Sevgi Sitesi

Sizin Ŭçin Seçtiklerimiz

Tüm
Ŭçeriklerimiz

Teklif Sözleri

Her sabah do?an ve her ?°k??°m b?°t?°n gün?µ?i, gece ç?kan ay?, gündüz v?µ gece ya?an ya?muru ve de h?°y?°t?n tüm güzeIIikIerini benimle bir ömür boyu рayIa??rm???n a?k?m?

Son günüm, sözüm son mutluluk ѕeninIe olaсak, son gözya??m, son n?µf?µsim, s?µninl?µ son bulacak, ilk nikah?m gibi sonuda seninle ol?°c?°k, bu böyle bilinsin.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sen, çiç?µkl?µrd?µn gülü güllerden seni ѕeviyorum, seninle t?°n??m?°k istiyorum. Köprü yapt?r?yorum gözlerinden gözl?µrin?µ уard?m edermіsіn, nakil yapt?r?yorum kalbinden kalbine beni dinlermisin, seni gördüm çok be?endim benimle gezermisin, sana arkada?l?k teklіf ediyorum kabul edermisin.

Gonlumde tatl? b?r bela g?b?s?n sen bendek? ben?m tek sah?b?ms?n Desem k? b?rtanem art?k ben?ms?n sevg?l?m ben?mle evlen?r m?s?n...

Gunlerce dusundum, b?r turlu ac?lma f?rsat? bulamad?m sana, demekk? k?smet buguneym?s, ?lk ve son ask?m olmaya ne ders?n?

Evet desen sevg?nle dolar?m sen? kalb?m?n en guzel yer?ne koyar?m buram buram ask?n ?le kokar?m gel sen?nle mutluluga varal?m.

Pardon sen? rahats?z etmek ?stemem?st?m sadece dudag?ndan opmek ?sted?m tamam belk? pek ?nce tekl?f edemed?m ama ben o b?ld?g?n romant?klerden d??l?m sen y?ne de karar ver soyle ?st?yorsun bence.

Her sabah dogan ve her aksam batan gunes?, gece c?kan ay?, gunduz ve gece yagan yagmuru ve de hayat?n tum guzell?kler?n? ben?mle b?r omur boyu payla??rm?s?n a?k?m?

Son gunum, sozum son mutluluk sen?nle olacak, son gozyas?m, son nefes?m, sen?nle son bulacak, ?lk n?kah?m g?b? sonuda sen?nle olacak, bu boyle b?l?ns?n.

C?cekler?n en guzel? gul, guller?n en guzel? sen, c?ceklerden gulu gullerden sen? sev?yorum, sen?nle tan?smak ?st?yorum.

Kopru yapt?r?yorum gozler?nden gozler?ne yard?m ederm?s?n, nak?l yapt?r?yorum kalb?nden kalb?ne ben? d?nlerm?s?n, sen? gordum cok begend?m ben?mle gezerm?s?n, sana arkadasl?k tekl?f ed?yorum kabul ederm?s?n.

Hasretle acan b?r gul g?b? b?r ?nsan?n ozlemler? olmal?, ozlemle acan gul g?b? b?r ?nsan?n b?rtanes? olmal?, ben?m b?rtanem olurmusun?

Dunya olsam, gunes?m olurmusun? Gokyuzu olsam, mav? reng?m olurmusun? Den?z olsam dalgalar?m olurmusun? B?r beden olsam, can?m olurmusun? B?r can olsam, hayat?m olurmusun?

Gunlerce dusundum, b?r turlu ac?lma f?rsat? bulamad?m sana, demekk? k?smet buguneym?s, ?lk ve son ask?m olmaya ne ders?n

kocaman zeyt?n gozler?, yanag?nda gamzes?, m?n?c?k sevg? dolu eller?, b?r k?z?m?z olsayd? keske deseyd?m ayn? annes?!

Sana arkadasl?k tekl?f edeceg?m, senden hosland?g?m? ve hep sen? dusundugumu dusunduysen afer?m, dusunmed?ysende dusun der?m.

Den?z?m deg?l dalgam olurmusun? Ates?m deg?l kulum olurmusun? ?lk sevd?g?m deg?ls?n affet son sevd?g?m olurmusun?

