Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Süper Sözler

K?sa süper sözler 2015 sayfas? - Sayfam?zda sizleri etkileyece?ini dü?ündü?üm çok farkl? de?il belki ama herkeste olmayan süper sözler k?sa etkileyici ve anlaml? olanlar?n? ekledik. Sizlerde de burada olmayan süper a?k sözleri varsa alttaki yorum bölümünden ekleyebilirsiniz. Ayr?ca yine burada kendi sayfalar?n?zda kullanman?z için resimli süper sözler facebook twitter için haz?rland?.

Bu Sözlerim sana KaPaK oLSuN !! iyi oturttum HeLaL olsun .. TiPiN yok ki ?eKLin olsun . HaDi jan?M iKiLe YoLun AC?k OLsuN!


Akl?ma yar gelir fele?im ?a?ar, öyle bir hasretki içimden Ta?ar, Bu gönül En fazla 3 Gece ya?ar, EceLe B?rakma gel al Can?m?, kimseye B?rakma Sen al Can?m?...

Öyle bir a?k isterim ki hiç ya?anmam?? olsun, Öyle bir söz söyleyeyim ki hiç söylenmemi? olsun, Öyle bir dert çekeyim ki çekilmemi? olsun..

Çöldeki Tek Göl Olsan Bile Seni Ya?atmak ?çin Hergün A?lar?m ! süper sözler resimli

Bir silah?m olsayd? bir silah?m; yoksullu?u ?aka??ndan, kaybetmeyi kalbinden, yaln?zl??? sensizli?i aln?ndan , aln?n?n tam ortas?ndan vururdum....Bir kerecik söyle demi?tin söyleyememi?tim hani, i?te ?imdi söylüyorum SEN? SEV?YORUM!

A?kt? o! De?i?tiren tüm gecelerimi A?kt? o! Beni durup durup yenileyen Oydu, duygulu yapan hoyrat ellerimi Oydu, doludizgin gidi?ime dur diyen...

A?k bir bedende iki ruh, dostluk iki bendende bir ruhtur, bana unutmay? ve unutulman?n ac?s?n? ö?rettiler ama seni bana unutturmay? asla ö?retemediler.

Bak?yorumda HerkeSde Bi Hava Bi ÇaL?m. ?unu BiLin 'Herkes ART?ST olabilir.. Ama YÖNETMEN benim, istedi?ime ROL verir, istedi?imede YOL veririm !!

E?er beni daha fazla üzmek istemiyorsan rüyalar?ma bile girme sak?n n'olursun unutmak do?an?n en güzel arma?an? insana. Biliyorsun seninde son arma?an?n unutulmak!

Bilmezler yaln?z ya?amayanlar nas?l korku verir sessizlik insana; insan nas?l konu?ur kendisiyle; nas?l ko?ar aynalara. Bir cana hasret, bilmezler.

A?k a??zdan ç?kan bir cümle de?il gözlerden gelen göz ya?lar?d?r.

Amaç evlenmek de?ildir, evlenecek e? bulmakt?r.

Seni hep bir seven olacakt?r ama benim kadar seven hayat?nda hiç olmayacak.

Terkettin beni uzaklara gittin ama her?eye al???rda bu yürek sensizli?e asla

E?er Bir Gün Ad?n? Anarken k?s?l?rsa Sesim Hasretinden, Kapan?rsa Gözlerim A?k?ndan, Durursa Kalbim Bilki Ben sadece Seni SEVD?M ...


Bana " Seni Seviyorum " deyip ama sevmiyor olsan bile, bu sözü dünyan?n bütün güzelliklerine de?i?meye haz?r?m..

Gecelerin adam?y?m uyku yok bende.euroalem.com Gecelerin adam?y?m ba?kas? yok kalbimde. gecelerin adam? seni dü?ünüyor her saat.

Hayatta neyi seçersen seç, akl?n hep seçmeyece?inde kalacak... Asl?nda zaman ayn? olacak, sadece hikayesi de?i?ecek...

Umdu?umuz gibi olsayd? hayat , sand???m?z gibi ya?ard?k.. Buldu?umuzla yetinseydik , kaybettiklerimize a?lamazd?k...!

?nsanlara asla yaralar?n? gösterme... Sana vurmak istediklerinde ilk oradan vururlar.

