Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Te?ekkür Mesajlar?

Dosta Arkada?a yada Sevgiliye Te?ekkür Mesajlar? K?sa Sayfas? -
Benim umutlar?md?r senin ad?n, benim mutlulu?umdur seni dü?ündü?üm zamanlar?m, sen benim tek anlam?ms?n sen bugünüm yar?nlar?ms?n, k?sacas? sen benim hayat?m?n anlam?s?n sevgilim te?ekkür ederim..
Do?um günümde tüm sevdiklerimi bir arada görmek ve mesaj ile beni bu mutlu gunumde b?rakmayan tüm arkada?lar?ma te?ekkür ederim...
Bu mutlu günümde ve bundan sonra ki mutlu günlerimde sizlerim yeniden yan?mda görmek isterim bugün ad?na hepinize te?ekkür ederim...
Birlikte gülüp birlikte a?layaca??m?z nice güzel do?um günlerimde bir arada olmak ümidi ile herkeze te?ekkür ederim..
Manevi deste?ini benden esirgemeyen ve iyi, kötü günümde herzaman yan?mda olan ayr?ca bu özel günümde beni yaln?z b?rakmayan herkeze te?ekkür ediyorum birlikte nice güzel günlerde bulu?mak ad?na sa?olun..
Bu mutlu günümde yan?mda olamasan?zda mesajlar?n?zla manevi mutlulu?u ya?att???n?z için te?ekkür ederim..
Arkada? demek güven demektir, arkada? demek iyi günde kötü günde bir beden olmak demektir, arkada? demek sen demektir te?ekkür ederim arkada?l???n için..
Arkada? sadece iyi günde belli etmemelidir kendini kötü gündede destek olmal?d?r arkada? kabul etti?ini, sende benim hem iyi hem de kötü günümde yan?mda oldu?un için te?ekkür ederim sana arkada??m..
Herzaman yan?nda olan seninle senin duygular?n? ya?ayabilendir arkada?, sende herzaman yan?mda olup beni anlad???n için bana arkada? oldu?un için te?ekkür ediyorum sana arkada??m...
Ölüm arkada?lar? ay?rmaz arkada?lar? ay?ran sadece yalanlard?r, benide senden sadece ölüm ay?r?r can?m arkada??m te?ekkür ederim bana yalans?z oldu?un benim herzaman yan?md aoldu?un için..
Arkada?l?k özel bir kelimedir ve bu özel kelime senin gibi bir arkada?a denilebilir, beni maddi ve manevi her aç?dan yan?mda olman ve desteklemenden dolay? te?ekkür ediyorum sana arkada??m iyi ki vars?n!
Tek hayalim sen oldun ve hayallerim art?k gerçek oldu seninle bir ömür boyu ya?amaya yeminliyim sensizlik bana haram olur sevgilim, te?ekkür ederim bana hayllerimi verdi?in için birtanem..
Sen ya?ama sebebimsin benim, sen mutlulu?un anahtar?s?n benim için, sen huzursun kalbimde sevgilim, sen kalbimde bir dünya oldun bunu bil birici?im, te?ekkür ederim sana dünyam oldu?un için birici?im...
Elerim yoklu?unda buz tutar, gözlerim sen olmay?nca görmez kimseyi, sen olunca s?cakl???n vurur bedenime, sen olunca gözlerimin feri aç?l?r gelirim kendime, anlayaca??n hayat benim için SEN demek sevgilim bana bu hayat? verdi?in için sana te?ekkür ederim..
Sen benim umut denizimsin, sen benim delice kürek sallay?p sana do??rugeldi?im tek sebebimsin, senin dünyanda bu?ulmak bile huzur verir bana sevgilim, te?ekkür ederim bana bu duygular? ya?att???n için...
Sensizlik güne?in yak?c? s?ca??nda gecenin zifiri karanl???na dü?mek gibidir, sensizlik yaz?n ortas?nda k?? mevsimini yalamak gibidir, sensizlik gecenin ortas?nda ay'?n yok olmas? gibidir, sensizlik ölümden farks?z sevgilim, bana ya?ama gücü verdi?in için te?ekkür ederim nefes almam?n tek sebebidir senin sevgin..
Dünüm nas?l senin ise bugünümde senin, bugünüm nas?l senin ise yar?n?mda senin, yar?nlar?m nas?l senin ise, tüm gelece?imde senin, sen benim hayat?m, sen benim ya?ama sebebimsin sevgilim, bu mutlulu?u bu gücü bana ya?att???n için sana te?ekkür ederim.
Nas?l ki gece ile güdüz var ise, nas?l ki tatl? ile e?ki birbirini tamaml?yor ise, nas?l ki deniz ile kum birbirine bagl? ise bende seninle bir bütünüm sevgilim, bana sensizli?i ya?atmad???m için te?ekkür ederim birici?im..
Bu Mesaj Bana ya?att???n ve hala ya?atmakta oldu?un bütün güzel duyygular?n bir manas? olarak gönderilmektedir, bana ya?att???n ve ya?ataca??n bütün güzel duygular için te?ekkür ederim sana sevgilim...
Hayat bir gözya?? kadar k?sa olsada o gözya?? gözlerinden süzülmeye ba?lay?p dudaklar?na kadar geldi?inde benim s?cakl???m? hissediceksin çünki ben senin dudaklar?nda vaaroldum sevgilim bana bu a?k'? ya?att???n için sana minettar?m te?ekkür ederim...
