Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tahir Musa Ceylan Sözleri

Akl?n üstüne yük gelirse beden dü?ünmeye ba?lar.

Ya?amda en yüksek bedel, sevginin korunmas? için ödenir.

Bütünlü?ü sa?layan bilgeliktir.

Kendime ac?maya yetecek bir olgunlu?a ula??nca insanlarla bar??t?m.

Büyük i?ler yapmaya koyuldu?unda etraf?nda bir uçurum varm?? gibi yaln?z kal?rs?n.

Beyninin yap?s?n? dü?ününce, insan?n yeryüzünde yapt?klar? çok az gelir.

Ten temas?ndan ho?lanmayan ki?i insan sevemez.

?nsan ölüsünün pe?ine dü?er, o olmazsa benlik eksik kal?r çünkü.

Ö?renirken yüzünde s?k?nt? yoksa zekidir.

Binlerce ekme?i olan baz?lar? hayat?n?, bir fazla ekme?e harcam??t?r.

Art?k kendimi savunacak ya?lar? geçtim, tehlikeye girmeyecek ya?lara geldim.

Benim için bilgi de?il inanç önemlidir, çünkü bilgi de faydac?l?k, inançta fedakarl?k vard?r.

Dü? k?r?kl?klar?na direndi?imizi gözlemek kendimizi sevmemize neden olur.

Bilim çok az saf olup hemen tamam?yla karma??kt?r, bilimadam?ysa çok çok az saft?r, ama tutarl? biçimde yanl??t?r.

Amac?m, azalmama al??t?ra al??t?ra insanlar? bir gün tamamen sessizliktir.

Bir zihni korumak için beyni ne kadar harcayabiliriz?

Annesi terzi, babas? berber olanlar? severim, insan? bir ?ey yaparak keserler çünkü.

Kendini ke?fettirmek için bile kimi zaman kendi k?ymetini dü?ürmen gerekir!

Evlilikte e?lerden biri iyi olursa öteki oldu?undan kötü olur.

Utançtan kaçmak için en s?k ba?vurulan yol mükemmeliyetçiliktir.

A?k, kendi ölümünün lezzetidir.

Sabahlarla ak?amlar ezanlarda bile farkl?d?r.

Bedenin s?n?rlar? arzunun s?n?rlar?ndan daha dard?r.

Ego gücü = i?tah + doymay? erteleme gücü.

?nsan vücudu bir kere yenilen tek ordudur.

Sevmenin öncesi ac?makt?r.

Her buldu?un pullukta sorunu ya da umudu toprakta arama.

Kad?n dilin de öncesini bilir, o yüzden dile erkek kadar ihtiyac? yoktur onun.

?nsandan, daha yüksek bir canl? do?acaksa birgün, kalbinde be? göz olacakt?r, bunca kirlenen kan yüksek bir ?ey yaratamaz çünkü!

Dü?ünceler üretiriz ve üretti?imiz dü?üncelerin alt?nda eziliriz.

En sa?lam? ödülü kendinden almak, ba?kas?na vermek.

Optimum say?da kötü gereklidir.

Yapamayan aç?klar, ço?u teorisyenler, kötü pratik sahibidirler.

Uygarl?k dürtüselli?i engelleyerek insan? bozar.

Güçlüler kendini tahrip etmeden, zay?flarsa tahrip ederek güç kullan?r.

Zeki bir insan zekas?n? aç?k etti?inde avantaj?n? kaybeder.

Olan ve olmas? gereken aras?ndaki mesafe ve zaman? kapatma i?lemine çaba denir.

Korkunun olmad??? yerde cesaret olmaz.

Kuvvetliler tehlike oldu?unda, zay?flarsa olacak diye alg?lar.

Ak?ll?lar bir gün, deliler bir as?r sonra hakl? ç?kar.

Ac?ya dayanma gücü yetinmenin büyüklü?üyle paralel gider, yetinme de bir ac?d?r çünkü.

