bu ülkeyi daha çok sevmeyi ö?rendim ve benim lisan?m konu?uldu?u dünya, bana göre mahvolduktan ve manevi yurdum Avrupa'n?n kendi kendisini yok etmesinden sonra, hayat?m? yeni ba?tan kurmay? daha fazla isteyebilece?im bir yer daha yoktu.

#1245

 
© 2015
AŞK