Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Stephen Hawking Sözleri

Hayat?m boyunca büyük sorularla yüzle?mekten büyük zevk ald?m ve onlara bilimsel yan?tlar vermeye çabalad?m. Belki de bu yüzden Madonna'n?n seks üzerine yazd??? kitaplardan daha çok kitap satt?m fizik üzerine.

Belli ki Tanr? yaln?zca zar atmakla kalm?yor, ayr?ca gözleri kapal? oynuyor ve ara s?ra da zarlar? görülemeyecek yerlere at?yor.

Bu durum, zaman?n, her ?eyin ba?lang?c? oldu?u anlam?na gelir. Her ?eyin nas?l ba?lad???n? anlayabilmek iç?n evrenin d???nda bir güç aramaya çal??mamal?y?z.

Evrenin s?n?rl?l??? hakk?nda çok önemli bir ?ey olmal?, s?n?rs?z bir evrenden daha özel ne olabilir?

Biz s?radan ortalama bir y?ld?z? olan ufak bir gezegendeki geli?mi? maymun türleriyiz. Ancak evreni anlayabiliyoruz. ??te bu bizi çok özel k?l?yor.

Do?u Mistisizminin evreni bir illüzyondur. Onunla kendi çal??mas? aras?nda bir ba? kurmaya çal??an fizikçi, fizikçi olmaktan ç?km??t?r.

Zaten var olan yollar üzerinden gelecek olan mükemmel bir teoriye inanm?yorum. Bizim yeni bir ?eye ihtiyac?m?z var. Bunun ne olabilece?ini tahmin edemeyiz ya da ne zaman bulaca??m?z? çünkü e?er bilseydik, çoktan bulmu?tuk da! Bu 20 y?l içerisinde gelmeliydi, ancak belki de hiç bulamayaca??z.

Yapt???m ?ey evrenin ba?lang?c?n?n bilimsel kurallarla aç?klanabilece?inin mümkün oldu?unu göstermekti. Bu sayede, evrenin ba?lang?ç karar?n?n bir Tanr?'ya ba?vurularak aç?klanmas?n?n gereksizli?i ortaya ç?kar. Bu bir Tanr?'n?n olmad???n? kan?tlamaz, sadece Tanr?'ya bir ihtiyaç olmad???n? gösterir.

Milyonlarca y?l insan türü hayvanlar gibi ya?ad?. Ancak sonra bir ?ey oldu tüm hayal gücümüzü ortaya ç?karan. Konu?may? ve dinlemeyi ö?rendik. Konu?ma fikirlerin ileti?imini sa?lad?, insanl???n birlikte çal???p imkans?z ?eyler ba?armas?n? da. ?nsan türünün en büyük kazan?mlar? konu?ma ile geldi, ve en büyük hatalar? konu?mamaktan. Böyle olmamal?. En büyük umutlar?m?z gelecekle birlikte gerçek oluyor. Teknoloji kullan?m? ile, imkanlar s?n?rs?z. Sadece konu?uyor oldu?umuzdan emin olmam?z gerek.

Kozmoloji üzerine ne zaman ders verilse, ben Büyük Patlamadan önce ne oldu?unu s?k s?k sormu?tum. Önce'nin olmad???, ?üpheyle kar??lan?r. Çünkü Büyük Patlama zaman?n ortaya ç?k???n? sa?lad?, bir?ey ona sebep olmu? olmal?d?r. Fakat neden' ve etki' zamana ait kavramlard?r. Ve zaman?n varolmad??? durumlara uygulanamazlar. Bu yüzden soru anlams?zd?r.

Zaman? meydana getirmeye Tanr?'n?n sebep oldu?unu söylemek ne manaya gelir? Sebeplilik zamansal bir etkinliktir. Zaman daima sebep olunmu? ?eyden önce var olmal?d?r. Tanr?'n?n naiv imgesinin evrenden önce varolmas?, zaman' önceden yok idiyse, aç?kça saçmal?ktr.

#1243

 
© 2015
AŞK