Ba?ar?l? adamlar, ya?amlar?n? bütünüyle kontrol etme hayal ve gücüne sahiptirler.

Üstün yarat?c?lar, alt basamaklar? tek hamlede atlayarak do?rudan kendini gerçekle?tirmeye yönelir.

Dünyan?n a??r? fark?nda olmak insan? bilim adam?, kendinin a??r? fark?nda olmaksa hasta yapar.

Psikoterapi insan?n, ki?ilik de?i?tirmeden kendi do?as?na uyum göstermesini sa?lar.

Hastal?klar? iyile?tirmeye çabalamay?n, denetim alt?nda tutmaya çal???n.

A??r? doyum kendini engellemektir.

Kimlik kazanmak, de?i?imin göbe?inde de?i?meden kalma becerisi edinmektir.

Allah her insana sabah uyanmak için bir neden vermi?tir.

Bir yap? bencille?tikçe, bir kademe daha üstte bir organizasyon kurar.

Açl?k aray??, doygunluk durgunluk, durgunluk isteksizlik yarat?r.

Uyan?kl?k kendini harcamak, uyku kendini onarmak içindir.

Arzular?n engellenmesi dü?ünceyi do?ururken, doyurulmas? yok eder.

En köklü mutlulu?u üzüntü duyabilme gücü olanlar ya?ar.

Zihin önce anneyle, sonra toplumla rezonansa geldikçe kurulur.

Mukavim bir mutluluk kendine do?ru söylemekle kurulur.

?nsanlar, ona tav?r almaya haz?r olmadan tehdidi alg?lamaz.

Büyüme, nesnelerle ilgili bilgi k?r?nt?lar?ndan dünyalar kuran logaritmik bir ö?renmedir.

?lk sevinci, gerilimlerin yerine eylemleri geçirdi?imiz gün ya?ar?z.

?nsan tam olarak kendine güvendi?inde s?k?nt? yok oldu?u kadar zevk de yok olur.

?nsan olmak en zorudur.

Kötü insandan kurtulmak mümkün de?ildir, önemli olan kötü insan? iyi ?eyler yapmak zorunda b?rakmakt?r.

Gözleyebilirse e?er, insan gözlerini gökyüzünden bile büyük yapar.

Hiç taktir almamak ki?iyi ya çok sald?rgan ya çok inat yapar.

Aç?klamak, matematikle?tirmektir.

Embriyolojik dönem filogenetik evrimin, bebeklikle çocukluk dönemi türün kültürel evriminin h?zland?r?lm?? tekrar?d?r.

Sinüs dü?ümü ayd?nlard?r, sürekli uyar?rlar, ventrikül kaslar? i?çilerdir çal???rlar, kapaklar bürokratlard?r vergi toplamad?kça geçi?e izin vermezler, damarlarsa kad?nlard?r kesintisiz beslerler, her ülke, vakti geldi?inde ölmeyi bilen bir kalptir.

Talebeydim ve silgim bir parça araba lasti?iydi, defterleri y?rtar kendi eksilmezdi; oradan bilirim, her sözü lastikli adamlar kaybetmeye dayanamayanlard?r, içlerinde ruhunuzun y?rt?lmas?n? göze alam?yorsan?z, d??lar?na yakla?may?n.

En kolay mutluluk, insanlar için çal??t??? itiraf edilmi? insanlar?n mutlulu?uysa, hissedilmesi en zor mutluluk da insanlar için çal??t??? gizli kalm?? insanlar?n mutlulu?udur.

Mutluyken içi ezilen insanlar vard?r, onlar babalar?n?n her takdirinden sonra annelerinin ek?i yüzüyle ya da tam tersi annelerinin takdirinden sonra babalar?n?n gizli tehdidiyle kar??lanm??lard?r, birbirine z?t ?eyleri atmadan içinde tutmak zorunda olanlar bu yüzden, tek duyguyla co?amazlar.