DENIZIM DEGIL DALGAM OLURMUSUN? ATESIM DEGIL KULUM OLURMUSUN? ILK SEVDIGIM DEGILSIN AFFET SON SEVDIGIM OLURMUSUN?

SANA ARKADASLIK TEKLIF EDECEGIM, SENDEN HOSLANDIGIMI VE HEP SENI DUSUNDUGUMU DUSUNDUYSEN AFERIM, DUSUNMEDIYSENDE DUSUN DERIM.

KOCAMAN ZEYTIN GOZLERI, YANAGINDA GAMZESI, MINICIK SEVGI DOLU ELLERI, BIR KIZIMIZ OLSAYDI KESKE DESEYDIM AYNI ANNESI!

Gayem zatialinizi taciz etmek de?il efkâr-? umumiyrde muhabbet kurmakt?r cevab-? müspetiniz kalb-i hayalimi tamir-i tayan edece?inden dest-i muhabbetinize talibim

tek kald?m dünyada dünyam olurmusun ? deniz kadar sevdim dalgam olurmusun?ate? gibi yand?m alevim olurmusun? ilk a?k?m de?ilsi affet son

a?k?m olurmusun??

kalbin birini görünce atm?yorsa ve sadece beni görünce at?yorsa benimde kalp at??lar?m? dinlemek istersen benim olurmusun

Her sabah dogan ve her aksam batan gunes?, gece c?kan ay?, gunduz ve gece yagan yagmuru ve de hayat?n tum guzell?kler?n? ben?mle b?r omur boyu payla??rm?s?n a?k?m?

Son gunum, sozum son mutluluk sen?nle olacak, son gozyas?m, son nefes?m, sen?nle son bulacak, ?lk n?kah?m g?b? sonuda sen?nle olacak, bu boyle b?l?ns?n.

Çiçeklerin en guzel? gul, guller?n en guzel? sen, c?ceklerden gulu gullerden sen? sev?yorum, sen?nle tan?smak ?st?yorum.

Köprü yapt?r?yorum gözler?nden gözler?ne yard?m edermisin, nak?l yapt?r?yorum kalbinden kalbine ben? d?nlerm?s?n, sen? gordum cok begend?m ben?mle gezerm?s?n, sana arkadasl?k tekl?f ed?yorum kabul ederm?s?n.

Hasretle acan b?r gul g?b? b?r ?nsan?n ozlemler? olmal?, ozlemle acan gul g?b? b?r ?nsan?n b?rtanes? olmal?, ben?m b?rtanem olurmusun?

Dünya olsam, gunes?im olurmusun? Gokyuzu olsam, mav? reng?m olurmusun? Den?z olsam dalgalar?m olurmusun? B?r beden olsam, can?m olurmusun? B?r can olsam, hayat?m olurmusun?

Günlerce dusundum, b?r turlu ac?lma f?rsat? bulamad?m sana, demekk? k?smet buguneym?s, ?lk ve son ask?m olmaya ne ders?n

Güzel sözler

Denizim de??l dalgam olurmusun? Ate?im de?il kulum olurmusun? ilk sevdi?im de?ilsin affet son sevdi?im olurmusun?

Sana arkada?l?k tekl?f edece?im, senden hosland???m? ve hep seni dü?ündü?ümü dü?ündüysen aferim, dü?ünmed?ysende dü?ün der?m.

Kocaman zeytin gozler?, yana??nda gamzes?, minicik sevg? dolu elleri, bir k?z?m?z olsayd? ke?ke deseydim ayn? annesi!

Gönlümde tatl? b?r bela g?b?s?n sen bendek? ben?m tek sah?b?ms?n Desem k? b?rtanem art?k ben?ms?n sevg?l?m ben?mle evlen?r m?s?n...

Günlerce dü?ündüm, b?r türlü aç?lma f?rsat? bulamad?m sana, demekki k?smet buguneymi?, ilk ve son a?k?m olmaya ne dersin?

Evet desen sevg?nle dolar?m sen? kalbimin en güzel yer?ne koyar?m buram buram a?k?n ?le kokar?m gel sen?nle mutluluga varal?m.

