Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sunay Ak?n Sözleri

Kimse bilsin istemiyorum kalbimin k?r?ld???n?. ??te bu yüzden herkesden gizlerim; yüzüm gülerken içimin a?lad???n?.

Bunca kalp k?r?kl?klar?na ra?men küçüklü?ümde yapt???m gibi rüzgar? arkama al?p ba??rmak istiyorum hayata: Ac?mad? ki !

A?k; bir bak?ma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanars?n, ?zi kal?r. Sonra bir daha dokunmazs?n sadece yan?na yakla??rs?n.

Sen bana m? soruyorsun yaln?zl??? sever misin diye? Ben ki; çay? bile iki ?ekerle içerim, birlikte erisinler diye.

Hep denir ya "ben arkanday?m, s?rt?n yere gelmez" diye..Ben almayay?m, yüzüm yere gelece?ine, s?rt?m yere gelsin.

Ne kadar gidi?ine ses etmesemde bir ba?kas?n?n senin içini ?s?taca??n? bilmek; Benim hep içimi ü?ütücek.

Sigaraya ilk ba?lad???nda saklars?n ya hani. Taki ailen görene kadar. Bende a?ka öyle sakladm kendimi, taki seni görene kadar.

Tüm gücünle sevme, sevgisinden emin olmad??n ki?iyi. Ve unutma, Bugün seni terkeden; dün u?runa

ölecekti !

T?pk? sevilmeyen bir ö?retmen gibiydi kalbim... Parmak kald?ranlara inat, hep dersten anlamayanlar? seçti.

Bazen ba??n? al?p gidebilecek kadar cesur; Ve bazen kal?p her?eye gözyumacak kadar yürekli olabilmeli insan.

Elden dü?me sevdalar de?il istedi?im. Yüre?inin sahibi olmal?y?m yada hiçbir?eyin. Yüre?inin sahibi de?ilsem önemi yok bir?eyin.

Laf ebeli?i yapma sevgili, Çünkü ebe de sensin sobe de.

Çay barda??nda b?rak?lan dudak pay? kadar bile ...uzak kalamam gözlerine...

Biliyorum yar?nlar?m dünden farks?z. Hayat m? bana küstü ben mi ona küstüm hat?rlam?yorum ama, ?u aralar fena darg?n?z.

Bazen dünyan?n en zor mesle?idir... kendi duygular?na tercüman olmak...!

Kimbilir belki yaralar?m?z? üflerken ö?rendik, ?sl?k çalmas?n?.

Bir gün diyorum..Bir gün gelecek ve uyan?nca ilk akl?ma gelen sen olmayacaks?n.

Üzülme gitti diye, bu y?l?n modas? böyle! 3 gün sever sonra bezer, senin arad???n Asl? ile Kerem 21. yüzy?lda ne gezer...!

Yoksul bir çocuk görsem, ya?mur alt?nda ü?üyen köprü olmak geçer hiç de?ilse içimden...

Sevmek yürek ister de?il, Her yürek sevmek ister. sadece sevdi?ine sonuna kadar sahip ç?kabilmek, cesaret ister.

"ŽHayat i?te. uykun gelsin diye hayaline giren koyunlar?, uykun kaçs?n diye hayat?na giren öküzleri sayars?n.

?ki pencere aç?k kal?nca cereyan, ?ki yürek aç?k olunca A?k olur; ama sonuç de?i?mez: ?kisininde sonunda ü?ütürsün.

Söyledi?in her yalandan sonra "ke?ke hep çocuk kalsayd?m" deme. Çünkü söledi?in her yalanda yeterince küçüldün zaten gözümde.

Büyüdüm art?k... Anlad?m ki, masallardaki kadar masum de?ilmi? hiç kimse. Sevmek ac?t?yor, gitmek al??kanl?k olmu? ili?kilerde!

K?rg?nl???m lunaparkta unutulmu? bir çocu?un nefreti kadar. Sorun atl? kar?ncalar de?il, arkamdan dönüp duran dönme dolaplar.

?ki çocuk rahatl?kla oturdu?umuz kap?n?n e?i?ine, kendi ba??ma zor s???yorum bugün. Büyüdükçe insan yaln?z m? kal?yor ne?