Kader bazen senin kaderini iyile?tirmek ister ve yine bazen, iyile?tirme yapmakta olan kaderden habersiz biçimde, sen kaderini eline almaya çal??arak, kaderini de?i?tirmek isteyen kaderine engel olursun.

Dürtüsel insanlar dürtülerini kontrol etmek pe?inde alg?lamalar?n? derinle?tirir, hesaplamalar?n? detayland?r?r, ki?iliklerini geli?tirirler, dürtüsel olmayanlar ise tekdüze yap? ve dar bir ki?ilikte kal?rlar.

E?er bir evde uzun etek, iki sene sonra k?sa etek, dört sene sonra bluz, alt? sene sonra ?ilte, sekiz sene sonra yorgan yüzü olmam??sa, o evin çocuklar?nda hayata kar?? güçlü bir tutumluluk, do?aya ve insana kar?? derin bir sorumluluk geli?mesi zordur.

Hezeyan, kaygan ve belirsiz dünyada, buna dayanamayan birinin yapt??? sabitleme i?lemidir.

?nsan olman?n sahip oldu?u sadelik, adalet, itidal, sadakat, basiret, merhamet, ba???lama, alçakgönüllülük, ho?görü, cesaret, safl?k ve a?kla pozitif bir sonsuza do?ru gidece?i yolun bitmeyece?ini varsayarsak; insanl?ktan ç?kman?n da o nedenle, gösteri?, adaletsizlik, sadakatsizlik, gönlübüyüklük, korkakl?k, nefret ve sevgisizlikle negatif sonsuza do?ru bitirebilece?i bir yol olmamas? gerekir; itiraf etmeliyiz ki, gözümüzün önünde defalarca tekrarlam?? gerçekler de aynen böyle i?lemektedir.

Arkada?l???n, dostlu?un köklerinde hiç ummayaca??m?z kadar basit etmenler rol alm?? olabilir, so?uk ma?aralarda her ?s? art???n? adeta koklayan derimizdeki s?cakl?k reseptörleri gibi mesela.

Kim yumurtas?na sahip ç?karsa o en geli?mi? oland?r, bal?klar suda, sürüngenler kumda, timsahlar a?z?nda, ku?lar yuvada, insanlar karn?nda saklar onu.

Ki?isel özgürlükler, kar??t do?al zorunluluklara yol açar, volonterizmle ilerledikçe deterministik bir sonuçla kar??la??r?z, bütün insanlar?n s?n?rs?z bir özgürlü?e sahip olmas?ndan korkmamam?n nedeni budur.

Hayat bir görevi yerine getirme durumudur, durdurulmad??? sürece, aynen embriyo gibi kendili?inden olu?ur. Yemek yeme, sevi?me, merak etme, ö?renme, yerine getirme istedi?imiz ?eyler de?ildir, içimize do?mu? görevlerdir.

Yeryüzünde insan birlikleri vard?r, sorumlu insanlar birli?i, sald?rgan insanlar birli?i, atik insanlar birli?i, tembel insanlar birli?i gibi; aile, tak?m, parti, cemaat gibi insan meclisleri ise farkl? birliklerden üyeler bir araya geldi?inde ancak kurulur.

Yüzer gezer konu?malar yapamam, çünkü onlardan neyin kat?la?aca??n? bilemem.

Ruhu, kapasitesiz bedenini yoracak biçimde nesneye hakimiyet arzusu gösteren, kendini nesneden yana korkutarak durdurmak zorunda kal?r.

Dil, manik iki hastan?n ku?lar gibi kar??l?kl? c?v?lda??rken oynad?klar? bir oyun ve sonunda tutturduklar? kurgu temelinde yükselmi? bir yap?d?r.

Ölüm paras?n? ba?kas?n?n ödedi?i sonsuz bir tatil gibi...

Kötü ?ey kendine iyi bakar.

