Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Thomas Hobbes Sözleri

?nsan insan?n kurdudur.

Devlet olmadan insan?n ya?am? yaln?z, fakir, mutsuz ve k?sad?r.

Kendinize yap?lmas?n? istemedi?iniz bir ?eyi bir ba?kas?na da yapmay?n?z.

Görünmeyen ?eylere duyulan korku, herkesin kendi içinde din diye belledi?inin do?al tohumudur.

Her suçun kökeni, ya alg?daki bir sorun; ya sebeplendirmedeki bir sorun; ya da ani bir tutku nöbetidir.

Bir insan?n durumu kendi d???nda herkese kar?? olan sava??n?n durumudur.

Herkes arkada??n?n kendine, kendi kendine biçti?i de?eri vermesini ister.

Niye ar?lar ve kar?ncalar gibi i?birli?ine gidemiyoruz?

Bilim sonuçlar bilgisi ve bir gerçe?in bir di?erine ba??ml?l???d?r.

Bilgi, kudrettir. ( Oxford ?ehri'nin en yüksek kulesinde yaz?l? olan söz)

Evren, yani olan her ?eyin toplam?, cismanîdir, yani 'beden'dir, ve büyüklük, uzunluk, geni?lik ve derinlik boyutlar?na sahiptir. Evrenin her parças? 'beden'dir, ve 'beden' olmayan bir ?ey, evrenin parças? de?ildir. Ve evren her ?ey oldu?una göre, onun parças? olmayan ?ey hiçbir ?eydir, dolay?s?yla hiçbir yerdedir.

E?er bir insan size tanr? ine?i konusturdu derse ve siz de ona inanmazsan?z asl?nda bu sizin tanr?ya inanmad???n?z? de?il o laf? konusan ki?iye inanmad???n?z? gösterir.

Devletin olmad??? bir yerde. bir mülkiyet söz konusu olmayacakt?r, benim-senin ay?r?m? olamayacakt?r; sadece gücü olan insan istedi?ini alabilecektir.

Onlar? (vatanda?lar?) yabanc?lar?n istilas?ndan koruyabilmenin, birbirlerine zarar vermekten engellemenin, kendi sanayilerini ve yeryüzünün meyvelerini güvence alt?na alman?n yolu bütün gücü ve kudreti bir tek insan ya da insanlar?n meclisine vermektir... (Toplumda ya?ayan) insanlar birbirlerine ben haklar?mdan vazgeçiyorum ve tüm haklar?m? bu insana ya da insanlar?n meclisine veriyorum' demelidirler. Böylece bütün güç ve kudret tek bir insanda toplan?r. Bu DEVLET ya da Latince CIVITAS olarak adland?r?l?r. Bu büyük LEVIATHAN?n do?mas? demektir.

Devletin olmad??? bir yerde sanayiye yer yoktur; çünkü sanayiden elde edilecek faydalar belirsizdir; netice olarak yeryüzünde bir kültür mevcut olmayacakt?r; deniz ve hava ta??mac?l??? olmayacakt?r; ithal mallar?n kullan?m? söz konusu olmayacakt?r; yasalar olmayacakt?r; mektuplar gönderilemeyecektir; toplum olmayacakt?r; hepsinden kötüsü ku?ku olacakt?r; ?iddet ve ölüm korkusu mevcut olacakt?r. Devlet olmadan insan?n ya?am?, yaln?z, fakir, mutsuz ve k?sad?r.

#1310

 
© 2015
AŞK