Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Thomas Henry Huxley Sözleri

Hayat?n as?l amac?, bilgi de?il eylemdir.

Dünyada düzeltebilece?iniz, daha iyi yapmay? ba?arabilece?iniz ilk ve son önemli kimse kendinizsiniz.

Baz? hatalar? erken yapman?n hayat?n?za çok büyük yararlar? olacakt?r.

Her ?ey hakk?nda bir ?ey ö?renmeye ve bir ?ey hakk?ndaki her ?eyi ö?renmeye çal???n.

Bilginin az? tehlikeli ise, tehlikeden uzak kalacak kadar çok ?ey bilen ki?i nerede?

Biz türlerin olu?umuna ili?kin, do?rulu?u olgusal olarak yoklanabilir bir aç?klama aray??? içindeydik. Arad???m?z? Türlerin Kökeni'nde bulduk. Kutsal kitab?n masal?ms? aç?klamas? geçerli olamazd?. Bilimsel görünen di?er aç?klamalar? da yeterli bulamuyorduk. Charles Darwin kuram? her yönüyle bilimsel yeterlikteydi.

Daha çok insana benzeyen bir maymunun ya da daha çok maymuna benzeyen bir insan?n kemikleri henüz do?mam?? bir paleontolojist'i bekliyor olabilir.

E?er bana bir büyükbaba olarak zavall? bir maymunu mu, yoksa do?an?n büyük bir güç ve yetenekle donatt??? ama bu gücü ve yetene?ini, yaln?zca birtak?m e?lenceli sözleri a??rba?l? bilimsel bir tart??ma gibi sunmak amac?yla kullanan bir insan? m? ye?lersin? diye soracak olsalar, hiç duraksamadan tercihimin maymundan yana oldu?unu söylerdim . ( Oxford Piskoposu Samuel Wilberforse' un ""...maymunla akrabal?k ba??n?z anne tarf?ndan m?, yoksa baba taraf?ndan m??.." sorusu üzerine )

#1309

 
© 2015
AŞK