Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Thomas Edison Sözleri

Ben benden öncekinin b?rakt??? yerden ba?lad?m.

Dü?ünmeden konu?man?n cezas? sonradan dü?ünmeye mahkum olmakt?r.

E?er yapabilece?imiz her ?eyi yapsayd?k kelimenin tam anlam?yla kendimize hayret ederdik.

Sizin geçmi?le i?iniz bitmi? olabilir ama geçmi?in sizle i?i asla bitmemi?tir.

S?k? bir çal??man?n yerini hiç bir ?ey alamaz. Deha %1 ilham ve %99 terdir.

Konsantrasyon, bezginlik duymadan fiziksel ve zihinsel enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yetene?idir.

Hiçbir ?ey hakk?nda yüzde birin milyonda biri kadar bir ?ey bilmiyoruz.

Hiç yan?lmad?m, 10000 i?e yaramayan yol buldum.

Cesaretimi kaybetmiyorum, çünkü vazgeçilen her yanl?? giri?imileri do?ru at?lm?? yeni bir ad?md?r.

Baz? yenilgilerin nedeni, insanlar?n i?i yar?da b?rakt?klar?nda, ba?ar?ya ne kadar yak?n olduklar?n? bilememeleridir.

Ben iyi bir süngerim ba?kalar?n?n kullanmad??? fikirleri kullan?r?m.

Tekrar ya?ayacak m?y?z?

Tüm ?nciller insan yap?m?d?r.

Her ?ey için zaman vard?r.

Biz hiçbir ?eyin milyonda birini bile bilmiyoruz.

Yorgunluk ho?nutsuzluk getirir. Ho?nutsuzluk geli?im için gereklidir.

Hayat?n en büyük hatalar?, ba?ar?ya ne kadar yakla?t?klar?n? bilmeyen insanlar?n vazgeçmelerinden dolay? olur.

Bir ?ey sizin istedi?inizi yapm?yor diye kullan??s?z demek de?ildir.

Oras? çok güzel görünüyor. Son Sözleri.

#1323

 
© 2015
AŞK