Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Timur Sözleri

Ülkeler k?l?çla al?n?r, ancak adaletle korunur.

Hak u?runa sarf olunan para hiçbir vakit israf say?lmaz.

Bahad?rl?k ancak tehlikeli bir anda sabredebilmektir.

Tecrübe gösterdi ki hakiki dost ?udur: Asla gücenmez, dostunun dü?manlar? onun da dü?manlar?d?r ve gerekti?inde hayat?n? feda eder.

Kuvvetli bir hükümdar?n adil bir veziri, efendisinin bütün adaletsizliklerini tamir edebilir. Fakat bizzat vezir de zalim olursa devlet binas? yerle bir olur.

Özgürlük denizi göremeyen k?l?c?n ucundaki ölü böcek gibidir.

Komuta edemedi?im 10000 adam?m olaca??na, komutam alt?nda olan 10 adam?m olmas?n? tercih ederim.

Nüfuzu dayaktan daha zay?f olan bir vali oturdu?u makama lay?k de?ildir.

O?ul, torun, dost, müttefik, benimle ba?l?l??? olan herkes iyili?imden nasiplendi. ?kbal ve saadetimin parlakl??? ve yüksekli?i hiç kimseyi unutmaya sebep olmad?. Taraf?mdan her zaman, herkes lây?k oldu?u mükâfat ve hürmete kavu?tu. ?kbal y?ld?z?m?n sönüklü?ü zamanlar?nda edindi?im tecrübeler, dostlara kar?? nas?l, dü?manlara kar?? nas?l davranmak gerekti?ini bana ö?retmi?ti.

Tecrübelerim bana gösterdi ki, hukukaba?l? olmayan bir hükümet uzun müddet ayakta kalamaz. Böyle hükümetler ç?plak olup, kendini gören herkese kar?? gözlerini yere diken ve kimsenin yan?nda hürmet ve itibar? olmayan birine benzerler. Hatta böyle bir hükümet, tavan?, kap?s?, avlu duvarlar? olmayan ve her önüne gelenin içeriye dald??? bir eve de benzetilebilir.

#1302

 
© 2015
AŞK