Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Te?ekkür Sözleri

Sevgiliye Te?ekkür Sözleri K?sa Sayfas? - Arkada?a ve Dosta
Seni o kadar çok seviyorum ki kan?m damarlar?mdan çekilsede, ilik ilik ad?n? yazd?m vücüduma sevgilim, benden sevgini esirgemedi?in için te?ekür ederim..
Bugün seni seviyorum diyenler yar?n ba?ka hayatlar?n içinde olur iken, biz hala bir bütünüz seninle ve bir nefes olduk bu bedende, te?ekkür ederim sevgilim..
Kim ne derse desin benim içimde sadece sen varsin, kim giderse gitsin, benim dünyamda sadece sen vars?n, kimlerle de?il sadece seninleyim sevgilim, benim oldu?un için te?ekkür ederim..
Rengarenk yaz?lar yazamasamda sana, süslü kelimlerle ad?n? hayk?ramasamda, sak?z olmu? kelimeleri sana harcamaktansa rol yapmadan SENI SEVIYORUM derim gerisi yalan dilberim benim, bana bu a?k?n güzelliklerini ya?att???n için te?ekkür ederim seviyorum seni sevgilim..
Bir gün sensiz kal?rsam, biter dünyam biter umutlar?m, bir gun sensiz a?larsam, biter gözya?lar?m kalmaz içimde huzur, bir gun sensiz kal?rsam bedenim toprak olur toprakda sana olan yeminim olur.. Seni seviyorum sevgilim seninle ya?amay? sevdim te?ekkür ederim..
Ne k?sa sözler ile seni savururum, ne yalan sözleri ile seni avuturum, sen benim ilk ba??m?n tac?s?n, sen benim gözlerimin fer'i ya?ama tutunu?umsun, seviyorum seni te?ekkür ediyorum bu sevgiyi ya?att???n için bana sevgilim...
Sözler olmal? insan? birbirine ba?layan, an?lar olmal? her akl?na geldi?inde mutluluk gözya?lar? ak?tt?ran, ve herkezin SEN gibi sevgilisi olmal? bir ömür boyu te?ekkürler sunduran, seni seviyorum bu a?k ile bana güç veriyorsun sevgilim..
Sensizli?in sonu ölüm biliyorum, sensizlik hayat?n bitti?i yer, cehennemin ba?lad??? yerdir benim için birtanem, sensiz olmaktansa hiç ya?amamak en güzeli, te?ekkür ediyorum bana hayat?m? geri verdi?in için benim için hayat sensin sevgilim..
Sabah?mda, ö?lenimde, ak?am?mda, gecemde SEN vars?n, gözlerimde, kula??mda, elerimde s?cakl???n var sevgilim, rüyanda, dü?lerimde, hayallerimde, sadece seni ezberledim, mutlulu?umda, gözya??mda herzaman Seni ilah?m belledim biricigim, Bana bunlar? ya?att???n için te?ekkür ediyorum birici?im..
ne zaman bir ses duysam senmisin diye bak?yorum, senin özleminle yanan bu kalbimin tek ilac? sensin seninle do?dum seninle büyüyece?im ve seninle ölece?im sevgilim a?k?n içimde ate? ve bu ate?in tek sahibi sensin bana bu duygular? ya?att???n için te?ekkür ederim birtanem.
Ne arkada?lar bir laf u?runa harcad? sevdiklerini, ne sözler arkada?lar? ay?rd? herzaman bana inanan ve savunan oldun sana çok te?ekkür ediyorum gerçek arkada??m benim..
Arkada? olmak bir sorumluluk ister, ba??n s?k???nca de?il herzaman benim yan?mda oldu?un için sana te?ekkür ederim arkada??m...
Arkada?l???n de?erini kimse bilemez, çünki kimsenin senin gibi harbi arkada?? olamaz, te?ekkür ederim bana yapt?klar?n için arkada??m..
Arkada? dedi?in can?n? ortaya koymal? yeri geldi?inde, arkada? dedi?in yalanlar?n arkas?na saklanmamal? 5 kuru? için, sende böyle olmad???n için te?ekkür ederim arkada??m benim...
Herkez birbiri ile dos olabilir ama, herkez birbiri ile candan arkada? olamaz, sen benim can arkada??ms?n te?ekkür ederim..
Arkada?lar iyi gün ve kötü gün ay?rt etmeksizin yan yana olur, i?te sende benim öyle bir arkada??ms?n herzaman yan?mda oldu?un için sana te?ekkür ederim.
