Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tar?k Tufan Sözleri

Bazen hayat a??rla??yor. Bir kelebe?e, kanatlar?n?n ve süslerinin a??r gelmesi kadar hatta!

Ard?na bakmadan çekip gidenlerin pe?ine dü?mek için yarat?lmad?k biz... Bir görünüp bir kaybolmak ay?n ve y?ld?zlar?n i?idir... Sen insans?n... Hat?rlad?n m??

Bir sinema önündeyim; hayat?m gösterime girmi? suçunu itiraf eden san???n, kah?rl? kalbini ta??yorum bütün mutlu karelerimi kesmi?ler sen yoksun örne?in...

D??ar?da ya?mur var ve gitmek için iyi bir gün. Ya?mur var ve her?eyi gizlemek için iyi bir gün...

Sen beni tutarsan hiç dü?mem biliyor musun? S?k? s?k?ya sarsan ellerini gö?süme dolay?p, hiç dü?mem ben...

Bir sevgili gitti?inde, ona bakt???n?z gözlerinizi de al?p gitmi?tir. Bir sevgili gitti?inde, alt?nda onunla dola?t???n?z gökyüzünü de al?p gitmi?tir.

Harfler amaçs?zca kafam?n içinde dönüyordu ve bir süre sonra anlaml? bir kelimeye, sese dönü?emeden can verip y???l?yorlard?. Cans?z harflerin üst üste y???ld??? bir toplu mezar olmu?tu zihnim. ?nsan?n söylemek istediklerini söyleyebilmesi nas?l da büyük bir nimetmi? me?er o zaman anlad?m.

?nsan kaybettikleriyle insand?r.

#1287

 
© 2015
AŞK