Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Süleyman Demirel Sözleri

Bana Milliyetçiler adam öldürüyor dedirtemezsiniz.

Türke? Türk çocu?u, Ecevit halk çocu?u, Erbakan müslüman çocu?u da biz o. çocu?u muyuz?

Türkiye 70 cent'e muhtaç oldu?u devirde, hac?lar?m?za 70 milyon dolar ay?rd?k.

Turbun büyü?ü heybede.

Bana sa?c?lar cinayet i?liyor dedirtemezsiniz.

Tespih çeken elle tetik çeken el bir olmaz.

Çorum'u b?rak?n, Fatsa'ya bak (Çorum olaylar? hakk?nda dü?üncülerini soran gazeteciye cevab?)

Devlet bazen rutinin d???na ç?kabilir. (Susurluk skandal? sonras?)

Demokrasilerde çareler tükenmez.

Dün dündür, bugün bugündür.

Üs yok tesis var.

Galibiyetin sahibi çoktur, ma?lubiyetin sahibi yoktur. Yenilgi yetimdir.

Mizah bir yumruktur, ne zaman kime vuraca?? belli olmaz.

F?rat'?n kenar?ndaki bir kuzudan ben sorumluyum.

Fiyatlar günden güne art?yosa memlekette pahal?l?k var demektir.

Gap'? kimseye gap diye gapt?rtmam.

Vaa m? bunun ba?ka türlü izah tarz??

Vatana millete hay?rl? u?urlu ossun

??iniz vard? da biz mi ald?k? (12 temmuz 1969) (?? isteyenlere)

??sizlikten kurtulmak istiyor musunuz ? tak?l?n pe?imize. (1991 genel seçimleri öncesi miting konu?malar?ndan)

Kendim için bir?ey istiyorsam namerdim.

K?rk günde kabak yeti?mez. (1978 de CHP'nin 40 günde Türkçe bilmeyen ö?retmenleri al?p ö?retmen yapmas? için demi?tir. )

A?ca hapisaneden nas?l kaçm??t?r? Hapishaneler yol geçen han?na dönmü?tür. Hapishanelerden pek çok ki?i kaçm??t?r.

Aksini diyenin aln?n? gar??lar?m!

Ege bir Yunan gölü de?ildir. Ege bir Türk gölü de de?ildir. Binaenaleyh, Ege bir göl de de?ildir.

Parazit yap?yor! (zam isteyen sendika liderlerine )

Ben bir gün evimde otururken Çankaya'ya ç?kay?m diyerek ç?kmad?m.

Binaenaleyh, Öküzün alt?nda Buza?? araman?n manas? yoktur.

Binaenaleyh Türkiye'nin alt? çürüktür, Türkiye'nin alt? çürüktür diye b?rak?p gidecek de?iliz, bununla ya?amas?n? ö?renece?iz.

Esasen Suriye, Türkiye'ye kar?? aç?k bir husumet politikas? izlemektedir. PKK terör örgütüne aktif destek sa?lamay? sürdürmektedir. Tüm uyar?lar?m?za ra?men hasmane tutumundan vazgeçmeyen Suriye'ye kar?? mukabelede bulunma hakk?m?z? sakl? tuttu?umuzu, sabr?m?z?n ta?mak üzere oldu?unu bir kere daha dünyaya ilan ediyorum. (1 Ekim 1998 TBMM Yasama Y?l? Aç?? Konu?mas?'ndan. )

Onbir Eylül 1980 günü, S?k?yönetim'e ra?men ülkenin her yerinde oluk oluk kan ak?yordu. Nas?l oldu da 24 saat sonra her tarafta silahlar sustu ve her yer sütliman oldu ?" Süleyman Demirel, 12 Eylül 1984.

Said Nursi büyük Alimdir, Büyük Alim degildir diyenin aln?n? kar??lar?m. (1999 y?l?nda Kocatepe'de yap?lan Nursi Bediüzzaman Said Nursi mevlidine gönderdi?i mesaj)

Su mu daha de?erlidir yoksa petrol mü? Tabi ki su daha de?erlidir. Çünkü petrol içilmez, ama su içilir.

Sana ne? Tasas? sana m? dü?tü? Sen mi talipsin? Sana vermem ister misin? Kime vereceksem verece?im, verince görürsünüz! Bu böyle olmaz, biraz sabretmesini ö?renin! ( 28 ?ubat Süreci'nde hükümeti kurma görevini kime verece?i konusunda soru sormak gafletinde (!) bulunan bir muhabiri paylarken )

Yasaks?z Türkiye ( 1982 Anayasas?yla siyasetten yasakl? oldu?u dönemde kulland??? slogan )

Yaz?n biz Bulgaristan'dan elektrik al?yoruz. K???n Bulgaristan bize elektrik veriyor.