Pardon sen? rahats?z etmek ?stemem?st?m sadece dudag?ndan opmek ?sted?m tamam belk? pek ?nce tekl?f edemed?m ama ben o b?ld?g?n romant?klerden de?ilim sen y?ne de karar ver soyle ?st?yorsun bence.

Beni tan?mass?n ben uzaklardan gelen yabanc?y?m seni tan?maya geldim bana kap?n? açarm?s?n?

Seni görünce kalbimin duraca??n? hissediyorum ama b?rak?p gidemiyorum çünkü seni seviyorum benimle ç?karm?s?n Sevgilim..

Sana bakam?yorum sana söyleyemiyorum sana dayanam?yorum seni seviyorum ama diyemiyorum çünkü utan?yorum!!!

Arkada??m?n i?i varm??ta acaba yemekte bana e?lik eder misiniz? ?smarlad???m yemek bo?a gitmesin:)

Kader çizgimsin avuçlar?mda, sen okyanuslar ötesi, tuzlu sular?n gökku?a?? ke?fedilmemi? bir ada'n?n çiçe?isin...

Kalbimdeki umudum, s?g?nacak tek yurdum, karanl?ktaki avuntum, olurmusun sonsuzlugum... sevginle doguyor günlerim, seni görünce titriyor ellerim, gülümsemenle tükenir bedenim, olurmusun ya?ama nedenim... gökyüzünde y?ld?z?m, hayattaki yaln?zl?g?m, beni titreten ayaz?m, olurmusun al?nyaz?m... sana yanar su kalbim, birtek sana aglar gözlerim, ölmeden önce son nefesim, olurmusun ecelim...!!!

Ya teklifimi kabul edersin ya da pe?inde ko?arken y?rt???m ayakkab?lar?n paralar?n? ödersin...

Y?llarca kafama göre birini arad?m ama nafile bulamad?m diyorumki istersen arkada? olal?m senlen

Gayem zatialinizi taciz etmek de?il bilakis efkari umumiyede muhabbet kurmakt?r. Testi cevab?n kalbi hazalimi tamiri temin edece?inden muhabbetinize talibim...

Mele?im desem uçar gidersin, çiçe?im desem solar gidersin, Sevgilim desem ne dersin ?

Bulutlar?n mavili?ini ellerine, y?ld?zlar?n parlakl???n? gözlerine, Sevgilerin en yücesini kalbine usulca b?rak?yorum KABUL EDERM?S?N?

GUNLERCE DUSUNDUM, BIR TURLU ACILMA FIRSATI BULAMADIM SANA, DEMEKKI KISMET BUGUNEYMIS, ILK VE SON ASKIM OLMAYA NE DERSIN.

DENIZIM DEGIL DALGAM OLURMUSUN? ATESIM DEGIL KULUM OLURMUSUN? ILK SEVDIGIM DEGILSIN AFFET SON SEVDIGIM OLURMUSUN?

SANA ARKADASLIK TEKLIF EDECEGIM, SENDEN HOSLANDIGIMI VE HEP SENI DUSUNDUGUMU DUSUNDUYSEN AFERIM, DUSUNMEDIYSENDE DUSUN DERIM.

DUNYA OLSAM, GUNESIM OLURMUSUN? GOKYUZU OLSAM, MAVI RENGIM OLURMUSUN? DENIZ OLSAM DALGALARIM OLURMUSUN? BIR BEDEN OLSAM, CANIM OLURMUSUN? BIR CAN OLSAM, HAYATIM OLURMUSUN?

KOCAMAN ZEYTIN GOZLERI, YANAGINDA GAMZESI, MINICIK SEVGI DOLU ELLERI, BIR KIZIMIZ OLSAYDI KESKE DESEYDIM AYNI ANNESI!

KÖPRÜ YAPTIRIYORUM GÖZLER?MDEN GÖZLER?NE YARDIM EDERM?S?N?NAK?L YAPTIRIYORM KALB?MDEN KALB?NE BEN?M D?NLERM?S?N?SEN? GÖRDÜM ÇOK BEYEND?M BEN?MLE GEZERM?S?N?SANA ARKADA?LIK TEKL?F ED?YORUM KABUL EDERM?S?N?

