Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Till Lindemann Sözleri

A?k bir çiçe?e benzer; en güzeli bile ölür.

Bir kad?n?n ya??, kilosu, karakteri ne olursa olsun onu yata?a atmak isteyecek birileri mutlaka bulunur.

Yaln?zl?k bazen yarat?c?l???m? güçlendiriyor. Bir bardak ?arap daha içip kendinizi daha kötü hissediyorsunuz. Ac? çekmeden sanat yap?lmaz. Sanat ac?y? dengelemek için vard?r.

E?er benim ve günümüz gençlerinin içindeki nefreti ç?kart?p sonra bu nefretten silah üretirseniz hafif bir parmak darbesi bile bütün dünyay? yok etmeye yeter.

Ço?unlukla hayat?n karanl?k taraf?nday?m. Dü?üncelerim söz konusuysa gotik oldu?unu söyleyebilirim . Hüzünlü ve karamsar?m.

Çocukken reklamlarda gördü?üm aptalca ?eyleri almaya merakl?yd?m. ?imdi tüm bunlara sahibim ve o yüzden gereksizce al?nan ?eylerin insan? nas?l bi gerizekal?ya çevirdi?ini anlayabiliyorum. Do?u Almanya'da çok fazla imkan yoktu ama en az?ndan birlik ve beraberlik vard?. ?imdi g?rtla??m?za kadar egoya, tüketim ç?lg?nl???na ve bencilli?e batt?k. Art?k ticaret arkada?l?ktan önce geliyor.

Birkaç kere kar??la?t?k. ?yi biri. Rockstar kelimesini sonuna kadar ya?ayan bir adam. Etraf?nda sürekli korumalar? var. Du?tayken bile kendini bie rockstar gibi hissedebiliyor. Tabii bu da ba?a bela . Onun durumunda olmak istemezdim. Sürekli kendini allay?p pullamas? gerekiyor. Ben ise konser bittikten sonra pantolonumu ç?kar?p rahatl?yorum. Hepsi bu. (Marilyn Manson ile tan???p tan??mad??? sorulunca.

Nekrofili ve sübyanc? sap?klar konusunda çok fazla güncel ?ark? duyamazs?n?z. Biz ?ark?lar?m?zda bunlardan bahsediyoruz. ?nsanlar?n duygular?n? aç??a ç?kar?yoruz . Çünkü bir çok insan bu konulardan endi?e duyuyor. Ayn? zamanda ilgi çekici de geliyor. ?ark?lar? söylerken birinci a??zdan söylüyorum. Böylece daha etkili oluyor. ?ark?daki sap?k ben oluyorum. Zira bence üçüncü a??zdan yaz?p di?erini suçlamak korkakl?k olur.

Bir dönem sahnede kazayla yan?yormu?um gibi yap?yorduk. Baca??m yanl??l?kla alev al?yordu ve Flake elindeki yang?n söndürücüyle yan?ma ko?uyordu. Söndürücünün içinde bi çe?it gaz vard?, böylece tamamen alev al?yordum. Sonra birden müzi?i kesiyor ve ortamdaki ???klar? aç?yorduk. Ben yerlerde deli gibi yuvarlan?rken yan?ma asistanlar gelip söndürmeye çal???yordu. Bunu yakla??k 20 kere tekrarlad?k. Seyirciler bunu gerçek zannedip panikledi?i için art?k yapm?yoruz. Sahne ?ovu konusundaki s?n?r?m?z buydu

#1279

 
© 2015
AŞK