Yapamazs?n onu, oraya girmeyin hiç! Bak bir?ey söyleyim; Çanakkale'ye giden 250 bin ki?inin de anas?-babas? vard?! ( Apo'nun idama mahkum edildi?i dönemde kendisinden yard?m isteyen ?ehit Aileleri Derne?i üyelerinden birinin "Biz Devletimize güvenmeseydik, çocuklar?m?z? askere göndermezdik" sözüne cevaben )

Yollar yürümekle a??nmaz. ( 12 Mart 1971 öncesi sol örgütlerin yürüyü?leri ile ilgili söylemi?tir. )

Yahya'y? ben kula??ndan tutup mahkemeye verdim. ( Türkiye'nin ilk hayali ihracat?n? gerçekle?tiren ye?eni Yahya Demirel için, cumhurba?kanl???n?n son bas?n toplant?s?nda böyle söylemi?ti. Do?rusu yolsuzlu?u ortaya ç?karan ticaret bakanl??? müste?ar? ?erafettin Durugönül'ü görevden alm??t? . )

Verdimse ben verdim, ne olmu?. ( ?lksan ile ilgili Kemal Il?cak'a verilen paralarla ilgili yolsuzluk haberi üzerine suç üstü yakalan?nca demi?tir )

Üzülmeyin çocuklar, üzülmeyin. Ben bir i?e girersem adam? anas?ndan do?du?una pi?man ederim. ( Görev süresinin dolmak üzere oldu?u dönemde, ATO Ba?kan? Sinan Aygün'e hitaben )

Günah benden gitti! (1990'larda PKK'n?n eylemlerinin artt??? s?rada. )

Hükümetin ba?? (Bülent Ecevit'e, ba?bakan demek yerine)

Herkes benim gibi 'dün dündür bugün bugündür' deyip i?in içinden ç?kamaz! (Cumhurba?kanl???n?n son bas?n toplant?s?nda. )

Memleket meseleleri bir parkta oturarak halledilseydi, çok büyük bir park yapt?r?r hep beraber içinde otururduk.

Goalisyon hökümetimiz hay?rl? u?urlu olsun. (1991 genel seçimleri sonras? DYP-SHP koalisyon hükümetinin kuruldu?u gün)

DYP olarak herkese iki anahtar vaad ediyoruz.

Neresini s?ksayd?m? ?ngiltere ile ili?kilerin gergin oldu?u bir dönemde yap?lan bir görü?mede, Bülent Ecevit'in elini s?kmas?n?n do?rulu?unu kendisine soran gazetecilere cevaben )

Ne veriyorlarsa benden be? fazlas? (seçim vaatlerinden)

Niye ? Biz mi öldürdük ? (Ba?bakanl?k kap?s?nda bekleyen bir at? ölmü? ama iki at paras? isteyen ya?l? amcaya verdi?i cevap )

Olaylar fevkalade. (13 Mart 1995 Gazi Olaylar? s?ras?nda bas?na yapt??? aç?klama )

Petrol vard? da biz mi içtik?

Bulut buluttur, bulutun ak? da buluttur garas? da, binaaneleyh, üzerine gonu?maya de?mez. (Say?n Demirel, Y?ld?r?m Akbulut için ne dü?ünüyorsunuz? diye soran gazeteciye)

Bu düzen böyle giderse elbet birileri ç?kar ?apkay? giyer k?ratada biner cumhurba?kaml??? görevi sonras? seçim zaman? gazeteciye verdi?i cevap.

Bunlar?n sonu da Allende gibi olacak. (1979 y?l?nda Ba?bakan Bülent Ecevit'i öldürülen ?ili Devlet Ba?kan? de?il) Salvador Allende'ye benzetir.

Bugün sa? tedhi?çi diye bir ?ey yoktur. Türkiye'de sol tedhi?çi vard?r, sa? tedhi?çi diye bir ?ey yoktur. Adam öldüren yok yani.

Dört kaz teslim etsen, ak?ama üçünü kaybedip gelir. 1980 öncesinde Bülent Ecevit'e

Elektri?in komünisti olur mu?

Çankaya'n?n ?i?man? (Turgut Özal için)

Ba?örtüsüyle okumak isteyenler Suudi Arabistan'a gitsin.

Ben alt? kere gittiysem yedi kere geldim.

Devlet seçim sonuçlar?na göre gereken tedbirleri al?r.

DYP'yi ben kurdurdum.

?apkam? al?r giderim.

Enkaz devrald?k.

Görünen köy uzak de?ildir.

Güniz Sokak'ta Nazmiye ile tavuk besleyecek de?iliz.

M?T gizli sakl? i?ler yapan bir te?kilat de?ildir.

Nerde galm??t?k.

Bize plan de?il, pilav laz?m. (CHP'nin planl? kalk?nma önerisine verdi?i cevab?)

#1190

 
© 2015
AŞK