Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Teklif Sözleri

Bir k?z? terlemeden, yüzünüz k?zarmadan veya bacaklar?n?z titremeden d??ar? davet etmek çok zor de?il.

Her sabah gördü?ünüz kalbinizin çarpmas?na neden olan k?z? kolayca birlikte bir?eyler içmeye veya sinemaya gitmeye davet edebilirsiniz. Her genç k?z ya da erkek evleninceye kadar bu anlar? mutlaka ya?ayacak. E?er k?z da sizden ho?lan?yorsa asl?nda ona ç?kma teklif etmeniz için size bir çok f?rsat sunar.

??te ç?kma teklif etmekte zorlananlar için ad?m ad?m ç?kma k?lavuzu

1- Kendinizi cesaretlendirin ve rahat olun. "˜Söylemesi kolay' diyebilirsiniz ancak hayat?n?z boyunca her gün aynan?n kar??s?na geçip kendinizi iyi hissedece?iniz zaman? bekleyemezsiniz.

2- Ona yakla?mak için kendinizi motive edin. Kendinizi tan?t?n ve etkileyici bir sohbet gerçekle?tirin. Keyifli biri oldu?unuz göstermek için yerli yersiz ?akalar yapmay?n, ?akan?z? en sona saklay?n. Unutmay?n, kad?nlar e?lenceli erkeklerden daha çok ho?lan?r.

3- Onunla flört edin. Ona do?rudan gidip ç?kma teklif etme yerine onun arkada? grubuna girin ve sizi fark etmesini sa?lay?n. Flört etmek ço?u insan?n dü?ündü?ünden daha kolayd?r. Yüzde 80"²i sata?ma, ?akala?ma ve kazara dokunmayla olur.

4- Ona iltifat ederek daha iyi hissetmesini sa?lay?n. Her kad?n be?enilmekten ho?lan?r. Ancak aptal bir çocuk gibi de?il, onu be?enen bir erkek gibi iltifatlarda bulunun. Baz? kad?nlar vücutlar? dövme kapl? erkeklerden ho?lanabilir ancak onun kalbini güzel ?eylerle de kazanabilirsiniz.

5- Onu herhangi bir sosyal etkinli?e davet edin. Onu bir yere davet etmeden önce nereye gitmek istedi?inize karar verin. Bir kaç rpomantik mekan ara?t?r?n ve size e?lik etmek isteyip istemedi?ini sorun. Nazland???n? dü?ünüyorsan?z bunu çok istedi?inizi belli edin, gerekirse zorlay?c? olun. Sizin çaban?za kar??l?k vermeden yapamayacakt?r.

6- Size verece?i kar??l?k ne olursa olsun sakin olun. Evet derse sizi tebrik ederiz. ?lk ç?kma teklifinizde ba?ar?l? olman?z sizin kendinize güvendi?inizi ve be?enildi?inizi gösterir. Hay?r derse, üzülmeyin. Kar??n?za ho?lanaca??n?z ve sizden ho?lanacak ba?ka ki?iler de ç?kacak. Neden olmad??? hususunda biraz kafa yorabilirsiniz. Hatan?z varsa bir dahaki sefere yapmamay? deneyebilirsiniz.

Ç?kma teklifi sözleri, sevdi?iniz ki?iye ç?kma teklifi etmek için kullanabilece?iniz sözler ve mesajlar

Kopru yapt?r?yorum gozler?nden gozler?ne yard?m ederm?s?n, nak?l yapt?r?yorum kalb?nden kalb?ne ben? d?nlerm?s?n, sen? gordum cok begend?m ben?mle gezerm?s?n, sana arkadasl?k tekl?f ed?yorum kabul ederm?s?n.

Hasretle acan b?r gul g?b? b?r ?nsan?n ozlemler? olmal?, ozlemle acan gul g?b? b?r ?nsan?n b?rtanes? olmal?, ben?m b?rtanem olurmusun?

Dunya olsam, gunes?m olurmusun? Gokyuzu olsam, mav? reng?m olurmusun? Den?z olsam dalgalar?m olurmusun? B?r beden olsam, can?m olurmusun? B?r can olsam, hayat?m olurmusun?

Gunlerce dusundum, b?r turlu ac?lma f?rsat? bulamad?m sana, demekk? k?smet buguneym?s, ?lk ve son ask?m olmaya ne ders?n

kocaman zeyt?n gozler?, yanag?nda gamzes?, m?n?c?k sevg? dolu eller?, b?r k?z?m?z olsayd? keske deseyd?m ayn? annes?!