TIK TIK... KiMSE YOKMU? BEN DiLi BALDAN TATLI. YÜZÜ GÜNES GiBi PARLAK, BAKTIGIMDA SEVGIYI ANDIRAN, GÜLÜSÜYLE CANA CAN KATAN BiRiNE BAKMISTIM. ORDAMI ACABA......

Sana gülüm desem solar gidersin sana mele?im desem uçar gidersin sana seni çok ama çok seviyorum desem ACABA NA DERS?N????

A?kimsin sevdamsin kalbimdeki parçamsin benimle ç?karmisin?

Atesim degil kulum olurmusun denizim degil dalgam olurmusun ilk A?kim degilsin affet ama son A?kim olurmusun.

Kopru yapt?r?yorum gozler?nden gozler?ne yard?m ederm?s?n, nak?l yapt?r?yorum kalb?nden kalb?ne ben? d?nlerm?s?n, sen? gordum cok begend?m ben?mle gezerm?s?n, sana arkadasl?k tekl?f ed?yorum kabul ederm?s?n.

Hasretle acan b?r gul g?b? b?r ?nsan?n ozlemler? olmal?, ozlemle acan gul g?b? b?r ?nsan?n b?rtanes? olmal?, ben?m b?rtanem olurmusun?

Dunya olsam, gunes?m olurmusun? Gokyuzu olsam, mav? reng?m olurmusun? Den?z olsam dalgalar?m olurmusun? B?r beden olsam, can?m olurmusun? B?r can olsam, hayat?m olurmusun?

Gunlerce dusundum, b?r turlu ac?lma f?rsat? bulamad?m sana, demekk? k?smet buguneym?s, ?lk ve son ask?m olmaya ne ders?n

kocaman zeyt?n gozler?, yanag?nda gamzes?, m?n?c?k sevg? dolu eller?, b?r k?z?m?z olsayd? keske deseyd?m ayn? annes?!

Sana arkadasl?k tekl?f edeceg?m, senden hosland?g?m? ve hep sen? dusundugumu dusunduysen afer?m, dusunmed?ysende dusun der?m.

Den?z?m deg?l dalgam olurmusun? Ates?m deg?l kulum olurmusun? ?lk sevd?g?m deg?ls?n affet son sevd?g?m olurmusun?

Gunlerce dusundum, b?r turlu ac?lma f?rsat? bulamad?m sana, demekk? k?smet buguneym?s, ?lk ve son ask?m olmaya ne ders?n?

Evet desen sevg?nle dolar?m sen? kalb?m?n en guzel yer?ne koyar?m buram buram ask?n ?le kokar?m gel sen?nle mutluluga varal?m.

Pardon sen? rahats?z etmek ?stemem?st?m sadece dudag?ndan opmek ?sted?m tamam belk? pek ?nce tekl?f edemed?m ama ben o b?ld?g?n romant?klerden d??l?m sen y?ne de karar ver soyle ?st?yorsun bence.

Her sabah dogan ve her aksam batan gunes?, gece c?kan ay?, gunduz ve gece yagan yagmuru ve de hayat?n tum guzell?kler?n? ben?mle b?r omur boyu payla??rm?s?n a?k?m?

Son gunum, sozum son mutluluk sen?nle olacak, son gozyas?m, son nefes?m, sen?nle son bulacak, ?lk n?kah?m g?b? sonuda sen?nle olacak, bu boyle b?l?ns?n.

C?cekler?n en guzel? gul, guller?n en guzel? sen, c?ceklerden gulu gullerden sen? sev?yorum, sen?nle tan?smak ?st?yorum.

Ben senin yüzüne de?il ben senin o güzel saf kalbine a??k oldum benimle ç?karm?s?n.

Mele?im desem uçar gidersin, çiçe?im desem solar gidersin, sevgilim desem ne dersin ?

Denizim De?il Dalgam Olurmusun?? Kulum De?il Sevdi?im Olurmusun?? ?lk sevdi?im De?ilsin Affet Son sevdi?im Olurmusun??

hep derdin ya sen insan tek kalamaz diye bende tek yapam?yorum ve sana diyorumki;?u da?a ?u tepeye ç?kar m?s?n benimle??

