Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno Sözleri

Sa?l?k m?? Sa?l?k aptal olduktan sonra ne i?e yarar?

Sadece sevgiye tutunacak gücü olan ya?ar.

E?er hayat?n anlam? olsayd?, onda anlam aranmazd?.

Cinsel ahlak?n ilk ve tek ilkesi:Suçlayan her zaman suçludur.

Sanat?n bugünkü görevi, düzene kaos getirmektir.

Günümüzde insan?n evindeyken kendini evinde hissetmemesi bir ahlak sorunudur.

Gözümüzdeki k?ym?k en iyi büyüteçtir.

Yanl?? hayat do?ru ya?anmaz.

Bilginin iktidarla ili?kisi sadece u?akl?kla de?il, hakikatle de ilgilidir. ço?u bilgi e?er güçler ili?kisiyle orant?l? de?ilse, biçimsel aç?dan ne kadar do?ru olursa olsun geçersizdir.

Bugün inceli?in bireydeki sahici ilkesi, hakk?nda konu?may? sahiden reddetti?i ?eyde sakl?d?r.

Yar?m anla??lan kültürün, yar?m ya?anan hayat?n dü?man?d?r.

Her sanat yap?t? i?lenmemi? bir suçtur.

Diyalektik dü?ünce mant???n zorbal???ndan yine onun kendi araçlar?n? kullanarak kurtulma çabas?d?r.

Kendi kendini bile anlamayan dü?ünceler, sadece onlar gerçektir.

Sanat daha önce yap?lmam?? olan? ister, fakat sanat?n oldu?u her ?ey daha önce yap?lm??t?.

Tek sorumlu davran?? biçimi ?u olabilir: kendi bireysel varolu?umuzu bir ideolojiye dönü?türmekten kaç?nmak ve özel ya?am?m?z? da en alçakgönüllü, en iddias?z ve en gürültüsüz biçimde sürdürmek -ama art?k iyi yeti?mi? olman?n bir gere?i olarak de?il, bu cehennemde hala soluyabilecek havay? bulabiliyor olman?n utanc?ndan ötürü.

Seyredilen nesnenin d???ndaki her ?eye kar?? ald?r??s?zl?kla hatta küçümsemeyle dolu olmayan bak???n güzelli?e eri?mesi imkans?zd?r. Ve varolan?n hakk?n? verebilen de sadece karasevdad?r.

Özgürlük hiçbir zaman verili de?ildir, her zaman tehdit alt?ndad?r. Mutlak belirlilik, her defas?nda da, özgürlük yoksunlu?udur.

Auschwitz'in bir daha olmamas? talebi, öncelikle e?itime yönelik olmal?d?r. Bu, di?erlerine göre o kadar önceliklidir ki, buna sebep sunmak bir yana, sebep sunmamam gerekti?ini dü?ünüyorum.

Antisemitizm yahudiler hakk?ndaki söylentidir.

#1311

 
© 2015
AŞK