Sana arkadasl?k tekl?f edeceg?m, senden hosland?g?m? ve hep sen? dusundugumu dusunduysen afer?m, dusunmed?ysende dusun der?m.

Den?z?m deg?l dalgam olurmusun? Ates?m deg?l kulum olurmusun? ?lk sevd?g?m deg?ls?n affet son sevd?g?m olurmusun?

Gunlerce dusundum, b?r turlu ac?lma f?rsat? bulamad?m sana, demekk? k?smet buguneym?s, ?lk ve son ask?m olmaya ne ders?n?

Evet desen sevg?nle dolar?m sen? kalb?m?n en guzel yer?ne koyar?m buram buram ask?n ?le kokar?m gel sen?nle mutluluga varal?m.

Pardon sen? rahats?z etmek ?stemem?st?m sadece dudag?ndan opmek ?sted?m tamam belk? pek ?nce tekl?f edemed?m ama ben o b?ld?g?n romant?klerden d??l?m sen y?ne de karar ver soyle ?st?yorsun bence.

Her sabah dogan ve her aksam batan gunes?, gece c?kan ay?, gunduz ve gece yagan yagmuru ve de hayat?n tum guzell?kler?n? ben?mle b?r omur boyu payla??rm?s?n a?k?m?

Son gunum, sozum son mutluluk sen?nle olacak, son gozyas?m, son nefes?m, sen?nle son bulacak, ?lk n?kah?m g?b? sonuda sen?nle olacak, bu boyle b?l?ns?n.

C?cekler?n en guzel? gul, guller?n en guzel? sen, c?ceklerden gulu gullerden sen? sev?yorum, sen?nle tan?smak ?st?yorum.

Ben senin yüzüne de?il ben senin o güzel saf kalbine a??k oldum benimle ç?karm?s?n..

Ben senin yüzüne de?il ben senin o güzel saf kalbine a??k oldum benimle ç?karm?s?n..

Beni tan?mass?n ben uzaklardan gelen yabanc?y?m seni tan?maya geldim bana kap?n? açarm?s?n?

Seni görünce kalbimin duraca??n? hissediyorum ama b?rak?p gidemiyorum çünkü seni seviyorum benimle ç?karm?s?n Sevgilim..

Sana bakam?yorum sana söyleyemiyorum sana dayanam?yorum seni seviyorum ama diyemiyorum çünkü utan?yorum!!!

Arkada??m?n i?i varm??ta acaba yemekte bana e?lik eder misiniz? ?smarlad???m yemek bo?a gitmesin:)

Kader çizgimsin avuçlar?mda, sen okyanuslar ötesi, tuzlu sular?n gökku?a?? ke?fedilmemi? bir ada'n?n çiçe?isin...

Kalbimdeki umudum, s?g?nacak tek yurdum, karanl?ktaki avuntum, olurmusun sonsuzlugum... sevginle doguyor günlerim, seni görünce titriyor ellerim, gülümsemenle tükenir bedenim, olurmusun ya?ama nedenim... gökyüzünde y?ld?z?m, hayattaki yaln?zl?g?m, beni titreten ayaz?m, olurmusun al?nyaz?m... sana yanar su kalbim, birtek sana aglar gözlerim, ölmeden önce son nefesim, olurmusun ecelim...!!!

Ya teklifimi kabul edersin ya da pe?inde ko?arken y?rt???m ayakkab?lar?n paralar?n? ödersin...

Y?llarca kafama göre birini arad?m ama nafile bulamad?m diyorumki istersen arkada? olal?m senlen

Gayem zatialinizi taciz etmek de?il bilakis efkari umumiyede muhabbet kurmakt?r. Testi cevab?n kalbi hazalimi tamiri temin edece?inden muhabbetinize talibim...

Beni tan?mass?n ben uzaklardan gelen yabanc?y?m seni tan?maya geldim bana kap?n? açarm?s?n?

Seni görünce kalbimin duraca??n? hissediyorum ama b?rak?p gidemiyorum çünkü seni seviyorum benimle ç?karm?s?n Sevgilim..

Sana bakam?yorum sana söyleyemiyorum sana dayanam?yorum seni seviyorum ama diyemiyorum çünkü utan?yorum!!!