Bu ak?am sensizli?i an?lara sard?m içtim kaybettikten sonra anl?yor insan Me?erse hiç kimseyi senin kadar sevmemi?imAh bi dönsen en güzel yerinde biten bu rüya yeniden ba?lar istersen

Çikma tekliflerine karsilik kadinlarin verdikleri cevaplar ve bu cevaplarin gerçek anlamlari(komik cevaplar bunlar komik ç?kma teklifleri ile devam edelim):

Olmadigi için üzgünüm; ama lütfen arkadas kalalim.

(Istedigin sey mümkün degil. Ama yanimda olmaya devam et. Beni evime getirip götürecek, güldürüp-eglendirecek, eglence yerlerinde eslik edecek, faturalarimi yatiracak ve tamirat islerimi yapacak birisine ihtiyacim var. Merak etme; bir erkek arkadasim oldugunda da arada sirada ararim seni. )

***

Ama ben seni kardesim gibi görüyorum.

( Bir daha asla bu konuyu gündeme getirme. )

***

Duygusal sorunlarim var; önce onlari çözümlemem gerek.

(Senden baska birkaç kisi daha istiyor; ama bir türlü karar veremiyorum. )

***

Böyle bir iliski için henüz hazir degilim.

(Henüz alemlerin tadini yeterince çikaramadim. Beraber olmak istedigim birkaç yüz kisi daha var. Beklemeye devam et. Daha iyisini bulamazsam belki gelirim...)

***

Seni yeterince tanimiyorum.

(Tipin falan tamam ama ya diger özelliklerin? Araba senin üzerine mi? Evin-yazligin var mi? Kaç para kazaniyorsun?Bankada paran var mi, vs...)

***

Ben de seni istiyorum. Ama simdi olmaz. Zamana birak.

(Gencim, güzelim, çekiciyim. Bunlarin tadini en dibine kadar çikarmak istiyorum; diger taraftan senden daha iyi birisini bulamamaktan da kaygilaniyorum. )

***

Seni seviyorum. Ama ben çok seçici birisiyim; kolay kolay begenmem. Hemen karar vermemi bekleme.

( Ben Ingiltere kraliçesinin soyundan geliyorum. Bana layik olmak çok zordur. Superman - Brad Pitt - Prens Rainer - Bill Gates karisimi bir erkek ariyorum.

Güç, karizma, zenginlik, zeka, statü, fizik, kimya, falan hepsi bir arada olmali. Kiz kurusu olmak pahasina da olsa arayacagim. Eger bulamazsam can simidim olursun, degil mi kerizcigim?..)

***

Ama aramizda çok yas farki var.

(Simdilik idare ediyorsun ama ileriki yillarda gösterecegin performans konusunda ciddi endiselerim var... )

***

Hayatim su anda karmakarisik, israr etme..Ben seni ararim.

(Birkaç erkegi ayni anda idare ediyorum. Fazla kurcalama. Habersiz eve gelmeye falan da kalkma, ikimiz de dayak yeriz valla... )

***

Ask bana göre degil...

( Kendime güvenim yok. Bir iliski sürdürmek için çaba harcamaktansa evde TV izleyip, pasta-börek yerim. Nasisa ailem zamani gelince birisini bulur. )

***

Ayni isyerinde çalistigim biriyle birlikte olamam.

(Isyerinde göz koydugum erkeklerden biri olsaydin hemen atlardim ama degilsin. Diger taraftan, ileride yöneticim olur da burnumdan getirirsin diye açik açik söyleyemiyorum. )

***

Su siralar kariyerime konsantreyim.

(Yaptigim is disinda hiçbir konuda söyleyecek sözüm yok. )

***

Ben nisanliyim.

(Ne güzel egleniyorduk. Neden üzerime geldin ki sanki. Sonunda dogruyu söylemek zorunda kaldim iste...)

***

Evet, istiyorum.

(Dürüst bir kadin)

Hayir, istemiyorum.

(Dürüst bir kadin daha)

#1692

 
© 2015
AŜK