Bütün güzel ?eyler ödünçtür, be? ölü do?umun üzerine Tanr?'n?n verdi?i ve iki üç on y?l sonra geri ald??? Mozart ya da onun konserlerinde saraydan iki üç saatli?ine alarak giydi?i üzerine bol gelen parlak giysiseler gibi.

Beni en çok korkutan ?ey insan öldüren insanlar?n, ben insana hemen hemen sa?l?kl? insanlar olarak görünmesi olmu?tur.

Hiç bir tek ba??na erkek bir kad?nla ba?a ç?kamaz, iki adam mutlaka gerekir, ideali koca sevgili ya da baba o?uldur.

Yazmak paranoyay? geride b?rakmakt?r, yaz?lanlar paranoyay? uygular çünkü.

Paranoya çemberini geceler tamamlar sabahlar k?rar, gecenin tamamlad??? çemberi k?ramayan bir sabah olursa, o gün paranoid paranoyas?n? uygular.

Ya?am, üç be? parça ?eyin durmadan yer de?i?tirerek üretti?i sonsuz say?da asl? olmayan görüntüdür. ?ki hidrojenden bir helyum, üç helyumdan bir karbon, trilyonlarca karbondan insan, milyonlarca trilyon karbondan dünya... Bu kadar ve ba?ka bir ?ey yok.

?nsanlar do?duklar?nda ve öldüklerinde benzeyebilirler ama güldüklerinde ve yürüdüklerinde çok ayr?l?rlar.

Ac? çok da??lm?? insan?n kendini toplama arac?d?r, matkap gibi kullan?p onu psikolojik kaya katman?na ula??r ve o temel üzerinde kendini yeniden kurar.

Baz?lar?n?n suç uydurma suçu vard?r, bir suç denizinde böylece suçluluklar?n? görmezden gelebilirler.

Her duygunun kendi dü?üncesi vard?r, buradan her dü?üncenin de bir duygusu olaca?? fikrini ç?karmay?n ama, duygusuz çok dü?ünce vard?r dünyada!

Dövme, s???rlardan sonra denizcilere yapt?r?lm??t?r, bo?ulanlar ve vurulanlar tan?ns?n diye.

Konu?ma ancak baz? zamanlar için bir ileti?im ?eklidir, daha çok bir savunma ?eklidir o.

Gece içimde hiçbir ?ey kalmad??? için sabah ölecek gibi kalkar?m.

Daima ba?kalar?n? yücelterek kendimi gizlerim.

Hayallerimiz, toplumun bizden beklediklerinden ötedeyse utanc?m?z fazlad?r.

Travma geçirmi? beden benli?e yabanc? gelir.

En zehirli mahçupluklar sar?larak yok olurlar.

Ö?retmen dilsizse çocuklar cezaland?r?lma korkusu, ö?retmen konu?kansa ö?renciler utanma duygusu ya?ar.

Ben sesleri yazabilirim, konu?amam

Ba?kalar?na yard?m et düzelirsin.

Yarat?c? olmak için ku?at?lmam??l?k duygusuna sahip olmak gerekir.

Yeryüzünde söylenmi? her söz do?rudur.

?nsan? di?er canl?lardan ay?ran özellik kendini durdurmas?d?r.

Ancak en az ve en fazla bir kere ihanet eden sadakatin daimi sahibidir.

Bizi yetersizliklerimiz bar??t?r?r.

Her ?ey ayn? ?ekilde örgütlenir, ar?lar ve köylüler dahil.

?nsan?n yapt??? ilk plan, i?emesini tutmakt?r.

A?k benim ödipalim de?ildir yaln?zca, aksine geçmi? bütün ödipallerin toplam?d?r.

E?er ergenlikteki beceriksizlik toplumca tescil edilirse, ki?ide ya?am boyu bir çal??ma felci geli?ir.