Her ?ey incelikten insan kal?nl?ktan k?r?l?r...

Ya?mur iyilerin üzerine de ya?ar, kötülerinde.. (K?z?lderili Atasözü)

Demir tava geldi kömür bitti, ak?l ba?a geldi ömür bitti.

Bazen bir kelebe?in ömrü kadard?r hayat...Ne k?rmaya gelir ne de k?r?lmaya.

Belki ilk etapta yanl?? insanlarla tan??masayd?k, do?ru insan? buldu?umuzda, onun de?erini anlayamazd?k....

?nand???n gibi ya?ayamazsan, ya?ad???n gibi inanmaya ba?lars?n.

Uykular ikiye ayr?l?r; Gece gelmeyenler, sabah gitmeyenler.

Bir k?z? farkl? k?lan ?ey esmer olu?u veya sar???n olu?u de?il, ahlakl? olu?udur.

?stedim ki aynam ol, yüzüne bak?nca yüzümü göreyim; Hüznüne bak?nca, hüznümü.

Bir kad?na k?yafetten çok han?mefendilik yak???r. Bir erke?e de elinin sertli?inden çok kalbinin mertli?i yak???r.


Yaprak a?açtan dü?ünce, rüzgar?n oyunca?? olurmu?!

Gerek yok her sözü laf ile anlatmaya. Bir bak??, bin söz eder bak??tan anlayana...

?kimiz de birbirimizde olmayan ?eyleri arad?k. Sen bende kusur, ben sende huzur.

E?er birini kand?rmay? ba?ard?ysan, onun aptal oldu?unu dü?ünme! Sadece sana hak etti?inden daha fazla güvenmi?tir.

Do?ru söz etkili olabilir, ama hiç bir söz yerinde bir susu? kadar etkili de?ildir.

Bunu iyi belle cehennem buz tutuncaya kadar seni sevece?im.

Kad?n, seçti?i erkekle de?erini. Erkek, seçti?i kad?nla karakterini belirler.

?yi kalpli olmak, mükemmel olmaktan daha önemlidir.

?yiler hep kaybeder çünkü iyiler hep adil dövü?ür.

Zenginlik, kimsenin senden alamayaca?? de?erlerin toplam?d?r. Senin bilgindir, ahlak?nd?r, özgüvenin, terbiyen, letafetin, tebessümündür.

Önemli olan bakt???n?n ne oldu?u de?il, senin nas?l gördü?ündür. Çünkü hangi niyetle bakarsan, öyle görürsün.

Hayallerinizi küçümseyen ki?ilerden mümkün mertebe uzak durun. Ruhu küçük insanlar, ba?kalar?n? da daraltmak, azaltmak ister.

Kimseye güvenme ve onlar? tan?man için s?namaktan korkma; çünkü kaybedilmesi gerekeni, en önce kaybetmelisin!


Gören göze karanl?k perde olmaz; görmek istemeyen göze ???k ne yaps?n?

Sen bana kör demi?tin ya hakl?s?n senden ba?kas?n? görmemi? bu günahkar gözlerim...

Tecrübe, insan?n ba??na gelen ?ey de?ildir; O insan?n ba??na gelenle ne yapt???d?r.

Verilen söz hayal kurdurur sadece, mutlu etmeye yetmez... Mutluluk sözünü yutanla de?il ne olursa olsun sözünü tutanla ya?an?r.

Sadece kar??na ç?kan dü?man? yenebilirsin, arkandan geleni de?il...

Ben sana "sevmeyi" ö?retemedim, sende bana "unutmay?" ö?retemedin.

Hayatta edindi?im tecrübeler, yedi?im kaz?klar?n toplam?d?r.

Gururun ba?lad??? yerde sevgi son bulur.

Gitme ne olur gitme itirazlar elimde de?il yaln?z?m yaln?z yaln?zl?klar elimde de?il.

Hani sadece ölüm ay?r?rd? bizi, söyle sevgilim hangimiz öldü?

Hayat yollardan çizilmi? olsa bile yollardan birini seçeceksin seçti?in yolda ölüm bile olsa selam verip geçeceksin.


Yalandan kim ölmü? derler de, ölenin ki?ilik oldu?unu hiç dü?ünmezler.

?yi, do?ru ve dürüst olanlar kaybetmez, kaybedilir.