Sevgiliye dir bu sözlerim, bana benim içimde sadece sana ait bir dünya kurdurdu?un için te?ekkür ederim, bu dünya benim ya?ama sebebim oldu ve senin ad?nla bu dünya hayat buldu te?ekkür ederim sevgilim..
Kimse benim gibi sevemez seni, kimsede senin gibi sevdiremez kendini... kimse a?latamaz senin gibi kimsede bilemez sana olan hisslerimi seni çok seviyorum sensizlik benim için ölümdür sevgilim te?ekkür ederim benim hayat?mda bir ayat oldu?un için biricik A?KIM.
Gözya?lar?m?n sahibi sensin, mutlulu?umun tek eseridir senin sözlerin, bir gün ölürsem e?er sevgilim bilki sensizlikten ölürüm birici?im, bana ya?am nefesi verdi?in için te?ekkür ederim.
Dertlerim seninle huzur bulur, huzurum seninle mutlulu?a kavu?ur, her ad?n? and???mda yüzümde tebessüm olu?ur gözlerin gözlerimde oldu?u sürece ya?amak için bir duru?um olur sevgilim te?ekkür ediyorum sana benim ya?ama sebebimsin..
Te?ekkür ediyorum sana sözlerime nefes oldu?un için, te?ekkür ediyorum sana içimde huzur oldu?un için, te?ekkür ediyorum sana ya?ama sebebim oldu?un için birici?im hayat?m?n tek gerçe?i sensin sevgilim..
Bugünlerimin de?eri sensin t?p k? yar?nlar?m?n de?eri oluca?? gibi, bugünümün huzuru sensin senin ad?n benim iöin huzurdur sevgilim te?ekkür ederim bana huzuru ya?att???n için..
içimde bir SEN vars?n hayata kar?? beni mutlu eden, içimde bir BEN var herzaman seninle yüzü gülen, yar?nlar?mda ki sensin benim umutlar?m? ümitlerime ekleten sevgilim te?ekkür ediyorum yar?nlar?ma ümit verdi?in için..
Ne kimse senin gibi mutluluk verebilir bana ne de kimse benim gibi a??k olabilir sana, sen benim için a?k?n manas?'s?n te?ekkür ederim birtanem.
Do?um Günün'de biz bu mutlulu?u ya?att???n içim te?ekkür ederiz, iyi ki do?dun nice mutlu y?llara...
Yeni hayat?nda yeni ümitler ile yol alman dile?iyle te?ekkürlerimi sunuyorum...
Bu Özel Do?um Günümde beni yaln?z b?rakmad???n?z için hepinize te?ekkür ederim birlikte nice mutlu senelere..
Beni Dünya'ya getiren ve benim bu y?llara gelmemde katk?s?, eme?i geçen ane ve babama çook te?ekkür ediyorum..
Her zaman iyi günümde, kötü günüm de yan?mda olan sevdiklerime bu güzel günümde binlerce kez te?ekkür ediyorum iyiki vars?n?z iyi ki var?m
Do?um günüm'de özel insanlar?n bu özel günüm'de yan?md aolmalar?ndna dolay? büyük mutluluk duyuyorum herkeze te?ekkür ederim..
Beni yaln?z b?rakmayan ve ?uan gerek yan?md agerek ise mesaj atarak bu özel günümde manevi yöneden yan?mda olan tüm arkada?lar?ma te?ekkür ediyorum.
Do?umj günümü unutmayan tüm arkada?lar?m?n bu özel günümde manevi aç?dan yan?md aolduklar? için çok te?ekkür ederim iyiki hayat?mda vars?n?z..
Sensiz ya?am?yordum san ki hayatta seninle hayata döndüm seninle bir hayat oldum hayat?mda te?ekkür ederim sevgilim..
Sensizli?e dayanamaz bu yürek, sensiz buz tutar ellerim ü?ürüm sevgilim, seninle hayat bulur bedenim bana bu sevgiyi ya?att???n için te?ekkür ederim..
içimde bir kor oldu sevdan yakar bedenimi, seninle hayat bulur gözlerin nefes al?r?m sevgilim, sensizli?e son nefesimdir sözlerim, seninle hayatta oldu?um için sana te?ekkkür ederim sevgilim...
seninle ö?rendim dostlugu samimiyeti, seninle ö?rendim yanl???, do?ruyu.. sen benim en iyi arkada??ms?n sen olmasayd?n yalanc?lar? arkada??m san?cakt?m, te?ekkür ederim arkada??m..