Kad?nlar ilk do?umda tecrübe ettikleri halde, ac? içinde kalma pahas?na neden sonraki çocuklar?n? do?urur? Çünkü annelik hormonu oksitosin, ilk do?um s?ras?nda beynin kay?t yapmas?n? engeller.

Her türün üyeleri ayn? canl?n?n uzuvlar? gibi hareket ediyorsa e?er, tek tek her canl? için en önemli beceri di?er üyelerle e?güdüm sa?lamak olmal?d?r.

Ba?ar?l? her insan, en az?ndan kendi program?n? yapmaya yetecek kadar d??ar?ya kapal? olmak zorundad?r.

Psikanaliz s?ras?nda, analizana analist dü?üncelerini, kendine yapay bir hayat kurmas? için ödünç verir, sonra da hiçbir zaman onlar? geri almaz; dü?üncelerin geri verilememesi feci bir ?eydir.

Dikkatte eksiklik ki?iyi, en yak?n?na muhtaç eder, çünkü bu durumda ancak en yak?ndaki dikkatten kaçmaz.

Uygarl?k sald?rganl???n dolambaçl? yollardan ifadesidir, ifadede yol ne kadar dolan?rsa, yarat?c?l?k o kadar fazla, yarat?lan eser o kadar büyük olur.

?nsan ilk ava ç?kt?ktan sonra s?n?r çizmeye ba?lam??t?r, çünkü sadece avc? canl?lar egemenlik alan? belirler.

Birincil narsizm hayvana, ikincil olansa insana ba?l?d?r, o yüzden ilki hakl?, sonraki hastal?kl?d?r.

Çalman?n depresyonu sa?alt?c? bir etkisi vard?r.

Kimli?imiz, kendimizi alg?lama ile toplumun alg?lamas? aras?ndaki uzla?ma çabalar?n?n tümüdür.

Kültür kad?nlara toplum kar??tl???n?(psikopatl???) yasakland???ndan bu yana, kad?nlar aras?nda hastal?k hastal??? yayg?nla?m??t?r.

Bir milli park yarat?rken önce otobur temelini kurar, sonra üstlerine onlarla beslenecek y?rt?c?lar? salars?n; bir ekonomi yarat?rken de temele çal??anlar? yerle?tirir, sonra üstlerinde kapitalistleri palazland?r?rs?n.

Kuran'? biz da?lara göklere verdik, ancak onlar almad?lar, onun için insana verdik" Mutlak sadakati çünkü yine de ancak insan gösterebilir.

Bile?menin, birle?menin oldu?u her yerde organizatöre ihtiyaç vard?r; insan da bir bile?imse e?er kendini idare edecek bir benli?e ihtiyac? olacakt?r.

Kendisini çok sevenin nesnelere sevgisi azd?r, nesneleri çok sevenin de kendine ilgisi azd?r.

AIDS ve vebadan koruyan ayn? gendir, veba Avrupa'da heladan, AIDS Afrika'da maymundan gelmi?ken, bedenin kendine verdi?i görevi dün yapt???ndan farkl? olarak bugün beyin zihne vermiyor ki Avrupa ya??yor, Afrika ölüyor.

Bebeklikte zevk alg?layan reseptörler iyi geli?memi?tir, o yüzden bebekler zevki bir erime duygusu olarak alg?lar; eri?kin rüyalar?nda da cinsel doyum erime tonunda ya?an?r. Bebekli?imiz o yüzden, hiç dökemedi?imiz üstümüzdeki s?vad?r... S?vay?, yaln?zca çaresiz bir hastal?kla, kar??l?ks?z bir a?k kaz?r.

?nsanda mahrem alan 0, 5 metre, ki?isel 1, 2, sosyal alan da 3 metredir. ?iddet suçu i?leyenlerde ki?isel olan dört kat daha geni?tir, o yüzden onlara be? metreden fazla yakla?mamal?, yoksa tecavüze u?ram?? hissederler kendilerini.

