Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Thomas Jefferson Sözleri

Dürüstlük, bilgelik kitab?n?n ilk konusudur.

Ba?ar?lar?m?z yapt???m?z kötü hareketlerden daha çok dü?man kazand?r?r.

Özgürlük a?ac?, belirli aral?klarla vatanseverlerin ve vatan hainlerinin kanlar?yla sulanmal?d?r.

Sahip olmadan önce paran? asla harcama.

Kom?unun yirmi tane Tanr? var demesi ya da hiç Tanr? yoktur demesi bana bir zarar vermez. Ne benim cebime dokunur ne de baca??m? k?rar.

Hiçbir ?ey do?ru zihinsel yakla??ma sahip birini amac?ndan sapt?ramaz. Yanl?? yakla??m içinde olana ise yap?lacak bir ?ey yoktur.

Ak?ll?lar, zay?f taraflar?n? bildiklerinden, yan?lmazl?k iddias?nda bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildi?ini herkesten çok daha iyi bilir.

Morali yüksek insan?n hedefine ula?mas?n? hiçbir ?ey engelleyemez. Bozuk moralli insanlara yard?m edecek ?ey ise, dünyada mevcut de?ildir.

Yeryüzündeki en büyük veya en küçük bir insana yazarken hiç bir fark gözetmedim.

Güç sözkonusu oldu?unda, insanlara hiç bir zaman güvenme ve onlar? kötülük yapmamalar? için anayasan?n zincirlerine ba?la.

?nsanlara e?itim ve bilgi sa?la. Bar?? ve düzenin sa?lanmas?n?n kendi ç?karlar? için gerekli oldu?unu onlara ö?ret.

E?itim için ödenecek vergi, halk? cahil b?rakt???m?z zaman aram?zdan yükselecek olan krallar, din adamlar? ve soylulara ödenecek vergilerin binde biri bile de?ildir.

Bazen insan?n kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerekti?i söylenir? O zaman insan?n ba?kalar?n? yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insan? yönetmesi için krallar k?l???na bürünmü? melekler bulabilir miyiz? B?rakal?m bunun cevab?n? tarih versin.

Her yapt???n? bütün dünya izliyormu? yap.

Gelece?in hayallerini geçmi?in tarihinden daha çok seviyorum.

En az yöneten devlet, en iyi devlettir.

Bize ya?am veren Tanr?, özgürlü?ü de verdi.

Ak?ll?lar, zay?f yanlar?n? bildiklerinden, yan?lmayacaklar?n? ileri sürmezler.

Toplumsal ç?karlar bütün dinlerin üzerinde anla?t??? (bütün dinlerin hepsi, cinayeti, çalmay?, soygunculu?u ve yalanc? ?ahitli?i yasaklar ahlaki kaidelere dayal?d?r. Gayriahlaki olan dini dogmalar ile ilgilenmemeliyiz.

Hürriyet topra?? kar?? kar?? zaptedilir. Daima ilerlemek için peyderpey elde ettiklerimizle memnun olmal?y?z. Kendi menfaatleri için dahi, insanlar? ikna etmek bir hayli zaman al?r.

Hiç kimse kalabal??a arkas?n? dönmeden orkestray? yönetemez.

Her yurtta? asker olmal?. Yunanda ve Romal?larda böyleydi. Her özgür toplumda da böyle olmal?.

Her memleketin halk? kendi haklar?n?n hem bekçisi, hem de kendi felaketi için kullan?labilecek ye?ane alettir. ?una iyice inanm???md?r ki, muayyen bir kültür seviyesine sahip halk?n elinden ba?ka bir yerde hürriyetimiz tehlikeden masun de?ildir.

Halk?n i?ine herkes kendi i?i gibi bakmal?d?r. Bütün amme hizmetlerinin halka ö?retilmesi daima en ba?ta gelmelidir.

Halk kütlelerine tahsil ve terbiye veriniz ki, onlar sulh ve nizam? onlar koruyacakt?r. Halk? her zaman ayd?nlat?n?z ki, seherdeki ?eytani ruhlar gibi, beden ve dima?daki fenal?k ve zulüm erisin.

#1280

 
© 2015
AŞK