Sana oldu?um kadar kimseye samimi olmad?m, kimseye olmad???m kadar sadece sana samimi oldum arkada??m tek dostumsun benim te?ekkür ederim..
her yalan?n bir mum'u vard?r, her mum'un sönüce?i bir gün vard?r, sen yalanc?lar?n yakt??? o mum'dan olmad?n, gerçek bir sevgilisin sana te?ekkür ediyorum..
bir gülün kokusu kadar gerçeksin bende, bir hayat?n gidi?i kadar hayats?n kalbimde, sen benim tek gerçe?imsin bana bu gerçe?i ya?att???n için te?ekkür ederim A?KIM benim...
her zaman benim tek sevdi?im oldun, nefesimin son ç??l???nda da ad?n? hayk?raca??m bana bu sevgiyi ya?att???n için te?ekkür ederim birici?im..
Benim hayat?mda bir dünya oldun sen, dünyam?n içinde bir ülke ülkenin tek vatanda?? kabul ettin beni, sana te?ekkür ediyorum seni çok seviyorum..
Dün'den bugün'e kadar olan sana sevdam hiç bitmedi çünki seni hala il gün ki gibi seviyorum sevgilim bu heyecan?m?n tek sebebi sensin te?ekkür ederim..
Güller solsada seni b?rakmam, hayat?m bitsede sensin yeni ba?lang?c?m, bir gül ölüceksem gözlerine bakarak ölmek isterim o kadar çok seviyorum ki seni bu a?k? bana arma?an etti?in için te?ekkür ederim..
Bir gün sen olmaz isen yan?mda bil ki ben o gün can veriyorum demektir, sensizlik benim için hayat de?il ölüm demektir, bana hayat verdi?in için te?ekkür ederim bebe?im..
Güzelli?inle içimi yakars?n, bir gülü?ünle beni benden al?rs?n, sesinle ruhumu ok?ars?n, seni çok seviyorum te?ekkürlerimi sunar?m can?m sevgilim..
Sensiz bir çare kal?r?m kendi dünyamda, senin hasretinle kal?r?m bir ba??ma, sensizli?i kabullenemem bu yaln?z dünyamda, seninle ölüme bile giderim sana can?m feda.. te?ekkür ederim bu a?k? ya?att???n için bana birtanem.
Her an?mda seni dü?ünmek tir sevgi, sanki sen yan?mdaym??s?n gibi davranmakt?r sana olan ba?l?l???m ve i?te ben seni hayat?mda hep boyle kabullendim birtanem sen yan?md aolmasanda sen vars?n benim yan?mda te?ekkür ediyorum sana mcx a?k?mm..
Gözlerim senden ba?kas?n? görmez, ba?ka göze gözüm de?erse haramd?r bilirim, kalbim sendne ba?kas? için atmaz kalbim ve gözlerims adece senindir sevgilim, Her?eyimle sana te?ekkür ederim birtanem..
Bugün sensiz olsamda sanki sen varm??s?n gibi mutluydum odamda bir mesaj?n bile beni mutlu etmeye yeterken yan?mda oldu?unda heryer cennet gibi geliyor bana birici?im, te?ekkür ediyorum bu dünyada bana mutlulu?u verdi?in için..
Kalbimin tek sahibi sensin, bu kalp senin için atar sadece sevgilim, bir bilsen seni ne kadar seviyorum gözya?lar?m ve nefesimdir tek ?ahidim birici?im, sana te?ekkür ediyorum sensiz oldmad???m için birtanem..
Ne sensizli?i kabul edebilirim hayat?mda ne de sensiz ya?ayabilirim bu dünyada, ne sensiz gülebilirim bu hayatta ne de sensiz a?layabilirim yaln?z odamda, sensizlik ölümdür bana sensizlik cehennemdir dünyama, cehennemi ya?atmad???n için te?ekkür ederim sevgilim...
Kimse bikemez içimde ki seni, kimse anlayamaz sana olan bendeki sevgiyi, dünümde bugünümde sadece sen vars?n, ben senin ad?n? kalbime kaz?d?m birtanem, te?ekkür ederim sana..
Tek dile?im ölürken dahi gözlerine bakabilmektir, sensizlik cehennem olaca?? için son kez cenneti görmek isterim gözlerinde birtanem cennetim sensin benim her?eyim, te?ekkür ederim cenneti ya?att???n için a?k?m..