Benim gerçek ad?m SEN ile ba?l?yor, ve senin son sozünle bitiyor, benim hayat?m?n tek anlam? sensin benim hayat?mda tek hayatt?r senin ad?n sevgilim te?ekkür ederim bana a?klar?n en güzelini verdi?in için birici?im..
Seninle olan her günüm benim için ayr? bir gündür, her günümü her günümden ayr? tutan ise bana vermi? oldupun en güzel ve hat?rlanmaya de?er anlar?nd?r sevgilim bana bu anlar? ve duygular? ya?att???n için te?ekkür ederim..
benim hayat?mda tek sözcük vard?r oda SEN'sin sen benim hayat?m?n tek anlam? bana bütün güzellikleri ya?atan tek ilah?ms?n sevgilim, bu duygular? benimle ya?ad???n için te?ekkür ederim..
Umtular?m?n tek mimar? sensin hayallerimdeki tek huzur verici olan seninle hayat?m?n sonuna kadar gidebilmektir sevgilim, bana bu gücü ve bu ümitleri verip içimde huzur sa?lad???n için te?ekkür ederim..
Senin için a?lamak bile bana huzur seviyorum, seninle gülmek kadar seninle a?lamay?da seviyorum benim için her zaman ve daima hayat?m?n anlam? olarak SEN olucaksin sevgilim, Benim için SEN oldu?un için te?ekkür ederim birtanem...
Ölesiye seviyorum ki seni ya?amak için tek sebebimsin, ya?amak için seviyorum seni ölmek içinde tek sebebim olur gidi?in, hala birlikte olmam?z ad?na te?ekkür ederim biricik sevgilim benimmmm...
Sen içimde bir özlemsin, sen gözlerimde hasret kulaklar?mda hasretin türküsü oldun birtanem, ve hasretle umutla bekliyorum hayallerimin tek sahibi olan SENI birtanem, te?ekkür ediyorum duygular?mda ki seni öldürmedi?in için..
SEN Cennetsin gözlerimde, sen bir huzursun huzur veren kalbimde, kalbimde ad?n yaz?l? silinmez ben ölsem bile, her zaman seninle ya?ayaca??m sen bir gün b?rak?p gitsen bile, seni çoook seviyorum a?k?m te?ekkür ediyorum kalbime huzur verdi?inden dolay?...
Bir gülü?ün yeter dertlerimin silinmesine, bir sözün yeter beni hayata döndürmek için i?te sen benim için okadar önemlisin sevgilim, te?ekkür ederim sana a?k?n? esirgemedi?in için benden..
Her güzel an?n bir sonu vard?r, her gülen gözlerin muhakkak bir göya?? vard?r, benim sonum sen olursun ve gözya?lar?m sadece mutluluktan dökülür sevgilim, benim ilah?mda sensin dünyamda sensin birtanem te?ekkür ederim..
Karanl?k odalarda sensiz kalsamda, yaln?zl???m? hayalinle avuturum, seni görece?im gün bayram olur bana, sensizlik sonum olur bu yalan dünyada, hayat?m?n anlam?s?n sevgilim te?ekkür ederim..
Te?ekkür ediyorum sana sevgilim, beni hayata döndürdü?ün için so?uk bedenime s?cak gülü?lerini a??lad???n için seviyorum seni seviyorum seninle olan günleri..
Umutlar?m ad?na te?ekkür ediyorum SANA huzurumun ad?na te?ekkür ediyorum do?rular?na, sen benim tek huzurum sen benim bildi?im tek do?rumsun A?KIM...
Her an?mda seni dü?ünmek tir sevgi, sanki sen yan?mdaym??s?n gibi davranmakt?r sana olan ba?l?l???m ve i?te ben seni hayat?mda hep boyle kabullendim birtanem sen yan?md aolmasanda sen vars?n benim yan?mda te?ekkür ediyorum sana mcx a?k?mm..
Gözlerim senden ba?kas?n? görmez, ba?ka göze gözüm de?erse haramd?r bilirim, kalbim sendne ba?kas? için atmaz kalbim ve gözlerims adece senindir sevgilim, Her?eyimle sana te?ekkür ederim birtanem..
Bugün sensiz olsamda sanki sen varm??s?n gibi mutluydum odamda bir mesaj?n bile beni mutlu etmeye yeterken yan?mda oldu?unda heryer cennet gibi geliyor bana birici?im, te?ekkür ediyorum bu dünyada bana mutlulu?u verdi?in için..
Kalbimin tek sahibi sensin, bu kalp senin için atar sadece sevgilim, bir bilsen seni ne kadar seviyorum gözya?lar?m ve nefesimdir tek ?ahidim birici?im, sana te?ekkür ediyorum sensiz oldmad???m için birtanem..
Ne sensizli?i kabul edebilirim hayat?mda ne de sensiz ya?ayabilirim bu dünyada, ne sensiz gülebilirim bu hayatta ne de sensiz a?layabilirim yaln?z odamda, sensizlik ölümdür bana sensizlik cehennemdir dünyama, cehennemi ya?atmad???n için te?ekkür ederim sevgilim...
Kimse bikemez içimde ki seni, kimse anlayamaz sana olan bendeki sevgiyi, dünümde bugünümde sadece sen vars?n, ben senin ad?n? kalbime kaz?d?m birtanem, te?ekkür ederim sana..
Tek dile?im ölürken dahi gözlerine bakabilmektir, sensizlik cehennem olaca?? için son kez cenneti görmek isterim gözlerinde birtanem cennetim sensin benim her?eyim, te?ekkür ederim cenneti ya?att???n için a?k?m..

#2784

 
© 2015
AŞK