Sevgi; Sevdi?in Ki?inin Mutlu Oldu?unu Gördükçe O'nun Mutlulu?u ?le Mutlu Olabilme Sanat?d?r.

Beni senin gibi bir de annem terketmi?ti ki göbe?imde durur onun yoklu?undan bana kalan çukur.

Üzülmüyorum. Bir gün diner elbet gönlümdeki derin s?z?. Hep hay?rs?z de?il ya bu insanlar; bir gün beni de bulur hay?rl?s?.

Son karesi gibi Red Kit'in, batan güne?e do?ru sürerken at?m?, gitme kal demeni bekliyordum ama yaln?zca rüzgar çeki?tiriyor atk?m?!

Bazen susmak gerekiyormu?, bazen bombo? bakmak gerekiyormu? hayat?n yalanlar?na. Anlamaya çal??mak saçmal?k! Anlamadan ya?amak gerekiyormu?. Ama bazen unutmak gerekiyormu?, unutulma pahas?na. Zaman de?ilmi? gideni getiren, asl?nda zamanm?? var olan? götüren.

Giydikçe aç?l?r" diyen tezgahtar "uzad?kça ?ekil al?r" diyen kuaför ve "zamanla unutursun" diyen arkada? Bunlar?n hepsi ayn? örgüte üye.

Sevgilim k?zma sak?n ve lütfen yanl?? anlama k?rm?z? rujunu sürünce param?n yetmedi?i elma ?ekerleri geliyor akl?ma..

Kabu?unu koparmadan ne bir elmay? soyabildim Nede iyile?tirebildim bir yaram? Ama kar??ma ç?k?nca k?zmad?m hiç elma kurduna Bendim çünkü b?ça?? saplayan onun yurduna...

Üzülmüyorum! Çünkü hayat yeni bir?ey ö?retti bana: Hiç gitmeyecekmi? gibi sevenler, hiç sevmemi? gibi gidenlermi? asl?nda.

Oyuncak ve insan kalbi çok benzer birbirine. Bazen tamiri olmaz ikisinin de.

Sevmek, hayal kurmak kadar kolay. Peki ya unutmak; Kurdu?un hayallerin gerçekle?mesi kadar zor.

?nsan inand??? ?eyler u?runa muhte?em hatalar yapabilir, diyorlar. Sanki inanmak...tan daha muhte?em bir hata yap?labilirmi? gibi.

K?llar? uzad?kça ellerimin unuttum kâ??tlardan nas?l gemi yap?ld???n? ki ya?l?l??a uzanan birer iskeledir parmaklar?m çözüldü...

Yüre?im ?slakt?r benim kuytularda a?lamaktan ve hafif uçuktur rengi kurusun diye kaç kez güne?e as?lmaktan...

Özlemin tarifi yok, kim ne demi?se sebebi çaresizlik. Yan?mdayken bile sana doyamazken. nas?l anlat?l?r ki sensizlik!

A?k sak?zdan ç?kan sözler kadar basit olmaya devam ettikçe, ?nsanlarda onu çi?neyip tükürmeye devam edecekler.

E?er inceldi?i yerden kopmas?na izin vermezsen, Gün gelir en sa?lam yerinden kopar. Can?n yanar, can?n? yakar.

?lk önce konu?maktan korkars?n sevdi?inle, Sonra ona a??k olmaktan. Bunlar neyse de, en son kaybetmekten korkars?n i?te.

Elinden geleni yapt?ktan sonra, s?ra aya??ndan geleni yapmakta: Gitmek gibi mesela.

Ne garip ?ey ?u mutluluk! Gitti mi gider, ça??rsan gelmez, gelse de kalmaz, kalsa bile yetmez.

?tiraf etmeliyim ki "Seninle her?ey güzeldi"ama itiraf etmek gerek ki, Sensiz daha da güzel.

Belki arad???n? bulamam?? olabilirsin bende; ama unutma ki, bende buldu?unu bulamayacaks?n hiçkimsede.

Yoklu?unun iki yakas?n? bir araya getirip, Varl???n? ilikler misin ömrüme?

?kimiz de ayn? ?eyi dü?ünüyoruz; Ben seni, Sen kendini.

?ki ray? gibiyiz bir tren yolunun, yak?n olmas? neyi de?i?tirir son istasyonun.

Ne yani, Papatyada bir yaprak daha olsayd? beni sevecek miydin?