Benim umutlar?md?r senin ad?n, benim mutlulu?umdur seni dü?ündü?üm zamanlar?m, sen benim tek anlam?ms?n sen bugünüm yar?nlar?ms?n, k?sacas? sen benim hayat?m?n anlam?s?n sevgilim te?ekkür ederim..
Do?um günümde tüm sevdiklerimi bir arada görmek ve mesaj ile beni bu mutlu gunumde b?rakmayan tüm arkada?lar?ma te?ekkür ederim...
Bu mutlu günümde ve bundan sonra ki mutlu günlerimde sizlerim yeniden yan?mda görmek isterim bugün ad?na hepinize te?ekkür ederim...
Birlikte gülüp birlikte a?layaca??m?z nice güzel do?um günlerimde bir arada olmak ümidi ile herkeze te?ekkür ederim..
Manevi deste?ini benden esirgemeyen ve iyi, kötü günümde herzaman yan?mda olan ayr?ca bu özel günümde beni yaln?z b?rakmayan herkeze te?ekkür ediyorum birlikte nice güzel günlerde bulu?mak ad?na sa?olun..
Bu mutlu günümde yan?mda olamasan?zda mesajlar?n?zla manevi mutlulu?u ya?att???n?z için te?ekkür ederim..
Arkada? demek güven demektir, arkada? demek iyi günde kötü günde bir beden olmak demektir, arkada? demek sen demektir te?ekkür ederim arkada?l???n için..
Arkada? sadece iyi günde belli etmemelidir kendini kötü gündede destek olmal?d?r arkada? kabul etti?ini, sende benim hem iyi hem de kötü günümde yan?mda oldu?un için te?ekkür ederim sana arkada??m..
Herzaman yan?nda olan seninle senin duygular?n? ya?ayabilendir arkada?, sende herzaman yan?mda olup beni anlad???n için bana arkada? oldu?un için te?ekkür ediyorum sana arkada??m...
Ölüm arkada?lar? ay?rmaz arkada?lar? ay?ran sadece yalanlard?r, benide senden sadece ölüm ay?r?r can?m arkada??m te?ekkür ederim bana yalans?z oldu?un benim herzaman yan?md aoldu?un için..
Arkada?l?k özel bir kelimedir ve bu özel kelime senin gibi bir arkada?a denilebilir, beni maddi ve manevi her aç?dan yan?mda olman ve desteklemenden dolay? te?ekkür ediyorum sana arkada??m iyi ki vars?n!
Tek hayalim sen oldun ve hayallerim art?k gerçek oldu seninle bir ömür boyu ya?amaya yeminliyim sensizlik bana haram olur sevgilim, te?ekkür ederim bana hayllerimi verdi?in için birtanem..
Sen ya?ama sebebimsin benim, sen mutlulu?un anahtar?s?n benim için, sen huzursun kalbimde sevgilim, sen kalbimde bir dünya oldun bunu bil birici?im, te?ekkür ederim sana dünyam oldu?un için birici?im...
Elerim yoklu?unda buz tutar, gözlerim sen olmay?nca görmez kimseyi, sen olunca s?cakl???n vurur bedenime, sen olunca gözlerimin feri aç?l?r gelirim kendime, anlayaca??n hayat benim için SEN demek sevgilim bana bu hayat? verdi?in için sana te?ekkür ederim..
Sen benim umut denizimsin, sen benim delice kürek sallay?p sana do??rugeldi?im tek sebebimsin, senin dünyanda bu?ulmak bile huzur verir bana sevgilim, te?ekkür ederim bana bu duygular? ya?att???n için...
Sensizlik güne?in yak?c? s?ca??nda gecenin zifiri karanl???na dü?mek gibidir, sensizlik yaz?n ortas?nda k?? mevsimini yalamak gibidir, sensizlik gecenin ortas?nda ay'?n yok olmas? gibidir, sensizlik ölümden farks?z sevgilim, bana ya?ama gücü verdi?in için te?ekkür ederim nefes almam?n tek sebebidir senin sevgin..
Dünüm nas?l senin ise bugünümde senin, bugünüm nas?l senin ise yar?n?mda senin, yar?nlar?m nas?l senin ise, tüm gelece?imde senin, sen benim hayat?m, sen benim ya?ama sebebimsin sevgilim, bu mutlulu?u bu gücü bana ya?att???n için sana te?ekkür ederim.
