Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sun Tzu Sözleri

Dostlar?n? kendine yak?n tut, dü?manlar?n? daha da yak?n.

Mükemmellik her sava?ta çarp??arak kazanmak de?ildir. En iyi strateji sava?madan kazanmakt?r.

Ben sava??rken herkes taktiklerimi görebilir; fakat hiç kimse as?l zaferin kayna?? olan stratejiyi göremez.

E?itsen, gücün varsa sava?. Say?ca az isen, mümkünse uzak dur. Durumun parlak de?ilse, mümkünse hemen kaç.

Sava??n be? kural? vard?r: Ölçme, de?erlendirme, hesaplama, k?yaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme de?erlendirmeyi, de?erlendirme hesaplamay?, hesaplama k?yaslamay?, k?yaslama ise zaferi do?urur.

Dövü? ustas? olanlar öfkelenmezler. Kazanma ustas? olanlar korkmazlar. Ak?ll?lar dövü?meden kazan?r, cahiller kazanmak için dövü?ürler.

Herkes taktiklerimi görebilir, kimse amac?m? göremez.

Da?lar?, ormanlar?, dar geçitleri, ç?kmaz yollar? ve batakl?klar? bilmiyorsan; silahl? bir güçle manevra yapamazs?n. Yerli rehberler kullanmad?kça arazinin yararlar?n? bilemezsin.

?nsanlar bir kez birle?tiler mi, cesurlar tek ba?lar?na ilerleyemez, korkaklar ise tek ba?lar?na geri çekilemezler.

Ba?kas?n? ve kendini bilirsen, yüz kere sava?san tehlikeye dü?mezsin; ba?kas?n? bilmeyip kendini bilirsen bir kazan?r bir kaybedersin; ne kendini ne de ba?kas?n? bilmezsen, her sava?ta tehlikedesin.

E?er akl?n? tamamen dü?man üzerinde yo?unla?t?r?rsan, bin mil uzaktan bile askeri önderini öldürebilirsin. Bu, görevini ba?ar?yla yerine getirmektir.

Ba?ar?l? bir hareket ba??na vuruldu?unda kuyru?u ile, kuyru?una vuruldu?unda ba?? ile, orta k?sm?na vuruldu?unda hem ba??, hem kuyru?u ile hareket eden h?zl? bir y?lan gibi olmal?d?r.

Planlar?n? anlamak için onlar? gözden geçir.

#1200

 
© 2015
AŞK