Bazen unutmak gerekiyormu?, unutulma pahas?na. Çünkü zaman de?ilmi? gideni geri getiren, asl?nda zamanm?? var olan? götüren.

E?er a?k nas?l bitece?i bilinmeyen yar?m yamalak bir cümleyse hayat?nda; Uzatmaya gerek yok, noktay? koyup bitirmeli asl?nda.

Çocuk de?ilim art?k, büyüdüm. Biraz yorgun, biraz k?rg?n?m yine de. Yeter art?k! Giden yolunu, kalan yerini bilsin sadece.

Üzülmüyorum. Beni sevmeyeni ben de sevmem. O bensizli?i göze ald?ysa zaten, ben onsuzluktan bir ?ey kaybetmem.

Sevgiyi hakedene de?il de muhtaçm?? gibi görünene verdi?imiz müddetçe üzülen hep biz olaca??z.

Ortak yönümüz çoktu bizim, Birbirimiz için yarat?lm??t?k sanki. Ayn?yd? dü?üncelerimiz: Ben seni dü?ünürdüm, Sen kendini.

Hani bir kelebek yakalars?n, bakmak istersin..ama elini açsan kaçacak, s?ms?k? tutsan ölecek. ??te böyle bir?ey seni sevmek.

Tamda unutmu?ken gitti?ini, art?k ac?tm?yorken yoklu?un, en içten kahkahalar?m?n aras?nda "akl?ma gelmek zorunda m?s?n?

Art?k Ne S?radaki Parça Sen Ol, Nede Bana Gel; Bence Sen Biraz Dürüst Ol ve Önce Kendine Gel.

Senin küle çevirdi?in kalbe, bir ba?kas? üfleyip yeniden hayat verir.

Ne zaman s?k?ca tutsam a?k? yüre?imle, annem dürter usulca hadi uyan diye.

90 - 60 - 90 '? herkes bilir, Elbette ki vücut ölçüleri. Ama birde 200 - 70 - 60 var, Unutmay?n bu da tabut ölçüleri.

Dünya böylesine güzel olurmuydu yine, diplomas?n? çerçeveleyip para kazanma derdine dü?seydi Dr. Che, yüre?ini da?lara asmak yerine.

Tenine dokunabilmek mi ? Ha?a ! Gözüm göz menziline girsin yeter ! Hadi dü? dü?lerime, Tutmayana A?k olsun.

Herkes bir üçgenin iç aç?lar? toplam?n? bilir de, kimse bir insan?n iç ac?lar? toplam?n? bilmez...

Dudaklar?nda gözüm yoktu oysa..Kalbini istemi?tim bi tek. Tek hayalimdi; iki kasin ortasina öpücük kondurup Helalimsin demek.

Aram?yorum..Ne bebeklik , Ne çocukluk günlerimi , Neden arayay?m ? O günlerde sen yoktun ki.

Gelir gibi yap?p kö?eden 'U' dönü?ü yap?yor mutluluk. Bir türlü mutlu olamad?k bizde, ama hala umutluyuz.

Nas?l sevmezsin e?itli?i yürürken dü?en çoraplar?n? ayn? hizaya getirmek için annen de?il miydi önünde diz çöken.

Dün bir ?ark? ç?kt? radyoda, yar?s?na ben e?lik ettim yar?s?na gözlerim..Söylemek çok ac?t?yor ama "ben seni çok özledim.

Ben ya?ad?klar?m?n hiçbirini unutmam, evet yeri gelir susar?m; "Ama bir gün öyle bir giderim ki, kaybedece?im hiçbir ?ey olmaz!

Gö?sünde ?ak?rdayan madalyalar?yla pe?inde ko?tu?u dünyan?n en aptal ku?unu bile zor yakalar generalim.

Sa??r ve dilsiz ki ok?arken sevgilisinin tenini elleriyle hem sevi?ir hem konu?ur.

Halt etmi? Türkçe ö?retmenleri; En uzun fiil beklemek'tir çünkü.

Bir bavul dolusu cümle var defterimde...yara band? tutmayacak kadar derin tümcelerim sen yollar?na 29 harfle ac? dö?eyen birine 'yara' de?il de 'yar' diyebilir misin?

#1252

 
© 2015
AŞK