?nsanlar onlar için ne yapt???n?z? anlamazlar, siz yapmay? b?rakana kadar.

Ruhun güzelli?i, bedenin güzelli?i kadar çabuk görünmez.

Bir kez yalan?n? gördü?ünün do?rusu bin defa sorgulan?r.

Susmak kabullenmek de?il, cevapt?r. E?er insan k?sa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlar? vard?r.

Dilin kesip biçti?ini, dikemez hiçbir terzi.

En fakir insan bir kuru?u olmayan de?il, bir hayali olmayand?r.

Hayatta modas? geçmeyen iki ?ey vard?r. Erkekte efendilik, Kad?nda ise güzel ahlakt?r.

Dü?ündü?ünü söyle, söyledi?ini yap, yapt???n?n arkas?nda dur; ama dikkat et sözünün alt?nda ezilme.

Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdan?na hesap vermekten kurtulursun.

F?rt?nalar insan?n denizi sevmesine engel olamaz.

Hayat?mda biri yok, birinde hayat?m var' diyebilmektir a?k.

Tomurcuk derdinde olmayan a?aç, odundur...

Pi?man de?ilim seni sevmekten. Sen, ad?ma yak??an en derin yaras?n.

Gözlerinde baharlar? beklerken içindeki k?? beni vurur; sen bilmezsin yüre?imden sevdana ne sular akmak ister durur!

Bin y?l ömrüm olsayd? bin y?l seni severdim, bin y?l seni sevseydim bin y?l daha isterdim.

Bilmezler yaln?z ya?amayanlar nas?l korku verir sessizlik insana; insan nas?l konu?ur kendisiyle; nas?l ko?ar aynalara bir cana hasret, bilmezler.

Uzakl?k küçük sevgileri öldürür, büyükleri ise yüceltir t?pk? rüzgar?n mumu söndürüp ate?i alevlendirdi?i gibi.

Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo? ver ald?rma belki bir gün silerim güzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m seni sevdi?im için özür dilerim.

Haritalara bak?yorum evin yok sözcüklere bak?yorum ad?n yok kendime bak?yorum seni görüyorum, çünkü benden ba?ka yerin yok.

Mutlu olmay? biliyorsan sevmeyi de bileceksin e?er gerçekten seviyorsan u?runda ömrünü vereceksin.

Her seven isimsiz bir kahramand?r ve insan sevebildi?i kadar insand?r!

Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim.

Ben ac? sat?n al?r?m, gö?sümde bak onca yara var ben ac? sat?n al?r?m, yitirilmi? umutlardan Ben gülü? sat?n al?r?m, yüzümde bak onca çizgi var ben gülü? sat?n al?r?m, içimdeki çocuklardan!


K?yMeT BiLmeYen KaLBe SevGim HaRaM, YoLuNu BeKLeYip GeLmeYeNe Yaz?KLaR, SevDim DeyiPTe aLDaTaNa LaneT, BeNi SonSuzA KaDaR SeveNe Bu CaN?m KuRBan oLSun...!

BiziM Kavu?mam?Z Bize Ba?L?d?r.HeR Yoku?uN Sonu DüzE Ba?l?d?r.Her BahaR?n SoNu Güze Ba?L?d?r.Hayat?m Verdi?in Söze BA?L?d?r..ihtimâLLêrim Zâyif..

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar. Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar...!

PantoLonum Yama Limd SaLLama Ard?mda Tarama YaKarIm $?m$eq q?B? ÇakarIm KaBadayI dinLmm qIrtLagIna TaKarIm Ben Buyum Ben Suyum Öz v Öz BurSa Cocuquyum...AdreSim? SorArSAN?Z ;qAyr? m$ur Smt? dLiqAnL? Cads? avarLr MahaLLes? Bi$koPatLLar SokaqI no :9 evde YoqUz

BeLki birgün dikenLer kanatacak eLLerinizi, beLki serseri bir kur?un de?iverecek yüre?inizi, beLki birgün öLüm kapInIzI çaLIverecek apansIz.. Ama ne siz eLLerinizi çekecek dikenLerden, nede ben. Ne siz korkacaksInIz geceLerden, ne de ben. Ne siz vazgeceksiniz bu kavgadan nede ben!

#2289

 
© 2015
AŞK