Arkada??m?n i?i varm??ta acaba yemekte bana e?lik eder misiniz? ?smarlad???m yemek bo?a gitmesin:)

Kader çizgimsin avuçlar?mda, sen okyanuslar ötesi, tuzlu sular?n gökku?a?? ke?fedilmemi? bir ada'n?n çiçe?isin...

Kalbimdeki umudum, s?g?nacak tek yurdum, karanl?ktaki avuntum, olurmusun sonsuzlugum... sevginle doguyor günlerim, seni görünce titriyor ellerim, gülümsemenle tükenir bedenim, olurmusun ya?ama nedenim... gökyüzünde y?ld?z?m, hayattaki yaln?zl?g?m, beni titreten ayaz?m, olurmusun al?nyaz?m... sana yanar su kalbim, birtek sana aglar gözlerim, ölmeden önce son nefesim, olurmusun ecelim...!!!

Ya teklifimi kabul edersin ya da pe?inde ko?arken y?rt???m ayakkab?lar?n paralar?n? ödersin...

Y?llarca kafama göre birini arad?m ama nafile bulamad?m diyorumki istersen arkada? olal?m senlen

Gayem zatialinizi taciz etmek de?il bilakis efkari umumiyede muhabbet kurmakt?r. Testi cevab?n kalbi hazalimi tamiri temin edece?inden muhabbetinize talibim...

Mele?im desem uçar gidersin, çiçe?im desem solar gidersin, Sevgilim desem ne dersin ?

Bulutlar?n mavili?ini ellerine, y?ld?zlar?n parlakl???n? gözlerine, Sevgilerin en yücesini kalbine usulca b?rak?yorum KABUL EDERM?S?N?

GUNLERCE DUSUNDUM, BIR TURLU ACILMA FIRSATI BULAMADIM SANA, DEMEKKI KISMET BUGUNEYMIS, ILK VE SON ASKIM OLMAYA NE DERSIN.

DENIZIM DEGIL DALGAM OLURMUSUN? ATESIM DEGIL KULUM OLURMUSUN? ILK SEVDIGIM DEGILSIN AFFET SON SEVDIGIM OLURMUSUN?

SANA ARKADASLIK TEKLIF EDECEGIM, SENDEN HOSLANDIGIMI VE HEP SENI DUSUNDUGUMU DUSUNDUYSEN AFERIM, DUSUNMEDIYSENDE DUSUN DERIM.

DUNYA OLSAM, GUNESIM OLURMUSUN? GOKYUZU OLSAM, MAVI RENGIM OLURMUSUN? DENIZ OLSAM DALGALARIM OLURMUSUN? BIR BEDEN OLSAM, CANIM OLURMUSUN? BIR CAN OLSAM, HAYATIM OLURMUSUN?

KOCAMAN ZEYTIN GOZLERI, YANAGINDA GAMZESI, MINICIK SEVGI DOLU ELLERI, BIR KIZIMIZ OLSAYDI KESKE DESEYDIM AYNI ANNESI!

KÖPRÜ YAPTIRIYORUM GÖZLER?MDEN GÖZLER?NE YARDIM EDERM?S?N?NAK?L YAPTIRIYORM KALB?MDEN KALB?NE BEN?M D?NLERM?S?N?SEN? GÖRDÜM ÇOK BEYEND?M BEN?MLE GEZERM?S?N?SANA ARKADA?LIK TEKL?F ED?YORUM KABUL EDERM?S?N?

TIK TIK... KiMSE YOKMU? BEN DiLi BALDAN TATLI. YÜZÜ GÜNES GiBi PARLAK, BAKTIGIMDA SEVGIYI ANDIRAN, GÜLÜSÜYLE CANA CAN KATAN BiRiNE BAKMISTIM. ORDAMI ACABA......

Sana gülüm desem solar gidersin sana mele?im desem uçar gidersin sana seni çok ama çok seviyorum desem ACABA NA DERS?N????

A?kimsin sevdamsin kalbimdeki parçamsin benimle ç?karmisin?

Atesim degil kulum olurmusun denizim degil dalgam olurmusun ilk A?kim degilsin affet ama son A?kim olurmusun.

Mele?im desem uçar gidersin, çiçe?im desem solar gidersin, Sevgilim desem ne dersin ?

Bulutlar?n mavili?ini ellerine, y?ld?zlar?n parlakl???n? gözlerine, Sevgilerin en yücesini kalbine usulca b?rak?yorum kabul eder misin?

#139

 
© 2015
AŞK