Göz göze temas uzad?kça alg?s?zl?k olu?ur, çünkü kar??daki o zaman alg?lanacak nesne olmaktan ç?kar bir "ben" daha olur, "nesne benli?im" de iki benli?i bir arada ta??yamayaca?? için da??l?r. Nesne benli?ini da??tman?n en k?sa yolu, benli?i nesneye bo?makt?r.

?nsan?n içinde durdurucu düzenekler zay?fsa, bunlar?n d??ar?da kurulmas? gereklidir, ahlaki ö?retiler ve din san?ld???ndan da lüzumludur onun için.

Beni en çok dü?ündüren ?ey, bitki "kan?"ndaki klorofille, hayvan kan?ndaki hemoglobinin birinin ortas?nda magnezyum, ötekinin ortas?nda demir bulunmas?n?n d???nda tamamen ayn? yap?lar olmas?d?r.

Büyük bir adam biyolojik olarak küçük bir nedenle büyük olabilir, küçük bir adam da felsefi olarak büyük bir nedenle küçük yarat?lm?? olabilir.

Eksi?i küçük olanlar onu kapat?p y?ld?zla??r, eksi?i nispeten büyük olanlar kapatamay?p yaln?zla??r; eksi?i çok büyük olanlarsa, eksi?i küçük olanlar?n eksi?ini kapatmakta kullan?l?r.

?çilen s?v?n?n, bedenin her kö?esine da??l?p sonunda idrara gitmesi canl?da ola?anüstü bir toplama sistemi oldu?unu gösterir.

Büyüklenmeci tak?nt?l? benliklerin att?klar? nutuk s?ras?nda, say?s? yüzlere varabilecek say?da geni? kanatl? burunlar?na dokunup ka??nd?klar?n? görüyorum, büyük dü?ünce beyni ka??y?p durmaktan m? ç?k?yordur nedir! Gördü?üm son örnek Slavoj zizek olmu?tu.

Ölçülülük hafif kontrol gerektiren zay?f dürtülere sahip olmakla, a??r? kontrollülükse, kontrolü zor ve tehlikeli isteklere sahip olmakla geli?ir.

Varl???m?z? Afrika'daki üç, be? bin ki?ilik bir kabileye, rönesans? Floransa'daki Medicinlere borçluyuz. Ailelerin ve kabilelerin reisleri vard?r; bütün büyük i?leri hep bir ki?i ba?latm?? ve hatta ba??ndan sonuna pratik ve yakla??k olarak o ki?i tamamlam??t?r.

?lk yoksunluk tan???lan ilk gerçekliktir, bu durumda insana yüklenen gerçek amaç tam doygunluk ?eklinde mükemmele ula?mak olsa bile, o amac?n o insan?n beyninde kendine görünen yan?lsamas? gerçeklerden kurtulmak, yani mutlak özgürlük ?eklindedir.

?nsan?n geli?tirdi?i ve hala becerebildi?i bencilli?i alet kullanmas?ndan gelir, bir zamanlar?n ta?, demir aletleriyle zuhur eden özellik bugünkü durumda, ba?ka insanlar? kendi kullan?m?nda aletler olarak görme yan?lg?s? do?rusu (sahip olana temel ihtiyaçlar do?rultusunda kazanç sa?lamas? anlam?nda devam etmektedir.

Hindistan en derin ülke, Norveç en sessiz, Japonya tek tip, Hollanda çal??kan, Avustralya rahat, Türkiye ise enerjisi meçhul mucize bir makine.

?u Afrika'n?n güney do?usundaki s?cak ma?aralar olmasayd? biz olmayabilirdik, ?u Avrupa'n?n bat?s?nda, Amerika'n?n ortas?nda, Mars'?n bilmem hangi çukurunda benzer ba?ka ma?aralar olmad??? için hiç olmayanlar, olmad??? bile ak?lda kalmayanlar oldu?u gibi.

#1304

 
© 2015
AŞK