Nas?l ki gece ile güdüz var ise, nas?l ki tatl? ile e?ki birbirini tamaml?yor ise, nas?l ki deniz ile kum birbirine bagl? ise bende seninle bir bütünüm sevgilim, bana sensizli?i ya?atmad???m için te?ekkür ederim birici?im..
Bu Mesaj Bana ya?att???n ve hala ya?atmakta oldu?un bütün güzel duyygular?n bir manas? olarak gönderilmektedir, bana ya?att???n ve ya?ataca??n bütün güzel duygular için te?ekkür ederim sana sevgilim...
Hayat bir gözya?? kadar k?sa olsada o gözya?? gözlerinden süzülmeye ba?lay?p dudaklar?na kadar geldi?inde benim s?cakl???m? hissediceksin çünki ben senin dudaklar?nda vaaroldum sevgilim bana bu a?k'? ya?att???n için sana minettar?m te?ekkür ederim...
Benim gerçek ad?m SEN ile ba?l?yor, ve senin son sozünle bitiyor, benim hayat?m?n tek anlam? sensin benim hayat?mda tek hayatt?r senin ad?n sevgilim te?ekkür ederim bana a?klar?n en güzelini verdi?in için birici?im..
Seninle olan her günüm benim için ayr? bir gündür, her günümü her günümden ayr? tutan ise bana vermi? oldupun en güzel ve hat?rlanmaya de?er anlar?nd?r sevgilim bana bu anlar? ve duygular? ya?att???n için te?ekkür ederim..
benim hayat?mda tek sözcük vard?r oda SEN'sin sen benim hayat?m?n tek anlam? bana bütün güzellikleri ya?atan tek ilah?ms?n sevgilim, bu duygular? benimle ya?ad???n için te?ekkür ederim..
Umtular?m?n tek mimar? sensin hayallerimdeki tek huzur verici olan seninle hayat?m?n sonuna kadar gidebilmektir sevgilim, bana bu gücü ve bu ümitleri verip içimde huzur sa?lad???n için te?ekkür ederim..
Senin için a?lamak bile bana huzur seviyorum, seninle gülmek kadar seninle a?lamay?da seviyorum benim için her zaman ve daima hayat?m?n anlam? olarak SEN olucaksin sevgilim, Benim için SEN oldu?un için te?ekkür ederim birtanem...
Ölesiye seviyorum ki seni ya?amak için tek sebebimsin, ya?amak için seviyorum seni ölmek içinde tek sebebim olur gidi?in, hala birlikte olmam?z ad?na te?ekkür ederim biricik sevgilim benimmmm...
Sen içimde bir özlemsin, sen gözlerimde hasret kulaklar?mda hasretin türküsü oldun birtanem, ve hasretle umutla bekliyorum hayallerimin tek sahibi olan SENI birtanem, te?ekkür ediyorum duygular?mda ki seni öldürmedi?in için..
SEN Cennetsin gözlerimde, sen bir huzursun huzur veren kalbimde, kalbimde ad?n yaz?l? silinmez ben ölsem bile, her zaman seninle ya?ayaca??m sen bir gün b?rak?p gitsen bile, seni çoook seviyorum a?k?m te?ekkür ediyorum kalbime huzur verdi?inden dolay?...
Bir gülü?ün yeter dertlerimin silinmesine, bir sözün yeter beni hayata döndürmek için i?te sen benim için okadar önemlisin sevgilim, te?ekkür ederim sana a?k?n? esirgemedi?in için benden..
Her güzel an?n bir sonu vard?r, her gülen gözlerin muhakkak bir göya?? vard?r, benim sonum sen olursun ve gözya?lar?m sadece mutluluktan dökülür sevgilim, benim ilah?mda sensin dünyamda sensin birtanem te?ekkür ederim..
Karanl?k odalarda sensiz kalsamda, yaln?zl???m? hayalinle avuturum, seni görece?im gün bayram olur bana, sensizlik sonum olur bu yalan dünyada, hayat?m?n anlam?s?n sevgilim te?ekkür ederim..
Te?ekkür ediyorum sana sevgilim, beni hayata döndürdü?ün için so?uk bedenime s?cak gülü?lerini a??lad???n için seviyorum seni seviyorum seninle olan günleri..
Umutlar?m ad?na te?ekkür ediyorum SANA huzurumun ad?na te?ekkür ediyorum do?rular?na, sen benim tek huzurum sen benim bildi?im tek do?rumsun A?KIM...

#2745

 
© 2015
AŞK